Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

TÜRKİYE DOWN SENDROMU DERNEĞİ

TAKİPTEYİZ.ORG

WEB SİTESİ VE KULLANICI PANELİ KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ


Yayım Tarihi: 01/07/2021

Sürüm: 1.1

Madde 1: Şartlar & Koşullar

1.1. Bu web sitesini ve kullanıcı panelini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

Madde 2: Kullanım Koşulları

2.1. Bu SİTE'de sunulan hizmetler Türkiye Down Sendromu Derneği (bundan böyle kısaca “TDSD” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi TDSD olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TDSD’ye aittir.

2.2. İşbu kullanım koşullarını TDSD gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak, sürüm sayısı ve tarihi belirtilecek ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

2.3. İşbu WEB SİTESİ VE KULLANICI PANELİ KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nin hangi sürümünün geçerli olduğunu SİTE’yi düzenli olarak kontrol ederek öğrenebilirsiniz. 

2.4. Binaenaleyh, SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, TDSD tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

2.5. TDSD, bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Madde 3: Sözleşme Tanımları

3.1. İşbu sözleşmede geçen terimlerin tanımları aşağıda yapılmıştır. 

A. SİTE/WEB SİTESİ: TDSD tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

B. KULLANICI: TDSD’nin sahibi olduğu SİTE’de mukim TAKİPTEYİZ.ORG’da yer alan hizmetten faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formlarını eksiksiz doldurarak, TDSD tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca “KULLANICI” olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. KULLANICI olmak isteyen tüzel kişilerin (Türk Medeni Kanunu’na uygun olarak kurulmuş VAKIFLAR ve DERNEKLER olarak sınırlandırılmıştır) 18 yaşından büyük yasal yetkilisi SİTE’deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak KULLANICI olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. “Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı “Kullanıcı Adı” iki farklı KULLANICI ’ya verilmez. 

C. KULLANICI: TDSD web sitesini hizmet almaksızın ve üye olmaksızın ziyaret eden kişidir.

Ç. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

D. İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

E. KULLANICI PANELİ: Sadece KULLANICI’ya açık olan ve KULLANICI’nın SİTE’ye erişim için kullandığı, gerekli aydınlatma ve izin yükümlülüklerini yerine getirerek bilgi, belge, doküman ve mevzuat paylaşımında bulunduğu SİTE’de mukim paneldir. 

F. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle TDSD arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

G. KİŞİSEL BİLGİ: KULLANICI, ZİYARETÇİ veya üçüncü kişilerin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati ve benzeri bilgilerdir.

Madde 4: Hizmetlerin Kapsamı

4.1. TDSD’nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun bilgi verme ve araştırma faaliyetlerinden ibarettir.

4.2. TDSD’nin, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; TAKİPTEYİZ.ORG sitesine üye olan gerçek veya tüzel kişilere ait anonim hale getirilmiş hukuki belgeler olan Cumhuriyet Başsavcılıkları, İlk Derece Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Birleşmiş Milletler Komisyonları kararları ile dilekçeler, idari/adli başvurular ve cevapları, engelli haklarına ilişkin mevzuat ve benzeri gibi bilgi ve belgelerin ZİYARETÇİ ve KULLANICI’ya sunulmasından ibarettir. 

4.3. ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI sunulan işbu mevzuat veya anonim hale getirilmiş içtihat, idari/adli başvuru dilekçeleri uyarınca kendi başvurularını kendisi yapacak ve takip edecek olup, TAKİPTEYİZ.ORG ve TDSD hiçbir şekilde avukatlık, aracılık, vekalet veya temsiliyet yetkisi sahibi değildir. 

4.4. ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI yapacağı adli ve/veya idari başvuruları kendisi asil olarak takip edeceği gibi 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca kendisini bir vekil ile temsil ettirebilir. Bu yönde, TAKİPTEYİZ.ORG hiçbir şekilde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na aykırı olarak herhangi bir avukata yönlendirme, aracılık, reklam ve benzeri gibi bir amaç gütmemekte, yönlendirme yapmamaktadır. 

4.4. TDSD ve TAKİPTEYİZ.ORG’da her alan mevzuat, anonim hale getirilmiş içtihat ve idari/adli başvuru dilekçeleri ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI’ya tavsiye, bilgilendirme ve araştırma niteliğinde olup, hukuki danışmanlık verilmemektedir. 

4.5. TDSD, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4.6. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların TDSD tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. TDSD, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Madde 5: Genel hükümler

5.1. SİTE üzerinden, TDSD’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTE’lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI’lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında TDSD’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI’ların kendi sorumluluğundadır. TDSD bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, TDSD’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. 

5.2. TDSD, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda yayımlanmadan önce denetime tabi tutulmaktadır; buna rağmen ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, uygulanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve TDSD’nin SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi veya hizmet etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

5.3. ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI, SİTE’deki yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan TDSD sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan TDSD sorumlu değildir. 

5.4. TDSD, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet ile bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Yayınlanma tarihiyle birlikte işbu KULLANIM ŞARTLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nin sürüm sayısını da belirtir. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. TDSD, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

5.6. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı TDSD’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, TDSD yönetim kurulu üyelerinin veya TAKİPTEYİZ.ORG çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. TDSD, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

5.7. SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI ’ların, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her ZİYARETÇİ ve her KULLANICI, TDSD ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI’ların SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı TDSD’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.8. İşbu SİTE’nin sahibi TDSD’dir. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu TDSD’nin ya da TDSD’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu, diğer kodlar ve benzeri ile SİTE içeriğinde bulunan belgelerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla TDSD ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI, TDSD hizmetlerini, TDSD bilgilerini ve TDSD’nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının TDSD’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve TDSD’nin yazılı izni ile mümkündür.

5.9. TDSD, SİTE üzerinden ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “KULLANICI AYDINLATMA METNİ”, “ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ” ve işbu “WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. TDSD aynı zamanda; ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati ve benzeri bilgileri de istatistiki değerlendirme, hizmetler hakkında bilgilendirme yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve AYDINLATMA METİNLERİNDE sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. 

5.10. İşbu WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ dâhilinde TDSD tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde TDSD; TDSD hizmetleri, TDSD bilgileri, TDSD telif haklarına tâbi çalışmaları, TDSD markaları, TDSD ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Madde 6: Sorumluluğun Sınırlandırılması

6.1. TDSD, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların ve benzerlerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. TDSD, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile TDSD’nin, kullanım ve/veya ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Madde 7: Sözleşmenin Devri

7.1. TDSD, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ZİYARETÇİ ve KULLANICI bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Madde 8: Mücbir sebepler

8.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, TDSD işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ” ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, TDSD açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için TDSD’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Madde 9: Uygulanacak Hukuk ve Yetki

9.1. İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. TDSD’nin, ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI’nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Madde 10: Yürürlülük ve kabul

10.1. İşbu on (10) maddeden oluşan “WEB SİTESİ VE KULLANICI PANELİ KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ”, TDSD tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. ZİYARETÇİ ve/veya KULLANICI ’lar, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. TDSD, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve yayım tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.