Kurumlar ve Çalışma Alanları

Sorununuzla çözüm bulabileceğiniz kurumlar ve çalışma alanlarını filtrelemek için aşağıdaki alandan arama yapabilirsiniz. Örneğin "eğitim" kelimesini aradığınızda ilgili kurumlar arama listesinde görünür olcaktır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
- Avrupa Birliği ve Projeler Kooordinasyon Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ülkemizin eğitim sistemi ve politikalarını AB üye/aday ülkelerine, AB üye/aday ülkelerinin eğitim sistemi ve politikalarını Bakanlığa tanıtmak amacıyla çalışmalar yapmak. 
 • AB kurum ve kuruluşları tarafından eğitim sektörüne yönelik hazırlanan taslak raporlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından AB müktesebatına yönelik hazırlanan dokümanlara ilişkin Bakanlık görüşünü oluşturmak ve ilgililere sunmak
- Uluslararası Anlaşmalar ve Burslar Daire Başkanlığı

Çalışma alanları

 • Eğitim alanında, uluslararası müzakereleri yürüterek bu kapsamda uluslararası anlaşma, sözleşme, protokol vb. metinleri hazırlamak ve eğitim iş birliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 
 • İkili kültürel anlaşmalar ve kültürel değişim programları çerçevesinde yabancı hükûmetlerce Hükûmetimiz emrine verilen burslar ile yabancı üniversite ve enstitüler tarafından Türk öğrencilere verilen özel burslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
 • Karma Ekonomik Komisyonu (KEK), Daimi Komisyon, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Kurulu vb. komisyonlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
 • Kültürlerarası Değişim Programı kapsamında ortaöğretim düzeyinde eğitim görmek üzere Türkiye’ye gelen yabancı öğrenciler veya yurt dışına giden Türk öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
- Bilişim Altyapı Sistemleri ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlık projelerini Bakanlık bilişim alt yapısına uygun olarak tasarlamak ve uygulamasını sağlamak,
 •  Bu tasarım ve uygulamaları teknolojik yeniliklere uygun olarak takip etmek ve güncellemek
 •  Bakanlığın mevcut bilişim alt yapısını kurulumu, teknik desteği, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, 
 •  Bakanlık Merkez ve Taşra teşkilatı internet ve intranet erişimini sağlamak ve yönetmek,
 • Bakanlığa bağlı Okulların internet erişimi politikalarında kullanılacak olan içerik filtreleme ve güvenlik hizmetlerinin kurallarını belirlemek ve takibini sağlamak
- Eğitim Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Örgün eğitimde okuyan resmi özel tüm öğrencilerin, okula başlangıcından mezuniyete kadarki süreçte öğrenci işleri ile ilgili iş ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek, okullara otomasyon sistemleri sağlamak, işletmek ve yürütmek,
 • Bakanlığımızca yükseköğretim öğrencilerine verilen burslar ve burslu öğrencilerin iş ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek, ilgili birimlere otomasyon sistemleri sağlamak, işletmek ve yürütmek,
 • Örgün eğitimde okuyan öğrencilerimiz için gerçekleştirilecek merkezi sınavların iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Veli Bilgilendirme ile ilgili iş ve işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirmek, velilere otomasyon sistemleri sağlamak, işletmek ve yürütmek,
 • Yaygın eğitim veren kurumların öğrenci işleri ile ilgili iş ve işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek, otomasyon sistemleri sağlamak, işletmek ve yürütmek,
 • Örgün eğitimden mezun olan öğrencilerin takibini elektronik ortamda sağlamak,
 • Bakanlığımızın eğitim istatistik işlemleri, veri sağlama ve raporlama iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Bakanlığımızın veri tabanlarının yönetilmesi, işletilmesi ve bakımı ile ilgili iş ve işlemlerini gerçekleştirmek,
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ücretsiz dağıtılacak ders kitabı, eğitim aracı ve öğretim materyali ihtiyacını Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri ortamında tespiti ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, satın alınan ders kitabı, eğitim aracı ve öğretim materyallerinin yayınevi yüklenici ve teslim noktası bazında dağıtım planlarını hazırlamak,
 • Bakanlığımızca satın alınan ders kitaplarının sözleşme uygulama aşamasında çıkabilecek sorunların çözümü için ilgili öğretim daireleri ile işbirliği yapmak,
 • Bakanlık yayını ders kitaplarının baskı sonrası dağıtımını yürütmek,
 • Yayın Kurulları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kültür Yayınlarına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek
- İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kuramlarının iş sağlığı ve güvenliği bakımından ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve raporlayarak iyileştirilme yapılması için çalışmaları yürütmek,
- Taşıma Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Öğrenci taşıma uygulaması kapsamında ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri ile yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerine taşıma hizmeti ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında taşınan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yemek hizmeti verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 • Öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin yasaklama ve dava işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında yürütülen uygulamalara ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
- Açık Öğretim Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Açık öğretim hizmetlerini yürütmek.
 • Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaların usul ve esaslarını belirlemek.
 •  Açık öğretim okullarının öğretim programlarını ve eğitim materyallerini hazırlamak veya hazırlatmak.
 • Açık öğretim sisteminin niteliğini arttıracak araştırma, planlama, tanıtım çalışmaları ile öğrencilere yönelik rehberlik çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
 • Yurt dışında açık öğretim hizmetlerine erişimi sağlamak amacıyla kamu kurum, kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği yapmak.
 • Daire başkanlığının görev ve sorumluluk alanı ile ilgili araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarını yapmak
- Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Hayat boyu öğrenme politika ve faaliyetlerine yönelik araştırma, planlama ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak projeler hazırlamak ve uygulamak.
 • Bakanlık mevzuatı ve üst politika belgelerine uygun olacak şekilde projeler yürütmek.
 • Hayat boyu öğrenme alanında yapılmış araştırma ve projelerin bulgu ve sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek.
- Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Hayat boyu öğrenme ile ilgili kalkınma planları, hükümet programları, stratejik planlar ve eylem planları ile diğer üst politika belgelerini ilgili birimler ve daire başkanlıkları ile iş birliği halinde hazırlamak, geliştirmek ve takibini yapmak.
 • Değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda mevzuatın hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesine ilişkin ilgili birimler ve daireler ile iş birliği içinde çalışmalar yapmak ve mevzuat iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Yurt içi ve yurt dışında hayat boyu öğrenme ile ilgili düzenlenen mevzuat, politika ve strateji faaliyetlerine katılmak.
 • Hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan personelin mesleki çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Daire başkanlığının görev ve sorumluluk alanı ile ilgili araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarını yapmak.
 • Mevzuatın uygulanmasında tereddüde düşülen konular ve karşılaşılan problemlerle ilgili Genel Müdürlüğümüze intikal eden hususlara yönelik ilgili birimlerle koordineli bir şekilde görüş hazırlamak,
 • Genel Müdürlüğün iş birliği çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, koordine etmek; iş birliği kütük defterinin güncel tutulmasını ve elektronik sistemlerin yürütülmesini sağlamak.
- Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlığa bağlı örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarında göç ve acil durumlarda yürütülen eğitim faaliyetlerinin ilgili birimler ile iş birliği hâlinde planlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmaları yürütmek.
 • Afet ve acil durumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları belirlemek; planlama, izleme ve raporlama çalışmalarını ilgili birimler ile eşgüdüm içerisinde yürütmek.
 • Acil durumlarda geçici olarak oluşturulacak eğitim merkezlerinde yürütülen faaliyetleri planlama, izleme ve raporlama çalışmalarını yürütmek.
 • Bakanlığın göç ve acil durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürüttüğü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sekretaryasını yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile göç ve acil durumlarda yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik çalışmaları yürütmek
- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Genel Müdürlük görev alanına giren konularda gelen başvuruları mevzuatına uygun olarak ve zamanında cevaplandırılmasını sağlamak.
- İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ulusal ve uluslararası hayat boyu öğrenme faaliyetlerine yönelik göstergeleri izlemek ve değerlendirmek.
 • Yaygın eğitim verilerinin tutulacağı bilgi işlem sistemleri ile diğer izleme ve değerlendirme araçlarının, izleme ve değerlendirme sistemine uygun şekilde tasarlanması, güncellenmesi, geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Genel Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinden elde edilen verileri, politika oluşturulmasına destek sağlamak üzere, ilgili dairelere sunmak.
 • Soru önergelerinin cevaplandırılmasında koordinasyon görevini yürütmek.
 • Araştırma izinlerini koordine etmek.
- Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Hayat boyu öğrenme alanına ait yaygın eğitim programlarını hazırlamak veya hazırlatmak.
 • Hayat boyu öğrenme alanına ait yaygın eğitim programlarına ilişkin denklik iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler, Kalite Güvence Sistemi ile ilgili Genel Müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri yürütmek.
 • Hayat boyu öğrenme alanına ait yaygın eğitim programlarının, yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemlerine uygun, eğitim materyallerini hazırlamak veya hazırlatmak.
- Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 • Hayat boyu öğrenme ile ilgili sosyal ve kültürel etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Millî kültürün araştırılmasına ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar yapmak
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
- Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Eğitim ve öğretimde politika ve stratejileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, kararlaştırılan politika ve stratejileri ilgili daire başkanlıkları ile işbirliğinde uygulamak,
 • Mesleki ve teknik eğitimin yerel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara uygunluğunu sağlayacak tedbirler almak,
 • Mesleki ve teknik eğitimi yaygınlaştıracak ve erişimi artıracak planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,
 • Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,
 • Mesleki ve teknik eğitime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak,
 • Mesleki ve teknik eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirecek politika ve stratejileri geliştirmek, planlama ve geliştirme çalışmalarını koordine etmek,
 • 3308 sayılı Kanunun 32'nci maddesi kapsamındaki özel gelirleri yönetmek, g)Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlarda görevli personel giderleri ile diğer cari giderlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Mahkeme kararları gereğince yapılacak ödemeler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Yeni politika ve uygulamalarla ilgili yasal düzenlemeleri hazırlamak,
- Programlar ve Öğretim Mataryelleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • İş dünyasının ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak mesleki ve teknik eğitimle ilgili öğretim programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Hazırlanan öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunmak,
 • Modüller, ders kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik kitap ve ders içerik standartlarını belirlemek,
 • Modüller, ders kitapları, yardımcı kitaplar, elektronik kitaplar ve ders içeriklerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Ders kitapları ve eğitim araç-gereçleri ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, hazırlanan/hazırlatılan ders kitaplarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunmak,
 • Öğretim programlarını uluslararası kıyaslanabilirliğe hazır hâle getirmek,
 • Hazırlanan taslak meslek standartları ve ulusal yeterliliklere ilişkin görüş bildirmek,
 • Alan ve dallara göre ölçülebilir/değerlendirilebilir kazanımları tanımlamak,
 • Yurt dışında yaşayan vatandaşların öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri ile ilgili taleplerini karşılamak,
 • Europass sertifika eklerini düzenlemek,
 • Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında bugüne kadar uygulanan mesleki ve teknik öğretim programlarını elektronik ortama aktararak bilgi bankası oluşturmak,
- Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Eğitim ve öğretim ortamlarında kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,
 • Eğitim ve öğretim ortamlarının verimlilik standartlarını belirlemek,
 • Eğitim ve öğretim ortamlarının geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Okul ve kurumlardaki derslik, atölye ve laboratuvarlar ile diğer eğitim birimlerinin donatım standartlarını belirlemek,
 • Eğitim-öğretim süreçlerinde eğitim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak,
 • Alan ve dal açılması ve kapatılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 • Okul/kurum ve eklentilerinin açılması, kapatılması ve tahsisi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 • Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bunların eğitimi desteklemelerini sağlayacak tedbirleri almak,
 • Genel Müdürlüğe bağlı okul ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılacak iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde yapmak,
- Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Yeni politika ve uygulamalarla ilgili projeler planlamak, hazırlamak ve yürütmek,
 • Mesleki ve teknik eğitim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri takip etmek,
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sosyal taraflarla iş birliği yaparak mesleki ve teknik eğitime yönelik projeler ve protokoller planlamak, hazırlamak ve yürütmek,
 • Okul ve kurumların yürüttükleri proje ve protokolleri izlemek ve değerlendirmek,
 • Okul ve kurumların proje ve protokol hazırlayıp uygulamalarına ilişkin iş ve işlemlerine rehberlik etmek,
 • Meslek odaları ve iş dünyası temsilcilerinin proje ve protokol aracılığıyla mesleki ve teknik eğitim süreçlerine katılımını sağlamak,
 • İlgili kamu kurumu, sektör ve sivil toplum örgütleri ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
 • Sosyal içermeye yönelik projeleri planlamak, hazırlamak ve yürütmek,
 • Avrupa Birliği uyum süreci ile ilgili projeleri planlamak, hazırlamak ve yürütmek,
 • Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle mesleki ve teknik eğitim alanında işbirliği çalışmalarını planlamak ve yürütmek,
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmaları planlamak ve yürütmek,
- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Öğrencilerin okulla bütünleşmesini sağlayacak, aidiyet duygusu ve kurum kültürünü geliştirecek tedbirleri almak,
 • Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Okul ve kurumlardaki öğrencilerin yatılılık ve bursluluk uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ulusal ve uluslararası alanda yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda; öğrenci kulübü, toplum hizmeti çalışmaları ve bu kapsamdaki diğer sosyal etkinliklerin usul ve esaslarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Yurt dışından gelen ve mesleki ve teknik ortaöğretimde öğrenim görecek öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Öğrencilerin yurt dışında gördükleri öğrenimlerinin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri programlar ve öğretim materyalleri daire başkanlığı ile koordineli olarak yürütmek,
 • Ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Öğrencilere verilecek belgeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • e-Okul, e-Burs, MEBBİS gibi Bakanlığa ait bilişim sistemlerinde yer alan iş ve işlemleri ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek,
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapmak,
 • Öğrencilerin katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Okul ve kurumlarla ilgili Bakanlık aleyhine açılan kayıt-kabul, nakil ve geçiş, devamdevamsızlık, sınav ve benzeri davalarla ilgili Hukuk Müşavirliğince talep edilen bilgi ve belgeleri ilgili birimlere göndermek,
- İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını değerlendirmek,
 • Temel öğrenme kazanımları doğrultusunda öğrencilerin başarısını izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğrencilerin okula devam-devamsızlık ve örgün eğitim dışına çıkma oranlarını izlemek ve değerlendirmek,
 • Mezunların iş gücü piyasasına katılımlarını izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğrencilerin yükseköğretime geçişini izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğretim programları ve materyalleri, eğitim araçları ve teknolojisinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek,
 • Uygulanan projeler ve protokolleri izlemek ve değerlendirmek,
- İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Mesleki Eğitim Kurulunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,
 • İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararlarının değerlendirilmesi ve uygulanmasında ilgili kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • Mesleki Eğitim Kurulu web portalı (TMEK) iş ve işlemlerini takip etmek
 • Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların mesleki eğitimlerine ait iş ve işlemlerin ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okullardaki öğrencilere verilecek belgeler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bireyin örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği öğrenme kazanımlarının kalfalık ve ustalık eğitimlerinde değerlendirilmesi ile ilgili önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik belgelendirilmesi iş ve işlemleri yürütmek,
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliğinde mesleki ve teknik eğitime yönelik çalışmaları ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek,
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
- Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğe bağlı okullar başta olmak üzere ortaöğretime yönelik araştırma, planlama ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini plânlamak ve uygulamak,
 • Ortaöğretim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
- Eğitim Ortamları, Öğrenme Süreçleri, Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Eğitim ortamlarını ve öğrenme süreçlerini iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Okullar arasındaki eğitim ortamları ile ilgili kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,
 • Görev ve sorumluluk alanına giren hususlarda uygulamaya konulan ikili ve çok taraflı kültür anlaşmaları/protokoller çerçevesinde ülkemizdeki okullarda öğretmen görevlendirilmesine ilişkin yapılacak iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek,
 • Okul ve kurum kültürünü güçlendirici tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 • Alternatif öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik teşvik edici çalışmalar yapmak,
 • Okulların donatım standartlarını belirlemek,
 • Okul açma, kapatma, dönüştürme ve ad verme ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 • Eğitim ortamlarını ve öğrenme süreçlerini iyileştirmek amacıyla tüm paydaşlarla ilişkileri geliştirici tedbirlerin alınmasını sağlamak
 • Genel Müdürlük hizmetlerini yürüten merkez ve taşra teşkilatı personeli ile okulların yönetici, öğretmen ve diğer personelinin kişisel ve mesleki gelişimine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 • Görev ve sorumluluk alanı kapsamında uygulamaya yönelik hususlarda ilgili birim ve şahısları bilgilendirmek,
- Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ortaöğretimde eğitim ve öğretime yönelik politika ve strateji geliştirme çalışmaları yapmak, kararlaştırılan politika ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak,
 • Ortaöğretime yönelik eğitim politikaları ile ilgili araştırma, planlama ve geliştirme çalışmaları yapmak,
 • Politika ve uygulamalarla ilgili hukuki düzenlemeler ile diğer iş ve işlemleri yürütmek,
 • Üst politika belgelerinde yer alan Genel Müdürlükle ilgili politika, strateji, öncelik ve tedbirlerin yer aldığı ve daire başkanlıkları düzeyinde ilişkilendirilen Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Çalışma Programını hazırlamak ve her yıl güncellemek, 
 • Mevzuatın uygulanmasında tereddüde düşülen konular ve karşılaşılan problemlerle ilgili Genel Müdürlüğümüze intikal eden hususlara yönelik ilgili birimlerle koordineli bir şekilde görüş hazırlamak,
 • Görev ve sorumluluk alanı kapsamında uygulamaya yönelik tereddüde düşülen hususlarda ilgili birim ve şahısları bilgilendirmek,
 • Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen ve kamuoyu ile paylaşılmasında fayda görülen proje, tanıtım toplantısı, imza töreni ve basın kuruluşlarına duyurusunun yapılması istenilen her çalışma/faaliyet için Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine iletilmek üzere hazırlanan bilgi notu/haber metnini Özel Büroya bildirmek,
 • Bakanlık üst politika belgelerine dayalı plan ve programlara dair çalışmaları koordine etmek, görev ve sorumluluk alanı ile ilgili olanları yürütmek,
 • Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Çalışma Programında yer alan ve sorumlu olduğu politika, strateji, öncelik ve tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak politika ve stratejiler oluşturmak,
 • Daire Başkanlığının görev alanı kapsamında CİMER, BİMER, MEB Bilgi Edinme, Alo 147 ve e-posta yoluyla gelen başvuruları takip etmek, değerlendirmek, cevaplandırılmasını sağlamak veya ilgili daire başkanlıklarına yönlendirmek,
- İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Okul, ilçe, il ve ülke düzeyinde yapılan eğitim, öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili ölçme ve değerlendirme sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, 
 • Öğretim programlarının hazırlık ve uygulama süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • İzleme ve değerlendirme verileri ışığında öğretim programlarını geliştirmeye yönelik politika önerilerinde bulunmak,
 • Öğretim materyallerinin hazırlanması ve kullanılmasına dair süreçleri izlemek ve değerlendirmek,
 • Yurtiçi ve yurtdışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,
- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Öğrencilerin okul ile bütünleşmesini sağlayacak; okula aidiyet duygusunu ve uyumunu geliştirecek tedbirler almak,
 • Temel eğitimden ortaöğretime geçiş kapsamında tüm okullar için merkezi yerleştirmeye esas teşkil edecek kontenjan giriş takvimini belirlemek ve kontenjanlarla ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak,
 • Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, ödül, disiplin ve başarılarının değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemlerini yapmak,
 • Öğrenciler arasında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte plânlamak ve etkinliklerin uygulanmasını sağlamak,
 • Eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takvimini hazırlamak,
 • Anma günleri, kutlamalar, törenler ve sportif etkinliklerle ile ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,
 • Kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen araştırma ile ilgili izin ve bilgi taleplerine dair iş ve işlemleri yürütmek,
- Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ortaöğretim öğrencilerinin yatılılık ve bursluluk ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Öğrenci burslarını planlamak ve bursların gönderilmesini sağlamak
 • Yatılılık ve bursluluk ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, 
 • Pansiyon ihtiyacının belirlenmesi, pansiyon açılması ve kapatılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
- Öğretim Mataryelleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Öğretim materyallerinin yazım standartlarını belirlemek ve bu kapsamda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerle iş birliği yapmak,
 • z-Kitap çalışmalarını ilgili Genel Müdürlük ile işbirliği hâlinde yürütmek,
 • Öğretim materyallerinin ve içeriklerin standartlarını belirlemek, konu ve kazanımlar doğrultusunda ihtiyaç analizlerini yapmak ve oluşan ihtiyacı ilgili birime bildirmek,
 • Öğretim materyallerine dair araştırma ve planlamalar yapmak,
 • Eğitim ve öğretimin teknolojik içerikli materyaller ile desteklenmesine yönelik program, senaryo, film ve benzeri yayınların standartlarını belirlemek,
 • İçeriklerin zaman ve tedarik yönünden planlamalarını yaparak ilgili birime bildirmek,
 • Destekleyici öğretim materyali olarak ilgili birimle iş birliği içinde konu ve kazanımlar doğrultusunda soru havuzunun oluşturulmasını sağlamak, buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Üretilen veya geliştirilen öğretim materyalleri ve içeriklerin; şekil, konu ve kazanımlara uygunluğunu kontrol ederek kabulünü yapmak,
 • Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknoloji ve gelişmeleri takip etmek ve bağlı okullarımızda uygulanmasını sağlamak,
 • İhtiyaç duyulan video, ses, görsel, eğitsel oyun, etkileşimli içerik, animasyon, simülasyon ve benzeri materyalleri konu ve kazanımlara uygun olarak belirlemek ve oluşan ihtiyacı ilgili birime bildirmek, 
 • Elektronik öğretim materyalleri ve içerikler için kullanıcıların ya da tedarikçilerin geliştirdiği elektronik materyalleri ilgili birimlerle koordineli olarak incelemek ve değerlendirmek,
- Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ortaöğretimle ilgili öğretim programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Ders kitapları ve program uygulama kılavuzları ile kitapların yazım standartlarını belirlemek,
 • Ders kitapları ve program uygulama kılavuzlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Ders kitapları ile ilgili araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak,
 • Görev ve sorumluluk alanı kapsamında uygulamaya yönelik hususlarda ilgili birim ve şahısları bilgilendirmek,
 • Bakanlık üst politika belgelerinde Genel Müdürlük görev alanı ile ilişkilendirilen hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,
 • Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Çalışma Programında yer alan ve sorumlu olduğu politika, strateji, öncelik ve tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütmek,
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • İlgili bakanlıklarla iş birliği içinde her tür özel eğitim kurumlarına yönelik politika ile stratejik gelişmeye yönelik çalışmalar yapmak, kararlaştırılan politika ve stratejileri uygulamak,
 • Genel Müdürlüğün politika ve stratejilerinin uygulanması için gerekli stratejik planı, yıllık çalışma takvimini hazırlamak,
 • Görev alanı ile ilgili düzenlenecek olan hizmet içi eğitim kurs ve seminerler ile çalıştaylara katılacak yönetici, kursiyer ve öğretim görevlilerini belirlemek,
 • Politika ve stratejilerin uygulanması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Genel Müdürlükle ilgili eğitim kurumlarının açılması ve kapatılmasıyla ilgili usul ve esaslar ile bu kurumların donanım standartlarını belirlemek,
 • Sistem ölçeğinde özel eğitim ve rehberlik politikaları geliştirmek,
 • Özel eğitim, rehberlik ve yönlendirme süreçlerini planlamak,
 • Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak,
 • Yeni politika ve uygulamalarla ilgili hukuki düzenlemeleri hazırlamak,
 • Genel Müdürlüğe intikal eden şikayet dilekçesi ve ihbar mektuplarında öne sürülen iddiaları özelliklerine göre incelemek, gerektiğinde soruşturulmak üzere ilgili Valiliğe veya Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirmek.
 • Teftiş Kurulu Başkanlığından veya valiliklerden gelen adli ve idari nitelikteki inceleme ve soruşturma raporlarında yer alan tekliflerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 • Bakanlığımızla ilgili soru önergelerine verilecek cevabı, ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak,
 • Görev alanlarıyla ilgili projelere destek vermek,
 • Görev alanıyla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve arşivlemek,
 • Diğer kurumlar tarafından hazırlanan mevzuat tasarıları hakkında Genel Müdürlüğün görüşünü ilgili birimlerle koordine ederek tespit etmek ve ilgililere bildirmek,
 • Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili her konudaki mevzuat ve değişiklikleri toplamak, tasnif etmek ve fihristini tutmak,
 • Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara görüş vermek,
- Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Özel eğitim ve rehberlik ile ilgili öğretim programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Programlar ve öğretim materyallerinin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak,
 • Ders kitapları ve öğretim materyallerinin standartlarını belirlemek,
 • Ders kitapları ve öğretim materyallerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Yeni geliştirilen eğitim ve öğretim programlarının taslaklarını ve eğitim ve öğretim araç gereçlerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunmak, takibini yapmak ve karara bağlananların uygulamaya konulmasını sağlamak,
 • Eğitim programları ve öğretim materyallerinin hazırlanmasında Bakanlığımız ilgili birimleri, üniversite, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak,
 • İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğiyle özel eğitim ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde ihtiyaç duyulan ölçme araçlarını belirlemek, geliştirmek,
 • Görev alanı ile ilgili düzenlenecek olan hizmetiçi eğitim kurs ve seminerler ile çalıştaylara katılacak yönetici, kursiyer ve öğretim görevlilerini belirlemek,
 • Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara ait görüş vermek,
 • Görev alanlarıyla ilgili projelere ve çalışmalara destek vermek,
 • Görev alanıyla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve arşivlemek,
- Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Özel eğitim uygulamaları ile ilgili usul ve esasları belirlemek,
 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak
 • Kaynaştırma yoluyla eğitim sistemi ve uygulamaları ile ilgili usul ve esasları belirlemek,
 • Özel eğitim okul ve kurumlarının açma ve kapama iş ve işlemlerini işbirliğiyle yürütmek,
 • Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Eğitim ortamlarına ilişkin belirlenen standartların okul ve kurumlarda uygulanmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Görev alanı ile ilgili düzenlenecek olan hizmetiçi eğitim kurs ve seminerler ile çalıştaylara katılacak yönetici, kursiyer ve öğretim görevlilerini belirlemek,
 • Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara yönelik görüş vermek,
 • Görev alanlarıyla ilgili projelere ve çalışmalara destek vermek,
 • Görev alanıyla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve arşivlemek,
 • Özel eğitim hizmetlerine erişimin artırılması, niteliğin artırılmasına ilişkin sorunları belirlemek, çözüme yönelik çalışmaları yürütmek.
 • Genel Müdürlüğün özel eğitim ve kaynaştırmaya ilişkin politika ve stratejilerinin uygulanmasını sağlamak için koordinasyon hizmetlerini yürütmek.
- Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Okul ve kurumlarda rehberlik hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Rehberlik ve araştırma merkezlerinin açılması ve kapatılmasıyla ilgili iş ve işlemleri ilgili birimle işbirliği içinde yürütmek,
 • Rehberlik ve araştırma merkezlerinin gelişimlerini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
 • Rehberlik vearaştırma merkezlerinin ölçme araçlarını temin etmek,
 • Psikososyal koruma, önleme ve müdahale ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Travma, stres, ihmal, istismar, şiddet, intihar, sigara, alkol ve madde kullanımı vb. konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmak,
 • Eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
 • Avrupa Birliğine uyum sürecinde hayat boyu rehberlikle ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Görev alanı ile ilgili düzenlenecek olan hizmet içi eğitim kurs ve seminerler ile çalıştaylara katılacak yönetici, kursiyer ve öğretim görevlilerini belirlemek,
 • Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara yönelik görüş vermek,
 • Görev alanlarıyla ilgili projelere destek vermek,
 • Görev alanıyla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve arşivlemek, 
- İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Eğitim ve öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek ve değerlendirmek,
 • Yurt içi ve yurt dışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Özel eğitim ve rehberlik ve alanındaki hizmetleri izlemek ve değerlendirmek.
 • Öğrenci başarısına yönelik çalışmalarla ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Özel eğitim ve rehberlik kapsamında yürütülen çalışmaları, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde izlemek ve değerlendirmek,
 • Stratejik planın amaç ve hedeflerinin gerçekleşme düzeylerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Genel müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanı ile ilgili yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,
- Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Özel eğitime ve rehberlik hizmetlerine yönelik araştırma, planlama ve geliştirme çalışmaları yapmak, 
 • Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini planlamak ve uygulamak, 
 • Özel eğitim ve rehberlik alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek, 
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak özel eğitim ve rehberlik  hizmetlerine yönelik projeleri hazırlamak ve uygulamak,
 • Genel Müdürlüğe intikal eden araştırma izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Görev alanı ile ilgili düzenlenecek olan hizmetiçi eğitim kurs ve seminerler ile çalıştaylara katılacak yönetici, kursiyer ve öğretim görevlilerini belirlemek,
 • Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden davalara yönelik görüş vermek,
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
- Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Eğitim ve öğretim alanında yapılmış araştırma ve projelerin sonuçlarından yararlanarak her kademedeki özel öğretim kurumlarıyla ilgili politika ve stratejileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Üst politika belgelerinde Genel Müdürlüğün sorumlu olduğu alanlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık birimlerince çeşitli konularda istenen raporları hazırlamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığın diğer birimlerinden stratejik planlar, eylem planı ve diğer çalışma konuları kapsamında istenen süreli ve süresiz bilgileri ilgili daire başkanlıklarından alarak göndermek,
 • Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet raporu, çalışma takvimi ve planını hazırlamak,
 • Faaliyet planı raporu, hizmet envanteri ve brifinglerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yeni politika ve uygulamalara ilişkin mevzuatta yapılacak düzenlemeleri ilgili daire başkanlıklarıyla birlikte hazırlamak.
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren diğer birim veya Bakanlıklardan gelen mevzuat tekliflerine görüş vermek.
 • Genel Müdürlüğün istatistik çalışmalarına ilişkin analizleri yapmak.
- Okullar Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Özel okulların açılış, kontenjan değişikliği, devir, nakil, kurucu temsilcisi değişikliği, isim değişikliği ve kapanmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
 • Özel okullara inceleme/soruşturma/denetim sonucu verilecek idari para cezası ve kapatma cezası ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek. 
 • Azınlık okullarının iş ve işlemleri ile Rum azınlık okullarında görevlendirilecek kontenjan öğretmenleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Yabancı okullarla ilgili iş ve işlemlerle yabancı okulların yeni arazi edinmeleri ve kapasitelerinin artırılması, taşınmazlarının devrine ilişkin ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
 • Milletlerarası okulların açılışıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Özel okullarda görev alacak yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlemek. 
 • Özel okulların yönetimlerince hazırlanan kurum yönetmeliklerini onaylamak.
 • İlgili mevzuat çerçevesinde Araştırma, Geliştirme, Projeler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordine hâlinde okulların kalite standartlarını geliştirmek ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 
 • Kurumların açılması, işleyişi, devri, nakli ve kapanması ile ilgili valiliklerden gelen yazılara görüş bildirmek. 
- Yaygın Eğitim ve Barınma Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim yapan kurumlar, sosyaletkinlik merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, belediyelerle ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde açılan örgün eğitim programlarına destek mahiyetindeki ücretsiz kurslar, özel öğretim kursları ile özel barınma hizmeti veren kurumların iş ve işlemlerini yürütmek. Bu kapsamda;
 • Valilikçe kurum açma izni düzenlenen özel öğretim kurumlarına iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi ve iptaline ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kurumların açılması, işleyişi, devri, nakli ve kapanması ile ilgili gelen yazılara görüş bildirmek,
 • Kurumların kursiyer ve öğrencilerinin kayıt, sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlere ilişkin görüş bildirmek,
 • Kurumlarda görev alacak yabancı uyruklu eğitim personeline ön izin belgesi düzenlemek,
 • Kurumların yönetim ve hizmet standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
- Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları, gemi adamı yetiştirme kursları, pilot yetiştirme kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri kurslarının iş ve işlemlerini yürütmek.
- Araştırma, Geliştirme, Projeler ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Özel okul öğrencilerinin sınav, ücret, burs, diploma ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek.
 • Özel okul öğrencilerine dağıtılacak ücretsiz ders kitaplarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Öğrenciler arasında ülke genelinde ve uluslararası alanda yapılacak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Yurt dışından gelen ve yurt dışına gidecek öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
 • Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili projeler geliştirmek, uygulanan projeleri koordine ve takip etmek, çalışma grupları oluşturmak ve rapor hazırlamak.
 • Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda araştırma, geliştirme, planlama ve kalite standartlarını geliştirici çalışmaları yürütmek.
 • Özel öğretime yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarında bulunmak.
 • Yurt içi ve yurt dışı eğitim öğretim süreçleri, eğitim ile ilgili BM, OECD, AB ve diğer ülke raporlarını izlemek ve değerlendirmek, istenildiğinde ilgili daire başkanları ile koordineli olarak görüş vermek.
 • Özel öğretim kurumlarındaki örnek uygulamaların yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yapmak.
 • Özel Öğretim Kurumları Modülü, bilgi işlem veri tabanı ve bilgisayar ağ ortamı, personelin eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
- Öğretim Programları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Özel okullarca hazırlanan öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinin incelemesini yaparak onay işlemlerini yürütmek
 • Motorlu taşıt sürücüleri kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında uygulanan ders programlarını geliştirmek
 • Kurumlarca hazırlanacak programlara kaynaklık edecek çerçeve programlarını hazırlamak
 • Özel kurslarca teklif edilen kurs programlarının incelemesini yaparak onay işlemlerini yürütmek
 • Diğer kamu kuruluşlarına program geliştirme ve onay işlemleri sürecinde teknik destek vermek
 • Özel öğretim kurslarında uygulanmak üzere teklif edilen programları onaylamak
 • Öğretim programları ile ilgili gelen yazılara görüş bildirmek
 • Genel Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda görevli personele yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak
 • Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
- İzleme, Denetim ve Hukuk İşleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Eğitim öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek.
 • Denetim raporlarıyla ilgili işlemlerin başlatılması için raporları ilgili daire başkanlıklarına göndermek.
 • Genel denetimler dışında zaruri durumlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre kurumların teftişlerinin yapılması ile ilgili işlemleri başlatmak ve takip etmek.
 • İhbar ve şikâyet dilekçeleri üzerinde inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatılması için dilekçeleri ilgili birime göndermek.
 • Valiliklerden gelen faaliyet raporlarını incelemek değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili daire başkanlıklarına bildirmek.
 • CİMER ve Bilgi Edinme başvuruları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Hizmetlerin geliştirilmesiyle ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulara ilişkin açılan davalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Mevzuatta değişiklik yapılmasını gerektiren mahkeme kararlarının gerekli düzenlemeleri yapmak üzere Eğitim Politikaları Daire Başkanlığına bildirmek.
 • Gerekmesi hâlinde mahkeme kararlarının uygulanmasına yönelik makam oluru alınması için Eğitim Politikaları Daire Başkanlığına bildirmek.
 • Özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti kurumlarının denetimiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
- Ders Kitapları ve Öğrenim Mataryelleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Yazılı öğretim materyallerinin eğitim ve öğretim yönünden nitelikleri ile standartlarını belirlemek ve bunların içeriklerinin yenilenmesi çalışmalarını koordine etmek,
 • Ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, öğrenci çalışma kitapları, program uygulama modül ve kılavuzlarının hazırlanma ve hazırlatılmasında rehberlik yapmak,
 • Ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, öğrenci çalışma kitapları, program uygulama kılavuzlarını ve diğer öğretim materyallerini incelemek veya inceletme işlemlerini yürütmek,
- Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Eğitim sistemini kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı evrensel değerleri kapsayacak şekilde geliştirme çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek,
 • Eğitim sisteminin amaç, ilke, politika ve stratejilerinin belirlenmesinde ilgili kişi, birim ve kurumlarla işbirliği yapmak,
 • Eğitim ile sosyal ve ekonomik politikalar arasındaki ilişkiyi güçlendirici çalışmalar yapmak,
 • Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarının belirlenmesiyle ilgili çalışmaları koordine etmek,
 • Denklikle ilgili usul ve esasları belirleme çalışmalarını yürütmek,
 • Eğitim ve öğretimle ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
 • Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları ile eğitimde kalite çerçevesi geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
 • Eğitim sistemini ve uygulamalarını geliştirici projeleri hazırlamak ve uygulamak,
- Elektronik Eğitim İçerikleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Elektronik ve üç boyutlu öğretim materyallerinin eğitim ve öğretim yönünden nitelikleri ile standartlarını belirlemek ve bunların içeriklerinin yenilenmesi çalışmalarını koordine etmek,
 • Elektronik ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, öğrenci çalışma kitapları, program uygulama modül ve kılavuzlarının hazırlanma ve hazırlatılmasında rehberlik yapmak,
 • Elektronik ders kitapları, öğretmen kılavuz kitapları, öğrenci çalışma kitapları, program uygulama kılavuzlarını ve diğer öğretim materyallerini incelemek veya inceletme işlemlerini yürütmek,
- İzleme ve Değerşendirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Öğretim programları uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek,
 • Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek,
 • İzleme ve değerlendirme sonuçlarına göre raporlar hazırlayarak ilgili taraflarla paylaşmak,
- Öğretim Programları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Öğretim programları ile ilgili ilke, usul ve esasları belirlemek,
 • Okul tür ve düzeyleri arasında program boyutunda gerekli uyumu sağlamak,
 • Hazırlanan, hazırlatılan, geliştirilen ve yenilenen programlarla ilgili iş veişlemleri yapmak,
 • Diğer bakanlıklara ve kurumlara bağlı okulların programları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak
Teftiş Kurulu Başkanlığı
- İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı

Çalışma alanları

 • Bakanlık teşkilatı ve personeli ile ilgili inceleme, soruşturma, ön inceleme ve suç duyurularına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • İnceleme, soruşturma ve ön incelemelerde müfettiş görevlendirmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Müfettişlerinin inceleme, soruşturma ve ön inceleme çalışmalarını öngörülen sürelerde tamamlamalarına ve raporlarını Başkanlığa sunmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Başkanlığımıza ulaşan dilek, ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek,
 • BİMER, CİMER, ALO MEBİM 147 ve MEB Bilgi Edinme Hakkı başvurularına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • İnceleme, soruşturma ve ön inceleme rehberinin hazırlanması ve güncel tutulması çalışmalarını yürütmek,
 • Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu ile ilgili verilen iş ve işlemleri yürütmek
- Maarif Müfettişleri Eğitim ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Müfettiş yardımcılarının giriş ve yeterlilik sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü,  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde yürütmek,
 • Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 • İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak müfettiş ve müfettiş yardımcılarına yönelik hizmetiçi eğitim programlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Başkanlığın görev alanına giren konularda toplantı, çalıştay, seminer vb. etkinlikleri yürütmek,
 • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Görev alanıyla ilgili soru önergelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
- Araştırma- Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Eğitim politikalarına kaynaklık teşkil edecek araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek,
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim projeleri hazırlamak ve uygulamak,
 • Hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,
 •  Temel eğitim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek
- Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 •  Eğitim ortamlarını ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,
 •  Okul  öncesi  eğitim ve ilköğretim kurumlarının kurum, hizmet ve donatım standartlarını belirlemek,
 •  Okullar arasındaki kalite farkını gidermeye yönelik tedbirler almak,
 •  Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve uygulamalarını teşvik etmek,
 • Okul ve kurum kültürünü güçlendirmek,
 •  Mesleki eğitim yoluyla insan kaynakları kapasitesini artırmak,
 • Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının açılması ve kapatılmasına ilişkin Bakanlığa intikal eden iş ve işlemleri yürütmek
- Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Okul öncesi eğitim ve ilköğretime yönelik politika ve stratejileri geliştirmek ve uygulamak,
 • Yeni politika ve uygulamalarla ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek,
 • Genel müdürlükçe yürütülen çalışmaların sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan politikaları belirlemek,
 •  Eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini artıracak çalışmalar yapmak,
 •  Soru önergeleri ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde koordine gerektiren yazılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütmek,
 • Okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim programları ve materyalleri, kurum standartları, bütçe planlaması, mevzuat uygulamaları, mesleki gelişim ve proje konularında ilgili daire başkanlıklarıyla koordineli olarak çalışmalar yapmak,
 • Erken çocukluk eğitimi konularında ilgili diğer bakanlıklarla koordineli çalışmalar yapmak.
- İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Eğitim ve öğretim programları ile materyallerinin uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Yurtiçi ve yurtdışı eğitim öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
 • Öğrencilerin akademik başarısına yönelik çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda araştırma yapmak, araştırma yapmak isteyenlerin izin verme işlemlerini yürütmek,
 • Genel müdürlük görev alanına giren konular ile bağlı kurumlarda hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan görevlilerle ilgili açılan adli ve idari davaların hukuki iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Genel müdürlük görev alanına giren konularda, genel müdürlüğe bağlı kurumlardaki personelin disiplin, inceleme ve soruşturma ile ilgili hukuki iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel müdürlüğün ihtiyaç duyduğu istatistiki bilgileri hazırlamak
- Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Öğrencilerin kontenjan, kayıt, kabul, nakil sınıf geçme işlerini yürütmek,
 • Öğrencilerin ülke genelinde ve uluslararası alanda yapılacak sosyal, kültürel, sportif ve izcilik faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak,
 •  Yurtdışından gelen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 •  Belirli gün ve haftaların kutlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 •  Merkezi sistemle yapılan ortak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Yurtdışına velisiyle birlikte gidecek öğrenciler ile yurtdışına çalışmaya gidecek vatandaşların Genel Müdürlüğümüze bağlı okullardan aldıkları öğrenim belgeleri, diploma, tasdikname ve benzeri belgelerini onaylanmak.
- Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında uygulanan eğitim ve öğretim programlarını hazırlamak / hazırlatmak, programların geliştirme ve güncelleme çalışmalarını yapmak / yaptırmak,
 •  Genel Müdürlüğün eğitim politikaları ve stratejileri doğrultusunda ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ile eğitim ve öğretim materyallerini hazırlamak / hazırlatmak,
 • Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında uygulanan öğretim programları ile ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları ile eğitim ve öğretim materyallerinin hazırlanması ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak
- Yurtlar ve Pansiyonlar Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Yatılı Bölge Ortaokullarının açılması, kapatılması ve pansiyon kapasite değişikliği ile yatırım ve donatım planlamasına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Yatılı bölge ortaokullarının pansiyon bütçelerinin onaylanması, onaylanan bütçeler doğrultusunda idari ve mali işler daire başkanlığı ile işbirliği içerisinde ödeneklerin gönderilmesini sağlamak,
 • Yatılı bölge ortaokullarının hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen ve 25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre ilköğretim öğrencilerinin bursla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
- Eğitim Bilişim Sistemleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Eğitim uygulamalarına yönelik; donanım, ağ altyapısı, erişim ve benzeri teknik altyapıyı güçlendirecek çalışmalar yapmak, bu çalışmalara ilişkin sistemlerin kurulmasında diğer daire başkanlıkları ile iş birliği içinde çalışmak,
 • Projeler kapsamında temin edilmesi düşünülen donanım, ağ altyapısı ve erişim bileşenlerinin dağıtım ve kurulum çalışmalarını yürütmek,
 • Eğitim uygulamalarına yönelik kurulan teknik altyapının yönetimini, güvenliğini izlenmesini ve kontrolünü sağlayacak sistemlerin yönetimiyle ilgili kurulum ve uygulamaları diğer daire başkanlıkları ile iş birliği içinde yapmak,
 • Proje kapsamında pilot uygulamalar yapmak ve yaptırmak,
 • DYS, BGYS, KYS, BİMER ve bilgi edinme hakkı kapsamında yapılacak çalışmaları, ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek,
- Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • İhtiyaç duyulan video, ses, görsel, eğitsel oyun, etkileşimli içerik ve benzeri eğitim materyallerini üretmek veya temin etmek,
 • Elektronik eğitim materyalleri ve e-İçerikler için, projeler geliştirmek, kullanıcıların ya da tedarikçilerin geliştirdiği elektronik materyalleri incelemek ve değerlendirmek,
 • Görsel, işitsel ve elektronik kayıt ortamlarındaki eğitim materyallerinin telif haklarına ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Elektronik eğitim materyalleri ve e-İçeriklerin kayıt, arşiv ve yayın haklarını yönetmek,
 • Eğitim medyasının etkili ve verimli kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmak,
 • Uzaktan eğitim kapsamında yapılacak canlı/bant yayınların çekimi için personel, stüdyo, dekor ve ekipman imkânları sağlamak,
 • Genel Müdürlük bünyesinde kurulan eğitim portallerine içerik sağlamak, bu portallerin kullanılırlığını ve yaygınlığını artırmak için etkinlikler düzenlemek,
 • Genel Müdürlük bünyesinde kurulan eğitim portallerinin arayüz tasarımını yapmak/yaptırmak, içeriklerin tasnif ve sunum şekillerini belirlemek,
 • Genel Müdürlük bünyesinde kurulan eğitim portallerinin kullanıcı profilini ve yetkilerini belirlemek,
 • DYS, BGYS, KYS, BİMER ve bilgi edinme hakkı kapsamında yapılacak çalışmaları, ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek,
- Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Planlanan eğitim faaliyetlerini ilgili genel müdürlüklerle birlikte yürütmek,
 • Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak eğitim faaliyetlerini ilgili birimlerle iş birliği içinde yürütmek,
 • Eğitim sürecinin değerlendirilmesinde ilgili birimlerle iş birliği yapmak,
 •  Mahallî ve merkezî eğitim çalışmalarına katılacak personeli ilgili birimlerle birlikte belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak,
 •  Yapılan eğitimlere yönelik istatistiki verileri tutmak ve raporlamak,
- İletişim Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Eğitimde FATİH Projesi ve EBA başta olmak üzere Genel Müdürlük hizmetlerinin tanıtım faaliyetlerini yürütmek, bu kapsamda yapılacak ziyaretleri organize etmek, tanıtım materyallerini hazırlamak veya temin etmek,
 •  Genel Müdürlük hizmetleri kapsamında fuar, panel, konferans, çalıştay ve benzeri her türden tanıtım organizasyonları düzenlemek ve düzenlenen organizasyonlara katılmak,
 • Ulusal ve uluslararası yarışma ve sosyal etkinliklere ilişkin talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
 • 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında; Bilgi Edinme, BİMER, MEBİM ''ALO147'', ÇAĞRI MERKEZİ ve Genel Müdürlük resmî elektronik posta adresine gelen talep, görüş ve önerilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Radyo, TV, İnternet dâhil olmak üzere Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda basını takip etmek, haber, köşe yazısı ve yorumları derlemek, arşivlemek, bu çalışmalara ilişkin veri ve bilgileri ilgili birimlerle paylaşmak, gerekli durumlarda haberin kaynağına ulaşarak doğru iletişimin kurulmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlük resmî web sayfası ile kurum içi intranet sayfasını düzenlemek ve güncellemek,
 • Genel Müdürlük e-Dergisiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
- Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlük faaliyet alanına giren eğitim uygulamaları için kurulan altyapı ve donanımların yönetimi, izlenmesi ve kontrolünü sağlayacak sistemi yönetmek, işletilmesi ve geliştirmesine yönelik yazılımları hazırlamak/hazırlatmak, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek,
 •   Eğitim uygulamalarına yönelik sistemlerin veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,
 •  İhtiyaca göre eğitim yazılımlarını geliştirmek, güncellemek, tedarik etmek, diğer eğitim yazılımlarıyla uyumunu sağlamak ve uygulamak,
 •  Genel Müdürlük bünyesinde bulunan, bilgisayar ve yan donanımları ile bilgisayar altyapı sistemlerinin kesintisiz hizmet vermesini sağlamak üzere teknik bakım ve onarım hizmetlerini yapmak/yaptırmak,
 • Genel Müdürlük birimlerinin donanım ve teknik altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak/yaptırmak,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda temin edilmesi gereken; donanım, ağ altyapısı ve erişim sistemlerinin özelliklerini belirlemek ve teknik şartnamelerini ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyon içerisinde hazırlamak,
 • DYS, BGYS, KYS, BİMER ve bilgi edinme hakkı kapsamında yapılacak çalışmaları, ilgili birimlerin koordinesinde yürütmek,
Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü
- İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Üniversiteler,  kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde burslu öğrencilerin  istihdamını sağlamaya yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yurt dışındaki öğrenimini bitirip, mecburî hizmetine karşılık Bakanlığımızdan görev talebinde bulunan öğrencilerin yurt içi aylıklarının tahakkuk işlemlerini yapmak,
 • Burslu öğrencilerden süresi içerisinde öğrenimlerini tamamlamayanlar, yasal süresi içinde görev talep etmeyenler, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında tazminat takibatına geçmek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
 • Para borçları karşılığında görev talep edenlerden mecburî hizmetlerini yerine getireceklerine dair senet almak, para borçlarının mecburî hizmete dönüştürülmesi ve atamalarının yapılması için ilgili kurumlarla yazışma yapmak,
 • Borç öderken veya mecburî hizmetlerini yerine getirirken taahhütlerini ihlâl edenler hakkında kefilleriyle birlikte yasal takip başlatmak,
- Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ülkemizin hizmete ihtiyaç duyduğu alanları belirleyerek yurt dışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerin sayısı, seçimi, eğitim alanları, gönderileceklerde aranacak nitelikler, yurt dışındaki öğrenim çalışmaları, kontenjan ve burs durumları ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Sorumluluk alanlarına giren ülkelerdeki öğrencilerin öğrenim süreçlerini takip etmek,
      Bu kapsamda;
          - Ülke, okul, alan ve ders değişiklikleri, staj, tez, alan çalışması ve konferanslara katılım, bir üst öğrenim ya da post-doktora, süre uzatımı, gerektiğinde hazırlık ve telafi öğrenimi vb. hususlara ilişkin izin iş ve işlemlerini yürütmek,
          - Öğrencilerin tedavileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
          - Öğrencilerin resmî-burssuz ya da kısmi burslu statüye geçirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bursluluk kontenjanlarına yerleşen öğrencilerin askerlik işlemlerini takip etmek,
 • Kendi imkânlarıyla yurt dışında ön lisans, lisans ve/veya lisansüstü  düzeyinde öğrenim görenlerden iş ve işlemleri yurt dışı temsilciliklerimiz tarafından yürütülenlerle ilgili koordinasyonu sağlamak, ihtiyaç duyulması halinde özel öğrenciliğin tanınmasıyla ilgili belgeleri belirleyerek yurt dışı temsilciliklerine bildirmek, dünya genelinde öğrenim gören özel öğrencilerin yıllık istatistiklerini tutmak ve özel öğrencilerin burslu statüye geçiş tekliflerini değerlendirmek,
 • Yurt Dışında Öğrenim Gören öğrencilerin aylık burs, okul ve diğer münferit ödemelerini gerçekleştirmek
- Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Yükseköğretim alanında ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitimi konusunda çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
 • Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve sosyal taraflarla iş birliği yaparak eğitim projeleri hazırlamak ve uygulamak,
 •  İlgili kamu kurumu ve sivil toplum örgütleri ile yurt dışındaki vatandaşlarımızın eğitimiyle ilgili alanlarda işbirliği yapmak,
 • Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve hedeflere ulaşılmasına yönelik çalışmalar yapmak, 
- YurtDışı Eğitim ve Öğretim Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın yurt dışındaki okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak, Talim ve Terbiye Kurulunun görüşüne sunmak,
 • Yurt dışındaki okullar için, sosyal ve kültürel faaliyetleri planlamak, uygulamak ve desteklemek,
 • Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarının; millî ve kültürel kimliklerini koruyucu, yaşadıkları toplumla uyum içinde olmalarını sağlayıcı ve eğitim düzeylerini  yükseltici önlemler almak,
 • Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın ihtiyacına binaen gerekli görülen ülkelerde okullar açmak,
 • Türkçeyi ve Türk Kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Türkçe öğretim merkezleri açmak,
 • Yurtdışındaki okulların ihtiyaç duyduğu öğretmen kadrosunu planlamak, seçmek ve görevlendirmek,
 • Bulundukları ülkenin eğitim imkânlarından verimli bir şekilde yararlanmaları bakımından gerekli eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek, yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmek,
- Yükseköğretim Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve etkili bir şekilde yürütülmesiyle ilgili tedbirleri almak,
 • Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 • Yükseköğretim kurumlarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görevler yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak ve  hedeflere ulaşılmasını sağlamak,
- Genel Müdürlük Özel Büro

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün stratejik planı, icra planı, performans programı ve kalkınma planlarındaki hedefler doğrultusunda görev alanıyla ilgili çalışmalar yapmak,
 • Yurt Dışında Öğrenim Gören öğrencilerin aylık burs, okul ve diğer münferit ödemelerini gerçekleştirmek.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

Çalışma Alanı

 • Modern denetim yöntem ve tekniklerini etkili bir şekilde kullanarak denetimler yapmak,
 • Sağlık sektörüne yönelik yeni politikalar üretilmesine katkı sağlamak,
 • Sağlık alanında profesyonel yönetici ve denetçi yetiştirilmesine öncülük etmek
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü
- Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanı

 • Kamu özel ortaklığı modeli ile finanse edilen sağlık yatırımlarına ilişkin süreçleri takip etmek. Bu yatırımların hizmete açılması ve sonrasındaki iş ve işlemleri yürütmek.
 •  Şehir hastanesi idareci ve personelinin kamu özel iş birliği modeli kapsamında uyum eğitimlerinin yapılmasını sağlamak.
Koordinasyon kurullarının oluşturulması ve işleyişinin takibini yapmak.
 •  Şirket ile ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü süreçlerini koordine etmek.
 • Yardım masasının işleyişinin takibi ve koordinasyonunu yapmak.
- Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanı 

 • Kamuya sağlık hizmeti verme sorumluluğu içinde, sağlık hizmetlerini insan odaklı, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan profesyonel yönetim anlayışıyla sunmak, verimliliği ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.
- Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanı

 • Diğer daire başkanlıklarının görev alanına giren konularda görüş oluşturulmasına katkı vermek.
 • Genel Müdürlükçe hazırlanacak mevzuat çalışmalarını ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak yürütmek.
 • Genel Müdürlük görev alanına giren konularda yapılan kanun tasarısı ve kanun teklifleri, yönetmelik taslakları hakkında ilgili daire başkanlıklarının görüşünü almak suretiyle görüş bildirmek.
 • Davalara ilişkin bilgi ve belgeleri ilgili daire başkanlıkları ve valilikler ile koordinasyonunu sağlayarak Hukuk Müşavirliğine intikal ettirmek.
 • Genel Müdürlük kayıtlarına giren yargı kararları ve icra dairesi müzekkerelerini valiliklere ve ilgili daire başkanlıklarına bildirmek.
 • Genel Müdürlük görev alanına giren yazılı ve sözlü soru önergelerine, ilgili daire başkanlıkları ve birimlerle gerekli koordinasyonu sağlayacak cevap oluşturmak.
 • Bilgi edinme başvurularına yönelik iş ve işlemleri koordine etmek.
- Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanı

 • Sağlık tesisleri, ağız ve diş sağlığı merkezi ve benzeri sağlık kuruluşlarını planlamaya uygun olarak kurmak ve işletmek, gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak.
 • Sağlık tesislerinin her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, faaliyetleri izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak.
 • Sağlık tesisleri bünyesindeki evde sağlık hizmetleri, toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri, palyatif bakım hizmetleri, obezite, alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin planlamalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 • ç) Sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun bakım, perinatal bakım, prematüre retinopati tanı ve tedavisi, replantasyon, onkoloji, yanık, kardiyovasküler cerrahi, organ, doku ve hücre nakli gibi özellikli planlama gerektiren hizmet birimlerini planlamaya uygun olarak kurmak, tescil iş ve işlemlerini takip etmek ve işletilmesini sağlamak.
 • Sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmet birimlerinin personel temini konusundaki çalışmalara destek vermek.
 • Hastanelerin personel, tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destek vermek.
 • Bakanlığa bağlı sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanılması ve işbirliğine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.
- Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanı

 • Hastane acil servislerinin yapılandırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, tescil işlemlerini yürütmek, belirlenen usul ve esaslara göre hizmet vermesini sağlamak, hastane afet planları ve benzeri uygulamalara ilişkin eğitim faaliyetlerini ilgili birimler ile koordineli bir şekilde yürütmek.
 • Hastane acil servislerinin 112 acil sağlık hizmetleriyle koordinasyonuna yönelik faaliyetleri yürütmek.
 • Yurt dışı sağlık birimlerinin işletilmesini sağlamak.
 • Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işlemlerin Genel Müdürlük nezdinde koordinasyonunu sağlamak.
 •  İnsani ve teknik yardım amaçlı yurt dışına sağlanacak kaynakların planlamasını yapmak ve gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
 • Yurt dışı sağlık birimlerinde yürütülecek olan eğitim faaliyetlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütmek.
 •  Sağlık tesislerinin sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyonu sağlamak.
- Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanı

 • Sağlık kuruluşlarında, hasta ve refakatçilerine yönelik hizmet vermek üzere sağlık otelleri ve anne otellerinin planlanması, standartlarının belirlenmesi, planlamalara uygun olarak kurulması ve işletilmesi, bakım hizmetlerinin planlanarak yürütülmesi, personel ve diğer kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görevli personele yönelik yürütülecek sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili birimler ile koordinasyonu sağlamak, Genel müdürlüğün eğitim faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek, klinik araştırmalara yönelik oluşturulan komisyonların sekretaryasını yapmak, ulusal ve uluslararası seminer, eğitim, sempozyum, toplantı, panel, kongre, konferans gibi etkinlikler düzenlemek, etkinliklere katılmak, güncel ve konu ile ilgili yayınları izlemek.
 • Hizmet alımı yöntemi ile temin edilen sağlık otelciliği hizmetlerinin hizmet alımı öncesinde ve hizmet sırasındaki uygulama ve denetim esaslarını belirlemek.
 •  Sağlık tesislerinde sağlık otelciliği hizmetlerinde görev yapan personelin oryantasyon ve hizmet içi eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilecek personelin iş ve işlemlerini yürütmek.
- İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formları istatistiki veri toplama mantığına uygun şekilde birimlerle koordineli olarak hazırlamak, elde edilen verileri analiz etmek ve değerlendirmek.
 • Toplanan tüm verilerin doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli her türlü raporlama, tablo, grafik, bilgi notu ve benzerlerini hazırlamak ve bunları ihtiyaç duyan birimler ile paylaşmak.
 • Genel müdürlük istatistiklerinin uluslararası sağlık istatistiklerine uygun olacak şekilde üretilmesini ve üretilen ulusal/uluslararası sağlık istatistiklerinin kalite açısından güvenilirliğini ve geçerliliğini kontrol etmek, güncel tutmak.
 • Genel müdürlüğe gelen istatistiki veri taleplerini (TÜİK gibi kurum ve kuruluşlar tarafından) değerlendirmek ve istatistiki bilgilerin paylaşılması konusunda koordinasyonu sağlamak.
 • Toplanan veya önceden toplanmış olan tüm verileri istatistiksel yöntemler kullanarak incelemek, sınıflandırmak, özetleyerek raporlamak ve arşivlemek.
 • Veri derleme teknikleri ile sağlık politikalarının belirlenmesine yönelik bilgi desteği sağlamak.
 • Karar destek sistemlerinin oluşumunu Genel müdürlük içerisinde koordine etmek.
 • Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Genel Müdürlüğün stratejik yönetim iş ve işlemlerini koordine etmek.
- Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Sağlık tesislerinin mali durumlarını incelemek ve analiz etmek.
 • Sağlık tesislerinin finansal risklerini belirlemek ve değerlendirmek.
 • Sağlık tesislerinde verilen hizmetlere ilişkin maliyet analizleri yapmak.
 • Sağlık tesislerinde verilen hizmetlerin fıyatlandınlmasına ilişkin görüş oluşturmak ve ilgili birimlere öneride bulunmak.
 • Teşhis ve tedavi yöntemlerinin maliyet etkililik ve maliyet yararlılık yönünden değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yapmak.
 • Sağlık tesislerinin gelirlerini izlemek, analiz etmek ve gelir artırıcı düzenleme önerilerinde bulunmak.
 • Sağlık tesislerinin Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • özel sağlık kuruluşlarının sağlık tesislerinden hizmet alımına ilişkin düzenlemeleri yapmak
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine yönelik Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.
- Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Sağlık yatırımlarının tıbbi cihaz ihtiyaç programlarının planlamaya uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, tedarik planlamasını yapmak.
 • Sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ve tıbbi cihaz ile bağlantılı donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak ve sonuçlandırılması sürecini izlemek.
 • Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi gibi ürünlerin alımı ile sağlık tesislerince yürütülen görüntüleme, laboratuvar, kit karşılığı cihaz temini, sterilizasyon hizmet alımı, fizik tedavi hizmet alımı, TPN hizmet alımı gibi tıbbi cihaz hizmet alımı ve tıbbi hizmet alımlarına ilişkin planlamaları yapmak, mali imkanlar dahilinde gerekli izinleri vermek ve bu alımlar ile ilgili teknik ve hukuki düzenlemeleri yapmak.
 • Planlamaya dahil cihazların demirbaş ya da hizmet alımı şeklinde teminine yönelik maliyet etkililik çalışmalarını yürütmek.
- Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Sağlık tesislerinde hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının yürütülmesini sağlamak.
b)Sağlık tesislerinde tıbbi sosyal hizmetleri düzenlemek, uygulamaları değerlendirmek, birimlerin kurulmasını, çalışma programlarını, fiziki şartlarını ve personel standartlarını belirlemek, gerekli eğitimleri düzenlemek.
 • (Ek: 17/11/2017 tarihti ve 21695 sayılı Bakan Onayı) Hasta ve çalışan memnuniyetine yönelik konularda Genel Müdürlüğü temsil etmek.
 • (Ek: 17/11/2017 tarihli ve 21695 sayılı Bakan Onayı) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereğince gerekli iş ve işlemleri yürütmek.
 • (Ek: 17/11/2017 tarihli ve 21695 sayılı Bakan Onayı) Sağlık kuruluşlarında engelli hizmetlerine yönelik uygulamaların mevzuata göre yürütülmesini sağlamak.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Çalışma Alanı

 • İlaç, tıbbi cihaz, geleneksel bitkisel, destek ve ileri tedavi tıbbi ürünleri ile kozmetik ürünlere yönelik düzenleyici, denetleyici, yönlendirici icraatlarla topluma hizmet etmek.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
- Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Aile sağlığı merkezlerinin ve/veya aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işlerini yürütmek, ilgili dairelerle koordinasyonu sağlamak.
 • Aile hekimliği birimlerinden boşalan pozisyonlara il içi yerleştirme işlemleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 • Aile Hekimliği Bilgi Sistemleri (AHBS) uygulamalarının güncelleme çalışmalarını ilgili birimlerle koordineli olarak yürütmek.
 • Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki özelliklerini ve hizmetin sunumu için gerekli donanım standartlarını belirlemek.
 • Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgelerle ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
 • Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ile güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
 • Aile hekimliği uygulaması konusundaki görüş taleplerini değerlendirmek.
 • Aile hekimliği uygulamasının ülke genelinde tanıtım faaliyetlerine destek vermek.
 • Aile hekimliği uygulama modelinin geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, projeler üretmek, uygulamak ve aile hekimliği ile ilişkili ulusal ve uluslararası programların sahada uygulanmasını ilgili dairelerle iş birliği içerisinde sağlamak.
 • Aile hekimliği uygulamalarının kalite ve hasta-çalışan güvenliği kriterlerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Aile hekimliği uygulamasıyla ilgili şikâyet ve talepleri değerlendirmek.
 • Aile hekimliği uygulaması sürecinde eğitimlerle ilgili verileri toplamak, incelemek, istatistik ve raporlamasını yapmak.
 • Aile hekimliği uygulaması kapsamındaki sağlık kuruluşları ve hekimlerin rollerinde oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm metotlarının geliştirilmesi ve standardizasyonu için çalışmalar yapmak.
 • Tıpta uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerinin, eğitim aldığı kurumlarla iş birliği içerisinde planlamasını yapmak.
 • Aile hekimliği uygulamaları kapsamında eğitim ve geliştirme faaliyetlerini üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütmek.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlama
- Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Aşı ile önlenebilen hastalıklara yönelik programlar geliştirmek ve yürütmek.
 • Aşı sonrası istenmeyen etki izleme sistemini kurmak ve takip etmek.
 • Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kullanılan aşı, antiserum. enjektör, güvenli atık (enjektör) kutusu ve soğuk zincir malzemelerinin sorumluluk alanı içerisindeki lojistik hizmetlerini yürütmek.
 • Aşılama hızlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması faaliyetlerini yürütmek.
 • GBP kapsamındaki hastalıkların sürveyansını yürütmek.
 • GBP kapsamındaki hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.
 • GBP kapsamındaki programlara yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
 • GBP kapsamındaki programlara yönelik oluşturulan Bilim Kurullarının ve Komisyonların sekretarya işlemlerini yürütmek.
 • Faaliyet alanlanyla ilgili eğitim, kongre, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.
- Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanı

 • Bu dairenin görev alanı, aşı ile önlenebilir hastalıklar ile zoonotik ve vektörel hastalıklar hariç bulaşıcı hastalıkları kapsar.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolüne yönelik programlar geliştirmek ve bu programların yürütülmesini sağlamak.
 • Bulaşıcı hastalılarla ilgili verilerin toplanması, analizi, geri bildirimlerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek.
 • Antimikrobiyal direnç sürveyansı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Antimikrobiyal direncin kontrolüne yönelik faaliyetler yürütmek.
 • Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonlara yönelik sürveyans çalışmasını yürütmek.
 • Görev alanıyla ilgili diğer sürveyans çalışmalarını yürütmek.
 • Bulaşıcı hastalık salgınlarının kontrolüne yönelik faaliyetleri yürütmek.
 • Bulaşıcı hastalıklar konusunda halka ve sağlık personeline yönelik eğitim programları ve materyallerin geliştirilmesini sağlamak, sağlık personeli eğitimlerini yürütmek.
 • Belirli hastalıkların kontrolü ve tedavisine yönelik ilaç ve malzeme ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve dağıtılmasını sağlamak.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, kongre, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve katılım sağlamak.
 • Görev alanıyla ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
- Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları 

 • Çocuk ve ergen sağlığı konusunda istatistikî bilgilerin toplanmasını, araştırma ve incelemelerin yapılmasını koordine ve kontrol etmek.
 • Çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi için gerekli stratejileri belirlemek.
 • Çocuk ve ergen sağlığı konusundaki öncelikli sorunlar başta olmak üzere, sorunların önlenmesi ve ortadan kaldırılması için temel ilkeleri belirlemek, gerekli çalışmaları yapmak.
 • Bebek ve çocukluk yaş grubunda gerçekleşen ölümlerin azaltılmasına yönelik politika ve öncelikleri belirlemek ve uygulamak.
 • Yenidoğan tarama programı kapsamında gerçekleştirilen laboratuar hizmetlerini yürütmek veya yürütülmesini sağlamak.
 • Çocuk ve ergen sağlığı hizmetlerinin yurt genelinde tüm kurum ve kuruluşlarda standart, etkili ve sürekli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Ülke genelinde çocuk ve ergen sağlığı hizmetlerinin durumunu ve ilgili göstergeleri izlemek, çocuk ve ergen sağlığı hizmeti veren kuruluşların çalışmalarını izlemek, değerlendirmek ve yönlendirmek.
 • Çocuk ve ergen sağlığı konularında personel ve halk için eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirleyerek eğitimleri planlamak ve uygulamak.
 • Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirici çalışmalar yapmak, diğer ülkelerle çocuk ve ergen sağlığı konusunda eğitim alanında işbirliği gerçekleştirmek.
 • Dünyada ve ülkedeki gelişmeleri izlemek, yeni yaklaşım ve bilgilerin hizmet yönetimi ve uygulamalara entegrasyonunu sağlamak.
 • Gençlerin üreme sağlığı hizmet ihtiyacının karşılanmasını sağlamak, toplumun ve gençlerin bu alanda bilinçlenmesine katkıda bulunmak.
 • Riskli gebelik grubuna giren adolesan gebeliklerin önlenmesi amacıyla stratejiler belirlemek ve uygulatmak.
 • Çocuk ve ergen sağlığı sorunlarının iyileştirilmesi konusunda geleceğe yönelik tahminler ile araştırmalar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak.
 • Faaliyet alanları ile ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlama
- Göç Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile bunların taşra teşkilatlarıyla iş birliği yaparak göç sağlığı hizmetlerini Bakanlık adına koordine etmek.
 • Toplu iskân, göç ve mülteci kabulü gibi durumlarda gereken sağlık hizmetlerini ilgili daireler ile diğer resmi ve özel kurumlarla iş birliği içerisinde planlamak, faaliyet ilkelerini tespit ederek uygulanmasını sağlamak.
 • Toplu göç, iltica ve bunlara yönelik acil durumlarla ilgili sağlık hizmet planlarını hazırlamak, ihtiyaçları tespit ederek ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karşılanmasını temin etmek.
 • Ulusal, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin göç sağlığı ve insan, yardım faaliyetlerine katkı ve/veya katılım sağlamak, sivil toplum kuruluşlarının göç sağlığıyla ilgili yürüttüğü faaliyetleri koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
 • Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili konularda veri toplamak, bu verilerin analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
- İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Genel müdürlüğün görev alanına giren hizmetleri hasta, çalışan güvenliği ve kalite yönetim sistemi uygulamaları doğrultusunda izlemek ve değerlendirmek.
 • Genel müdürlüğün görev alanına giren hizmetlere ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirip üst makamlara ve ilgili diğer birimlere sunmak.
 • Oluşturulan raporlar doğrultusunda uygulamalardaki eksikliklerin giderilmesine, uygulamaların ve/veya mevzuatın geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve yapılacak çalışmaları ilgili daire başkanlıkları ile birlikte yürütmek.
 • Ulusal ve uluslararası programlara ilişkin uygulamaları izlemek ve değerlendirmek, izleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirip üst makamlara ve ilgili diğer birimlere sunmak.
 • İzleme ve değerlendirme ölçüm metotlarının geliştirilmesi ve standardizasyon çalışmalarını ilgili diğer birimlerle birlikte yapmak.
 • Maliyet analizlerini yapmak veya yaptırmak.
 • Memnuniyet anketlerini yapmak veya yaptırmak ve raporlamak.
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarıyla iş birliği yaparak bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.
 • Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının ilgili birimleriyle iş birliği yaparak Genel Müdürlüğün faaliyet alanlarında; sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını denetlemek, takip etmek ve önerilerde bulunmak.
 • Genel Müdürlük tarafından üretilen istatistiklerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak.
 • Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu alanlarda istatistiki verileri derlemek, analiz etmek, rapor haline getirmek.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.
- Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Daire Başkanlığında yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları koordine etmek,
 • Kurum faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak,
 • Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik durumların önlenmesi ve kontrolü için;
 • Ulusal programlar geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek,
 • Ulusal ve uluslararası gelişmelerin incelenmesini, değerlendirilmesini sağlamak,
 • Uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yürütülmesini sağlamak, toplantılara katılmak,
 • DSÖ Avrupa Bölge Ofisindeki toplantılarda alınan kararlardan faydalanarak Türkiye’de çalışmalar düzenlenmesini sağlamak,
 • Veri toplanması, analiz ve raporlama çalışmalarının yapılmasını sağlamak,
 • Mevzuat çalışmalarını koordine etmek,
 • Yaşlı sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik ulusal programlar geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini koordine etmek,
 • Bu konuda yürütülen çalışmaları takip etmek ve ulusal uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasını koordine etmek,
 • Kaza ve yaralanmaları engellemeye yönelik ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yapılması ve mevcut düzenlemeler ile uyumluluğun artırılması dahil olmak üzere ulusal önleme ve kontrol programları geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini koordine etmek,
 • Bu konuda yürütülen çalışmaları takip etmek ve ulusal uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılmasını koordine etmek,
 • KYS gereklerinin yerine getirilebilmesi için KYBS’ler ile işbirliği halinde olmak ve KYS’de tanımlanan sorumluluklarını yerine getirmektir.
- Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün vizyonu ve hedefleri doğrultusunda ilgili dairelerle toplum sağlığı hizmetlerini koordinasyon içinde yürütmek.
 • Toplum sağlığı merkezlerinin izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
 • Toplum sağlığı hizmetlerini değerlendirmek üzere Toplum Sağlığı Merkezleri Bilgi Sistemlerinin (TSMBS) geliştirilmesine ve sürekli güncellenmesine katkı sağlamak.
 • Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimi ve çalışan diğer personelin uyum ve hizmet içi eğitimlerinin ilgili dairelerle birlikte planlanması, eğitim müfredatının belirlenmesi, güncellenmesi ve uygulanmasını sağlamak.
 • Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Toplu yaşam yerleri (cezaevleri, sosyal hizmetlere bağlı kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumlarını vb.) ve mevsimsel tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Toplumun her kesiminin sağlık hizmetine erişiminin sağlanması amacıyla hizmetin iyileştirilmesine yönelik bölgesel ve/veya ulusal düzeyde programlar geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde koordinasyonu sağlamak.
 • Hizmet kalite ve performans standartlarının kriterlerinin belirlenmesini sağlamak.
 • Halk sağlığı konularında araştırmalar yapmak, yaptırmak, bilimsel araştırma taleplerini ve sonuçlarını değerlendirerek programlar geliştirmek.
 • Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
 • Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde hizmet sunumu ile alakalı iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Aile hekimi ve aile sağlığı elemanları ile diğer birinci basamak çalışanlarının ilgili dairelerle iş birliği içerisinde hizmet içi ve diğer ihtiyaç duyulan eğitimleri planlamak, eğitim müfredatlarını belirlemek, güncellemek ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak, eğitimlerle ilgili memnuniyet anketi sonuçlarından elde edilen verilerin analizini ve raporlamasını yapmak.
 • Sağlık hizmet sunumunda yer alan diğer çalışanlara ve halka yönelik eğitim faaliyetlerini ilgili dairelerle iş birliği içerisinde planlamak, güncellemek, bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve sağlatmak.
 • Yürütülen programlar için gereken materyallerin hazırlanmasında ve uygulanmasında gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Gezici tarama hizmetlerinin sunulmasına karar vermek.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim, sempozyum, panel, çalıştay, seminer vb. etkinlikleri düzenleyerek ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı sağlamak.
 • Görev alanı ile ilgili olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Çalışma Alanı

 • Bakanlığımızın kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılması için yürütülen faaliyetlerini; bağımsız ve tarafsız iç denetçileri vasıtasıyla risk esaslı uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi uygulamalarıyla değerlendirmek, önerilerde bulunmak ve yönetime yardımcı olmak suretiyle Sağlık Sistemine değer katmaktır.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek, hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini koordine etmek
 • Başkanlığımıza gelen bilgi edinme başvuruları ve soru önergelerine cevap verilmesini koordine etmek
 • Başkanlığın iç hizmetleriyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak
 • Koordinasyon gerektiren veya diğer daire başkanlıklarının görev alanına girmeyen konularla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek
 • Başkanlığın evrak ve arşiv işlemlerini yürütmek
 • Resmi yazışmaların Standart Dosya Planına uygun kodlamalarının yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak ve eğitimlerini vermek
 • Başkanlığın bütçesini hazırlamak, satın alma ve her türlü tahakkuk işlemlerini yürütmek
 • Başkanlığın mutemetlik ve Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesindeki işlerini yürütmek
 • Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına Başkanlık tarafından planlanan ve gönderilen ödeneklerle yapılan ihalelere katılmaktan yasaklama iş ve işlemlerini yürütmek
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukukî uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.
 • Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.
 • Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirir.
 • Anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.
 • Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlar.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Organ Nakli Hizmetlerinin, Merkezlerinin ve İnsan Gücünün Planlanması
 • Organ Nakli Hizmetleri Mevzuatının Düzenlenmesi ve Güncellenmesi
 • Organ Nakli Hizmetleri Bilimsel Danışma Komisyonlarının Sekretaryası
 • Organ Nakli Merkezlerinin Ruhsat ve Faaliyet İşlemleri
 • Beyin Ölümü Tespitlerinin Takip Edilmesi
 • Kadavra Donörden Sağlanan Organların Dağıtılması
 • Organ Nakli Hizmetlerinin Geliştirilerek Kadavradan Organ Bağış Sayılarının Hızla Arttırılmasını Sağlanması
- Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Hasta hakları ve tıbbi sosyal hizmet birim ve kurullarını oluşturmak ve bu kurulların görevlerini belirlemek ve çalışmalarını izlemek.
 • İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler kapsamında ülkemize yapılan ziyaret ve inceleme raporları doğrultusunda gündeme gelen konulara ilişkin çalışma yapmak.
 • Yurt içinde veya yurt dışında tedavi amacıyla yapılacak yardım kampanyalarına yönelik ilgili mevzuat çerçevesinde izin vermek.
 • Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından gelen sağlık mazereti ile ilgili tayin taleplerine ilişkin görüş vermek.
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
- Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili farkındalık çalışmaları yapmak, tarama çalışmaları konusunda alt yapı oluşturmak,
 • Otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıkları olan bireylerin sağlık sisteminde yaşadığı sorunları tespit etmek ve bu sorunlarla ilgili çözümler üretmek,
 • Otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili hizmet standartlarını belirlemek ve bu standartları geliştirmek,
 • Otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili uygulama rehberlerini oluşturmak ve güncellemeler yapmak,
 • Otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili teknik düzenlemeler yapmak ve izlemek,
 • Otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 • Otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili ulusal kayıt sistemini kurmak, verileri toplamak ve elde edilen verileri analiz etmek,
 • Otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili bilimsel çalışmalara zemin oluşturmak ve yapılan çalışmaları desteklemek,
 • Otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili kurulacak enstitü, mükemmeliyet merkezi vb. ileri merkezler konusunda çalışmalar yapmak,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
- Sağlık Hizmetleri Planlama Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bölge ve coğrafi dağılımlı hizmet sunum planlama ve düzenleme hizmetlerini yürütmek.
 • Mevcut sağlık tesislerinin dağılımını izlemek, yeni yatırım taleplerini değerlendirmek, planlama çalışmalarının sekretaryasını yürütmek.
 • Yatırım planlanan yerler için yatırım izni verilmesine ilişkin işlemleri yapmak,
 • Sağlık hizmetleri ile sunucularının tür, tanım, sınıflandırılma ve kapasitelerine yönelik kuralları belirlemek ve sınıflandırmak,
 • Planlama ile ilgili komisyonların sekretaryasını yürütmek.
 • Özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini tanımlamak, bu hizmetlerle ilgili hizmet standartlarını belirlemek ve uygulama rehberlerini oluşturmak,
 • Özellikli planlama gerektiren, yoğun bakım, total parenteral nutrisyon, inme, yanık, hiperbarik oksijen tedavi, radyoterapi gibi sağlık hizmetlerini planlamak.
 • Özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerine ait ünite ve merkezlerin faaliyetlerini izlemek, tescil işlemlerini yürütmek, gerektiğinde tescili askıya alma ve silme işlemlerini yapmak
 • Özellikli sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda inceleme yapmak ve uygulama düzeyini belirlemek,
- Sağlık İstatistikleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapmak,
 • Verilerin zamanında ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlamak,
 • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç duyulan her türlü veriyi toplamak ve toplanması için gerekli işlemleri yapmak,
 • İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formları istatistiki veri toplama mantığına uygun şekilde birimlerle koordineli olarak hazırlamak, elde edilen verileri analiz etmek,
 • Toplanan verileri istatistiksel metotları kullanarak projeksiyon yapmak, planlamalar oluşturup güncellemek, uygulanabilirliğini test etmek,
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Afet, olağandışı ve acil durumlarla ilgili gerekli planları yapmak, organizasyonusağlamak, ihtiyaçları tespit ederek ilgili birimlere temin ettirmek,
 • Afet, olağandışı ve acil durumlarda yapılması gereken sağlık hizmetlerini planlamak ve uygulanmasını sağlamak
 • Toplu iskân, göç ve mülteci kabulü gibi durumlarda gerekli sağlık hizmetlerini ilgili daireler ile diğer resmi ve özel kurumlarla işbirliği içerisinde planlamak, faaliyet ilkelerini tespit etmek ve uygulamak,
- Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini ülke genelinde planlamak, ilgili hizmet birimlerinin nitelik, personel, araç, gereç ve hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek, iller ve bölgeler arasındaki koordinasyona yönelik düzenlemeleri yapmak,
 • Kara, hava ve deniz ambulans hizmetlerinin standartları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
 • Ambulans ve acil sağlık araçlarının standartları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
- Proje Geliştirme ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün öngördüğü ulusal ve uluslararası projeler hakkında altyapı çalışması yapmak veya yaptırmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan projelerin ilgili birimlerle iş birliği halinde yürütülmesini sağlamak.
 • Tamamlanmış olan projelerin ölçme ve değerlendirmelerini yapmak.
 •  Projelerin yürütülmesi sürecinde Genel Müdürlüğün uygulayıcı birimlerine teknik destek vermek
 • Her türlü uluslararası ve ulusal kongre, seminer, panel, toplantı, eğitim, çalıştay, organizasyon vb. çalışmaları planlamak, yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.
- Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlık, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile sağlık sistemi işleyişi hakkında her türlü bilgi alma, ihbar, şikayet, öneri ve taleplere yönelik başvuruları kabul ederek ilgili mevzuata uygun şekilde çözümünü sağlamak, aciliyet arz eden durumlarda gerekli yönlendirmeleri yapmak suretiyle hızlı ve etkin çözüm yolları üretmek.
 • Terör, salgın hastalık, sel, deprem vb. durumlarda kamuoyunun bilgilendirme taleplerini karşılamak, sağlık kurum ve kuruluşları, hastalıklar ve korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve panik yaşanmasını önlemek için kriz yönetimi ve kriz iletişimini gerçekleştirmek.
 • Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ne (SABİM) gelen başvuruları değerlendirmek.
 • Sosyal medyada SABİM’in faaliyet alanına giren konuları takip etmek ve değerlendirmek.
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’den (CİMER) gelen vatandaş başvurularını değerlendirmek.
 • Sağlık Bakanlığı internet sayfasından Bilgi Edinme talebinde bulunan vatandaşlarını başvurularını değerlendirmek.
 • Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN) ile Sağlık kuruluşlarında görev yapan tüm sağlık çalışanlarının sorun, öneri ve taleplerini doğrudan Bakana ve Bakanlığın ilgili birimlerine iletmek ve personele bilgi akışı sağlamak.
 • Bakanlığın sosyal medya hesaplarını yönetmek.
 •  Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarını yönetmek
- Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bireylerde ve toplumda sağlığın geliştirilmesi ve sağlıkla ilgili olumlu davranış değişikliğinin oluşturulması için sağlık iletişim kampanyalarını planlamak, hazırlamak veya hazırlatmak.
 • Toplumda sağlığın geliştirilmesine ve farkındalık oluşturulmasına yönelik kamu spotu, animasyon ve kısa filmler yapmak veya yaptırmak.
 • Sağlık İletişimi alanında çıkarılacak süreli ve süresiz yayımların ve gerekli materyalin hazırlanmasını sağlamak, basım ve dağıtım faaliyetlerini yürütmek.
 • Bakanlık birimleri tarafından çıkarılan süreli yayımları, sağlık iletişimi ve görsel kimlik açısından değerlendirmek.
 • Sağlığın geliştirilmesini destekleyen kurumlardan gelen (bakanlıklar, dernekler, sivil toplum kuruluşları vs.) logo kullanım izni ve sağlık kurum ve kuruluşları içerisinde yapılacak olan çekim izni taleplerini değerlendirmek.
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve standartların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
 • Kişisel sağlık verileri ile ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemleri ve projelerini yapmak ve yaptırmak,
 • Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izlemek, ülke uygulamalarını ve tecrübelerini paylaşmak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek,
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin çok daha modern koşullarda sunulmasına imkan sağlayacak yeni sağlık tesislerinin; yapımını, yenilenmesini verimli bir şekilde planlayıp, bu kapsamda üstlenilen görevleri hızlı, dürüst, adil ve şeffaf bir anlayışla gerçekleştirmek. 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Çalışma alanları

 • Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.T.C. Sağlık Bakanlığı Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan ve programları tespit ederek Üst Yönetimin onayına sunmak, uygulamaları izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak.
 • Sağlık alanında işbirliği anlaşmaları/ protokolleri, acil yardımlar, yurtdışı eğitimleri ve ülke ziyaretleri ile ilgili faaliyetleri planlamak; yurtdışında yapılacak kongre, konferans, sempozyum, toplantıların yapılmasını sağlamak; sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Birleşmiş Milletler ve bağlı uzmanlık kuruluşları, diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 • Sağlık alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, geliştirmek ve bunlarla ilgili hukukî ve idarî düzenlemelere ilişkin çalışmaları yürütmek.
Proje Yönetim Destek Birimi

Çalışma Alanları

 • Projenin yürütülmesi kapsamında ulusal ve uluslararası taraflar ve Bakanlığımızın uygulayıcı birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Projenin yürütülmesi sürecinde Bakanlığımızın uygulayıcı birimlerine teknik destek vermek,
 • Projenin zamanında ve ayrılan bütçe ile bitirilmesini sağlamak,
 • Proje sürecini düzenli olarak izlemek ve ölçmek,
 • Proje uygulama birimleri arasındaki ilişkileri yönetmek ve düzenlemek,
 • Projenin başarıyla tamamlanmasını engelleyebilecek sorunları erken fark etmek ve bu sorunları önleyici tedbirler almak,
 • Birim faaliyetlerinin proje amaçlarına uygunluğunu denetlemek.
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ailelerin huzur ve mutluluğunu, aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunların çözümüne yönelik olarak diğer birimlerle iş birliği içerisinde, aileyi destekleyici ve toplumsal duyarlılığı artırıcı eğitim programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak.
 • Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık, bağımlılık, aile içi şiddet, istismar, töre cinayetleri ve intihar gibi konularda aileyi destekleyici ve toplumsal duyarlılığı artırıcı eğitim programları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını sağlamak
 • Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce aileye yönelik yürütülen eğitim programlarını izlemek, değerlendirmek.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce yürütülen aile danışmanlığı hizmetlerine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bunlara uyulmasını sağlamak ve bu alanda mevzuat geliştirmek,
- İzleme, Değerlendirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Halkla ilişkilere ilişkin işlemleri (CİMER, Dilekçeler) koordine etmek.
 • Genel Müdürlük tarafından yürütülen, kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmaları koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.
 • Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili iç denetim rapor sonuçlarını izlemek, ilgili birimlere iletmek, birimler arasında koordinasyonu sağlamak.
 • Genel Müdürlük üç aylık/altı aylık/yıllık faaliyet raporunu, daire başkanlıkları ve diğer birimlerden alınan bilgilerle hazırlamak, Bakanlık idare faaliyet raporunun hazırlanmasına katkıda bulunmak.
- Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek

Çalışma Alanları

 • Türkiye Afet Müdahale Planı gereğince belirlenmiş psikososyal destek hizmetlerinin amaç, hedef, strateji ve ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında planları destek çözüm ortakları ile birlikte güncellemek, yürütülen hizmetleri analiz etmek, kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak, uygulamaları izlemek ve gerekli önlemleri almak.
 • Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri kapsamında diğer birimler ve destek çözüm ortakları tarafından planlanan eğitim ve faaliyetleri değerlendirmek.
 • Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda hazırlanan Ulusal Düzey Psikososyal Destek Hizmet Grubu Planı kapsamında afet öncesi, sırası ve sonrasındaki faaliyetleri planlamak, koordine etmek, uygulanmasını sağlamak ve takip etmek.
 • Yerel Düzey Psikososyal Destek Hizmet Grubu Operasyon Planlarının hazırlanmasında, güncellenmesinde rehberlik etmek, hazırlanan/güncellenen planların uygunluğunu değerlendirmek ve takip etmek.
 • Afet ve acil durumlarda verilen psikososyal destek hizmetlerinin verilerini toplamak, raporlamak.
 • İhtiyaç duyulduğu hallerde, afet ve acil durum öncesi, sırası ve sonrasında Psikososyal Destek Hizmet Grubunda yer alan tüm personele eğitimler gerçekleştirmek; psikososyal müdahalelere yönelik materyalleri (broşür, el kitabı, raporlama formatları, formlar vb.) hazırlamak.
 • Ulusal ve Yerel Düzey Psikososyal Destek Hizmet Grubu Planlarının tatbikatlarının yapılmasını sağlamak.
 • Türkiye Afet Müdahale Planında belirtilen tüm hizmet gruplarında yer alan personele talep edilmesi ya da ihtiyaç duyulması halinde çalışana destek hizmeti verilmesini sağlamak,
 • Geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik psikososyal destek hizmetlerinin standartlarını belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve takip etmek.
 • Geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik belirlenen psikososyal destek hizmetleri standartları doğrultusunda personel eğitimlerini gerçekleştirmek; kılavuz, el kitapçıkları, form ve talimatları hazırlamak.
 • Geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik psikososyal destek hizmetlerinin verilerini toplamak, raporlamak ve ilgili birimlerle paylaşmak.
 • Geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik olarak diğer kurum ve kuruluşlar ile yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları tarafından verilen psikososyal destek hizmetlerinin belirlenen standartlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.
 • Geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik psikososyal destek hizmetleri kapsamında sunulan proje tekliflerini değerlendirmek, proje hazırlamak ve yürütmek.
- Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme

Çalışma Alanları

 • Aile yapısını ve değerlerini tehdit eden sorunların ve bu sorunlara yol açan faktörlerin tespiti, ailenin bütünlüğünün korunması, sosyal refahının ve sorun çözme kapasitesinin artırılması amacıyla, toplumun önceliklerini ve ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de dikkate alarak sosyal araştırmalar yapmak, araştırmalar doğrultusunda sosyal politikalar geliştirmek.
 • Ailelerin huzur ve mutluluğunu tehdit eden kötü alışkanlık, bağımlılık, şiddet, istismar, töre cinayetleri ve intihar konularında araştırmalar yapmak, bu konulardaki sorunların azaltılmasına yönelik sosyal politikalar geliştirmek.
- Sosyal Destek Hizmetleri

Çalışma Alanları

 • Aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılması için belirlenen politika ve stratejileri uygulamak.
- Sosyal İçerme

Çalışma Alanları

 • Dezavantajlı sosyal grupların sosyal katılım ve uyumunun sağlanmasına yönelik programlar geliştirmek, bu konuda diğer birimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak çözüm önerileri geliştirmek, iş ve işlemleri planlamak ve faaliyetler düzenleyerek yürütmek.

- Toplum Hizmetleri

Çalışma Alanları

 • Aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak ve koordine etmek.
 • • Sosyal Hizmet Merkezi hizmetlerinin Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmesine ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik tedbirler almak ve çalışmalar yapmak.
- Yönetim Hizmetleri

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlük ve taşradaki ilgili merkezlerin insan kaynaklarına yönelik iş ve işlemlerini gerektiğinde Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek.
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapmak, toplantılara katılmak Avrupa Birliği-Türkiye ortaklık organlarında alınan kararlar ile ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarını yürütmek ve Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak
 • Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait işleri yürütmek
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve Bakanlık otomasyon stratejilerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile iş birliği içerisinde belirlemek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
 • Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,

Çalışma Genel Müdürlüğü
- İstihdam Politikaları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ulusal İstihdam Stratejisini, 2023 yılına kadar işgücü piyasasındaki yapısal sorunların çözülmesi ve işsizlik sorununa kalıcı çözüm bulunması amacıyla uygulamak.
 • Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programını (2017-2023) uygulamak, ilgili kurum/kuruluşlarla iş birliği içerisinde proje çalışmalarını yürütmek.
 • Mevsimlik tarım işçisi ailelerin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar yürütmek.
 • Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulunun koordinasyonu ile ilgili işlemleri yürütmek ve şikâyetleri inceleyerek takibini yapmak.
 Engelli, eski hükümlü, roman ve benzeri grupların istihdamını artırmaya yönelik çalışmaları yapmak, proje uygulamak ve ilgili kurum/kuruluşlarla iş birliği yapmak.
- Kamu Hizmetleri Alım Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Kamu personelinin hizmete alınmasında adalet ve liyakatin sağlanması amacıyla inceleme ve araştırmalar yapmak ve usuller geliştirmek.
 • Kamu personelinin alım ilanlarına ilişkin esas ve usulleri belirlemek, ilanları merkezi olarak yayınlamak, erişilebilirliğin artırılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.
- Mevzuat Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Asgari ücretin tespit ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • 857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile bu Kanunlara dayanılarak hazırlanmış olan yönetmelikleri uygulamak ve söz konusu mevzuat uyarınca, ilgili kişilerden, sendika ve konfederasyonlardan, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler ile milletvekillerince TBMM'ye verilen yazılı/sözlü soru önergelerini değerlendirerek görüş oluşturmak
- Sendika Üyeliği ve İstatistik Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Çalışma hayatı istatistikleri yıllığını hazırlamak, ilgili istatistiki bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve derlenen istatistiklerin analiz çalışmalarını yapmak, Resmi İstatistik Programı ile Bakanlık ilişkilerini koordine etmek, ulusal ve uluslararası alanda üretilen çalışma hayatıyla ilgili istatistikleri analiz etmek, değerlendirmek ve raporlamak, Çalışma İstatistikleri Bilgi Sistemi’nin (ÇİBS) yürütümünü ve koordinasyonunu sağlamak.
- Sendikalar Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulan sendikalar ile konfederasyonların, iletişim bilgileri ve zorunlu organlarına seçilenlerin kayıtlarını tutmak ve tüzükleri ile birlikte internet ortamında yayımlanmasını sağlamak, genel kurul evraklarının ve tüzüklerin incelenmesi gibi iş ve işlemlerini yürütmek.
- Sosyal Atamalar Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Özelleştirme veya yeniden yapılandırma sürecinde bulunan kurum ve kuruluşlardaki istihdam fazlası ve nakle tabi personele ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Şehit yakınlarının, gazi ve gazi yakınlarının, engellilerin ve Devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamuda istihdamı ile diğer sosyal nitelikli atamalara ilişkin esas ve usulleri belirlemek.
- Toplu İş Sözleşmesi Daire Başkanlığı,

Çalışma Alanları

 • Yetki itirazları sonucu Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen savunma taleplerini karşılamak, iş mahkemeleri tarafından Bakanlığımıza yapılan bilgi ve belge taleplerini karşılamak, işe iade davaları çerçevesinde sorulan sendika üyeliği, çalışan ve toplu iş sözleşmesi bilgilerini mahkemelere sunmak.
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan kişi ve ailelerin çocuklarının ailesi ya da yakınları tarafından bakılıp eğitimlerinin sağlanmasına yönelik olarak sosyal ve ekonomik destek hizmetleri vermek, hizmet standartları ve programlarını geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Çocukların aileleri yanında bakımlarına yönelik sosyal ve ekonomik destek hizmetleri ile ilgili esasları, çocuk hizmetleri politikası ve hedeflerine uygun olarak belirlemek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak.
 • Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve hizmete ilişkin kaynakların verimli kullanılması açısından, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak ve eşgüdümü sağlamak.
 • Çocuk odaklı sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde kullanılacak ödeneğin illere dağıtılmasına yönelik planlamayı yapmak, ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 • Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerinin uygulanması, geliştirilip yaygınlaştırılması için politikaları belirlemek, bu doğrultuda plan ve programları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak.
 • Evlat edindirme ile koruyucu aile hizmetlerinin uygulanması ve engelleyici olumsuz koşulların ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri almak, ilgili mevzuatı geliştirici çalışmalarda bulunmak.
 • Evlat edindirme konusunda toplumu bilinçlendirici çalışmalar yapmak.
 • Koruyucu aile hizmetlerinin tanıtımı, yaygınlaştırılması ve hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.
 • Evlat edinme ve koruyucu aile hizmetlerinde, hizmette standardın yükseltilmesine yönelik olarak bu alanda görev yapan meslek elamanlarına yönelik gerekli eğitimlerinin verilmesine ilişkin girişimlerde bulunulması; bu yolla aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve standardizasyonun sağlanması çalışmalarını yapmak.
 • Evlat edinen aileler ve koruyucu ailelerin yanına çocuk yerleştirme işleminden önce çocuk ile aile arasında sağlıklı iletişim kurulması; koruyucu aile yanındaki çocukların öz aileleri ile yapılacak mesleki çalışmalar ile görüşme planlarının hazırlanması yönünde düzenlemeleri yapmak.
 • Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetleri konusunda ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
 • Yurtdışında bulunan korunmaya muhtaç çocukların ülkemizde evlat edinilmesi ile yurt dışı ve yurt içi tüm evlat edinme işlemlerini onaylanan uluslararası antlaşma, sözleşme ve mevcut mevzuata uygun olarak yürütmek.
 • Koruyucu aile yanında bakımı sürdürülen çocuklar için ödenen koruyucu aile ücretlerinin, zamanında ödenmesini sağlamak ve günün koşulları doğrultusunda ücretlerin iyileştirilmesi yönünde gerekli düzenlemeleri yapmak, bu doğrultuda il müdürlüklerinden gelen talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmek.
 • Evlat edindirme ve koruyucu aile uygulamalarına yönelik geri bildirimleri almak, bu doğrultuda düzenlemeler yapmak, hizmete yönelik istatistikî verileri toplamak ve hizmetin gereği olan bilgi ve belgelerin mevzuatla belirlenen gizlilik prensibine uygun olarak, kayıt altına alınması, korunmasını ve kullanılmasını sağlamak
- Araştırma-Geliştirme ve Proje Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlık vizyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine uygun Genel Müdürlüğün vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirlemek, uygulamayı izlemek, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını koordine etmek, belirlenen stratejilere göre eylem planları hazırlamak, ilgili birimlerle iş birliği içinde uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
- Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen korunmaya ihtiyacı olan çocukların korunması, bakımı, bedensel, eğitsel, psiko sosyal gelişimleri ile bir iş veya meslek sahibi edilmeleri ve topluma yararlı kişiler olarak yetişmelerinin sağlanmasına yönelik hizmetlerin yürütülmesi ile görevli daire başkanlığıdır.
 • Bu bağlamda Ülkemizde, korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik hizmet kuruluşlarının açılması, hizmetlerin yürütülmesi, kuruluşların idaresi ve denetimi, kuruluşların personel ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
 • Ayrıca çocuk koruma sisteminde korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik ilk müdahale ve değerlendirme hizmetlerinin yürütülmesi, çocuklar hakkında uygun hizmet modeli belirleninceye kadar ilk kabul hizmetlerinin verilmesi, çocukların ailelerine yönelik çalışmalar, periyodik izleme ve değerlendirmeleri, tertip ve nakil işlemleri ile reşit olarak ayrılan gençlerimizin istihdam edilme sürecinde ve toplumla uyumu aşamasında gerekli olan her türlü destek ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi görevlerini yürütmektedir
- Çocuk Hakları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun sekretarya işlemlerini yürütmek.
 • Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlamak.
 • Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ek ihtiyari protokollerin (Çocuk Satışı, Pornografisi ve Fahişeliği Ek İhtiyari Protokolü, Çocukların Silahlı Çatışmalara Dâhil Edilmelerine İlişkin Ek İhtiyari Protokol ile bundan sonra imzalanacak olanlar) uygulanması ve izlenmesinin koordinasyonunu sağlamak.
 • BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 44. maddesi gereğince 5 yılda bir periyodik gelişim raporlarını hazırlamak.
 • Çocuk hakları kapsamında faaliyetler düzenlemek ve sonuçların ulusal düzeyde uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
- Rehberlik ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı olan çocukların eğitim yönünden sürekli takip edilerek akademik başarılarının artırılması ve sportif, sosyal, kültürel, sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmesine yönelik tedbirlerin alınması,
 • Haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı olan çocukların başarılarını olumsuz etkileyen problemlerine müdahale edilerek gerektiğinde özel ders ve kurs imkânlarının sağlanması, özel öğretim kurumlarından faydalanması yönünde çalışmaların yürütülmesi ve akademik başarının artırılması ve kariyer planlama konularında bilinçlendirme çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur.
 • Haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilip sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların reşit olduktan sonra 2828 sayılı Kanunun ek 1'inci maddesi kapsamında hak sahibi olma durumlarının değerlendirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına yönelik işlemlerin başlatılması ve takibinin sağlanması, kamu kurum ve kuruluşlarında atamalarının mümkün olmaması halinde özel sektörde işe yerleşmelerini kolaylaştırmak adına özel sektör prim teşviki desteğinin koordine edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
- Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Çocuğun gelişiminin desteklenmesi, olası risklerin gerçekleşmesini önlemeye yönelik politikalar üretilmesi ve bu politikaların uygulanmasının sağlanmasına yönelik hizmetlerin yürütülmesi ile görevli Daire Başkanlığıdır.Bu bağlamda çocukların fiziksel duygusal, cinsel ve ekonomik istismarını önlemek ve her türlü şiddete karşı korunmasını sağlamak amacıyla yapılacak hizmetlerin düzenlenmesi; çocuk koruma hizmetlerinde kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğine yönelik plan ve programların hazırlanması ve uygulanması, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda belirlenen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yürütülmesine ilişkin sekretarya işlemlerinin yapılması ve hizmetlerin koordinasyonunun sağlanması; çocuklara yönelik koruyucu, önleyici planların hazırlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve koordine edilmesi; risk altındaki ailelerin ve çocukların genel özelliklerinin belirlenmesi ve risk oluşmadan çocukların aile ortamında desteklenmesine yönelik erken tanı ve uyarı sisteminin kurulması, Daire Başkanlığımızın görevleri arasındadır.
- Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Suça sürüklenen, suç mağduru olan ve sokakta sosyal risklerle karşı karşıya kalan çocuklardan psikososyal destek ihtiyacı olduğu tespit edilenlere korunma, bakım ve psikososyal destek hizmeti vermek Daire Başkanlığının hizmet önceliğini oluşturmaktadır.Suça sürüklenen, suç mağduru olan, sokakta risk altında bulunan ve refakatsiz çocuklara psikososyal destek hizmeti vermek üzere ihtisaslaşmış Çocuk Destek Merkezleri açılmış olup, bu merkezler çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
- Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Çeşitli sebeplerden dolayı ebeveynlerinden birinin ya da her ikisini de kaybetmiş, anne ve/veya babası olmayan ancak bakım ve korunma altında bulunmayan çocuklara yönelik hizmet standartlarını ve programlarını geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu verileri doğrultusunda tespiti yapılan yetim ve/veya öksüz çocukların durumunu inceleyerek risk ve ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik çalışmaları yürütmek.
 • Yetim ve/veya öksüz çocuklara yönelik psiko sosyal destek, sosyal hizmet uygulamaları ve sosyal yardım uygulamalarını geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde yetim ve/veya öksüz çocukların haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde yetim ve/veya öksüz çocuklara yönelik politika ve strateji oluşturmak, geliştirmek, koordine etmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
 • Yetim ve/veya öksüz çocukların aile veya akrabaları yanında yaşamlarını sürdürmelerine destekleyecek ve teşvik edecek mekanizmalar kurmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde yetim ve/veya öksüz çocuklara yönelik araştırmalar yapmak.
 • Yetim ve/veya öksüz çocuklar konusunda toplumsal duyarlılığı ve dayanışmayı güçlendirici ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet, çalıştay, proje, kongre ve kampanyalar düzenlemek, kurum ve kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak.
 • Çocuklara yönelik gündüzlü bakım ve destek hizmetlerini planlamak, yürütmek ve koordine etmek.
 • Çocuklara yönelik gündüzlü hizmet veren kuruluşların hizmet standartlarının belirlenmesi ve buralardaki bakım programlarının geliştirilmesi, kuruluşların açılış, kapanış, kapasite değişikliği gibi işlemleri yürütmek ve rehberlik yapmak.
 • Gündüzlü sosyal hizmet veren kuruluşlarda/birimlerde sunulacak psikososyal destek hizmetleri ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yönelik dış eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin içeriklerini oluşturmak ve uygulanmasını sağlanmak.
 • Gündüzlü bakım hizmeti veren kuruluşlarda bakımı sağlanan çocukların akademik, sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal başarılarının takibi ve desteklenmesine yönelik çalışmaları koordine etmek. Bu doğrultuda başarının artırılmasına yönelik tedbirler almak.
 • Bakanlığımıza bağlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılmış olan özel kreş, gündüz bakımevi ve özel çocuk kulüplerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek ve rehberlik yapmak.
 • Sokakta çalıştırılan, okul devamsızlığı bulunan, madde kullanımı olan, suça sürüklenen ve sosyal hizmet müdahalesinde bulunularak ailesine döndürülen çocuklara yönelik hizmetlere ilişkin çalışmaları planlamak ve takibini yapmak.
 • Görev alanıyla ilgili personel, bütçe, yatırım, proje, eğitim, yayın ve görüş taleplerini değerlendirmek.
 • Görev alanıyla ilgili tüm verileri toplamak, doğru ve daha iyi anlaşılabilmesi için gerekli her türlü raporlama, tablo, grafik, bilgi notu ve benzerlerini hazırlamak ve bunları ihtiyaç duyan birimler ile paylaşmak.
 • Görev alanıyla ilgili dilekçeler, bilgi edinme başvuruları, ÇİMER müracaatları ve vatandaş taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, takibini yapmak.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Engellilerin eğitim konusunda yaşanan sorunlarını izlemek ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlemek, çalışmaları koordine etmek, bu alana ilişkin ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 • Engellilerin rehabilitasyonu ve sosyal hayata katılımlarına ilişkin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, bu alanlarda ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 • Engellilerin sağlık hakkı konusunda yaşadıkları sorunlarını izlemek ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, bu alana ilişkin ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek
- Yaşlı Refahı Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • İleri yaştaki bireylerin istihdam ve sosyal güvenlik alanlarına ilişkin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak, ulusal düzeyde ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 • Yaşlıların sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi için ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, oluşan politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,
 • Yaşlı hizmetleri alanındaki ihtiyaçları tespit etmek, araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek ve yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, bu çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek,
- Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün insan gücü politikasının belirlenmesi ve planlaması, personel ihtiyacı ve eğitimi ile ilgili çalışmaları Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyon halinde yürütmek,
 • Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, kadro, izin, terfi, ücret, emeklilik, sosyal güvenlik ve benzeri işlemleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütmek
 • Engelli kimlik kartı ihtiyacının tespiti, tasarımı, basım- dağıtımı ve Engelli Kimlik kartı ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.
 • Ülkenin genelinde veya belli bölgelerinde meydana gelen afet ve acil durumlara ilişkin Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki hizmetler ile afet ve acil durumlara ilişkin diğer iş ve işlemlerin Genel Müdürlüğün görev alanı kapsamında bağlı birim ve kuruluşlar düzeyinde etkin bir şekilde uygulanması için gerekli önlemlerin alınması ve Genel Müdürlük bünyesinde olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında iyileştirme çalışmalarının koordinasyonunu gerçekleştirmek
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Genel Müdürlüğe iletilen şikâyet ve dilekçeler ile bilgi edinme taleplerini değerlendirmek ve cevaplandırmak, CİMER ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki işleri koordine etmek,
- Araştırma, Geliştirme ve İstatistik Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin istatistiki verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak, veri tabanına ilişkin çalışmaları ilgililer ile koordinasyon halinde yürütmek,
 •  Engel grupları içinde ihtiyaçları farklılaşan engellilere özgü sorunların tespiti ve hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, teklifler hazırlamak,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin konularda, uluslararası göç hareketleri sonucu ülkemize gelen geçici koruma statüsündeki kişilerin durumlarına ilişkin çalışmalara katkıda bulunmak.
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme gereği hazırlanacak olan ulusal raporlamalar kapsamında koordinasyon, hazırlık ve söz konusu raporların uluslararası platformda müzakere edilmesi süreçlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin ulusal düzeyde etkin bir şekilde uygulanmasının ve izlenmesinin teşvik edilmesine yönelik politika ve stratejilerin belirlenmesi ve mevzuatın Sözleşme ile uyumlaştırılması çalışmalarının koordine edilmesine ve yürütülmesine dair iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 •  Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin uygulanmasının ve izlenmesinin teşvik edilmesine yönelik farkındalık çalışmalarını yürütmek,
 •  BM mekanizmaları ve kuruluşları tarafından engellilik kapsayıcı politikalar oluşturulmasına ve izlenmesine yönelik yürütülen raporlama, toplantı vb. faaliyetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 •  Genel Müdürlüğün görev alanı çerçevesinde ülkelerle yapılan işbirliklerini bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde yürütmek, görüşmeler kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımı, kuruluş ziyaretlerinin organizasyonu vb. faaliyetlere dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Engellilik kapsayıcı ulusal politikaların ve uygulamaların geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesine yönelik oluşturulacak üst kurul, danışma kurulu, çalışma gruplarının koordinasyon, raporlama ve sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,
- Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Engellilerin ve yaşlıların binalarda ve açık alanlarda karşılaştıkları erişilebilirliğe ilişkin sorunların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Erişilebilirlik konusundaki uluslararası mevzuat ve standartlardaki gelişmeleri takip etmek, binalar, açık alanlar ve tüm yapılı çevrenin engelliler ve yaşlılar tarafından güvenli ve bağımsız kullanımını sağlamak amacına yönelik ulusal mevzuatın ve standartların belirlenmesi ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, uluslararası örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller geliştirmek,
 • Engellilerin ve yaşlıların toplu ulaşım hizmetlerinde karşılaştıkları erişilebilirliğe ilişkin sorunların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 •  Erişilebilirlik konusundaki uluslararası mevzuat ve standartlardaki gelişmeleri takip etmek, toplu ulaşım hizmetlerinin engelliler ve yaşlılar tarafından güvenli ve bağımsız kullanımını sağlamak amacına yönelik ulusal mevzuatın ve standartların belirlenmesi ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, uluslararası örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller geliştirmek.
 • Engellilerin ve yaşlıların elektronik hizmetler, bilgi ve teknoloji altyapıları ile bilgilendirme hizmetlerinde karşılaştıkları erişilebilirliğe ilişkin sorunların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve yaşanan sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Erişilebilirlik konusundaki uluslararası mevzuat ve standartlardaki gelişmeleri takip etmek, elektronik hizmetlerin, bilgi ve teknoloji altyapılarının erişilebilirliği ile bilgilendirme hizmetlerinin engelliler ve yaşlılar tarafından güvenli ve bağımsız kullanımını sağlamak amacına yönelik ulusal mevzuatın ve standartların belirlenmesi ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, uluslararası örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller geliştirmek,
 • Erişilebilirlikle ilgili ulusal düzeyde izleme çalışmalarını yürütmek, illerde erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonlarınca yürütülen çalışmaları takip etmek,
 • Erişilebilirlikle ilgili toplumu bilgilendirmeye ve yükümlülere rehberlik etmeye yönelik yayın, eğitim vb. çalışmaları diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek,
- Özel Bakım Kuruluşları Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerince açılacak engellilere yönelik yatılı ve gündüz Bakım Rehabilitasyon Merkezleri/Engelsiz Yaşam Merkezleri ve benzer nitelikteki kuruluşların yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
 • Görev alanı kapsamında Engellilere yönelik kuruluşlarca yürütülen yatılı, gündüz, kısmi zamanlı hizmetler ile kuruluşlara ilişkin açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları planlamak ve yürütmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile gerçek kişiler ve özel hukuktüzel kişilerince açılacak yaşlılara yönelik özel huzurevleri/gündüz yaşam merkezleri ve benzer nitelikteki kuruluşların yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
 • Görev alanı kapsamında yaşlılara yönelik özel kuruluşlarca yürütülen yatılı, gündüz, kısmi zamanlı hizmetler ile kuruluşlara ilişkin açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları planlamak ve yürütmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak,
 • Görev alanı ile ilgili olarak, sektörler arası işbirliği ve gönüllü çalışmalarını yürütmek, gündüz ve yatılı bakım hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, proje, protokol hazırlama çalışmalarını koordine etmek,
- Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakım ve desteğe ihtiyacı olan engellileri tespit etmek, süreli ve/veya sürekli bakım altına almak, korumak, günlük bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak üzere ilke, esaslar ve standartların tespit edilmesine katkıda bulunmak, var olan uygulamaları koordine etmek, izlemek, değerlendirmek, yönlendirmek, denetlemek ve rehberlik etmek,
 • Engellilere yönelik Bakanlığa bağlı resmi yatılı merkezlerin, umut evlerinin ve benzer nitelikteki kuruluşların yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak,
 • Bakıma ihtiyacı olan engellilerin kurum bakımına alınmasına yönelik yerleştirme ve nakil taleplerini değerlendirmek
 • Bakanlığa bağlı olarak hizmet sunan kuruluşlarda genel işleyiş ve hizmetler konusunda rehberlik yapmak
- Evde Bakım ve Gündüz Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Yaşlıların ve bakıma ihtiyacı olan engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli mekanizmaları planlamak, var olanların standartlaştırılmasını sağlamak, uygulamaları takip etmek, geliştirmek, yaşanan sorunları ve çözüm yollarını araştırmak,
 • Engelli ve yaşlı bireylerin aktif ve bağımsız yaşam sürmeleri için ev ortamlarının iyileştirilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
 • Engelli ve yaşlı bireylerin yatılı bakım kuruluşlarına yerleştirilmeksizin, kendi sosyal çevrelerinden, ailelerinden ve/veya evlerinden ayrılmadan bakım hizmetlerine ve evde bakıma destek hizmetlerine ulaşabilmelerine ilişkin politikaları geliştirmek, planlamak, bu konularda yaşanan sorunları ve çözüm yollarını araştırmak,
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun Ek 7nci maddesi kapsamında yapılan evde bakıma destek ödemelerine ilişkin hak sahiplerinin ve ilgililerin tespit edilmesi, takibi, değerlendirilmesi ve ödemeye ilişkin standartların geliştirilmesini sağlamak,
 • Evde bakıma destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ödemelerin yapılması konusunda Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,
 •  Engellilerin evde bakımına destek ödemelerine ilişkin veri ve istatistikleri tutmak, analiz etmek ve raporlamak.
 • Evde bakıma destek ödemelerine ilişkin uygulamaya ve mevzuata yönelik görüş bildirmek.
 • Gündüz hizmeti sunan merkezlerde verilecek hizmetlerin içeriğine yönelik plan, program, rehber, kılavuz vb. oluşturmak, eğitim içeriklerini hazırlamak,
2. Engelli ve yaşlı bireylere yönelik sunulan gündüz hizmetlerinde uygulamanın geliştirilmesi amacıyla personel, engelliler, yaşlılar, aileler, toplum ve diğer paydaşlara yönelik öneri, proje, program ve eğitimler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve takibini yapmak,
- Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakım ve desteğe ihtiyacı olan yaşlıları tespit etmek, süreli ve/veya sürekli bakım altına almak, korumak, günlük bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak üzere ilke, esaslar ve standartların tespit edilmesine katkıda bulunmak, var olan uygulamaları koordine etmek, izlemek, değerlendirmek, yönlendirmek, denetlemek ve rehberlik etmek,
 • Yaşlıların kurum bakımına alınmasına yönelik yerleştirme ve nakil taleplerini değerlendirmek,
 •  Barınma, bakım ve desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen geçici ve/veya sürekli bakım altına alınması teklif edilen yaşlılar ile kuruluşlarda kalan yaşlıların oda, kat, blok ve kuruluş içi, il içi bakım ve rehabilitasyon hizmeti almalarını sağlamak üzere ilke, usul ve esasları belirlemek,
 •  Yaşlıların eğitim, sağlık, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik durumlarına göre tertip ve nakil işlemlerinin yapılması yönünde çalışmalar yapmak
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak,
 • Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını incelemek, Bakanlık görüşünü oluşturmak,
 • Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek,
 • Bakanlık Merkez Birimlerine hukuki mütalaa vermek,
 • Bakanlığın faaliyet amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmayı temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakanlık Makamına sunmak,
İç Denetim Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlık kaynaklarının ekonomiklik, verimlilik ve etkililik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini, nesnel risk analizlerindayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Bakanlığın risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek,
 • Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak,
 • Denetim ve Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izlemek, mevzuat çalışmaları yapmak, gerektiğinde, teftiş ve denetimler sonucunda, mevzuatın aksayan yönleri, uygulanabilirliği, sektörel bazda ilgili kurum ve kuruluşlarca alınması gereken önlemleri belirlemek,
 • Türkiye İş Kurumu Kanunu uyarınca işyerlerinde inceleme yapmak, iş ve işlemlerini teftiş etmek,
 • Kayıtdışı istihdamla mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek
 •  Sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinde hataların önlenmesini, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesini sağlamak, Bu Bölüm kapsamında hizmet sunan sosyal hizmet kuruluşları ile sosyal hizmetlerden yararlananlara ilişkin olarak ortak veri tabanı oluşturulmasına katkıda bulunmak
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
- Aile Yardımları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Vakıflarca yürütülen süreklilik arz etmeyen aile yardımlarının usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak.
 • Muhtaç ailelerin gıda ve giyim gereksinimlerinin sağlanmasına yönelik olarak vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.
 • Muhtaç hanelerde yaşayan öğrencilere eğitim ve öğrenim imkânı sağlanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.
 • Yakacak yardımları ile ilgili iş ve işlemleri ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürütmek ve vakıflardan bu kapsamda gelen talepleri değerlendirmek.
 • Her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan muhtaç yabancılara yapılacak sosyal yardımların usul ve esaslarını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve vakıflardan bu kapsamda gelen talepleri değerlendirmek.
 • Afet ve benzeri olağanüstü sebeplerle muhtaç duruma düşen kişilerin gıda, giyim, ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.
- Araştırma-Geliştirme ve Tanıtım Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Yoksullukla mücadeleye ve Genel Müdürlük faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma, incelemeler yapmak ve üniversiteler, yerel yönetimler, STK’lar ve araştırma kurumları (TÜBİTAK vb.) ile araştırma ve geliştirme projeleri geliştirmek ve yürütmek.
 • Yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar alanında ulusal düzeyde uygulanacak politika ve stratejilerin oluşturulması çalışmalarını koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
- Barınma Yardımları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Muhtaç ailelerin barınma gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik yardımların usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek.
 • Vakıflardan gelen öğrenci yurdu proje taleplerini değerlendirmek, buna ilişkin iş ve işlemleri diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde yürütmek.
 • Afet ve benzeri olağanüstü sebeplerle muhtaç duruma düşen kişilerin hasar gören evlerinin yapımı, onarımı ve tefrişatına ilişkin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik vakıflardan gelen talepleri değerlendirmek.
 • Sosyal konut projesi ile ilgili iş ve işlemleri diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde yürütmek, projenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
- Engelli ve Yaşlı Yardımları Daire Başkanlığı

Çalışma alanları

 • 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Vatandaşlara Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki yardımlara ilişkin mevzuat altyapısını oluşturmak ve geliştirmek.
 •  2022 sayılı Kanun kapsamındaki yardımların uygulanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak, ödeme ve otomasyon işlemlerini yapmak.
 •  Yargı mercilerince veya muhakemat müdürlüklerince talep edilen bilgi ve belgeleri temin etmek.
 • Engelli ve yaşlı yardımlarına ilişkin doğrudan veya kurumlar aracılığıyla dolaylı şekilde vatandaşlardan gelen talepleri, ilgili vakıflara yönlendirmek ve bu taleplerin takibini yapmak.
 •  Daire tarafından uygulanan sosyal yardım programlarının takibini yaparak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmek, istatistik ve rapor hazırlamak.
- İstihdam Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Çalışabilir durumdaki işsiz sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, programlar geliştirmek, bunları uygulamak ve konuya ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütmek.
 • İstihdam ve sosyal yardım arasındaki bağlantının etkinleştirilmesi için gerekli iş ve işlemleri başta İŞKUR olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği içinde yürüterek sosyal yardımların istihdamı teşvik edecek şekilde kurgulanmasının sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.
- Proje Değerlendirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Sosyal yardımların hedef kitlesinde yer alan kişiler için ilgili kamu kurumları ile işbirliği içinde gelir getirici projeler ile sosyal amaçlı projeler hazırlamak ve bu projeleri vakıflar aracılığıyla uygulamak.
- Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Asgari gelir desteği ve hak temelli sosyal yardımlar konusunda çalışmalar yapmak, programlar geliştirmek ve uygulamak.
 • GSS gelir testi iş ve işlemleri ve düzenli sosyal yardımlar ile ilgili olarak mevzuat çalışmaları yapmak, objektif kriterler geliştirmek, bu konuda gerekli koordinasyonu gerçekleştirmek ve bu görevleri ilgili mevzuat ve Fon Kurulu kararları doğrultusunda vakıflar ile işbirliği içerisinde yürütmek.
 • SGK mevzuatı çerçevesinde muhtaç ailelerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamaya yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve yönetmek.
- Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin sosyal yardım kuruluşları ile sosyal yardım ve dayanışma alanındaki ilişkilerini ve işbirliğini Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile birlikte geliştirmek ve bu çalışmaları koordine etmek.
 • Yoksullukla mücadeleye yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak.
 • Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunan STK’ların envanterini çıkarmak, çalışmalarını izlemek, incelemek.
- Uluslararası ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin sosyal yardım kuruluşları ile sosyal yardım ve dayanışma alanındaki ilişkilerini ve işbirliğini Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ile birlikte geliştirmek ve bu çalışmaları koordine etmek.
 • Yoksullukla mücadeleye yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak.
 • Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunan STK’ların envanterini çıkarmak, çalışmalarını izlemek, incelemek.
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.
 • Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile onlara yönelik yardım, hizmet ve muafiyetlere ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.
 • Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak.
 • Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek, bu konuda toplumsal duyarlılığı güçlendirici faaliyetler yapmak.
 • Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiyaçlarının karşılanması, istihdam sorunlarının giderilmesi ve sosyal güvenlik haklarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.
 • Şehit ve gazi yakınları arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek.
 • Şehit yakınları ve gazilere yönelik yardım kampanyalarına ilişkin usûl ve esasları belirlemek, istismar amaçlı girişimlere karşı ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde her türlü önlemi almak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde şehit ve gazi yakınlarının öncelikli istihdamına yönelik uygulamaları koordine etmek.
ADALET BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Denetim yapmak,
 • Araştırma, inceleme ve soruşturma icra etmek,
 • Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırmaları yaparak alınması gereken kanunî ve idarî tedbirler konusunda Bakanlığa ayrıntılı ve somut tekliflerde bulunmak,
 • Görev alanına giren konularda Devletin yurt dışı birimlerinde, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,
 • Bakanlık birimlerinin, diğer Bakanlıkların ve kamu kuruluşlarının Kurulun görev alanına giren soruları hakkında görüş bildirmek, gerektiğinde bu konulardaki toplantı ve diğer faaliyetlere katılmak,
 • Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları 

 • Kamu güvenliği yönünden dava nakli ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Kamu davasının açılması ile ilgili olarak mevzuatın Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Bakanlığa verilen kanun yararına bozmaya ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Soruşturma veya kovuşturma yapılması Adalet Bakanının veya Adalet Bakanlığının iznine ya da talebine bağlı suçlarla ilgili işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek.
 • Cezai işlemlerle ilgili ihbar ve şikâyetleri inceleyip gereğini yapmak,
 • Mevzuatın Adalet Bakanlığına verdiği soruşturma, kovuşturma ve disiplin işlemlerini yürütmek,
 • Adalet Bakanına veya Adalet Bakanlığına mevzuatla verilen cezai işlerle ilgili işlemleri yürütmek,
 • Ceza muhakemesinde önödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi alternatif uyuşmazlık çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • (Değişik:RG-10/1/2019-30651-CK-27/8 md.) Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca uzlaştırmacıların eğitimi, sınavı, sicile kaydı, çalışma usul ve esasları, denetim ve performansları ile uzlaştırma kurumuna ilişkin gerekli diğer iş ve işlemleri yürütmek, Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesini hazırlamak,
 • Görev alanına giren istatistiklerin derlenmesi ve yayımı konusunda Bakanlığın ilgili birimleriyle iş birliği halinde çalışmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk İşler Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununda verilen görevleri yapmak ve ceza uygulamalarını gerektiren işlerde evrakı ilgili mercie tevdi etmek,
 •  13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatın Bakanlıkça yapılması gereken işlemlerini yürütmek,
 •  Kanun yararına temyiz yoluna başvurulması işlemlerini yürütmek,
 •  7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda verilen görevleri yapmak,
 •  3/11/2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile verilen görevleri yapmak,
 •  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Mevzuat Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Adli konulara ilişkin kanunlarla ilgili inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak,
 • Bakanlığımıza gönderilen kanun teklifleri hakkında görüş bildirmek ve ayrıca Bakanlıklarca gönderilen mevzuat taslaklarının Türk hukuk sistemine ve mevzuat tekniğine uygunluğunu incelemek ve bu konularda görüş bildirmek olarak belirlenmiştir.
 • Genel Müdürlüğümüz, mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak üzere uzman personelden oluşan komisyon kurmaya yetkilidir.
 • Dilekçe hakkı ile bilgi edinme hakkı çerçevesinde yapılan ve Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren başvurulara, Genel Müdürlüğümüzce cevap verilmektedir
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuat hazırlıkları konusunda yapılan toplantılara Genel Müdürlüğümüz tarafından katılım ve katkı sağlanmaktadır.
 • Genel Müdürlüğümüzün yetki, görev ve sorumlulukları büro yapılanması şeklinde paylaşılmış olup, bu paylaşım aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Ceza infaz kurumları ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini izlemek, 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunla verilen görevleri yerine getirmek,
 • Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi, beslenmesi, yatırılması, eğitilmesi, çalıştırılması ve muhtaç durumda bulunanların tedavi giderlerinin karşılanması işleri ile 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda gösterilen her türlü işlemleri yapmak,
 • Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile küçüklerin cezalarının yerine getirileceği ıslah ve eğitim evlerinin, haklarında tedbir uygulanmış olan küçüklerin yerleştirileceği kurumların, müşahede merkezlerinin, küçüklerin kısa sürelerde kabul edilecekleri kurumların ve küçüklere mahsus tutukevlerinin çağdaş ölçülere uygun tesis, yapım, onarım, satın alma ve kira işleri ile ilgili program ve projeleri hazırlamak, geliştirmek, uygulamak, bu kurumları sevk ve idare etmek ve buralara alınmış küçüklerin korunma, bakım ve eğitim işlerinin kontrolünü yapmak,
 • Ceza infaz kurumları ve tutukevleri, eğitim merkezleri, çocuk ıslah ve eğitim evleri ile müşahede merkezlerinde görevli personelden; atanmaları Bakanlığa ait olanların atanma, yükselme, yer değiştirme, kadro, izin, istifa, emeklilik, dava ve disiplin gibi her türlü özlük işlemlerini, atanmaları adli yargı adalet komisyonlarına ait olanların kadro ve özlük işlemleri ile bunlara ilişkin adli yargı adalet komisyonu kararlarının incelenmesi ve onaylanması işlemlerini yürütmek, bu kurumlardaki bütün personelin hizmet öncesi, adaylık, hizmet içi ve görevde yükselme eğitimlerini yaptırmak, gerektiğinde özlük işlemlerine ilişkin olarak Personel Genel Müdürlüğü, eğitim faaliyetleri yönünden Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,
 • Çocuk suçluluğu konusunda Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınacak istatistiki bilgileri değerlendirmek, çocuk suçluluğunun sebepleri üzerinde incelemeler yaparak önlenmesi çarelerini araştırmak ve bu hususta yerli, yabancı ve milletlerarası kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak,
 • Kendi görev alanına giren konularda velayet ve vesayetin nez'i ve küçüklere vasi tayinine dair işlemleri takip etmek,
 • Çocuk mahkemeleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi konularında eğitimi güç küçüklerin yerleştirildiği kurumlarla küçüklerin zararlı yayınlarından korunması, filmlerin küçükler yönünden kontrolü, çeşitli iş yerlerinde çalışan küçükler bakımından çalışma şartları,
 • Küçüklerin yerleştirileceği tedavi kurumları ve sosyal servislerin tespiti hususunda ilgili bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
 • Cezaları infaz edilen hükümlülerin işe yerleştirilmeleri konusunda, infaz sonrası yardım müesseseleri ve diğer kurumlarla ilişkileri düzenlemek,
 • Hükümlülerin müşahedeye tabi tutulma işlerini yürütmek,
 • Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakil işlerini yürütmek,
 • İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
 • Kurumlarda hükümlülerin ve tutukluların eğitim ve öğrenim işlerini düzenlemek,
 • Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve aksaklığına dair inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa tekliflerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmeliklerini hazırlamak ve takip etmek, yargı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek ve genelge düzenlemek,
 • Görev alanına giren konularda uluslararası alanda araştırma ve inceleme yapmak, bilgi alışverişini ve işbirliğini düzenlemek.
 • Kanunlarda gösterilen ve Bakanlıkca verilecek benzeri görevleri yapmak.
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Adli Sicili tutmak,
 •  Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistiki bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • Adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için bilgi işlem sistemini kurmak ve geliştirmek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın görev alanına giren konularda uluslararası antlaşmalar ve belgelerle ilgili olarak görüş bildirmek, yapılan çalışmalara ve görüşmelere katılmak, bu antlaşma ve belgeleri Türkçeye çevirtmek, derlemek, arşivlemek, bunları ilgili kurum ve birimlere iletmek,
 •  Yurtdışında işlenen ve Türk yargı yetkisine giren suçlar konusunda adli makamlara bilgi ve belge sağlanmasına yardımcı olmak,
 • Hukuki ve cezai konularda uluslararası adli yardımlaşma; tebligat, istinabe, suçluların iadesi, hükümlülerin transferi, kovuşturmaların aktarılması işlemlerini yapmak,
 • Nafakalara dair uluslararası antlaşmalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 •  Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla ilgili faaliyetlerini yürütmek,
 • Uluslararası hukuk konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,
 •  Görev alanına giren konularda personelin yurt içi ve yurtdışı eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • İştirak olunan yurtdışı faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenecek raporları Bakanlığın ilgili birimlerine ve diğer ilgili kuruluşlara iletmek, ğ) Bakanlığın görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatına uyum ile ilgili konularda Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu sağlamak, inceleme ve araştırmalar yapmak, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olmak, bu alanda Cumhurbaşkanının genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirler almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin ulusal program, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak” olarak belirlenmiştir.
Personel Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Hâkim ve savcıların, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluş ve mahkemelere atanma veya görevlendirilme işlemlerini yapmak.
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hâkim ve savcıların eğitim, çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtiçinde görevlendirme işlemleri ile izin işlemlerini yerine getirmek.
 • Hâkim ve savcıların, eğitim, çalışma ziyareti veya benzeri amaçlarla yurtdışında görevlendirilmesi işlemlerini yapmak.
 • Adlî ve idarî yargı hâkim ve savcı adaylığına ilişkin; sınav, mülâkat, adaylığa atama, geçici görevlendirme, nakil, izin, göreve son verme gibi özlük işlemleri ile staj plan ve programlarına ilişkin işlemleri yapmak.
 • Doğrudan veya adalet komisyonlarının teklifi üzerine Bakanlıkça ataması yapılan adli ve idari yargı personeli ile diğer personelin; atanması, başka kurumlara görevlendirilmesi, komisyonlararası nakli veya görevlendirilmesi, görevde yükselme veya unvan değişikliği ile komisyonlarca yürütülenler dışındaki özlük işlemlerini yerine getirmek ve Bakanlık onayına tabi komisyon kararlarına ilişkin görevleri yapmak.
 •  Mahkemelerin kurulmasına, kaldırılmasına ve yargı alanlarının değiştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Bakanlığın personel politikası ve planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,
 • Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
 • Adliyelerde görev alan pedagog, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanların görev, yetki ve sorumlulukları ile Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelerde görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 • (Mülga:RG-10/1/2019-30651-CK-27/13 md.)
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Adli Dava Bürosu

Çalışma Alanları

 • Bakanlığımızın taraf olduğu ve Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilen adli dava dosyalarını davanın açılmasından kesinleşmesine kadar olan tüm aşamalarını ilgili mevzuata göre etkin bir şekilde takip ederek sonuçlandırmak, dava dosyalarının düzenli tutulması ve ilgili evrakın sevkine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimleri zamanında bilgilendirmek, dava dosyalarının kesinleştirme ve hitam işlemlerini tamamlamak ve gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.
 • Bakanlığımızın taraf olduğu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhâkemat Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatı aracılığı ile takip edilen davaların açılmasından kesinleşmesine kadar olan tüm aşamalarını ilgili mevzuata göre etkin bir şekilde takip edilmesini sağlamak, bu amaçla gerekli yazışmaları yapmak, ilgili birimlerden bilgi ve belgeleri toplamak ve sonuçlanan davalar hakkında ilgili birimleri zamanında bilgilendirmek,dava dosyalarının kesinleştirme ve hitam işlemlerini tamamlamak,ilgili muhakemat müdürlükleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak ve gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.
 • Bakanlığımızın taraf olduğu adli davalar nedeniyle yapılan ödemelerde rücu davası açılıp açılmayacağı hususunu talep üzerine veya re’sen ilgili birimlerin de görüşlerini almak suretiyle değerlendirmek ve dava açılması gerekenleri yukarıdaki hükümlere göre takip etmek.
 • İlk derece mahkemelerinde dava takibinde veya ilk derece mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına başvurulmasında hukuki yarar görülmeyen hallerde feragat ve vazgeçme olurlarını hazırlayarak yetkili makama sunmak ve alınan makam onayına göre gerekli iş ve işlemleri takip etmek.
 • Bakanlığımızın taraf olduğu adli dava dosyaları ile ilgili hukuki görüş taleplerini cevaplandırmak, müzakerelere ve toplantılara katılmak, kesinleşen mahkeme kararlarına göre idari veya hukuki düzenleme yapılmasını gerektiren hallerde ilgili birimleri bilgilendirmek,
 • Büronun takip ettiği dava dosyaları ve işlemlere ilişkin emsal karar ve bilgi bankası oluşturmak ve Genel Müdürlük çalışanlarının istifadesine sunmak.
- OHAL Bürosu

Çalışma Alanları

 • OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararları nedeniyle Bakanlığımıza karşı açılan idari dava dosyalarını,davanın açılmasından kesinleşmesine kadar olan tüm aşamalarını ilgili mevzuata göre etkin bir şekilde takip ederek sonuçlandırmak, dava dosyalarının düzenli tutulması ve ilgili evrakın sevkine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimleri zamanında bilgilendirmek, dava dosyalarının kesinleştirme ve hitam işlemlerini tamamlamak ve gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.
 • Bakanlığımızın taraf olduğu ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararları nedeniyleaçılan idari davalar sonucu yapılan ödemelerde rücu davası açılıp açılmayacağı hususunu talep üzerine veya re’sen ilgili birimlerin de görüşlerini almak suretiyle değerlendirmek ve dava açılması gerekenleri yukarıdaki hükümlere göre takip etmek.
 • İlk derece mahkemelerinde dava takibinde veya ilk derece mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına başvurulmasında hukuki yarar görülmeyen hallerde feragat ve vazgeçme olurlarını hazırlayarak yetkili makama sunmak ve alınan makam onayına göre gerekli iş ve işlemleri takip etmek.
 • Bakanlığımızın taraf olduğu OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararları nedeniyle Bakanlığımıza karşı açılan idari dava dosyaları ile ilgili hukuki görüş taleplerini cevaplandırmak, müzakerelere ve toplantılara katılmak, kesinleşen mahkeme kararlarına göre idari veya hukuki düzenleme yapılmasını gerektiren hallerde ilgili birimleri bilgilendirmek.
 • Büronun takip ettiği dava dosyaları ve işlemlere ilişkin emsal karar ve bilgi bankası oluşturmak ve Genel Müdürlük çalışanlarının istifadesine sunmak.
 • Cumhurbaşkanlığı ile Genel Müdürlüğümüz iletişim ve ilişkilerini koordine etmek.
 • Diğer Bakanlıklar ile Genel Müdürlüğümüz iletişim ve ilişkilerini koordine etmek.
 • Bakanlığımız birimleri ile Genel Müdürlüğümüz iletişim ve ilişkilerini koordine etmek.
- İcra Bürosu

Çalışma Alanları

 • Bakanlığımızın lehine sonuçlanan davalarda ilamların icrasını takip etmek ve sonuçlandırmak, muhakemat müdürlükleri aracılığı ile takip edilmesi gerekenleri takip ve koordine etmek, vekalet ücreti ile ilgili olanları ilgili saymanlık hesabına aktarılmasını sağlamak, infaz edilen dosyaların hitam işlemlerini yapmak, gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.
 • Bakanlığımız birimlerinden gelen ve herhangi bir ilama bağlı bulunmayan alacak tahsil taleplerini ön değerlendirmeye tabi tutarak sonucuna göre doğrudan icra servisine veya ilgili dava bürosuna yönlendirmek, ilamsız icra takibi yapılmasına karar verilenlerin takip etmek ve sonuçlandırmak, infaz edilen dosyaların hitam işlemlerini yapmak, gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.
 • Bakanlığımızın borçlu olduğu icra dosyalarını takip etmek, ilgili birimlerden bilgi ve belgeleri toplayarak itiraz edilmesi gerekenlere süresi içinde itiraz etmek, ödenmesi gerektiği sonucuna varılanları ilgili birimlere yönlendirmek, infaz edilen dosyaların hitam işlemlerini yapmak, gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.
 • Bakanlığımıza üçüncü şahıs olarak tebliğ edilen haciz ihbarnamelerini takip etmek ilgili birimlerden bilgi ve belgeleri toplayarak itiraz edilmesi gerekenlere süresi içinde itiraz etmek, ödenmesi gerektiği sonucuna varılanları ilgili birimlere yönlendirmek, infaz edilen dosyaların hitam işlemlerini yapmak, gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.
 • İlamlı veya ilamsız icra takiplerinden, haciz ihbarnamelerinden kaynaklanan, itirazın iptali, şikayet, ihalenin feshi, menfi tespit vb. tüm davaları takip ederek sonuçlandırmak, dava dosyalarının kesinleştirme ve hitam işlemlerini tamamlamak ve gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.
 • Bakanlığımızın borçlu veya üçüncü şahıs olarak taraf olduğu icra dosyaları nedeniyle yapılan ödemelerde rücu davası açılıp açılmayacağı hususunu talep üzerine veya re’sen ilgili birimlerin de görüşlerini almak suretiyle değerlendirmek ve dava açılması gerekenleri ilgili dava bürosuna veya muhakemat müdürlüklerine yönlendirmek.
 • Takibinde hukuki yarar görülmeyen veya herhangi bir nedenle takibinden vazgeçilmesi gereken icra takiplerinde gerekli vazgeçme olurlarını hazırlayarak yetkili makama sunmak ve alınan makam onayına göre gerekli iş ve işlemleri takip etmek.
 • Bakanlığımızın alacaklı, borçlu veya üçüncü şahıs olarak taraf olduğu icra dosyaları ile ilgili hukuki görüş taleplerini cevaplandırmak, müzakerelere ve toplantılara katılmak.
 • Büronun takip ettiği dosya ve işlemlere ilişkin bilgi bankası oluşturmak ve Genel Müdürlük çalışanlarının istifadesine sunmak.
- Arabuluculuk Bürosu

Çalışma Alanları

 • Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya hizmetini yürütmek.
 • Arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasının Genel Müdürlük internet sitesinde güncel olarak yayınlamak.
 • Komisyonun, arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeli rapor düzenlemesini koordine etmek ve bu raporların beş yıl süre ile saklanmasını sağlamak.
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu,Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve Arabuluculuk Komisyonu tarafından sekretaryaya verilen diğer görevleri yapmak.
 •  Büronun takip ettiği dosya ve işlemlere ilişkin gerektiğinde rapor hazırlamak, bilgi bankası oluşturmak ve Komisyonun ve Genel Müdürlük çalışanlarının istifadesine sunmak.
- Hukuki Uyuşmazlık Bürosu

Çalışma Alanları

 • 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenen Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonunun sekretarya görevini yapmak.
 • Hukuki uyuşmazlık değerlendirme komisyonu tarafından bilirkişi incelemesi yaptırmak ve olayla ilgili bilgisi bulunan kişiler dinlemek istemesi halinde gerekli iletişim ve koordinasyonu sağlamak, tebligat ve yazışma işlemlerini yerine getirmek.
- Yazı İşleri ve Kararlar Bürosu

Çalışma Alanları

 • Bakanlığımızın taraf olduğu ve Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilen OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararları nedeniyle açılan davalar dışında kalan idari dava dosyalarını davanın açılmasından kesinleşmesine kadar olan tüm aşamalarını ilgili mevzuata göre etkin bir şekilde takip ederek sonuçlandırmak, dava dosyalarının düzenli tutulması ve ilgili evrakın sevkine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ilgili birimleri zamanında bilgilendirmek, dava dosyalarının kesinleştirme ve hitam işlemlerini tamamlamak ve gerektiğinde bu dosyalara ilişkin her türlü raporu hazırlamak.
 • Bakanlığımızın taraf olduğu Dairenin görev alanında kalan idari davalar nedeniyle yapılan ödemelerde rücu davası açılıp açılmayacağı hususunu talep üzerine veya re’sen ilgili birimlerin de görüşlerini almak suretiyle değerlendirmek ve dava açılması gerekenleri yukarıdaki hükümlere göre takip etmek.
 • İlk derece mahkemelerinde dava takibinde veya ilk derece mahkeme kararlarına karşı kanun yollarına başvurulmasında hukuki yarar görülmeyen hallerde feragat ve vazgeçme olurlarını hazırlayarak yetkili makama sunmak ve alınan makam onayına göre gerekli iş ve işlemleri takip etmek.
 • Bakanlığımızın taraf olduğu Dairenin görev alanında kalan idari dava dosyaları ile ilgili hukuki görüş taleplerini cevaplandırmak, müzakerelere ve toplantılara katılmak, kesinleşen mahkeme kararlarına göre idari veya hukuki düzenleme yapılmasını gerektiren hallerde ilgili birimleri bilgilendirmek.
 • Dairenin takip ettiği dava dosyaları ve işlemlere ilişkin ilişkin emsal karar ve bilgi bankası oluşturmak ve Genel Müdürlük çalışanlarının istifadesine sunmak.
- İdari İşler Bürosu

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlük personelini ilgilendiren genelge ve duyuruları elektronik sistemlerle ve/veya yazılı olarak imza karşılığı duyurmak,
 • Bakanlık ve/veya Genel Müdürlükte nöbet uygulaması olması halinde nöbet çizelgelerini düzenlemek,
 • Genel Müdürlüğün kullanımına tahsis edilen alanlarla ilgili tefrişat, bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin, Bakanlık ilgili destek birimleri ile birlikte yerine getirilmesini sağlamak, ortak kullanım alanlarından Genel Müdürlüğü ilgilendiren alanların bakım, onarım ve temizlik hizmetlerinin denetimini yapmak ve Bakanlık ilgili birimleri tarafından yapılmasını sağlamak,
 • UYAP, (DYS, DTS, Kurum Portal vb.) personel yetkilendirmelerini ve iptal işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlük bünyesinde bulunan fotokopi, faks, yazıcı, telefon gibi elektronik cihazlar ile mobilya, koltuk ve benzeri eşyaların bakım ve onarım işlerini yaptırmak,
 • Kütüphaneye kitap temini, kitapların kayda alınması ve diğer kütüphane hizmetlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlük birimlerinin doğrudan görev alanına girmeyen ancak Bakanlık adına Genel Müdürlüğümüze gönderilen yazı ve dilekçelerin takibini yapmak,
 • Bakanlığımızın taraf olmadığı dava ve konularda üçüncü şahıs olarak gelen müzekkere ve yazıların cevaplarını ilgili birimlerden bilgi ve belge temin ederek veya doğrudan ilgili birime yönlendirmek suretiyle cevabi yazının hazırlanması ve gönderilmesini koordine etmek,
 • Fiziki ve elektronik koruyucu güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, kontrollü evrak, sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri Bakanlık ilgili birimleri ile işbirliği içinde yürütmek,
 • Nitelikli Kod, Standart Dosya Planı, Kamu Hizmet Envanteri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görev alanıyla ilgili konularda stratejik planlar, faaliyet raporları, istatistiki bilgiler, brifing ve benzeri işlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görev alanıyla ilgili konularda Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen tavsiye kararları ve talepler ile TBMM’den gelen soru önergeleri veya benzeri nitelikteki dilekçe ve taleplerle ilgili işleri yürütmek,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili işleri yürütmek,
 • Genel Müdürlükte görevli firma çalışanlarının mesailerini takip etmek, izin talepleri hakkında bağlı olduğu şirkete uygun görüş bildirmek, görev alanlarına ilişkin denetimleri yapmak, gerektiğinde rapor etmek,
 • Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinden gönderilen hükümlülerin devam durumlarını takip etmek, talep halinde veya re’sen bağlı olduğu Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine rapor etmek.
 • Çay ocaklarının ve burada görevli personelin denetimini yapmak, çay, kahve ve benzeri servis hizmetlerinin hijyen ve sağlık şartlarına uygun, düzenli bir şekilde sunulması için gerekli tedbirleri almak,
 • Genel Müdürlük personelinin araç ve ulaşım taleplerini koordine etmek, Bakanlık Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından araç tahsisi yapılmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlük tarafından yapılacak organizasyonlarda verilecek görevleri yerine getirmek,
- Bütçe ve Mali İşler Bürosu

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün her yıl mali yıla ait bütçe teklifini Bakanlık Stratejik Planına uygun olarak hazırlamak ve Bakanlık Strateji Başkanlığı ile Maliye ve Hazine Bakanlığınca yapılan görüşmelere katılmak,
 • Genel Müdürlüğün her yıl, yıllık kesin hesabını hazırlayarak Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek,
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu uyarınca göreve ilk defa ya da naklen atanan, emekli olan, yer değiştiren personelin sürekli görev yollukları ve yurt içi ve dışında geçici görevle görevlendirilen personelin geçici görev yollukları ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlüğe gelen mali konularla ilgili yazıları incelemek ve gerekli işlemleri yapmak, gerektiğinden bütçe kalemleri arasında aktarmalar yapılmasını istemek, bütçe, tahakkuk ve ödemelerle ilgili işleri yürütmek,
 • Genel Müdürlük personelinin maaş, ödül ödenekleri, emekli kesenekleri ve benzeri konular ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlük tarafından ilgili mevzuat gereği satın alınan mal ve hizmet bedellerini ödemek,
 • Dava ve icra dosyalarına ilişkin yargılama giderleri ile bir hizmet tertibiyle ilişkilendirilemeyen ilâma bağlı borçların ödemesini yapmak,
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun müstakil harcama birimleri için belirlediği görevleri yerine getirmek,
 • Genel Müdürlük adına açılacak avanslar ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak, açılan avanslar ile ilgili yapılan işleri kontrol etmek ve alınan avansın zamanında kapatılmasını sağlamak,
 • Bakanlığın taraf olduğu ve Genel Müdürlük tarafından takip edilen dava ve icra takipleri dolayısıyla gereken yargı giderlerinin ödenmesi için gerekli avansı zamanında çekmek, Bütçe ve Mali İşler bürosuna süresinde iletilmiş olmak kaydı ile zamanında yatırmak, çekilen avansı ay sonunda kapatmak, açma ve kapatma ile ilgili belge ve makbuzları bir dosyada saklamak ve avansı güvenilir bir yerde muhafaza etmek,
 • Yargı mercileri, tahkim kurulları, hakem heyetleri, icra müdürlükleri tarafından iadesine karar verilen ve ilgili daire ya da büro tarafından iade yazışma ve işlemleri yapılan yargılama giderlerinin tahsil ederek hazineye yatırmak, Genel Müdürlük dosyasına iade evrakının bir örneğini takmak,
 • İlgili daireler tarafından takip ve tahsili yapılarak emanet hesabına alınan ve hangi tahsilatın hangi avukatlara ait olduğunu gösterecek şekilde ödemeye esas bilgi ve belgeleri gönderilen vekalet ücretlerinin 08.07.2012 Tarih ve 28347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında dağıtım iş ve işlemlerini yürütmek,
- Gelen Giden Evrak Bürosu

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün gelen ve giden evrak iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile e-Tebligata ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 •  Bakanlık dışından gelen evrakların ön incelemede Genel Müdürlük ile ilgili olduğu anlaşılanların tebellüğ ve tesellüm işlemlerini yapmak,
 • Bakanlık genel evrak bölümünden ve Bakanlığın diğer birimlerinden gelen fiziki evrakların sayı ve ekleri ile birlikte kontrolünü yaparak Genel Müdürlük ile ilgili olduğu anlaşılanları imza karşılığı teslim almak,
 • Bakanlık dışından ve içinden fiziken gelen evrakların elektronik doküman yönetim sistemlerine (DYS, DTS vb.) kaydını ve diğer veri girişlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmak, kaydı yapılan ve/veya sistem üzerinden gelen evrakları ilgili bürolara göndermek,
 • Yeni açılan dava ya da yeni dosya açmayı gerektiren diğer evraklar için elektronik doküman yönetim sistemlerinden (DYS, DTS vb.) veya bulunmaması halinde manuel olarak konusuna göre yeni dosya numarası vermek, fiziksel yeni dosya açmak ve dosya kapak bilgilerini girerek, barkod etiketini yapıştırmak,
 • Evveliyatı bulunan evraklara ilişkin dosyaların arşivden çıkarılmasını teminen listehazırlamak veya DTS üzerinden bu listeyi Arşiv Bürosuna iletmek suretiyle dosyalarını istemek, gelen evrakları dosyaları ile ilişkilendirmek,
 • Kaydı ve veri girişleri tamamlanan ve gelen evraklarla ilişkilendirilen dosyaları, havale işlemleri yapılmak üzere sistem üzerinden ve fiziksel olarak ilgili bürolara göndermek veya talep edilmesi halinde doğrudan ilgilisine havale etmek,
 •  Birimlerce gönderilen suret belgelerde, onaylayanın adı, soyadı ve unvanı ile mühür olup olmadığını incelemek, noksanlık var ise ilgili birimine iade edip eksikliklerin tamamlanmasını sağlamak,
 • Sehven gönderildiği anlaşılan evrakları imza karşılığı veya üst yazı ekinde iade etmek, Genel Müdürlüğün görev alanında olmayan, Bakanlığın bağlı, ilgili veya ilişkili diğer birimlerini ya da yargı mercilerini ilgilendirdiği anlaşılan evrakları imza karşılığı veya üst yazı ekinde ilgili yerlere göndermek,
 •  Giden evrakın kaydını yapmak,
 • Sevk edilecek evrakın yazı ekinde belirtilen eklere uygunluğunu hem sayı hem de içerik bakımından incelemek, yetkili imzaların bulunup bulunmadığını tetkik etmek, eksiklikleri tamamlamak veya tamamlattırmak, imzasız ve ekleri noksan evrakın sevkini önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 •  Re’sen veya talep üzerine gelen ve giden toplam evrak sayıları, türlerine, konularına, mercilerine, sonuçlarına vb. farklı kriterlere göre göre dava ve evrak sayıları gibi benzeri hususlarda istatistikî bilgi notları ve raporlar hazırlamak, talep edilen raporlara ilişkin DTS’de geliştirilmesi veya düzeltilmesi gereken hususları Bilgi İşlem Bürosuna iletmek.
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 •  44 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen konular hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların ilgili birimleriyle işbirliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek; bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak Bakanlık birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,
 • İlgili birimlerle işbirliği yaparak bu birimlerin derlediği hukuki mevzuatı, yüksek mahkemelerin içtihatlarını, bilimsel yayınları, Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarca yapılan düzenlemeleri, yargı yetkisi tanınan uluslararası mahkemelerin kararlarını ve gerekli görülen diğer konuları değerlendirerek bilgi işlem ortamına aktarmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak,
 • Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak,
 • Bakanlık görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemlerarası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını ve koordinasyonu sağlamak,
 • Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yaparak Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında bilgisayar kullanan personelin eğitimini sağlamak,
 • Bilgi işlem müdürlükleri ile birlikte mahkemeler ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Strateji Geliştirme Bürosu

Çalışma Alanları

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 • İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuruları takip etmek, bu başvurulara ilişkin ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve görüş istemek, savunmaları hazırlamak ve gerektiğinde oturumlara temsilci göndermek,
 • Gerektiğinde dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon yöntemlerini kullanmak,
 • Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti hakkında verilen ihlal kararlarının icrası ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, kararları ilgili mercilere iletmek, ihlalin ortadan kaldırılmasına yönelik süreçleri takip etmek ve gerekli önlemleri almak,
 • Dışişleri Bakanlığı tarafından icrası takip edilen kararlar saklı kalmak kaydıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti aleyhine hükmettiği tazminatlar ile dostane çözüm ve tek taraflı deklarasyon sonucu ödenmesine karar verilen ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 41 inci maddesi uyarınca taraflarca uzlaşılan tazminat ve masrafların ödemesini yapmak,
 • 9/1/2013 tarihli ve 6384 sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun uyarınca kurulan komisyon tarafından karar verilen tazminatların ödemesini yapmak,
 • Rücu hususunun değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirimde bulunmak,
 • Anayasa Mahkemesi tarafından Bakanlığa gönderilen bireysel başvurular hakkında gerekli görülen hallerde Bakanlık görüşünü bildirmek,
 • Görev alanına giren hususlarda insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 •  İnsan hakları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde projeler hazırlamak, ulusal ve uluslararası sempozyum, seminer ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,
 •  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Cumhuriyeti hakkında verdiği kararlar ile diğer ülkeler aleyhine verdiği kararlardan gerekli görülenlerin Türkçeye çevrilmesini sağlamak, bu kararları derlemek ve arşivlemek,
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve uygulaması ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, kitap, makale, rapor, rehber ve içtihatların uygulayıcılara ulaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve istatistik çalışmaları yapmak,
 • Uluslararası kurum ve kuruluşların insan hakları alanındaki faaliyetlerini, Dışişleri Bakanlığıyla işbirliği halinde takip etmek ve bu alandaki gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Eğitim Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • (Değişik:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde eğitim gören personel hariç olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitim planını hazırlamak, yayınlamak ve uygulanmasını takip etmek, bu personelin adaylık, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
 • (Değişik:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.) Personel eğitim merkezleriyle ilgili işleri yürütmek,
 • (Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)
 • (Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)
 • (Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)
 • (Mülga:RG-2/5/2019-30762-C.K.-34/16 md.)
 • (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/16 md.) Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü yazılı, görsel ve işitsel dokümanın basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,(1)
 • (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/16 md.) Yazılı olmayan hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarını araştırmak, toplamak ve yayımlamak, (1)
 • (Ek:RG-10/1/2019-30651-CK-27/16 md.) Yayın Danışma Kurulu oluşturmak, (1)
 •  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İcra Dairesi Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 •  İcra ve iflas sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • İcra ve iflas dairelerinin kurulması, kaldırılması ve aynı veya farklı yerlerdeki dairelerin birleştirilmesi ile yetki alanının belirlenmesi işlemlerini yürütmek,
 • İcra ve iflas dairelerinin yönetim, denetim ve gözetim işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
 • İcra ve iflas sistemiyle ilgili tarifeleri çıkarmak,
 • Doğrudan Bakanlıkça ataması yapılan icra ve iflas dairesi personelinin; atama, yer değiştirme, nakil, terfi, görevlendirme, görevden uzaklaştırma, görevde yükselme, unvan değişikliği ve emeklilik işlemleri ile diğer özlük işlemlerini yerine getirmek, yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirlemek, buna ilişkin işlemleri yürütmek ve bu personel hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetleri inceleyerek gerekli işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları 

 • Kırılgan gruba yönelik hak ve hizmetlerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
 • Mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Adli desteğe ihtiyaç duyanlara uygun müdahale programları geliştirmek,
 • Tekrarlanan mağduriyetleri önleyici tedbirler almak ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek,
 • Mağdurların adalete erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak ve uygulamak,
 • Adli süreçte tanıklara yönelik hizmetlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
 • Adliyelerde görev alan pedagog, psikolog ve sosyal çalışmacı gibi uzmanların çalışma usul ve esaslarım belirlemek,
 • Adli yardımla ilgili mevzuatın Bakanlığa verdiği görevleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde yürütmek ve adli yardım hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde işleyişine yönelik tedbirleri almak,
 • Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları veya sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
 • Mağdurların her alanda desteklenmesini sağlamak amacıyla toplumsal farkındalığı artırıcı faaliyetlerde bulunmak,
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve Üst Yöneticinin onayına sunmak, onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak,
 • Bakanlığın faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunu denetlemek ve harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
 • Bakanlığın mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek,
 • Bakanlığın harcamaları ile mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,
 • Bakanlık birimlerince üretilen bilgi ve raporların doğruluğunu denetlemek,
 •  Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak,
 •  İç denetçinin bağımsızlık ve tarafsızlığını etkilemeyecek ve denetim görevlerinin sürekli aksamasına neden olmayacak şekilde ve uygulamaların sorumluluğu ilgili birimlerin yöneticilerine ait olmak kaydıyla, idari bir sorumluluk üstlenmeksizin icrai konularla ilgili görüş, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla programlı ve program dışı danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak,
 • İç denetim faaliyetlerinin kamu iç denetim standartları ve meslek ahlâk kurallarına uygun olarak yürütülmesi, iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek,
 • Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarını Üst Yöneticiye sunmak,
 • Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Üst Yöneticiye arz etmek,
 • İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek,
 • İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya iç denetim birimine intikal eden inceleme veya soruşturma yapılmasına gerek duyulan hususları ve varsa suç teşkil eden hallere ilişkin tespitlerini Üst Yöneticinin bilgisine sunmak,
 • Üst Yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,
 • Başkanlığın görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilecek bilgi, yetenek, tecrübe ve mesleki yeterliliğe sahip iç denetçi kadrosunun Bakanlığın insan kaynakları politikaları ile uyumlu olarak oluşturulması için gerekli prosedürleri gerçekleştirmek,
 • İç Denetim Birim Yönergesini ve işlem süreçlerini İç Denetim Koordinasyon Kurulunun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve geliştirmek,
 • Kanunlarda gösterilen ve Üst Yönetici tarafından verilen İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yürütmek
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Çalışma Alanları

 • Bakanlıkta; Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşların, federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların personeline rehberlik etmek,
 • Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ve bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluşların, federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların faaliyet, işlem ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak
 • Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak uygulamada görülen aksaklıklar hakkında önerileri rapor hâlinde sunmak
 • Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatıı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların, federasyonların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların performans denetimini yapmak,

Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın sunduğu hizmetler hususunda toplumu bilgilendirmek ve toplumla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak
 • Bakanlığın faaliyet alanında memnuniyeti,  tanıtım ve itibarı geliştirici faaliyetleri planlayıp uygulamak,
 • Bakanlık çalışmalarının kamuoyundaki etkilerini inceleyip değerlendirmek,
 • Yazılı, görsel, sosyal medya ve diğer iletişim yolları ile Bakanlıktan beklentilerin tespitine yönelik çalışmalar yürütmek,
 • Her türlü iletişim kanallarından faydalanılarak sosyal sorumluluk, bağımlılıktan kurtulma ve gönüllülük konularında farkındalık oluşturulması,  sporla sağlıklı yaşam biçiminin yaygınlaştırılması ve bu yolla toplumda davranış değişikliğinin sağlanması yönünde faaliyetlerde bulunmak,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlık veya il müdürlüklerinin taşınmazlarına ilişkin her türlü alım, satım, kira, trampa, arsa veya kiralamaları yapmak,
 • Bakanlık veya il müdürlüklerinin gençlik, spor ve yurt hizmetleri için ihtiyaç duyduğu taşınmazların satın alma, kiralama, trampa ve kamulaştırmaları yapmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan tesislerin Bakanlık veya il müdürlüklerine tahsisi veya ortak kullanımına ilişkin işlemleri yürütmek ve kullanım protokollerini yapmak,
 • Bakanlık veya il müdürlüklerine ait arsa, bina ve tesisleri imar durumu ve uygunluğu yönünden incelemeler yapmak,

 • Teknik-ekonomik etütleri ve rantabilite hesaplarını yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ait tesisler için yerel yönetimlere ve federasyonlara teknik konularda destek sağlamak,
Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Bakanlığınuluslararası ilişkilerini yürütmek,
 • Uluslararası organizasyonların yapılmasında, temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak, yurtiçinde ve yurtdışında toplantı, konferans, seminer, organizasyon ve benzeri uluslararası faaliyetleri düzenlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Uluslararası kuruluşlara üyelik, aidat ve benzeri hizmetlerle ilgili maddi yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Uluslararası organizasyonların yapılmasında alım, satım, kiralamaya yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, bu amaçla oluşturulan özel hesabın yürütülmesini sağlamak,
 • Gençlik ve spor alanında uluslararası kuruluşlar ile birlikte yürütülen projeleri ve uluslararası değişim programlarını uygulamak ve koordine etmek,
 • Bakanlığın görev alanına giren konulardaki uluslararası işbirliği ve protokollere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ülkemize gelen konukların ziyaretleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Uluslararası kuruluşlardan veya diğer ülkelerden doğrudan ya da diğer kurum ve kuruluşlar aracılığıyla gelen dış kaynaklı proje öneri ve taslaklarının, kurum politikaları doğrultusunda incelenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,
Personel Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın personel planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
 • Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
 • Bakanlık personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
 • Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Özel Kalem Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör ve antrenörler arasındaki ihtilafları,
 •  Kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular arasındaki uyuşmazlıkları,
 •  Kulüplerle kulüpler arasında çıkacak anlaşmazlıkları,
 • Federasyonlarca verilecek kararlar ile ceza ve disiplin kurulu kararlarını,
 • Genel Müdürlük ile federasyonlar arasında veya federasyonların kendi arasında çıkacak ihtilaflar hakkında Kurulca belirlenecek bir üyenin başkanlığında Genel Müdürlük ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan komisyon kararlarını,
 • Federasyon başkanları ile Yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının tespiti halinde Bakan tarafından Genel Müdürlük MerkezCeza Kuruluna sevk edilmeleri sonucunda Merkez Ceza Kurulunca verilecek kararları,
 • Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görevi başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve Yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere, Bakanın istemi üzerine toplanacak olağanüstü genel kurulu yapacak olan üç kişilik komisyonu belirleyerek bu komisyonun işlem ve kararlarını,
 • Olağan ve olağanüstü genel kurullarını 3289 sayılı Kanunda öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurullarını altmış gün içerisinde yapacak olan üç kişilik komisyonu oluşturmak ve bu komisyonun işlem ve kararlarını,
 • İlgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin sonuca bağlar.
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek, geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • İç denetim plan ve programlarının hazırlanmasına esas olacak kurumsal risk analizlerini yapmak,
 • İç denetim plan ve programları doğrultusunda denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,
 • İç denetim raporlarının bir örneğini Başkanlıkta muhafaza etmek,
 • İç denetim yönergesini Kurulun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve dönemsel olarak gözden geçirmek, 
 • İç denetim faaliyeti ve iç denetçilerle ilgili diğer işlemleri yerine getirmek görevlerini yürütür.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları 

 • Bakanlığın ve talep halinde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,
 • Mevzuat taslakları hakkında görüş vermek,
 • Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenmesine ilişkin işlerde mütalaa vermek,
 • Hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların ayn’ıyla ilgili her türlü davaları takip etmek ve icra işlemlerini yapmak,
 • Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Bakanlığa veya Hazineye ait her türlü davayı açmak ve takip etmek, Bakanlık veya Hazine aleyhine açılan her türlü davayı takip etmek ve icra takibini yapmak,
 • Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek,
 • Mevzuatında başkaca bir takip mercii ve usulü öngörülmeyen alacaklar ile diğer kurumların taraf olamayacağı davaları açmak, takip etmek ve alacağı tahsil etmek,
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurulara karşı Devlet adına savunmaların hazırlanması çalışmalarına katılmak, dostane çözüm önerilerini değerlendirmek, dostane çözüm mütalaaları düzenlemek, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarınca ihtiyaç duyulması halinde oturumlara temsilci göndermek,
 • Gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle yabancı mahkemelerde, uluslararası yargı organlarında ve uluslararası tahkim mercilerinde açılan davalarda Bakanlığı temsil etmek,
 • Taşra hukuk birimlerinin faaliyetlerini Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetlemek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
 • Bakanlığımızın taraf olduğu adli ve idari davalarda iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü uyuşmazlıklarda Bakanlığımızı temsil etmek,
 • KHK’nın 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile hukuk birimi amirine verilen; açılmasında ve takibinde Hazine hak ve menfaati bulunmayan, yanlışlıkla açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada karar düzeltilmesi yoluna başvurulmasından vazgeçmek,
 • KHK’nın 11 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki devredilen yetkiler kapsamında; takip edilen adli dava ve icra işlerinde; davaların takibinden, kararlar hakkında kanun yollarına müracaattan vazgeçmek,
 • Hizmet satın alınan avukatların koordinasyonunu sağlamak, izlemek ve denetlemek,
 • Bakanlığımızda hazırlanan mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını, uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki görüş belirtmek,
 • Bakanlık amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek ve mevzuata, plan ve programa uygun çalışmaları temin etmek için gerekli hukuki teklifleri hazırlamak,
 • Bakanlığımızın anlaşmazlıklarını önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak,
 • Bakanlığımıza ait uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümünde mütalaa vermek,
 • Bakanlığımız Hukuki Uyuşmazlık Komisyonuna genel müdür düzeyinde katılmak ve bu komisyonun sekretarya hizmetlerini yapmak,
 • Sulh yoluyla çözümlenmesi yetkisi Cumhurbaşkanına ait olan uyuşmazlıklarda bu idarelere Bakanlığımızın görüşünü hazırlamak,
 • Diğer idarelere ait dava ve icra takiplerinde, dosya devir talebi mevcut ise idarelerin dava dosyalarını devretmek,
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Mali Politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak, 
 • Mali yönetim ve kontrol sistemlerini uyumlaştırmak, 
 • Hükümetçe belirlenen politika ve hedeflere uygun bütçe hazırlamak, 
 • Bütçe uygulamalarını yönlendirmek ve kontrol etmek
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları 

 • Ekonomi yönetimi ve ilgili paydaşların ihtiyaçlarını da dikkate alarak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak Devlet muhasebesinin oluşturulması, geliştirilmesi, bilişim teknolojileri kullanılarak kayıtlarının tutulması, mali raporların hazırlanması, genel yönetim mali istatistiklerinin sistematik ve düzenli olarak yayınlanması
Risk Analizi Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetleri araştırmak, bunların önlenmesine yönelik risk analiz ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlamak,
 • Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını, belirlenen plan ve programlar dahilinde tanımlanan risk senaryoları, veri modellemeleri ve elektronik ortamdaki dahil olmak üzere ilgili mevzuatına göre temin edilen her türlü bilgi, belge ve bunlara ilişkin her türlü ortamdaki kayıtlar üzerinden çeşitli analiz araçlarını kullanmak suretiyle gerçekleştirmek,
 • Risk analizi ve değerlendirme çalışmalarına ait sonuçları raporlara bağlayarak gerekli önlemlerin alınmasını teminen bu raporları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına iletmek ve bu kurumlarca alınan önlemlerin sonuçlarını takip etmek, analiz etmek ve gerek görüldüğünde ilgili kurumlar ile paylaşmak,
 • Risk analizi ve değerlendirme çalışmaları için kanunları veya faaliyet konuları gereğince ekonomik olaylara ilişkin kayıt tutan ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerine Bakanlık ve ilgili Bakanlığın veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yetkili organlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak birlikte belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde erişim sistemi kurmak, bu kurumlarla birlikte gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Hazine işlemlerini yürütmek, Devlet giderlerinin gerektirdiği nakdi sağlamak,
 • Merkezi yönetim bütçesi ile ilgili yurtdışı ödemelerini yapmak, iç ödemeler ve dış ödemeler saymanlıkları kurmak ve yönetmek,
 • Devlete ait para, kıymetli maden ve değerleri muhafaza etmek, yönetmek ve nemalandırmak,
 • Kamu borç portföyü, Hazine garantileri ve Hazine alacakları ile ilgili her türlü analiz ve risk değerlendirmesini yapmak,
 • İlgili diğer Bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma politika, ilke ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, uzun vadeli ve yıllık borçlanma programlarını hazırlamak, risk yönetimi kapsamında alınacak tedbirleri tespit etmek, uygulamayı değerlendirmek ve raporlamak,
 • Devlet borçlarının yönetimine ilişkin olarak her türlü iç borçlanma ve dış borçlanma da dahil olmak üzere ödeme, erken ödeme, kayıt işlemlerini yürütmek ve Devletçe verilen faiz ve ikrazata ilişkin işlemleri yapmak,
 • Hazinenin iç ve dış borç garantisi verdiği konulara ilişkin olarak garantinin yerine getirilmesine yönelik ödemeleri borç idaresi altında yapmak ve bu amaçla Devlet Borçları Saymanlığı kurmak ve yönetmek,
 • Borç yönetiminin hesabını tutmak, Türkiye’nin dış borç veri tabanını oluşturmak, bu amaçla dış borç kütüğü tutmak, muhtelif kanun ve diğer mevzuat çerçevesinde hazine garantisi verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek, gerekli kayıtları tutmak, garanti ve devir şartlarını belirlemek,
 • Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak,
 • Nakit yönetimini genel bütçeye dahil ve özel bütçeli idarelerin, döner sermayeli kuruluşların ve fonların ihtiyaçları ve para politikasının genel hedefleri doğrultusunda yürütmek,
 • Finansman politikaları çerçevesinde yerli ve yabancı özel sektörün yatırım ve sermaye faaliyetlerinin plan, hedef ve gayelerine uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri teklif etmek,
 • Fonların makro ekonomik dengeler içindeki yeri ve önemi ile etkilerini değerlendirmek ve bu konuda önerilerde bulunmak, benzeri nitelikteki işlem ve sektörler için birden fazla fondan kaynak tahsisini önleyici çalışmalar yapmak ve teklifte bulunmak, yeni kurulacak fonlarla ilgili görüş bildirmek, fonların yeniden yapılandırılmaları, tasfiye veya birleştirilmelerine ilişkin çalışmaları yapmak ve bu konuda ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Madeni para ve hatıra para basımını planlamak ve bu amaçla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile ilişkileri yürütmek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Borçlanma Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları 

 • Devletin iç borçlanmasını yürütmek,
 • Devlet tahvili, Hazine bonosu ve diğer iç borçlanma senetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yöntemi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek, bunlara ilişkin her türlü hazırlık, akit ve diğer işlemleri yürütmek,
 •  Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ve benzeri enstrümanlarla borçlu ve garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemleri ile her türlü temas ve müzakereleri yürütmek,
 • Devlet borcu kapsamında ortaya çıkan yükümlülüklerin yönetimi amacıyla finansal piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanmak suretiyle her türlü işlemi yapmak,
 • İlgili diğer bakanlık birimleriyle işbirliği içinde borçlanma ürün, politika, ilke ve stratejilerinin belirlenmesine ve borçlanma programları hazırlanmasına katkıda bulunmak,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerle ilgili olarak, yatırımcı ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla her türlü ilişkiyi yürütmek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ile ilgili olarak hazine pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak,
 •  Hazine ile kamu iktisadi teşebbüsleri ilişkisini kurmak, bu kuruluşların yıllık genel yatırım ve finansman programlarını hazırlamak ve Cumhurbaşkanının onayına sunmak, uygulamasını izlemek ve yıl içinde ortaya çıkacak gelişmelere göre programda gerekli değişiklikleri yapmak,
 • Kamu iktisadi teşebbüslerinin faaliyetlerinin kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini takip etmek,
 • Kamu iktisadi teşebbüslerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak veya özelleştirilmelerine hazırlık amacıyla küçültülmesini, bölünmesini veya birleştirilmesini, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak faaliyetlerinin durdurulmasını, kapatılmasını veya tasfiyesini, istihdam yapısının düzenlenmesini, organizasyon yapısının değiştirilmesini de kapsayan yeniden yapılandırmaya yönelik olarak yetkili organlarca verilen görevlere ilişkin her türlü işlemleri yapmak,
 • Hazinenin sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu kamu kuruluş ve işletmelerinin faaliyet gösterdikleri sektörlere ilişkin politika geliştirme çalışmalarına katkıda bulunmak, sermayesinin yarısından fazlası, mahalli idareler dahil kamuya ait olan veya faaliyet alanı itibarıyla ticari nitelik taşıyıp Sayıştay Başkanlığınca denetlenen ve kamu kuruluş ve işletmelerinin mali ve mali olmayan verilerini toplamak, izlemek ve değerlendirmek,
 • Sosyal güvenlik, sosyal yardım ve hizmetler, sağlık ve istihdam politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın yurtdışı ve milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmek,
 • Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda       koordinasyonu sağlamak, bu alanda Cumhurbaşkanının genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek
 • Avrupa Birliği ile ilişkilerin koordinasyonuna katılmak ve bu konuda Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren çalışmaları yapmak, ekonomik ve mali entegrasyona ilişkin politikaların belirlenmesine yardımcı olmak, gümrük birliğinin ekonomik ve mali etkilerini değerlendirmek, ekonomik ve mali mevzuatın uyumlandırılması çalışmalarını yapmak,
 • Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek,
 • 5/7/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; milletlerarası ekonomik işbirliğine taalluk eden her türlü dış kamu borçlanmalarının hazırlık, akit, kefalet ve garanti işlemlerini yürütmek ve dış kamu borçlarına müncer olacak müzakere ve muhaberatı yapmak,
 •  Sağlanan dış kamu borçlarının ve kültür yardımları dışındaki dış yardımların kullanılmasına, bu borç ve dış yardımlara ait mukavele ve anlaşmaların uygulanmasına ilişkin olarak ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas, müzakere ve gerekli işlemleri bu konularla ilgili olarak yabancı devlet ve milletlerarası ekonomik ve mali kuruluşlar ve bunların temsilcilik ve temsilcileriyle mali ve ekonomik konularda temas ve müzakerelerde bulunmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti adına, yabancı devletler, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar, banka ve fonlarda ülkemizi temsil etmek, bu kuruluşlarla ve bunların temsilcilik ve temsilcileri ile ekonomik ve mali konularda temas ve müzakerelerde bulunmak ve uluslararası anlaşmaları imzalamak, söz konusu anlaşmalara ilişkin her türlü işlemi yürütmek,
 • Türkiye’nin yabancı ülkelere yapacağı yardımlara ilişkin politikaların tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve gerektiğinde bunlara finansal katkıda bulunmak, uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlara üyelik ve temsil ilişkilerini düzenlemek, bu kuruluşlara katılım paylarını ödemek için her türlü işlemi yapmak ve gerektiğinde Devlet adına sermaye katkısını karşılamak için taahhüt senedi vermek,
 • Uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlar tarafından yürütülen teknik yardımın koordinasyonunu yürütmek, yıllık programlar çerçevesinde ödemeler dengesi gerçekleşme ve tahminlerini hazırlamak, değerlendirmek ve ekonomik tahliller yapmak,
 • (Değişik:RG-12/9/2019-30886-C.K.-45/5 md.) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkelerle, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlardan borçlu veya garantör sıfatıyla borç almak ve bunlara ilişkin akit ve garanti işlemlerini yürütmek, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkeler ve bu ülkelerdeki kuruluşlardan hibe almak ve vermek konusuna ilişkin işlemleri yürütmek, bu ülkelerle ve bu ülkelerin kurum ve kuruluşları ile ekonomik ve mali konulara ilişkin anlaşmalar yapmak, bu işlemlerle ilgili ülke içinde ve dışında yapılacak her türlü temas ve müzakereleri yürütmek, esas ve şartları belirlemek,
 • (Mülga:RG-12/9/2019-30886-C.K.-45/5 md.)
 • (Değişik:RG-7/8/2019-30855-CK-43/9 md.) Altyapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi için, ilgili mevzuat çerçevesinde garanti vermek ve buna ilişkin işlemler yapmak ve bu projelerle ilgili hazırlık, fizibilite ve akit çalışmalarına katılmak, farklı finansman alternatifleri oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütmek,
 •  Avrupa Birliği ve Birliğin kurum ve kuruluşları ile borç ve hibe sağlanmasına ilişkin her türlü temas ve müzakereleri yürütmek ve bunlara ilişkin anlaşmaları imzalamak, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren Avrupa Birliği ile ilgili konularda diğer bakanlık ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,
 • (Ek: RG-24/7/2018-30488 – CK-13/27 md.) Bölgesel, çok taraflı ve ikili kalkınma ve ekonomik ilişkilerin kalkınma planları ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında belirtilen ilke, hedef ve politikalarla uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
 • (Ek: RG-24/7/2018-30488 – CK-13/27 md.) Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olmak amacıyla bu ülkelere yönelik teknik yardım faaliyetlerini yürütmek.
 • (Ek: RG-24/7/2018-30488 – CK-13/27 md.) Gelişmekte olan ülkeler ve özellikle İslam ülkeleri arasında ekonomik ve ticari işbirliği amacıyla kurulan teşkilatlarla ilgili gerekli çalışmaları yapmak, bu teşkilatların daimi nitelikteki kurullarının gerektiğinde sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • (Ek: RG-24/7/2018-30488 – CK-13/27 md.) Kalkınma alanında ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği program ve projelerini hazırlamak, koordine etmek ve gerektiğinde yürütmek.
 • (Ek: RG-24/7/2018-30488 – CK-13/27 md.) Ülke dış politikasını destekleyecek şekilde dünya ekonomisi, ülke ekonomileri konularında analitik ve stratejik çalışmalar ile politika analizleri yapmak, bu görevlerin gerektirdiği üst düzey koordinasyonu sağlamak.
 • (Ek: RG-24/7/2018-30488 – CK-13/27 md.) Ülkemizin kalkınma tecrübelerini, başta komşu ülkeler olmak üzere, işbirliği içinde olunan gelişmekte olan ülkelere aktarılmasına teknik destek vermek.
 • (Ek:RG-7/8/2019-30855-CK-43/9 md.) 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendinde Bakanlığa verilen görevleri yerine getirmek; kamu-özel işbirliği projeleri için gerekmesi durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından sağlanacak borç üstlenim taahhüdüne ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çalışmalar yapmak,
 • Finansal araç ve piyasalar ile girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine ve tasarrufların artırılmasına ilişkin çalışmalar yürütmek, girişim sermayesi fonları ile üst fonlara Bakanlık bütçesinden kaynak aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bireysel katılım sermayesine ilişkin yasal altyapı çalışmalarını yürütmek, bu uygulamaların gelişmesi ve desteklenmesi amacıyla gerekli koordinasyonu sağlamak ve bu kapsamda diğer iş ve işlemleri yürütmek,
 • İşletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak politika ve araçlar geliştirmek ve buna ilişkin çalışmalarda bulunmak, bu kapsamda Hazine destekli kredi garanti sistemine ilişkin çalışmaları yapmak,

 • Kambiyo mevzuatının esaslarını ve kambiyo politikalarını belirlemek, mevzuat çalışmalarını yürütmek, yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, uygun olmayan işlemler hakkında kanuni takibatta bulunulmasını sağlamak, belirtilen hususlar kapsamında istatistik, raporlama, izleme, gözetim, koordinasyon ve diğer çalışmaları yapmak,
 •  Kambiyo politikalarının uygulanması ve finansal piyasalarla ilgili konularda Bakanlık ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkilerini kurmak,

 • Yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlemek, bunların gözetim ve koordinasyonunu sağlamak, borsada faaliyet gösterecek kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluş ve faaliyet izinlerini vermek ile kıymetli madenler aracı kuruluşlarının faaliyet şartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek, bunların gözetim ve koordinasyonunu sağlamak, ham elmas konusunda uygulamaya ilişkin iş ve işlemlerle, gözetim, denetim ve diğer çalışmaları yapmak,
 •  Bakanlığın görev alanı kapsamındaki finansal düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar ve bankalarla koordinasyonu sağlamak,

 • Genel Müdürlüğün görev alanı kapsamında; ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası platformlarda temsil, katılım ve koordinasyon görevlerini yürütmek,
 •  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Genel müdürlüğümüz, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde ilgili paydaşlarla birlikte Yeni Ekonomi Programı, Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programı ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programını hazırlar ve makro dengelerini oluşturur.
 • Yeni Ekonomi Programının uygulanmasına ilişkin eylem planını izler, değerlendirir ve raporlar.
 • Türkiye ve küresel ekonomideki konjonktürel, yapısal, sektörel ve bölgesel gelişmeleri izler, analiz eder ve değerlendirme raporları hazırlar.
 • Türkiye ekonomisi için makroekonomik tahmin ve senaryo analizleri gerçekleştirir.
 • Teşvik ve desteklerin uygulanmasına ve etki değerlendirmesine yönelik ilke ve esasları belirler, etki değerlendirme raporlarını analiz eder.
 • Teşvik ve desteklerin izlenmesi ve raporlanmasına yönelik gerekli altyapıyı kurar.
Personel Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın personel planlaması ve politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak; personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,
 • Bakanlık personelinin atama, nakil, özlük, emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,
 • Bakanlık kadrolarının ilgili birimlerinin görüşünü aldıktan sonra dağıtım, tahsis ve tenkisini sağlamak,
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planlarının koordinasyonunu sağlamak, Bakanlık personeli ile ilgili temel eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
 • Personel hareketleri ve eğitim faaliyetleri ile ilgili yayım hizmetlerini yürütmek,
 • Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri incelemek ve denetlemek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın hedef ve politikaları ile iş modelleri ve yürütülen iş süreçlerine uygun olarak bilişim hedeflerini belirlemek, iş planlarını, mali planları ve kaynak planlarını hazırlamak, bu hususlarda gerekli bilişim standartlarını tespit etmek, Genel Müdürlüğün iş süreçlerini tasarlamak ve yayınlamak,
 • Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve siber güvenliğini sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,
 • Güvenlik politikaları geliştirmek, güvenlik katmaları oluşturmak ve bilgi güvenliği sağlamak,
 • Kurumlar ve birimlerle müşterek yürütülen iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, geliştirilen ve işletilen bilişim çözümlerinin ilgili bilişim sistemleriyle bütünleşik çalışmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 • Bilişim çözümlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmaları yürütmek ve geliştirilecek iş modelleri ve iş süreçlerine ilişkin seviyede mevzuat oluşturma çalışmalarına katılmak,
 • Kullanıcı hesaplarının yönetimini sağlamak, kullanıcı eğitimlerini planlamak ve yürütmek,
 • Bilişim çözümlerinin getirdiği lojistik, idari ve teknik desteği sağlamak,
 • Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili kullanıcılarına yönelik bilgilendirme ve yönetim araçlarını geliştirmek
 • Bakanlıkça belirlenen eylem planlarında yer alan bilgi teknolojileri ile ilgili stratejilerin Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar nezdinde koordine ederek uygulanmasını sağlamak,
 • Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Teftiş Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma işlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili gerekli önlemleri almak veya aldırmak,
 • İlgili mevzuatın Bakanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkisini Bakanlığın diğer hizmet birimlerinin görev alanına girmediği durumlarda kullanmak,
 • İç denetim birimi ve Bakanlığın diğer birimleri tarafından Teftiş Başkanlığına bildirilen konularda gerekli inceleme, denetim ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 • Mezkûr maddenin 4’üncü fıkrasında yer alan yetkiye istinaden çıkarılan ve 26/11/2019 tarihli ve 30960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinde de benzer düzenlemelere yer verilmiştir.
 • İlgili Yönetmelik hükmüne göre Başkanlığımızın görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;
 • Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak soruşturma, inceleme ve denetim işlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili gerekli önlemleri almak veya aldırmak.
 • lgili mevzuatın Bakanlığa tanıdığı soruşturma, inceleme ve denetim yetkilerini Bakanlığın diğer hizmet birimlerinin görev alanlarına girmediği durumlarda kullanmak.
 • İç denetim birimi ve Bakanlığın diğer birimleri tarafından Başkanlığa bildirilen konularda gerekli soruşturma, inceleme ve denetim faaliyetlerini yürütmek.
 • Başkanlığın amaçlarını gerçekleştirmek için, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek, Başkanlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve verimliliği teşvik eden çalışmalar yapmak.
 •  Başkanlığın görev alanına ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri uluslararası ve kamu denetim standartları ile uyumlu olarak geliştirmek, faaliyet alanına ilişkin rehberler hazırlamak.
 • Başkanlığın kendi faaliyet alanı ile ilgili risk esaslı denetim uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.
 • İlgili mevzuat çerçevesinde Hazine ve Maliye Müfettişlerinin uyacakları etik kuralları belirlemek.
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak.
 • Her türlü bilgi, veri ve istatistiği toplamak suretiyle oluşturulacak Risk Analiz Sistemi üzerinden mükelleflerin faaliyetlerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, mukayeseler yapmak ve bu suretle risk alanlarını tespit etmek.
 • Vergi yükümlülüklerine ilişkin ihbar ve şikayetleri değerlendirmek.
 • Vergi incelemelerinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile gerekli eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak.
 • İnceleme ve denetim sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve istatistikler oluşturmak.
 • Vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek, inceleme ve denetim rehberleri hazırlamak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek.
 • Vergi Müfettişlerinin mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin sağlanması ve artırılması için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaca katkı sağlamak üzere kalite güvence sistemini geliştirerek uygulamak.
 • Performans değerlendirme sistemi oluşturmak ve Vergi Müfettişlerinin performansını bu sisteme göre değerlendirmek.
 • Vergi kaçırma ve vergiden kaçınma alanındaki gelişmeler ile bunların ortaya çıkarılması ve önlenmesine yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.
 • Vergi mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak.
 • Bakan tarafından verilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmaları yapmak.
 • Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Avrupa Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyetine mali işbirliği çerçevesinde sağlanan fonların kullanımı amacı ile oluşturulan tüm yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğinin denetimi ile bu kapsamdaki her türlü harcama, gelir, mali yükümlülük, muafiyet ve mali tabloların denetimini, Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalara, uluslararası denetim standartlarına ve Kurul Başkanlığınca hazırlanan denetim rehberlerine uygun olarak Denetim Otoritesi sıfatıyla yerine getirmek,
 • Dış finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşlardan sağlanan proje ve faaliyetlere ilişkin olarak İkraz, kredi veya hibeyi kullanan kurum ve kuruluşların hesap ve İşlemlerinin denetimini ilgili anlaşmalar çerçevesinde ve uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak bağımsız denetçi sıfatı ile yerine getirmek,
 • 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kamu iktisadi teşebbüsleri İle müessese ve bağlı ortaklıklarının görevlendirme bedelinin tespiti ile hazine pay sahipliğinin gerektirdiği incelemeleri yapmak,
 • 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamındaki incelemeleri yapmak,
 • 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamındaki İncelemeleri yapmak,
 • Bireysel katılım sermayesine İlişkin incelemeleri yapmak,
 • Kurulun görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmak, yürütmek, görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Mali Suçlar Araştırma Kurulu

Çalışma Alanları

 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla plan, program, politika, strateji hazırlama ve geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak, kurum ve kuruluşlar arasında ulusal düzeyde risk değerlendirme çalışmaları da dâhil olmak üzere koordinasyonu sağlamak,
 • Faaliyet alanıyla ilgili mevzuat çalışmaları yapmak,
 • Suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi kapsamında gelişmeleri izlemek, önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak,
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve bunları kaydetmek, istihbarat üretmek, gerekli görüldüğünde üretilen istihbarat ve analiz sonuçları hakkında ilgili birimleri bilgilendirmek,
 • 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, ilgili mevzuat ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren hususlar ile ilgili olarak analiz, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak,
 • Aklama veya terörizmin finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek,
 • Yapılan analiz, araştırma ve inceleme sonucunda aklama ve terörizmin finansmanı suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak,
 •  Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından intikal ettirilen konuları analiz etmek ve incelemek,
 • Analiz, araştırma ve inceleme sürecinde gerekli hallerde kolluk ve diğer birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak,
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla istihbarat ve kolluk birimleri ile işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında risk kategorileri belirlemek ve gerekli hallerde yükümlüleri bilgilendirmek,
 • 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapmak veya yapılmasını sağlamak,
 • Yabancı ülke kanunlarına göre yükümlülük denetimine yetkili mercilerin, merkezi yurtdışında bulunan yükümlülerinin Türkiye’deki birimleri nezdinde yükümlülük denetimi yapmasına ve bu kapsamdaki bilgi taleplerinin cevaplandırılmasına karşılıklılık ilkesi de dikkate alınarak izin vermek,
 • Gerekli hallerde merkezi Türkiye’de bulunan yükümlülerin yurtdışındaki birimleri nezdinde yükümlülük denetimi yapmak ve bilgi talep etmek,
 • Görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak, bu amaçla uluslararası anlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek,
 • Bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmelerini talep etmek,
 • Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek
 •  İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek
 • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
 • Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
 • Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,
 • Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 •  Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
- Hava Meydanları Daire Başkanlıkları

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında yer alan hava meydanlarının inşaatlarına ilişkin, ihale işlemlerini yürütmek, sözleşmelerin imzalanmasını ve inşaatların sözleşme ve eklerine uygun olarak uygulanmasını sağlamak ile birlikte yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devrini sağlamak
- Limanlar ve Kıyı Yapıları Daire Başkanlıkları

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğümüz yatırım programı ile verilen liman, barınak, rıhtım, iskele, mendirek, kıyı koruma ve diğer kıyı yapılarının inşaatlarına ilişkin ihale işlemlerini yürütmek, sözleşmelerin imzalanmasını ve inşaatların sözleşme ve eklerine uygun olarak uygulanmasını sağlamak ile birlikte liman barınak vb. yapıların işletmecilere devrini sağlamak
- Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğuna verilen ve yatırım programında yer alan tüm Raylı Sistemler, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatları ile ilgili olarak, makine mühendisliği, elektrik, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgi işlem - satın alma işlemleri ile ilgili işlerde mer'i mevzuat çerçevesinde hazırlanmasını ve onaylanmasını sağlamak.
- Plan Proje Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanında bulunan yatırımlara ilişkin (kentiçi raylı sistemler, demiryolu, liman, havayolu ve suyolu vb.) çevreye olası etkilerinin belirlenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarının ihale edilerek hazırlatılmasını sağlamak,
 •  Merkezde ödemesi yapılan hakedişleri tahakkuk ettirmek, hakedişlerin vergi, SGK sorgulamasını yapmak,
 • Kamulaştırma bedeli ve kamulaştırma fark bedellerinin ödenmesi, 
 • İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemine ilişkin Genel Müdürlüğümüz genelinde çalışmaları yönetmek
 • Yönetim Bilgi Sistemi (İZLEM)’ne Genel Müdürlüğümüzde yürütülen proje  ve varlık verilerinin girilmesi , kontrolünün ve güncelliğinin sağlanması.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
- İkili İlişkiler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlığımızın yabancı ülkelerdeki muhatapları ile Dışişleri Bakanlığımız üzerinden ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanındaki ikili ilişkilerini gerçekleştirmek ve çalışmaları takip etmek,
 • Ulaştırma Karma Komisyonu (UKK) toplantıları ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK-Bakanlığımızı ilgilendiren konularda) toplantılarının çalışmalarını yürütmek ve katılım sağlamak,
 • Bakanlığımız merkez Genel Müdürlükleri, Bağlı/İlgili/İlişkili Kurum ve Kuruluşları ile Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı arasında gerçekleştirilen yazışma ve görüşmelerin eşgüdümünü yürütmek ve söz konusu görüşmelere katılım sağlamak,
 • Yabancı ülkelerin ulaştırma, denizcilik ve haberleşme konularından sorumlu Bakanlıklarının yürüttüğü proje ve çalışmaları takip etmek, yurtdışında yürütülen ulaştırma, denizcilik ve haberleşme faaliyetlerine ilişkin araştırma raporları hazırlamak,
 • Bakanlık üst yönetiminin yabancı meslektaşlarına yazdığı tebrik/teşekkür/taziye v.b. mektupları hazırlamak,
 • Bakanlık makamının yabancı ülkeler, uluslararası kuruluşlar veya bunların mensubu olan kişilerle ilgili olarak yapacağı çalışmalar, toplantılar, ziyaretler ve benzeri faaliyetler için gerekli her türlü organizasyonu, protokol işlerini ve programı hazırlamak, takip etmek ve yürütmek.
- Uluslararası Kuruluşlar ve Anlaşmalar Dairesi

Çalışma Alanları

 • Bakanlığımızın üyesi olduğu uluslararası kuruluş, platform, oluşum ve benzeri yapıların çalışmalarını izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde bu çalışmalara katılarak Bakanlığımızı temsil etmek ve söz konusu çalışmaların sonuçlarını Bakanlık ilgili hizmet birimleri ve kuruluşlarına bildirmek ve gereğini takip etmek.
 • Ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların yürüttüğü projeleri takip etmek, proje kapsamında gerekli bilgi ve istatistikleri hazırlamak ile uluslar arası projelere ilişkin araştırma raporları hazırlamak.
 • Bakanlığımız görev alanına giren konulardaki çok taraflı anlaşma, sözleşme ve protokolleri gerektiğinde ilgili bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği halinde hazırlamak, müzakerelerini yürütmek.
 • Ülkemizin ulaştırma, denizcilik, haberleşme, posta, havacılık ve uzay teknolojileriyle ilgili çok taraflı uluslararası anlaşmalara, sözleşmelere ve kuruluşlara katılmasına dair görüş hazırlamak.
 • Bakanlık hizmet birimleri ve ilgili kuruluşlarının uluslararası kuruluşlarla ilgili olarak yapacağı çalışmalar, toplantılar, ziyaretler ve benzeri faaliyetlerin yürütülmesine yardım etmek, gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Bakanlık makamının uluslararası kuruluşlar veya bunların mensubu olan kişilerle ilgili olarak yapacağı çalışmalar, toplantılar, ziyaretler ve benzeri faaliyetler için gerekli her türlü organizasyonu ve programı hazırlamak, takip etmek ve yürütmek.
 • Bakanlık makamının uluslararası kuruluşlarla gerçekleştireceği temaslar çerçevesinde gerekli yazışmaları yapmak.
 • Ekonomi Bakanlığının yürüttüğü başta Hizmetler Ticareti ve Serbest Ticaret Anlaşmalarının hazırlanması olmak üzere DTÖ kapsamında yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve diğer birimlerimizin katılımını koordine etmek.
- Avrupa Birliği Dairesi

Çalışma Alanları

 • AB Müktesebatına Uyum Ulusal Programı hazırlıklarını Bakanlık çapında koordine etmek ve yürütmek.
 • Ulusal Programın uygulanmasını izlemek ve Avrupa Birliği Bakanlığına raporlamak.
 • Yıllık İlerleme Raporuna yönelik olarak ulaştırma ve haberleşme sektörlerine ilişkin katkıyı hazırlamak.
 • Bakanlığın koordine ettiği veya ilişkili olduğu müzakere fasıllarında gerekli teknik çalışmaların yürütülmesini sağlamak ve AB Bakanlığına gerekli desteği vermek.
 • Türkiye-AB Gümrük Birliği kapsamındaki çalışmalarda Bakanlık birim ve kuruluşlarıyla koordinasyon tesis ederek ilgili bakanlık ve kuruluşlara gerekli katkı ve desteği sağlamak.
 • AB kurumlarıyla teknik ve sektörel temasları yürütmek veya koordine etmek.
 • Ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde AB mali işbirliğini programlamak ve “Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal Yapılanma” kapsamındaki projeleri ilgili birimlerle birlikte yürütmek.
 • Avrupa Birliği ulaştırma ve haberleşme politikası ve mevzuatındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.
 • Yurt içi ve dışındaki AB ile ilgili eğitim konularını takip ve koordine etmek.
- AB Yatırımları (IPA) Dairesi

Çalışma Alanları

 • Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen yatırım ve faaliyetlerin sözleşmelerini Avrupa Birliği müktesebatı, uluslararası anlaşmalar ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yapmak, yürütme, kontrol ve izlemelerini gerçekleştirmek
 • Ulaştırma Operasyonel Programı çerçevesinde desteklenen projelerin ödemelerini yapmak, muhasebe kaydını tutmak
 • Operasyonların finansman için seçilmesini ve programlara uygulanabilir kriter ve yöntemlere uygun olarak onaylanmış olmasını ve bunların Topluluk mevzuatına ve ulusal mevzuata uygunluğunu sağlamak
 • Uygun bir denetim izi temini için tüm dokümanların muhafazası hakkında kurallar koymak
 • İhale ve hibe prosedürlerini, takip eden sözleşmeleri, nihai faydalanıcılara yapılacak ödemeleri ve gerekli durumlarda yapılan ödemelerin geri alınmasını düzenlemek
 • Sürdürülen Operasyonların uygulanmasına dahil olan bütün birimlerin ayrı bir muhasebe sistemi veya ayrı bir muhasebe kodlamasının bulundurmak
 • Ulusal Fona ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’ne, harcamaya ilişkin yürütülen usullere ve doğrulamalara ilişkin her türlü gerekli bilgiyi sağlamak
 • Raporlama ve bilgi sisteminin kurmak, sürdürülebilirliğini ve güncelliğini sağlamak
 • Beyan edilen harcamaların ilgili kurallara uygunluğunu, ürünlerin veya hizmetlerin onay kararına uygun olarak teslim edildiğini ve nihai faydalanıcılar tarafından yapılan ödeme taleplerinin doğru olduğunu sağlamak için doğrulamalar yapmak
 • Usulsüzlük raporlamasını yapmak
 • Tanıtım ve görünürlük gerekliliklerine uyulmasını sağlamak
 • Komisyon tarafından yetki devrini takiben akreditasyon kriterinin yerine getirilmesini sağlamak
 • İlgili kurum ve kuruluşlara yürütülen proje ve faaliyetlerle ilgili bilgi, belge ve raporları vermek
Denizcilik Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Deniz ve içsular ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkilerini önleyecek ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak
 • Deniz ve içsular ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; liman, iskele ve kıyı yapılarının kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,
 • Liman başkanlıkları idari yetki alanlarım belirlemek, bu alanlar içerisinde faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin yerine getireceği denizcilik faaliyetlerine ilişkin izinleri vermek, koordine etmek, denetletmek ve izinsiz faaliyetleri durdurmak,
 • Tarifeli deniz taşımacılığının usul ve esaslarını belirlemek, tarifeli deniz taşımacılığı yapanları yetkilendirmek ve denetlemek,
 • Milli denizcilik ve deniz ticaretine ilişkin politika, strateji, hedef ve uygulamalar ile gözetim hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak; Türk deniz ticaret ve turizm filosunun gelişmesi, yenilenmesi, pazar payının büyümesi ve milletlerarası rekabet gücünün artırılması için gerekli tedbirleri almak, dünyadaki deniz ve içsular ulaştırması ile ticaret filosu hakkındaki istatistikleri takip etmek, gelişme eğilimlerini izleyerek raporlamak,
Haberleşme Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Haberleşme ve posta hizmetleri ve bunlarla ilgili evrensel hizmetler ile acil durum haberleşmesine yönelik politika, strateji ve hedefleri belirlemek ve uygulanmasını takip etmek.
 • Haberleşme ve posta hizmetleriyle ilgili evrensel hizmetler ve acil durum haberleşmesine yönelik hizmet politikalarını ve yürütülme esaslarını belirlemek ve uygulanmasını takip etmek.
 • Haberleşme ve posta hizmetleriyle ilgili evrensel hizmetler ve acil durum haberleşmesine yönelik altyapı ve hizmetleri planlamak, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek, geliştirmek ve bu alandaki farklı seçeneklerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları belirlemek ve denetlemek.
 • Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak e-Devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu hizmetlere ilişkin eylem planlarını hazırlamak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri hazırlamak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek.
 • Haberleşme ve posta hizmetleriyle ilgili evrensel hizmetleri karşılayacak evrensel hizmet yükümlüleri ile verilecek evrensel hizmetlerin net maliyetini belirlemek ve gerektiğinde bu amaçla hizmet satın almak
 • Verilen evrensel hizmetlerle ilgili net maliyetin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair evrensel hizmet yükümlülerini denetlemek ve evrensel hizmet yükümlülerine gerçekleşen net maliyeti ödemek.
 • Evrensel hizmet kapsamında sosyal açıdan korunmaya muhtaç kimselerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için bu kimselere verilecek hizmetler ile bunların yürütülmesini sağlayacak usul ve esasları belirlemek.
 • Haberleşme ve posta hizmetlerini geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere bu hizmetlere ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek.
 • Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesiyle ilgili geçiş hakkına ilişkin usul ve esaslar ile bunların taşınmazlardan geçirilmesi için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek ve denetlemek.
 • Sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü baz istasyonu, anten, kule, dalga kılavuzu, konteyner ve benzeri araç gereç ve tesisatın kurulması, bunların taşınmazlar üzerine yerleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların taşınmazlar üzerine yerleştirilmesi için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek ve denetlemek.
 • Haberleşme, posta ve bunlarla ilgili evrensel hizmetlerin gerektirdiği uluslar arası ilişkileri yürütmek, anlaşma ve karma komisyon çalışmaları yapmak.
 • Ulusal Siber Güvenliğin sağlanması için politika, strateji ve eylem planlarını hazırlamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgi ve verilerin güvenliği ile mahremiyetinin güvence altına alınmasını sağlamaya yönelik usul ve esasları hazırlamak
 • Ulusal Siber Güvenliğin sağlanmasında kamu kurum ve kuruluşlarında teknik altyapının oluşturulmasını takip etmek, uygulamaların etkinliğinin doğrulanmasını ve test edilmesini sağlamak,
 • Ulusal Siber Güvenlik açısından kritik kurum ve konumlar için gerekli ve yeterli sayıda uzman personelin temini, eğitimi ve gelişimini planlamak, koordine etmek ve yürütmek, Bu Karar çerçevesinde diğer ülkeler ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Ulusal Siber Güvenliğin sağlanmasında her türlü milli çözümlerin ve siber saldırılara müdahale araçlarının geliştirilmesi ve üretilmesini teşvik etmek, kullanımını sağlamak
 • Ulusal Siber Güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek, Bilgi güvenliği alanında eğitim, test ve çözüm üretme alanında çalışan gerçek ve tüzel kişilere usul ve esaslarını belirleyerek belge vermek,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • 6/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü
- Demiryolu Taşımacılığı Tescil ve Sicil Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • AB İlerleme Raporu çalışmalarını yakından takip etmek, demiryolu sektörüne ilişkin konuları değerlendirerek ilgili birimlere bilgi vermek, koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde görüş oluşturmak ve yazışmaları hazırlamak,
 • Avrupa Komisyonu Alt Komite toplantıları kapsamında demiryolu sektörüne ilişkin yapılan çalışmaları yakından takip etmek, bu husustaki toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak, koordinasyonu sağlamak,
 • Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde bulunan demiryolu altyapı ve tren işletmecileri arasında serbest, adil, sürdürülebilir ve tekelleşmenin önüne geçecek şekilde rekabeti düzenlemek ve denetlemek,
 • Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak düzenlemeler yapmak, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak ve denetlemek,
 • Demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek,
 • Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak demiryolu altyapı işletmecisi ile demiryolu tren işletmecileri arasında oluşan ihtilafların çözümüne yönelik karar almak,
 • Demiryolu altyapı işletmecisinin belirleyeceği altyapıya erişim ücretinin demiryolu taşımacılığı piyasasına yönelik etki analizlerini yapmak, sonuçlarına göre gerekli önlemleri almak,
 • Demiryolu ulaştırması alanında hizmet üreten demiryolu altyapı işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi ile demiryolunda seyahat eden yolcuların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek.
 • Demiryolu yolcu taşımacılığında kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları belirlemek, kamu hizmeti sözleşmesini hazırlamak, hizmetin alımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, sözleşmeye uygunluğunu denetlemek,
 • Demiryolu altyapı ve tren işletmecilerinin demiryolu ulaşımındaki emniyet performanslarının arttırılabilmesi için söz konusu işletmecilerin emniyet yönetim sisteminin oluşturulmasına ilişkin düzenleme, ortak emniyet yöntem ve göstergelerini hazırlamak, uygunluk değerlendirme ve kontrol faaliyetlerini yapmak
 • Demiryolu emniyetine ilişkin faaliyetleri içeren bir önceki takvim yılına ait demiryolu tren işletmecileri ve demiryolu altyapı işletmecilerinin yıllık emniyet raporlarını temel alan yıllık raporu düzenlemek,
 • İlgili kurumlarca hazırlanan ve Genel Müdürlüğümüze gönderilen kaza ve/veya olayların raporlarını inceleyerek, gerekli görüş ve önerilerde bulunmak, bu hususu ilgili kurumlarla koordineli olarak değerlendirmek,
 • Emniyet sertifikası ve emniyet yetkilendirmesi sahibi demiryolu tren işletmecileri ve demiryolu altyapı işletmecilerini ilgili mevzuat çerçevesinde emniyet prosedürleri yönünden denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Demiryolu sektöründe başta tren makinistleri olmak üzere demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerinde emniyet kritik görev yapacak personelin mesleki yeterlik şartlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Bakanlık adına tren makinistlerine Tren Makinist Ehliyeti vermek,
 • Demiryolu sektöründe emniyet kritik görevlerde çalışacak personelin alması zorunlu mesleki eğitimleri verecek kuruluşların, ders programları/müfredatlarının belirlenmesi konusunda ilgili kurum/kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
- Belgelendirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Acente, eşya, kargo, nakliyat ambarı, lojistik, dağıtım ve terminal işletmeciliği faaliyetleriyle ilgili ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
 • Havaalanı, liman ve tren garları ile yerleşim merkezleri arasında yolcu taşımacılığı yapacakların başvurularını değerlendirmek ve mevzuata uygun olanların izin işlemlerini yapmak,
 • Herhangi bir izni bulunmayan yolcu taşımaya mahsus ve içinde yolcu bulunan yabancı taşıtların ülkemize giriş/çıkış talepleriyle ilgili özel izin işlemleri yapmak,
 • İptal edilmesi veya geçersiz sayılması veya faaliyeti durdurulması veya faaliyet durdurma işleminin kaldırılması gereken yetki belgeleri, izin/izinler ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmeti ihdası konusundaki başvurularını, Kamu Kurum Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda inceleyerek, ilgili kamu kurum/kuruluşuna izin verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Kısa mesafe yolcu taşımacılığı ile ilgili diğer her türlü iş ve işlemleri yapmak,
 • Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yapmak,
 • Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin (U-ETDS) işleyişine yönelik her türlü iş ve işlemi yapmak,
 • Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan, kalkış, ara durak ve varış noktalarının UETDS sistemine U-NET otomasyon sistemi üzerinden tanımlanmasına yönelik işlemleri yürütmek,
 • U-ETDS sistemi hakkında, karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş istekleri ve benzeri talepler hakkında gerekli işlemleri yürütmek.
 • U-ETDS sistemiyle ilgili elektronik altyapının kurulması, e-Devlet portalı üzerinden veri giriş ekranlarının hazırlanması, U-NET otomasyon sistemindeki veri giriş ve raporlama ekranlarının hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri, Bilgi İletişim ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile birlikte yürütmek,
 • Uluslararası arızi ve mekik yolcu taşımaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Uluslararası düzenli yolcu taşımacılığı hatlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Yetki belgesi almak veya yenilemek isteyenlerin başvuruların araştırma ve incelemelerini 7 (yedi) iş günü içinde tamamlayarak durumu mevzuata uygun olmayanların başvuru evraklarını gerekçesiyle birlikte iade etmek veya eksiği olanlarla ilgili eksik bildirim yazısı göndermek; durumu mevzuata uygun olanları makamın onayına sunmak ve makam onayı alındıktan sonraki en geç 2 (iki) iş günü içinde yetki belgesini düzenlemek,
 • Yetki belgesi iptal edilenler veya geçersiz sayılanlar veya faaliyeti durdurulanlar veya faaliyet durdurma işlemi kaldırılanlar hakkında gereği için ilgili kamu kurum/kuruluşlarına, bilgi için sivil toplum örgütlerine gönderilecek yazıları hazırlamak,
 • Yetki belgesi iptal edilenler veya geçersiz sayılanlar veya faaliyeti durdurulanlara ilişkin tebligatları ve bekleme sürelerini takip etmek, gereğini yapmak,
 • Yolcu taşımaya mahsus özmal taşıtlarıyla yurt dışına çıkış talebinde bulunan kurum ve kuruluşların özel izin talepleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
- Uluslararası İşbirlikleri ve Ulaşım Politikaları

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlük görev alanına giren konularda uluslararası taşımacılık alanında dünyadaki gelişmeleri takip etmek; bu alandaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek gerektiğinde bu kapsamda öneri/rapor sunmak,
 • Genel Müdürlük görev alanına giren konularda AB tarafından yapılmış/yapılacak mevzuat çalışmalarını yakından takip etmek, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek, bu konuda diğer birimler ile koordinasyonu sağlamak,
 • AB İlerleme Raporları ve Ulusal Plan çalışmalarını yakından takip etmek, Genel Müdürlük görev alanına ilişkin konuları değerlendirerek ilgili birimlere bilgi vermek, koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde görüş oluşturmak ve yazışmaları hazırlamak,
- Denetim, Kontrol ve Teknik Muayene

Çalışma Alanları

 • Yol kenarı ve işletme denetimlerini yapmak, yaptırmak ve planlamak ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Karayolu denetimlerine dair usul ve esaslar ile politika ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak,
 • Düzenlenen tutanaklarla ilgili yapılan itirazlara ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Denetim konusunda yapılan ihbar ve şikâyetlere ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Hatalı olarak düzenlenen tutanaklarla ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak,
 • Suç/ihlal tutanaklarının bastırılması ve dağıtılması ile idari para cezası tutanaklarının bastırılmasına ilişkin iş ve işlemleri koordine ve takip etmek,
 • Denetim yetkisi verilenlerin hizmet içi eğitimlerinin yapılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Bilgi ve Ulaştırma Teknolojileri ile elektronik denetleme sistemleri konularında gelişmeleri takip etmek, uluslararası iyi uygulama örneklerini inceleyerek öneri/rapor sunmak veya projelendirmek,
 • Genel Müdürlük bünyesindeki Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, diğer kurumlarca yürütülen çalışmalara katkı sağlamak,
 • Denetim faaliyetleri kapsamında kontrol listeleri hazırlanması ve elektronik ortama aktarılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Görev alanı ile ilgili hizmetlerin, mobil platformlara aktarılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Görev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan sonra ilgililer hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını sağlamak,
 • Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak,
 • Denetimler sonucunda, uygunsuzluk tespiti halinde tüm sorumlu taraflara kesilen idari para cezalarının Bakanlığımız U-NET Otomasyon Sistemine girilmesini sağlayacak tedbirleri almak,
 • Görev alanına giren denetim konularıyla ilgili istatistik veriler ve denetimlerde görülen aksaklıklarla ilgili rapor hazırlayarak Makamı bilgilendirmek, görev alanıyla ilgili ayrıca yıllık olarak kapsamlı bir denetim raporunu hazırlamak.
- Ulaştırma Hizmetleri Eğitim Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Karayolu, demiryolu ve havayoluyla tehlikeli yük taşımacılığı alanında eğitim verecek Eğitim Kuruluşu/İşletmelerin Yetki Belgesi iş ve işlemlerini yapmak,
 • Eğitim merkezlerinde eğitim verecek eğiticilerin; niteliklerini belirlemek, eğiticilerin eğitimi programları düzenlemek/düzenletmek, belgelendirmek ve eğiticilere yönelik diğer iş ve işlemleri yapmak,
 • Karayolu, demiryolu ve havayoluyla yapılan tehlikeli yüklerin taşınmasında görev alan kişilerin almaları gereken eğitimlere ilişkin müfredatı hazırlamak,
 • Görev alanına giren konularda idari yargıya intikal etmiş davalara ait iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlarını takip etmek,
 • ıGörev alanı ile ilgili şikâyetler konusunda gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak, şikayete ilişkin gerekirse mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapmak ve yapılan işlemin sonucundan şikâyet sahibine bilgi verilmek,
 • Görev alanına giren konulardaki faaliyetleri, değişimleri, istatistikleri ve piyasayı takip ederek amirlerine öneri/rapor sunmak,
 • Yapılan her türlü iş ve işleme ilişkin belgeleri/yazıları usulüne uygun şekilde dosyalamak ve muhafaza etmek,
 • Uygulamada yaşanan sorunların çözümü hakkında görüş hazırlamak,
 •  Kamu kurum/kuruluşları ve gerçek/tüzel kişilerle görev alanına giren konularda yapılacak yazışmaları hazırlamak ve sonuçlanmasını takip etmek,
Personel Genel Müdürlüğü
- İnsan Kaynakları Planlama Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın personel planlamasına ilişkin performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek.
 • Bakanlığın insan kaynakları sisteminin geliştirilmesine yönelik istatistiki bilgileri toplayarak personel ihtiyacını belirlemek ve istihdama yönelik işlemleri yürütmek.
 • Bakanlık kadro ve pozisyonları ile ilgili iptal, ihdas ile kadro tenkis, tahsis ve vize işlemlerini yürütmek.
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
- İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın personel politikasına ilişkin performans ölçütlerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek.
 • Bakanlık personelinin atama, nakil ve benzeri işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının personel politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaları koordine etmek, üst düzey yönetici ve yönetim kurulu atama işlemlerini yürütmek.
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
- İnsan Kaynakları Mevzuat Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlık personelinin disiplin işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlük görev alanı ile ilgili mevzuat taslaklarını hazırlayarak görüş ve önerilerde bulunmak.
 • Bakanlık personelinin idari davalarına ilişkin işlemleri yürütmek.  
 • Bakanlık memur ve işçi sendikaları ile toplu sözleşmelerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Bakanlık personelinin performanslarını takip ederek değerlendirilmesine yönelik işlemleri yürütmek.
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
- İnsan Kaynakları Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlık personelinin asalet tasdiki, terfi, intibak, emeklilik ile izin, pasaport ve kimlik işlemlerini yürütmek.
 • Genel Müdürlük arşiv, evrak ve taşınır mallarına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Genel Müdürlüğün gerçekleştirme görevliliği ile bütçe işlemlerini yürütmek.
 • Genel Müdürlük bütçesi, performans bütçe, idari faaliyet raporu, iç kontrol ve stratejik eylem planı ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
- Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın eğitim plan ve programını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek;    eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
 • Düzenlenen eğitimlere Bakanlık ile Bağlı, İlgili ve İlişkili kurum ve kuruluşlardan katılımın sağlanması için koordinasyon işlemlerini yürütmek.
 • Bakanlık personelinin mecburi hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Yetenek gelişiminin sağlanması için politikalar üretilmesi ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Sosyal güvenlik mevzuatında yer alan emeklilik işlemlerini yürütmek.
 • Sigortalı ve hak sahiplerine yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
 • 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanun, 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Kanun, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun, 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Kanun, 24/6/2008 tarihli ve 5774 sayılı Kanun, 16/12/1960 tarihli ve 168 sayılı Kanun hükümleri ile yılı bütçe kanunlarına ekli cetvellerde ve 2330 sayılı Kanuna atıfta bulunan diğer kanun hükümlerine göre bedeli Hazine tarafından karşılanmak suretiyle 5502 sayılı Kanunla devredilen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılması gereken tazminat ve yardım işlemleri ile bu kanunlar kapsamında bulunan er, erbaş ve sivil görevlilere yönelik aylık ve diğer ödemeleri yapmak.
 • Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlarla ilgili işlemleri yapmak.
 • Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek.
 • Mevzuatta yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
 • Sigortalı ve hak sahiplerini sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Kurumun prim ve prime ilişkin diğer alacaklarının tahsilatını yapmak, tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacakları gecikme süresi ve miktarına göre sınıflandırarak takibine öncelik vermek, süresi içerisinde tahsil edilemeyen prim ve prime ilişkin diğer alacaklar ile ilgili olarak borçlular hakkında gerekli idari ve icrai takibatı yapmak, bunlardan kaynaklanan davaların kadrolu veya vekâlet akdine dayanılarak çalıştırılan sözleşmeli avukatlarca yetkili mercilerde her derecede takip edilmesini, savunulmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak üzere Hukuk Müşavirliğine iletilmesini sağlamak.
 • 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereği tahsil edilmesi gereken işsizlik sigortası primlerinin tahsil ve takip işlemlerini yapmak.
 • Yönetim Kurulunca gerekli görülen durumlarda Kurumun süresinde ödenmeyen prim ve prime ilişkin alacakları ile diğer kanunlarla tahsil ve takip yetkisi Kuruma verilen alacakların tahsilat işlemlerini, yapılan protokoller çerçevesinde kısmen veya tamamen kamu gelirlerinin toplanması ve takibinden sorumlu olan kamu idarelerinden hizmet almak suretiyle gerçekleştirmek
 • Kapsamda olduğu halde tescili yapılmayan sigortalıların, genel sağlık sigortalılarının ve işyerlerinin işlemlerini resen sonuçlandırmak, kayıt dışı çalışmanın önlenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişiyle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak.
 • İşverenleri sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
 • Mevzuatta yer alan ve görev alanına giren hususlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Sosyal güvenlik mevzuatında genel sağlık sigortası ile ilgili konularda verilen görevleri yapmak.
 • Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerinin hastalıklardan korunması amacıyla ilgili kamu idareleriyle kişisel koruyucu sağlık hizmetleri politikalarının tespitine ve etkin bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamak.
 • Genel sağlık sigortalıları ile hak sahiplerini ve işverenleri genel sağlık sigortası mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim araçları ile bilgilendirmek.
 • Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Kurumun gerçek ve tüzel kişilere yönelik hizmet sunumunun kesintisiz olarak yerine getirilmesini sağlamak
 • Hizmet sunumuna ilişkin konularda performansın geliştirilmesine yönelik olarak ilgili birimler ile birlikte iş süreçlerini belirlemek, yürütülen işlerle ilgili verileri toplamak, analiz etmek, elde ettiği sonuçları ilgili birimlerle paylaşarak iş süreçlerini geliştirmek.
 • Taşra teşkilâtı birimlerinin kurulması ve kapatılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Kurum merkez ve taşra teşkilâtının her türlü bilişim hizmetlerini yürütmek.
 • Sosyal güvenlik veri tabanını oluşturmak, diğer kamu idarelerinin veri tabanları ile entegrasyonunu sağlamak, sosyal güvenlik veri tabanı bilgilerinin güncelliğini sağlamak ve Kurum faaliyetlerinin etkililiğini artıracak şekilde kullanıma sunmak.
 • Kurum için gerekli yazılım ve donanım altyapılarını plânlamak, geliştirmek, kurmak, işletmek, yenilemek, bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere gerekli önlemleri almak.
 • Görev konusuyla ilgili uygulamaları izlemek ve geliştirmek.
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek.
 • Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek.
 • Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek.
 • Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak.
 • İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek.
 • Yıl boyunca müfettişler tarafından düzenlenen raporların sonuçlarını değerlendirmek, raporlar hakkında istatistikî bilgiler ile birlikte uygulamadaki sorunlara ve yapılması gereken mevzuat değişikliklerine ilişkin öneriler sunmak.
 • Kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında ise inceleme ve soruşturma yapmak.
 • Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak.
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve hizmetlere ilişkin satın alma ve taşınırlara ilişkin satma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.
 • Taşınırların kayıtlarını tutmak.
 • Kurum sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini plânlamak ve yürütmek.
Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Sosyal güvenliğe ve sağlık sigortasına ilişkin alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, eğitim, inceleme, yayın ve danışmanlık faaliyetleri yapmak ve yaptırmak
 • Kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik hizmet içi eğitim programını hazırlamak ve görevde yükselme sınavlarında başarılı olan personeli özel eğitim programı hazırlayarak eğitmek.
 • Kurum personelinin eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
 • Sosyal güvenlik ekonomisi ve finansmanı alanında gelişmeleri takip etmek.
 • Sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin sertifika programları hazırlamak.

 • Üniversite ve araştırma enstitüleri ile işbirliği yaparak veya hizmet satın alınması suretiyle eğitim programları, araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına, tüzel kişi ve kurumlara sosyal güvenlik konularında eğitim vermek, seminer ve konferans düzenlemek.
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerdeki dış temsilcilikler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla eğitim, seminer, staj ve personel değişimi çalışmalarını yürütmek.
Hukuk Müşavirliği

Çalışma Alanları

 • Hukuk Müşavirliği, Kurum menfaatlerinin korunması ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirleri zamanında alır.
 • Müşavirliğimiz, hukuk hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik Kurum aleyhine açılan dava konularını tespit eder,  il müdürlüklerinin çalışmalarını yerinde inceler, davaların ve mütalaaların takibini yapar.
 • Kurumun taraf olduğu ihtilafların çözümü ve azaltılması için iş ve işlemlerde hukuka uygun davranma bilincini artırmak, hukuk hizmetlerinde uygulama birliğini sağlamak, etkin bir izleme ve değerlendirme faaliyeti yürüterek ortak savunma stratejilerini oluşturmak, hukuk hizmetlerinin verilmesinde ve koordinasyonunda bilgi teknolojilerinden en üst seviyede yararlanmak Hukuk Müşavirliğinin stratejileridir.
 • 26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Çalışma Alanları 

 • Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri plânlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
 • 
9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
İç Denetim Birimi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmaktadır.
 • İç Denetim Birimi Başkanlığımızın kurulma amacı da Kurumumuzun birimlerinin her türlü işlem ve faaliyetlerini, risk esaslı plan ve programlar kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, uluslararası denetim standartlarına uygun olarak değerlendirmek suretiyle Kurumumuza nesnel danışmanlık faaliyeti sunmaktır.
TÜRKİYE İŞ KURUMU
Hukuk Müşavirliği

Çalışma Alanları

 • İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder.
 • İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.
 •  İdare hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirir.
 • Anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.
 • İdarenin amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlar.
İç Denetim Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemek,
 • Genel Müdürlük kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini ve Genel Müdürlüğün yönetim ve kontrol yapılarını nesnel risk analizlerine dayalı olarak değerlendirmek, rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Risk analizlerine dayalı iç denetim plan ve programlarını hazırlamak, geliştirmek ve üst yöneticinin onayına sunmak
 • Onaylanan denetim plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, denetim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmek, üst yönetici tarafından talep edilen ve görev alanına giren program dışı görevleri gerçekleştirmek,
 • Genel Müdürlüğün iç kontrol, risk yönetimi ve yönetişim süreçlerinin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek,
 • İç denetim faaliyetleri sırasında tespit edilen veya Başkanlığa intikal eden soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında veya suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitleri üst yöneticinin bilgisine sunmak,
 • Raporların, raporlama standartları ile belirlenen usul ve esaslara uygunluğunu kontrol etmek ve çalışma kâğıtları ile birlikte birer örneklerini Başkanlıkta muhafaza etmek,
 İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek, bu amaçla bir takip sistemi oluşturmak,
 • Yıllık iç denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve üst yöneticiye sunmak,
İç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, kamu iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak yürütülmesi ve iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesi için kalite güvence ve geliştirme programı oluşturmak, uygulamak ve geliştirmek,
 • Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarını üst yöneticiye sunmak,
 • İç Denetim Yönergesini ve işlem süreçlerini kurulun düzenlemelerine uygun olarak hazırlamak ve geliştirmek,
Basın, Yayın Ve Tanıtım Birimi


Çalışma Alanları

 • Kurumun basın ve yayın kuruluşları ile ilişkilerini düzenlemek,
 • Kurumla ilgili konuların kamuoyuna gerçeğe uygun olarak yansımasını ve Kurum hizmetlerinin tanıtılmasını sağlamak,
 • Halkla ilişkiler konusunda yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Kurumca yayınlanması ve basılması uygun görülen, dergi, broşür, afiş vb. yayınları hazırlamak / hazırlatmak ve dağıtımını yapmak,
 • Ulusal / yerel yazılı ve görsel basında yayınlanan Kurumumuz, çalışma yaşamı, istihdam, işsizlik ve işgücü piyasasına ilişkin haberlerin derlendiği günlük basın özetlerini hazırlamak / hazırlatmak ve yayınlamak,
 • Düzenlenecek kurumsal organizasyonların tanıtım, hazırlık ve yürütümüne ilişkin çalışmalarını yapmak,
İşgücü Piyasası Ve İstatistik Dairesi Başkanlığı


Çalışma Alanları

 • İşgücü piyasasını izlemek, işgücü piyasasına ilişkin verileri yerel ve ulusal düzeyde derlemek, analiz etmek ve yorumlamak,
 • İşgücü piyasası araştırmaları yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,
 • Yerel düzeyde gerçekleştirilen işgücü piyasası araştırma ve analizlerini koordine etmek ve bu konuda gerekli standardizasyonu sağlamak,
 • Kurum hizmetlerine ilişkin istatistiklerin periyodik olarak hazırlanmasını ve yayınlanmasını sağlamak,
 • Kurum hizmetlerine ilişkin veri taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,
 • Kurumumuz istatistik kapasitesinin geliştirilmesi doğrultusunda gerekli tedbirleri almak / alınmasını sağlamak,
 • Resmi İstatistik Programı kapsamında Kurumumuzca üretilmesi gerekli olan resmi istatistiklerin uluslararası kalite ve standartlarda üretilebilmesi için çalışmaları yürütmek,
 • Uluslararası kurum kuruluşlarca üretilen işgücü piyasasına ilişkin verilerden ihtiyaç duyulanları takip etmek,
 • İl müdürlükleri faaliyetlerinin performans ölçümlerine ilişkin işlemleri yapmak,
 • Birimler tarafından kendi görev alanıyla ilgili istenen analiz sonuçları ve istatistiksel bilgileri vermek,
 • İşgücü Piyasası Bilgi Sistemini oluşturmak,
 • İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu çalışmalarını koordine etmek ve sekretaryasını yapmak,
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı


Çalışma Alanları

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Kurumun orta ve uzun vadeli stratejisini, politikalarını, amaçlarını ve hedeflerini belirlemek üzere gerekli koordinasyon ve çalışmaları yapmak,
 • Kurumun stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek, hazırlamak ve mevzuat gereği yenileme çalışmalarını yürütmek,
 • Kurum içinden veya dışından yöneltilen bilgi ve belge taleplerinin cevaplanmasına yönelik olarak koordinasyon faaliyetlerini yürütmek ve cevaplamak,
 • Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak,
 • Yıllık Hükümet Programının Kurumu ilgilendiren kısımlarını izlemek ve sisteme girilmesini sağlamak,
 • Eylem Planlarına ilişkin olarak faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,
 • Kurumun görev alanına ilişkin konularda hizmet standartları ve Kamu Hizmet Envanteri işlemlerinin hazırlanması çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Harcama birimlerinin teklifleri doğrultusunda Kurumun performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak ve yıllık performans programını hazırlamak,
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Kurumun bütçesini harcama birimlerinin teklifleri doğrultusunda, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, 
 • Kurumun faaliyetlerinin stratejik plan, yıllık performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, 
 • Kurumun bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, raporlamak, malî istatistikleri hazırlamak ve sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirleri üretmek,
İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı


Çalışma Alanları

 • İşsizlik sigortası işlemlerinin yapmak/yapılmasını sağlamak,
 • Kısa çalışma ödeneğinin ödenmesine ilişkin işlemleri yapmak/yapılmasını sağlamak,
 • Ücret garanti fonu kapsamında ücret alacaklarının ödemesine ilişkin işlemleri yapmak/yapılmasını sağlamak,
 • İş kaybı tazminatı ödemelerine ilişkin işlemleri yapmak/yapılmasını sağlamak,
 • Taşra teşkilatı tarafından belirlenen hak sahiplikleri esas alınarak işsizlik sigortası, kısa çalışma, iş kaybı tazminatı ve ücret garanti fonu kapsamında ödeme dosyalarının oluşturulması işlemlerini yapmak/yapılmasını sağlamak,
 • Taşra teşkilatı tarafından belirlenen hak sahipliklerine göre; 4447 sayılı Kanun ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında diğer kurum ve kuruluşlara ödenmesi gereken prim ve vergi ödemelerine ilişkin işlemleri yapmak/yapılmasını sağlamak,
 • 4447 sayılı Kanun kapsamında ilave istihdamın sağlanmasına yönelik prim teşviki uygulaması ile ilgili olarak; sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen ve doğrulanan hak sahipliğine bağlı olarak, ödeme süresini kontrol etmek ve ödeme yapılmak üzere Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığına bildirmek,
İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


Çalışma Alanları

 • Ulusal ve yerel istihdam politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
 • İşgücü talebi ve iş aramanın düzene bağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
 • İşgücünün yurtiçinde uygun oldukları işlere yerleştirilmesi ile işgücü talepleri için elverişli işçiler bulunmasına aracılık etmek,
 • ç) İşgücünün yurtdışında uygun oldukları işlere yerleştirilmesi ile yurtdışı işgücü talepleri için elverişli işçiler bulunmasına ve yurtdışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, örnek yurtdışı hizmet akdi hazırlamak,
 • Yabancı ülkelerde Türk işgücü çalıştırılmasına yönelik taleplerin tespitine ilişkin çalışmalar yapmak,
 • İkili işgücü, sosyal güvenlik ve istisna akdi anlaşmalarının hazırlanmasına ve tadiline ilişkin görüş bildirmek, gerektiğinde ikili işgücü anlaşması taslağı hazırlamak,
 • Yurt dışında çalışan Türk işçilerinin ve yakınlarının işçi pasaport işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • İstihdamı arttırmak amacıyla istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek, bu konuda proje ve programlar geliştirmek,
 • İstihdamda özel politika gerektiren grupların istihdamlarına yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
 • Zorunlu istihdamla ilgili takiplerin yapılmasını sağlamak,
 • Yurtiçi ve yurtdışı istihdam hizmetleri ile ilgili olarak Kurum birimleri, iş arayanlar veya işverenlerin karşılaştıkları sorunlar hakkında çözümler geliştirmek, görüş ve istekleri doğrultusunda çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 
 • İşçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarının iddia etmesi ya da bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde, kısa çalışma ödemelerine esas olacak genel ekonomik, sektörel veya bölgesel krizin varlığına dair Kurum Yönetim Kurulunca verilecek karara ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine göre işyerinde haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azalmasına veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulmasına ilişkin başvuru ve taleplerin değerlendirmesini yapmak veya yaptırmak,
 • Özel istihdam büroları ve tarım aracılarına ilişkin görevlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde işsizlere geçici gelir desteği verilmesi amacıyla toplum yararına program ve projelerin uygulanmasını sağlamak,
 • Bakanlığın taşrada yürütülmesi gereken hizmetlerini koordine etmek, 
 • İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Kurulların etkinleştirilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
 • Birim görev alanındaki mevzuatı geliştirmeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Genel Kurul çalışmalarını yürütmek, Genel Kurul Raporu'nu hazırlamak, Genel Kurul’da alınan kararları eylem planına dönüştürerek hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, 
 • Kurumun diğer kurumlarla yaptığı işbirliği ile oluşturulan hizmet noktalarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, bunların etkinleştirilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
 • İş arayanları ve işverenleri buluşturan istihdam etkinlikleri düzenlenmesini sağlamak,
 • İşveren kayıt ve taleplerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde işyeri ziyaretlerinin yapılmasını sağlamak,
İş Ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı


Çalışma Alanları

 • İş ve Meslek Danışmanlarının görev ve sorumluluklarının Ulusal İş ve Meslek Danışmanlığı Meslek Standardı çerçevesinde yürütülmesini diğer birimlerle koordineli bir şekilde sağlayarak, iş ve meslek danışmanlarına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek,
 • Kuruma kayıtlı iş arayanlarla bireysel/grup iş ve meslek danışmanlığı görüşmeleri yaparak, danışan hakkında toplanan bilgilerin değerlendirilmesini, danışanın uygun kurs/iş/eğitim ile eşleştirilmesini ve izlenmesini sağlamak,
 • İş arayanlara, iş arama becerilerini artırıcı bilgiler ve/veya iş arama becerileri eğitimi verilmesini sağlamak,
 • İşyeri ziyaretleri ile işverenin kısa, orta ve uzun vadede eleman ihtiyaçlarının tespit edilmesini, işyerlerinin kurum kayıtlarına alınmasını, firmanın işe alım yöntemlerinin tespit edilmesini, personel seçimi ön elemesinin yapılmasını, kurum hizmetlerinin tanıtılmasını sağlayarak işveren danışmanlığı hizmetlerinin sunulmasını sağlamak,
 • Meslekler, mesleki eğitim yerleri ve çalışma hayatıyla ilgili bilgi kaynaklarını basılı, görsel ve işitsel olarak hazırlamak, hazırlatmak; bunları ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulmasını sağlamak,
 • Eğitim ve öğretim kurumlarına yönelik meslek danışmanlığı faaliyetlerini yürütmek,
 • Danışmanlık hizmetlerinin hedef kitleye tanıtımı ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • İş ve mesleklerin, analizlerini yapmak/yaptırmak, standart tanım ve görevlerini çıkarmak, Uluslararası Meslek Sınıflandırma Sistemine göre sınıflandırmak ve kodlamasını yapmak; iş ve meslekleri Türk Meslekler Sözlüğüne eklemek, sözlüğü yayınlamak ve güncelliğini sağlamak,
 • Kurum tarafından hayat boyu öğrenme ve rehberlik anlayışı çerçevesinde yürütülen Avrupa Rehberlik Merkezi faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


Çalışma Alanları

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde; kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma, lojman, tabldot, sosyal tesisler, misafirhane, kreş ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
 • Genel evrak, arşiv, basım, iletişim, haberleşme, yazışma (haberleşme ve konu kodları) ve dosyalama usulleri, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile e- imza faaliyetlerini düzenlemek, yönetmek ve yürütmek,
 • Kurumumuz Merkez Birimleri taşınırlarının satın alınmasını müteakip ambar giriş- çıkışlarını yapmak, Kurumun demirbaş, kırtasiye, mefruşat, tesisat ve hizmet ihtiyaçlarını tespit etmek, bu konudaki talepleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 • Kurumun taşınmazlarına ilişkin yapım, bakım, kamulaştırma, tapu, vergi, sigorta işlemlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
 • Kurumun Sivil Savunma, Seferberlik ve Koruyucu Güvenlik Hizmetlerini planlamak ve yürütmek,
 • Seferberlik ve savaş halinde insan gücü özel planlamasına yönelik araştırma ve diğer çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Kurum personeli ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin sağlık hizmetlerini yürütmek,
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı


Çalışma Alanları

 • Kurum hizmetlerinin bilişim teknolojileri desteğinde verilmesini sağlamak,
 • Geliştirilecek hizmetlere yönelik donanım, uygulama yazılımı, veri iletişim ve alt yapı için gerekli tasarım ve kurulum çalışmalarına ait ihtiyaçlar belirlenerek planlamasını ve gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Mevcut bilgisayar donanım, uygulama yazılımı, veri iletişimi, sistem yazılımını ve alt yapıyı çalışır durumda tutmak, bakım işlemlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak, 
 • Kurumumuz bilişim hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin ilkeleri ve politikaları belirlemek ve uygulamak,
 • Bilgi ve veri güvenliği/güvenilirliği konusunun gerekli önlemleri almak, politikaları ve ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
 • Kurum hizmetleriyle ilgili olarak diğer birimlerle işbirliği içinde uygulama yazılımları ve veri tabanlarının oluşturulması için gerekli teknik çalışmaları yapmak,
 • Elektronik posta işlemlerini takip etmek ve devamlılığını sağlamak,
 • Kurumun internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,
 • Kurum Dokümantasyon Merkezi ile ilgili teknik işlemleri yapmak,
 • Bilişim personelinin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak eğitim almalarını sağlamak,
 • Diğer kurum ve kuruluşlarla elektronik ortamda entegrasyonlar yapmak suretiyle veri alışverişinde bulunmak veya bulunulmasını sağlamak,
 • Sistem üzerinden gönderilen kısa mesaj (SMS) hizmetlerinin kesintisiz çalışması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Mevzuattan kaynaklanan ve sistem üzerinde gerçekleştirilen her işlemin (logların) kaydının tutulması için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Bilişim teknolojileri konusundaki gelişme ve değişmeleri takip etmek
Dış İlişkiler Ve Projeler Dairesi Başkanlığı


Çalışma Alanları

 • Kurumun görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarına, Ulusal Programa ve İlerleme Raporlarına ait gelişmeleri izlemek ve Kurum birimleriyle koordinasyon içinde gerekli katkıyı sağlamak,
 • Avrupa İstihdam Stratejisine dâhil olma çalışmalarını yürütmek,
 • Kurumun görev alanı ile ilgili olarak, Avrupa Birliği Mali Yardım Araçlarına ilişkin programlama faaliyetlerini ve süreçlerini takip etmek ve yürütmek, bu kapsamdaki projeleri/operasyonları hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak, bu görevleri yürütürken Kurum merkez ve taşra teşkilatı ile Kurum dışı ilgili tüm taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirilecek projeleri hazırlamak ve yürütmek, bu görevleri yürütürken Kurum merkez ve taşra teşkilatı ile Kurum dışı ilgili tüm taraflar arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • Kurumumuzun yürütücü/iştirakçi/ortak olduğu dış kaynaklı projelerin uygunluğunu onaylamak,
 • Uluslararası toplantı, komisyon çalışması, seminer, eğitim, sempozyum ve konferans gibi yurtdışı etkinliklerine Kurum temsilcisi/temsilcilerinin katılımını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Kurumun görev alanı ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların mevzuatı ve uygulamaları konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve ilgililere duyurmak,
 • Kurumun görev alanı ile ilgili konularda, ülkelerle işbirliği protokolleri hazırlamak, uluslararası sözleşmeler de dâhil olmak üzere ülkelerle işbirliği programlarını koordine etmek ve gerekli iletişimi sağlamak,
 • Kurum faaliyetleri çerçevesinde yurtdışından gelen heyetlerle ilgili protokol işlerini yürütmek ve gerekli ön hazırlıkları yapmak,
 • Üye olunan uluslararası kuruluşlara üyelik aidatlarının ve katkı paylarının zamanında ödenmesini sağlamak,
 • Kurumun ihtiyaç duyduğu yabancı dildeki doküman ve yayınların Türkçeye çevirisinin yapılmasını sağlamak ve ilgili birimlere iletmek,
 • Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamak,
Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı


Çalışma Alanları

 • Kuruma kayıtlı işsizlerin, iş piyasası ihtiyaçları doğrultusunda istihdam edilebilirliklerinin arttırmak için meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitim hizmetleri ile girişimcilik ve işbaşı eğitim programları düzenlemek,
 • 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 85 inci maddesi çerçevesinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin sahip olmaları gereken sertifikaların verilmesini teminen çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlemek,
 • Özel politika gerektiren gruplar için aktif işgücü programları düzenlemek,
 • Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü ve eski hükümlü çalıştırmadığı için işverenlerden kesilip Kuruma aktarılan para cezaları özürlülerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitimi, rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik projelere tahsis edilmesine ilişkin sekreterya işlerini yürütmek,
 • Aktif İşgücü Programlarından mezun kursiyerlerin/katılımcıların istihdam durumlarını, mezuniyetlerinden itibaren izlemek,
 • Aktif İşgücü Programlarının Etki Değerlendirmesini yapmak/yaptırmak,
 • Aktif İşgücü Programları için projeler geliştirmek, yürütmek ve izlemek,
YÖK BAŞKANLIĞI
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ağ internet bağlantılarının kesintisiz sürdürülmesi
 • ​​Birimlerin yazılım ihtiyacının karşılanması
 • ​Kurum personelinin b​ilgisayar kullanımları ile ilgili hizmet içi eğitimlerinin verilmesi
 • Kurum​un donanım ve yazılımının sağlanması, güncellemesi ve bakımı​
Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Enstitü, bölüm, anabilim, bilim dalı, program, ikinci öğretim, uzaktan öğretim, çift diploma programları açılması, kapatılması ve birleştirilmesi çalışmalarını yürütmek
 • ÖSYS, DGS sınavları ile Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarına ilişkin kılavuz çalışmalarını yürütmek
 • Yükseköğretim kurumlarındaki bölüm ve programlarda hazırlık sınıfı açılması, yabancı dilde eğitim verilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek
 • Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programların açılması tekliflerinin incelenerek ilgili komisyon ve kurullara bilgi hazırlama çalışmalarını yürütmek
 • Yükseköğretim Kurumlarındaki önlisans ve lisans diploma programlarını yatay geçiş kontenjanlarının üniversitelerin görüşünü alarak hazırlama ve yayınlama çalışmalarını, Yükseköğretim kurumlarının staj kontenjan talepleri ile kurumların staj kontenjanı bilgilerini toplayarak eşleştirilmesi çalışmalarını yürütmek
 • Yükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılma çalışmaları yürütmek
 • Yurt içinden ve yurt dışından alınan diplomaların ve programların birbirleri ile eşdeğerliliğine ilişkin çalışmaları
 • Engelli Öğrenci Komisyonunun sekreterya çalışmaları
 • Türkiye'de eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tanınmasına ilişkin çalışmaları
 • Eylem Planları ile ilgili çalışmaları yürütmek
İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları 

 • Yükseköğretim Kurulu'nca gerçekleştirilecek her türlü inşaatla ilgili teknik hizmetleri yürütmek.
 • Yapı-tesis ve büyük onarım işlerinin proje ve keşiflerini hazırlamak.
 • Üniversitelerde yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmelerini değerlendirmek.
 • Yapı-tesis ve büyük onarım işlerinin ihalelerini yapmak.
 • İhale edilen işlerin sözleşmelerini yapmak ve işe başlatmak.
 • Mimarlık-mühendislik ve kontrollük hizmetlerini yerine getirmek.
 • İmar kanunu gereğince resmi kurumlarla yazışmalar yapmak.
 • Hizmet binalarının küçük onarım ve işletmesi ile ilgili teknik hizmetleri vermek.
 • Hizmet binalarının çevresindeki yeşil alanları düzenlemek ve bakımını yapmak.
 • Üniversitelerin talebi doğrultusunda inşaat durumunu izlemek, fiziki gerçekleştirmeleri değerlendirmek
 • Yapılan işlerin yaklaşık bedel ve hakedişleri ''E-hakediş'' programı ile yapılmaktadır.
Personel Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yürütülen bütün iş ve işlemleri yapmak
 • Bir üniversite adına başka bir üniversitede lisansüstü eğitim görecek araştırma görevlileriyle ilgili işlemleri yapmak
 • Öğretim elemanlarından mecburi hizmeti olanların mecburi hizmetlerinin bir başka üniversiteye veya kuruma devri ile ilgili işlemleri yapmak
 • Üniversitelerde yabancı uyruklu öğretim elemanları ve Türk soylu yabancı öğretim elemanlarının çalıştırılmalarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak
 • Devlet konservatuarlarında çalıştırılacak sözleşmeli öğretim elemanlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 • Türk ve Akraba Toplulukları ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde görevlendirilecek öğretim elemanlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 • Lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileriyle ilgili işlemleri yapmak
 • Üniversitelerde 657 sayılı Kanun'un 4C maddesi uyarınca çalıştırılacak geçici personelle ilgili yazışmaları yapmak 
 • 78 sayılı KHK ile Üniversitelere tahsis edilen öğretim elemanı kadrolarının anabilim dallarına dağılımını yapmak
 • Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla öğretim elemanı kadrolarına verilen açıktan atama izinlerinin üniversitelere dağılımını yapmak
 • Üniversitelerin öğretim elemanı kadrolarına kullanma izni verilmesi taleplerini değerlendirmek
 • Üniversite Senatolarınca belirlenen Öğretim Üyeliğine yükseltilme ve atanma yönergelerini incelemek, Genel Kurul'a sunmak, Genel Kurul'un onayladığı yönergeleri web ortamında yayınlamak
 • Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik uyarınca üniversitelerin kadro ilanlarını onaylamak 
 • TUS, DUS ve YDUS kontenjanlarının belirlenmesi ve kadroların tahsisi ile ilgili işlemleri yürütmek
 • Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla(1416 sayılı Kanun) lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderilecek öğrencilerle ilgili işlemleri yapmak
 • Komisyon, Yürütme Kurulu ve Genel Kurul'a sunulmak üzere rapor hazırlamak
 • Başkanlığı ilgilendiren konularda kurul kararlarını üniversiteye ve ilgili kişi ya da kuruluşlara göndermek
 • Üniversitelerin özel güvenlik teşkilatlarının kurulması ve genişletilmesi ile ilgili taleplerini değerlendirmek
 • Yükseköğretim Kurulu Akademik Takvimini hazırlamak
 • Birime gelen dilekçeler ile Bilgi Edinme Yasasına göre yapılan başvuruların cevaplandırılmasına ilişkin işlemleri yapmak
Tanıma ve Denklik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Diploma Denklik Belgesi, Mezuniyet Tanıma Belgesi, Kurum Tanıma Belgesi düzenler.
  1) Diploma Denklik Belgesi
  Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösterir belgedir.
  2) Mezuniyet Tanıma Belgesi
  İlgilinin tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve programından hangi derece ile mezun olduğunu gösteren ancak denklik belgesi niteliği taşımayan belgedir.
  3) Kurum Tanıma Belgesi
  Bir yurt dışı yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında mevcut uluslararası listelerde yer alıp almadığını ve ilgili kurumdan alınacak diploma ile denklik başvurusu yapılması halinde göz önünde bulundurulması gereken hususları gösteren ve talep edilmesi halinde ilgililere verilen ancak diploma denklik belgesi niteliği taşımayan Kurum Tanıma Belgesidir.
Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmayan lisansüstü tezleri, bilime katkı sağlamak amacıyla elektronik ortamda erişime açmak,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın kurum arşivi hizmetlerini yürütmek,
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın İdari Birim Kimlik Kodları İşlemlerini Yürütmek.
 • Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Standart Dosya Planı İle İlgili İşleri Yürütmek
Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • ​Mevlana Öğrenci Değişim Programı
 • Farabi Öğrenci Değişim Programı
 • Burslu Öğrenciler Merkezi
 • Lisans Tamamlama/ Dikey Geçiş
 • Burs ve Destekler
Vakıf Yükseköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Kuruluş işlemlerini yürütmek
 • Kuruluş taahhüt değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek
 • Eğitim-öğretime başlama taleplerine ilişkin işlemleri yürütmek
 • Her yıl Yükseköğretim Denetleme Kurulunca denetlenmesi sonucu düzenlenen olağan denetim raporlarına ilişkin işlemleri yürütmek
 • Mütevelli heyet üye değişikliklerine ilişkin işlemleri yürütmek
 • Satınalma ve ihale yönetmeliklerine ilişkin işlemleri yürütmek
 • "Vakıf Yükseköğretim Kurumları İle Özel Hastanelerin İşbirliğine İlişkin Usul Ve Esaslar" çerçevesinde vakıf üniversitelerinin afiliasyon talepleri işlemlerini yürütmek
Hukuk Müşavirliği

Çalışma Alanları

 • Yükseköğretim Kurulunun hukuki konularda danışmanlığını yapmak,
 • Kurulun ilgili olduğu davaları takip etmek,
 • Disiplin dosyaları, görevsizlik kararları ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu dosyaları hukuki sürecini izleyip lüzumunu ifa etmek,
 • Şikâyet dilekçelerinin yasal gereğini yerine getirmek.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÖSYM Yönetim Kurulu

Çalışma Alanları

 • Sınav sorularının hazırlanması veya sınavların yapılması için gerekli ilkeleri belirlemek.
 • Sınavların yürütülmesinde gerekli kılavuz, açıklama ve belgeleri onaylamak.
 • Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü sınavları aksatmayacak biçimde diğer kurumlardan gelen talepleri karşılamak üzere, Başkanlığın yıllık iş programını oluşturmak.
 • Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme faaliyetlerine yönelik olarak adaylardan veya kurumlardan alınacak hizmet bedellerini ve bedel alınmayacak hizmetleri, kişi, kurum ve kuruluş itibarıyla tespit etmek.
 • Gerekli hâllerde sınavların kısmen veya tamamen iptaline, ertelenmesine, adayların eşdeğer sınavlara alınmasına veya aday işlemlerinin geçersiz sayılmasına ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılmasına karar vermek.
 • Sınav koordinatörlükleri ile buralarda görevlendirilenlerin görevlerini belirlemek.
 • Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere, doğrudan merkeze bağlı olarak kurulacak temsilciliklerin yeri ve sayısı hakkında kararlar almak.
 • Başkanlığın görev alanına giren diğer konular arasından Başkan tarafından gündeme alınanları görüşüp karara bağlamak.
 • Başkanlığın sınav faaliyetleri ile ilgili olarak kuracağı veya iştirak edeceği şirketler için Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak.
Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı.

Çalışma Alanları

 • Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde şifreleyerek saklamak,
 •  Soru havuzu oluşturmak ve güvenliğini sağlamak, soruların geçerlik ve güvenirlik düzeylerini artırmak; 
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim ile ilgili sınavlar ile akademik personelin seçimine ilişkin sınav hizmetlerini Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek; 
 • Kamu kurum ve kuruluşları veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mesleğe giriş, yeterlilik, görevde yükselme ve benzeri meslekî sınav hizmetlerinin yapılması, sınava ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek; 
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Yabancı Dil Sınavları Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Akademik unvanların alınmasında ve yükselmelerde, kamu personelinin atanmasında mevzuatta öngörülen sınavlar başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan alanlarda ve dillerde yabancı dil bilgi düzeyinin ölçülmesine yönelik sınav sorularının hazırlanması veya hazırlatılması, bu sınavlara ilişkin diğer hizmetlerin yapılması, sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların incelenmesi işlemlerini yürütmek;
 •  Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Başkanlığın yazılım ve donanım altyapısı ile ilgili tüm işleri, bilgi güvenliğini en üst düzeyde tutarak yürütmek ve koordine etmek; 
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği

Çalışma Alanları

 • Başkanlık birimleri tarafından sorulan hukuki konular ile mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek; 
 • Başkanlığın menfaatlerini koruyan anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak; 
 • Adli ve idari davalarda gerekli olacak belgeleri hazırlamak, taraf olduğu davalarda ve icra takiplerinde Başkanlığı temsil etmek veya Başkanlığın hizmet satın alma yoluyla temsil edildiği davaları takip ve koordine etmek; 
 • Başkanlığın faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukuki çalışmalar yapmak;
 •  Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Başkanlığın insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak;
 •  Personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması ile ilgili tekliflerde bulunmak; 
 • Başkanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek; Başkanlık personelinin atama, özlük, disiplin, emeklilik ve sağlıkla ilgili işlerini yapmak; Başkanlığın eğitim planını hazırlamak, 
 • Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak; Başkanlığın tamamına ilişkin olarak ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama ve satın alma işlerini yürütmek; 
 • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak; genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek; 
 • Başkanlık kütüphane ve genel arşiv hizmetlerini yürütmek; 
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Başkanlıkça ilk defa yapılacak olan sınavları tanımlamak, sınav kabul koşullarını belirlemek, sınavla ilgili protokolleri hazırlamak, sınav takvimini oluşturmak, sınav yönergeleri ve kılavuzlarını hazırlamak, sınavların uygulanmasına yönelik iş geliştirme çalışmalarını koordine etmek, telifler,  sınav evrakının basımı ve dağıtımı ile ilgili işleri ve dış ilişkileri yürütmek,
 •  Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Başvuru merkezleri ve sınav koordinatörlüklerinin koordinasyonunu sağlamak, sınavlarda görev alacak olan personeli görevlendirmek ve sınav ücretleri ile ilgili işlemleri yürütmek, doğrudan merkeze bağlı temsilcilikleri yönetmek, 
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Başta yeni sınav veya soru türleri ve puanlama yöntemleri olmak üzere Başkanlığın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak; 
 • Yeni yöntem ve teknolojileri takip ederek bunları ülke koşullarına uyarlamak; bu alanlarda gerekli hizmet içi eğitimler vermek; 
 • Eğitim programları düzenlemek; 
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Engelli Adaylar Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Başkanlıkça yapılan sınavlara başvuruda bulunan engelli adaylar ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek,
 •  Gerekli raporları toplamak, gerekli bilgilendirmeleri yapmak, 
 • Engelli adayların sınavlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için sınav evrakı ve yardımcı personel konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak, bunun için gerekli eğitimleri vermek, yurtiçi ve yurtdışı toplantılar düzenlemek, 
 • Engelli adayların sınav koşullarını iyileştirici tedbirleri araştırmak, takip etmek ve ülke şartlarına uyarlamak; 
 • Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
- Donanma Komutanlığı

Çalışma Alanı

Ülkenin denizden gelecek tehditlere karşı savunulması ile deniz alaka ve menfaatlerinin korunması ve gözetilmesidir.

- Kuzey Deniz Saha Komutanlığı

Çalışma Alanı

Kuruluşundaki birliklerin harbe hazır olarak idamesini sağlamak, sorumluluk sahasında görev yapan birlikleri desteklemektir.

- Güney Deniz Saha Komutanlığı

Çalışma Alanı

Kuruluşundaki birliklerin harbe hazır olarak idamesini sağlamak, sorumluluk sahasında görev yapan birlikleri desteklemektir.

- Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı

Çalışma Alanı

Ferdi eğitim ve öğretim faaliyetlerini, Deniz Kuvvetlerinin görev ihtiyacına uygun olarak yürütmek, Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve gelecekte envantere girecek olan silah, sistem ve cihazları etkin şekilde kullanabilecek, gelişen ve değişen teknolojiye kısa sürede uyum sağlayabilecek alt yapıya sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bilgili, yetenekli ve denizcilik bilinci yüksek personel yetiştirmektir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
- AEGM Görev Tanımları

Çalışma Alanları

 • Güzel sanatlar alanında bilimsel araştırma, inceleme, yayınlar yapmak, arşiv kurmak, geliştirmek ve faydalanılmasını sağlamak,
 • Halk kültürlerinin, halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak,
 • (Değişik: 14/7/2004 - 5225/13 md.) Somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi, tanıtımı, tescili, bu kapsamda tespit ve tescil kurullarının oluşturulması, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşla arasında bu konuda koordinasyonun sağlanması, işbirliği geliştirilmesi,
 •  Türkiye'de ve Türkiye dışında yaşayan Türklerin kültür varlıklarını, kültür anlaşmaları ve kültürel mübadele programları çerçevesinde araştırmak, incelemek, derlemek ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, bunları yayımlatmak, tanıtmak, açık hava müzelerine ve halk kültürleri arşivine kazandırmak,
 • Yabancı ülkelerde halen konuşulmakta olan Türkçe lehçe ve şiveleri ile bunlara yardımcı dilleri öğretmek ve bu konuda araştırmalar yapmak üzere mevzuat çerçevesinde enstitü kurulmasını sağlamak,
 • Kültür ve turizm sektörlerinin eğitilmiş eleman ihtiyacının tespiti ve bu ihtiyacın karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, bu amaçla kurslar açmak, ilgili meslek ve kamu kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini yapmak,
 • Kültür ve turizm eğitimi programlarının geliştirilmesi ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla dış kaynaklardan teknik yardım sağlamak,
 •  Toplumda kültür ve turizm bilincinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,
 • Kültür ve turizmle ilgili kamu kuruluşları personelinin kültür ve turizm konularında eğitilmesini plânlamak ve gerçekleştirmek,
 •  Bakanlık personelinin ve meslek elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesini plânlamak ve gerçekleştirmek,
 • Bakanlık personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,
 • Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.
 • (Ek: 14/7/2004-5225/13 md.; Değişik: 7/6/2012-6326/13 md.) Turist rehberliğine ilişkin mevzuat hükümleri ile verilen görevleri ve denetimleri yapmak, turist rehberliği mesleği ve turist rehberliği hizmetleri alanında kültür ve turizm politikalarının gerektirdiği tüm tedbirleri almak, turist rehberleri odaları birliklerini ve turist rehberleri odalarını her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesapları bakımından denetlemek.
 • Halk Kültürü Daire Başkanlığı
 • Çalışma Alanları
 • Halk kültürünün tüm dallarında yurt içi – yurt dışı alan araştırması, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaların yapılmasını, yayımlanmasını ve tanıtılmasını, ortak kültürdeğerlerinin korunmasına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Araştırmalar sonucunda elde edilen materyallerin açık hava müzelerine ve Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezlerine kazandırılmasını sağlamak,
 •  Çalışmalara ilişkin bilgi, belge ve dokümanların yayına hazır hale getirilmesini sağlamak,
 • Halk kültürü konulu bilimsel toplantı, sergi, şenlik, yarışma vb. etkinliklerle ilgili hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak ve bilimsel kaynak oluşturulmasını sağlamak,
 • Halk kültürü ile ilgili Bakanlık içi ve dışı kurul ve komisyonlarda görev alınmasını sağlamak,
 • UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri için dosya hazırlık çalışmalarının ilgili Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapılmasını sağlamak
 • Mevzuat hükümleri çerçevesinde Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’nin yeni bilgi ve belgelerle zenginleştirilmesine, bulunan bilgi ve belgelerin muhafazasına ve erişime sunulmasına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Merkez ve taşra Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezlerinin kuruluş, gelişim, işleyiş birliği ile takip ve kontrolünün yapılmasını sağlamak,
 • Taşra teşkilatında görevli folklor araştırmacıları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • Merkez ve Taşra Folklor Araştırmacıları tarafından yapılan araştırma ve derlemelerin Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine mevzuat hükümleri çerçevesinde girişini sağlamak,
 • Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi otomasyon çalışmalarında yapılacak iş ve işlemlerin (Belge, bilgi kartları, deşifre, belgelerin sayısallaştırılması, arşivlik belgelerin çözümlenmesi, planlama ve sonuçlandırılması) yürütülmesini sağlamak,
 • Genel Müdürlük tarafından düzenlenen veya katılım sağlanan etkinlik ve araştırmalara ait teknik düzeydeki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespiti ve Kayıt İşlemleri Yönergesi kapsamında değerlendirme yapılmasını sağlamak,
 • Geleneksel El Sanatkârları, Türk Süsleme Sanatkârları, Türk Halk Müziği Mahalli Sanatçıları ve Halk Âşıklarına tanıtım kartı düzenlenmesini sağlamak,
 • Geleneksel Türk süsleme ve el sanatlarını yaşatarak ve tanıtarak yok olmasını önlemek, aslına uygun olarak öğretip yeni elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurslar düzenlenmesini sağlamak,
 • Yabancı ülkelerde halen konuşulmakta olan Türkçe lehçe ve şiveleri ile bunlara yardımcı dilleri öğretmek ve bu konuda araştırmalar yapmak üzere enstitü kurulması amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje üretilmesi ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Hazırlanan projelerin ilgili Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen programlara ilişkin proje değerlendirme çalışmalarında görev alınmasını sağlamak,
 • Yayınlanmak üzere son şekli verilen çalışmaların basım, dağıtım, muhafaza vb. iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Kültür Şurası, Turizm Şurası vb. eylem planları ve bunlarla ilgili projelerin takibi ile iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • “Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında
 • Genelge” kapsamında Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda sponsorluk ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlüğüne yönelik iş ve
 • işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Bölgesel Kalkınma Projeleri (GAP, KOP vb.) ve bunlarla ilgili eylem planları iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının kalkınma planları, yıllık programları, program tedbirleri vb. eylem planları ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Dezavantajlı gruplara (kadın, çocuk, yaşlı, engelli vb.) yönelik hazırlanan strateji belgeleri, eylem planları vb. konularında Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  5018 sayılı Kanun kapsamında, stratejik plan, performans programı, performans ölçme ve değerlendirme, iç kontrol çalışmaları, birim faaliyet raporları, araştırma, veri tabanı oluşturma ve bu faaliyetlere ilişkin Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında Daire Başkanlığının çalışmalarını yürütülmesini sağlamak,
 • Görev alanına giren mevzuat çalışmaları ile diğer hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Elektronik ortamda veya yazılı olarak istenen bilgi taleplerine ve veri girişlerinin güncellenmesine ilişkin Daire Başkanlığının işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Görev alanına giren konularda yıllık çalışma programı ve yılsonu değerlendirme raporu hazırlanmasını sağlamak,
 • Başkanlığın bütçesini hazırlamak, idari, arşiv ve personel işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Faaliyet alanına ilişkin istatistiki bilgilerin tutulmasını sağlamak,
 • Üst makamlarca verilecek görevleri yapmak veya yaptırmak
 • Kültür Turizm Uygulamaları ve Etkinlikleri Daire Başkanlığı
 • Çalışma Alanları
 • Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar (Kalkınma Ajansları, IPA, AB vb.) tarafından verilecek proje destekleri, hibe/fon kaynaklarını takip etmek ve uygun proje üretilmesini sağlamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen programlara ilişkin proje değerlendirme çalışmalarında görev alınmasını sağlamak,
 •  Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje üretmek, üretilen projelerin yürütülmesine ve faaliyetlerin değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Genel Müdürlük görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Avrupa Birliği, diğer ülkeler ve milletlerarası kuruluşlar ile ilgili koordinasyonu sağlamak ve görüş bildirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 •  Genel Müdürlüğün görev alanına giren ulusal ve uluslararası nitelikteki kültürel faaliyetlerin (bilimsel toplantı, sergi, şenlik, festival, anma günü, özel gün ve hafta, yarışma vb.) organizasyonu ve yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin, ilgili birimlerle işbirliği içinde, yürütülmesini sağlamak (Altıneller Festivali, Nevruz, Hıdrellez, Ahilik vb.),
 • Ulusal ve uluslararası etkinliklerde talep edilen geleneksel sanat icracılarını belirlemek, temsil ve katılımlarına dair tüm iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kültür Antlaşmaları ve Kültürel Değişim Programları ile ilgili çalışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Turizm sektöründeki gelişmeleri izlemek, turistik ürün çeşitlendirmek ve pazarlama teknikleri konusundaki gelişmelere paralel olarak yerleşim alanlarının tanıtılması amacına yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
 • Kültür turizmini geliştirmek amacıyla eylem planları hazırlanmasını ve faaliyetler düzenlenmesini sağlamak,
 • Kültür Şurası, Turizm Şurası vb. eylem planları ve bunlarla ilgili projelerin takibi ile iş ve işlemlerini yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen programlara ilişkin proje değerlendirme çalışmalarında görev alınmasını sağlamak,
 • Yayınlanmak üzere son şekli verilen çalışmaların basım, dağıtım, muhafaza vb. iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
 • Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Daire Başkanlığı
 • Çalışma Alanları
 • Somut olmayan kültürel mirasın yurt içinde ve yurt dışında kayıt altına alınması, korunması ve farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenen faaliyetlere yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde; Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras envanterlerinin ve uluslararası listelerin hazırlanması ile ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamındaki alanlarda Sözleşme’nin öngördüğü perspektif çerçevesinde araştırmaların yapılması ve koruma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 •  Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin periyodik raporların hazırlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmasını sağlamak
 •  Somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ilişkin yurt içindeki ve yurt dışındaki çalışma ve projelerin takip edilmesini ve desteklenmesini sağlamak,
 • Somut olmayan kültürel miras ile ilgili Bakanlık içi ve dışı kurul ve komisyonlarda görev alınmasını sağlamak,
 •  Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında oluşturulan komite ve komisyonlar arasındaki işbirliğini sağlamak,
 •  UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri için dosya hazırlık, gönderim ve sonuçlandırma çalışmalarının yapılmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığının görevleri kapsamında düzenlenecek yurt içinde ve yurt dışındaki genel kurul, komite, kongre, konferans, seminer vb. gibi toplantılara ve eğitim programlarına katılımı sağlamak,
 • Somut olmayan kültürel miras konusunda Bakanlık stratejileri ve politikaları doğrultusunda araştırmalar yapmak ve rapor hazırlanmak,
 • Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje üretilmesi ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Hazırlanan projelerin ilgili Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen programlara ilişkin proje değerlendirme çalışmalarında görev alınmasını sağlamak,
 • Basımına karar verilen ve hazırlanan yayınlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Kültür Şurası, Turizm Şurası vb. eylem planları ve bunlarla ilgili projelerin takibi ile iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • “Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge” kapsamında Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda sponsorluk ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlüğüne yönelik iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının Bölgesel Kalkınma Projeleri (GAP, KOP vb.) ve bunlarla ilgili eylem planları iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının kalkınma planları, yıllık programları, program tedbirleri vb. eylem planları ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Dezavantajlı gruplara (kadın, çocuk, yaşlı, engelli vb.) yönelik hazırlanan strateji belgeleri, eylem planları vb. konularında Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 21. 5018 sayılı Kanun kapsamında, stratejik plan, performans programı, performans ölçme ve değerlendirme, iç kontrol çalışmaları, birim faaliyet raporları, araştırma, veri tabanı oluşturma ve bu faaliyetlere ilişkin Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında Daire Başkanlığının çalışmalarını yürütülmesini sağlamak, 23. Görev alanına giren mevzuat çalışmaları ile diğer hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Elektronik ortamda veya yazılı olarak istenen bilgi taleplerine ve veri girişlerinin güncellenmesine ilişkin Daire Başkanlığı işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Görev alanına giren konularda yıllık çalışma programı ve yılsonu değerlendirme raporu hazırlanmasını sağlamak,
 • Başkanlığın bütçesini hazırlamak, idari, arşiv ve personel işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Faaliyet alanına ilişkin istatistiki bilgilerin tutulmasını sağlamak,
 •  Üst makamlarca verilecek görevleri yapmak veya yaptırmak.

- Somut Olmayan Türk Kültür Mirası Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Somut olmayan kültürel mirasın yurt içinde ve yurt dışında kayıt altına alınması, korunması ve farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenen faaliyetlere yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde; Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras envanterlerinin ve uluslararası listelerin hazırlanması ile ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamındaki alanlarda Sözleşme’nin öngördüğü perspektif çerçevesinde araştırmaların yapılması ve koruma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 •  Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin periyodik raporların hazırlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunulmasını sağlamak
 •  Somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ilişkin yurt içindeki ve yurt dışındaki çalışma ve projelerin takip edilmesini ve desteklenmesini sağlamak,
 • Somut olmayan kültürel miras ile ilgili Bakanlık içi ve dışı kurul ve komisyonlarda görev alınmasını sağlamak,
 •  Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında oluşturulan komite ve komisyonlar arasındaki işbirliğini sağlamak,
 •  UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri için dosya hazırlık, gönderim ve sonuçlandırma çalışmalarının yapılmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığının görevleri kapsamında düzenlenecek yurt içinde ve yurt dışındaki genel kurul, komite, kongre, konferans, seminer vb. gibi toplantılara ve eğitim programlarına katılımı sağlamak,
 • Somut olmayan kültürel miras konusunda Bakanlık stratejileri ve politikaları doğrultusunda araştırmalar yapmak ve rapor hazırlanmak,
 • Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje üretilmesi ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Hazırlanan projelerin ilgili Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen programlara ilişkin proje değerlendirme çalışmalarında görev alınmasını sağlamak,
 • Basımına karar verilen ve hazırlanan yayınlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Kültür Şurası, Turizm Şurası vb. eylem planları ve bunlarla ilgili projelerin takibi ile iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • “Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge” kapsamında Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda sponsorluk ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlüğüne yönelik iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının Bölgesel Kalkınma Projeleri (GAP, KOP vb.) ve bunlarla ilgili eylem planları iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının kalkınma planları, yıllık programları, program tedbirleri vb. eylem planları ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Dezavantajlı gruplara (kadın, çocuk, yaşlı, engelli vb.) yönelik hazırlanan strateji belgeleri, eylem planları vb. konularında Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 21. 5018 sayılı Kanun kapsamında, stratejik plan, performans programı, performans ölçme ve değerlendirme, iç kontrol çalışmaları, birim faaliyet raporları, araştırma, veri tabanı oluşturma ve bu faaliyetlere ilişkin Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında Daire Başkanlığının çalışmalarını yürütülmesini sağlamak, 23. Görev alanına giren mevzuat çalışmaları ile diğer hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Elektronik ortamda veya yazılı olarak istenen bilgi taleplerine ve veri girişlerinin güncellenmesine ilişkin Daire Başkanlığı işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Görev alanına giren konularda yıllık çalışma programı ve yılsonu değerlendirme raporu hazırlanmasını sağlamak,
 • Başkanlığın bütçesini hazırlamak, idari, arşiv ve personel işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Faaliyet alanına ilişkin istatistiki bilgilerin tutulmasını sağlamak,
 •  Üst makamlarca verilecek görevleri yapmak veya yaptırmak.

- Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlük bütçe teklifinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 •  Kültürel faaliyetlere mali destek ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen görevleri yapmak, yaptırmak, gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 • Mevzuatta mali konularla ilgili yapılan değişikliklerin takibini ve uygulanmasını sağlamak,
 • Faaliyet raporları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
 • Sivil savunma hizmetlerine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Genel Müdürlük evrak ve arşiv hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Birim içi duyurularla ilgili iş ve işlemlerin yürütmesini sağlamak,.
 • Genel Müdürlük personelinin özlük iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek ve lojistik destek sağlamak,
 •  Kurum ve kuruluşlardan veya Bakanlığın birimlerinden gelen mevzuat çalışmalarının koordinasyonuna ilişkin işlemlerin yürütmesini sağlamak,
 •  Genel Müdürlüğün Yönetim Bilgi Sistemine ilişkin hizmetlerinin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Daire Başkanlıklarının yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirleyerek eksikliklerin giderilmesi konusunda ilgili Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,
 • Yazılım ve donanım altyapısı ile oluşturulacak ortak veri tabanından yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yararlanılmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlük hizmet sahasına yeni açılımlar ve kolaylıklar getirebilecek teknolojik gelişimleri takip ederek uygulanmasını sağlamak,
 •  E-devlet projesi kapsamında, Birim adına çalışmaları yürütmek ve bu çalışmalarda Daire Başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün elektronik ağ ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve Daire Başkanlıkları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün Bilgi Edinme Kanunu kapsamında internet ortamında gelen başvurularla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 •  Elektronik ortamda veya yazılı olarak istenen bilgi taleplerine ve veri girişlerinin güncellenmesine ilişkin Genel Müdürlüğün işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • EBYS ile ilgili iş ve işlemleri yürütülmesini sağlamak,
 •  İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili iş işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  “Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında Genelge” kapsamında Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda sponsorluk ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Kültür Şurası, Turizm Şurası vb. eylem planları ve bunlarla ilgili projelerin takibi ile iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Yayınlanmak üzere son şekli verilen çalışmaların basım, dağıtım, muhafaza vb. iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje üretilmesi ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Hazırlanan projelerin ilgili Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen programlara ilişkin proje değerlendirme çalışmalarında görev alınmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlüğüne yönelik iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Bölgesel Kalkınma Projeleri (GAP, KOP vb.) ve bunlarla ilgili eylem planları iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Kalkınma planları, yıllık programları, program tedbirleri vb. eylem planları ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Dezavantajlı gruplara (kadın, çocuk, yaşlı, engelli vb.) yönelik hazırlanan strateji belgeleri, eylem planları vb. konularında Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Faaliyet alanına ilişkin istatistiki bilgilerin tutulmasını sağlamak,
 •  Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Üst makamlarca verilecek görevleri yapmak veya yaptırmak.

- Turizm Eğitimi Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Toplumda turizm konusunda farkındalığı arttırmak, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda değerlendirerek, eğitim programları, seminerler vb. etkinlikler düzenlenmesini sağlamak,
 • Turizm eğitimi konusunda uluslararası anlaşmalarda yer alan yükümlülükleri yerine getirmek, gelen talepleri incelemek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Turizm sektöründeki gelişmelere paralel olarak sektörle işbirliği içerisinde yapılan ihtiyaç analizleri ve iş gücü araştırmaları kapsamında eğitim programları geliştirmek ve kurslar düzenlenmesini sağlamak,
 • Mesleki turizm eğitimi faaliyetlerine ilişkin ihtiyaç duyulan eğitim materyallerini hazırlamak veya hazırlatılmasını sağlamak,
 • Konaklama ve yeme-içme işletmelerinde çalışan personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla kurs ve seminer düzenlemesini sağlamak,
 • Ulusal Meslek Standartları ve Mesleki Yeterliklere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Sertifika programı sonucunda ve üniversitelerin rehberlik bölümlerinden mezun olarak ruhsatname almaya hak kazananlar ile mevcut turist rehberlerinin kimlik kartlarının ruhsatname ile değiştirme işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Turist rehberlerine ruhsatname düzenlenmesi, sicillerinin tutulması, bunlara ilişkin bilgilerin güncellenmesi, taban ücretlerinin belirlenmesi ve turist rehberleri birlikleri ve odaları ile rehber denetimlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Yeni kurulacak turist rehberleri birlik ve odalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Turist rehberliği sınavları, kursları ve uygulama gezilerinin Bakanlık denetimi ve gözetimi altında yapılmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje üretilmesi ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Hazırlanan projelerin ilgili Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen programlara ilişkin proje değerlendirme çalışmalarında görev alınmasını sağlamak,
 •  Yayınlanmak üzere son şekli verilen çalışmaların basım, dağıtım, muhafaza vb. iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının Kültür Şurası, Turizm Şurası vb. eylem planları ve bunlarla ilgili projelerin takibi ile iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlüğüne yönelik iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Bölgesel Kalkınma Projeleri (GAP, KOP vb.) ve bunlarla ilgili eylem planları iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının kalkınma planları, yıllık programları, program tedbirleri vb. eylem planları ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Dezavantajlı gruplara (kadın, çocuk, yaşlı, engelli vb.) yönelik hazırlanan strateji belgeleri, eylem planları vb. konularında Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  5018 sayılı Kanun kapsamında, stratejik plan, performans programı, performans ölçme ve değerlendirme, iç kontrol çalışmaları, birim faaliyet raporları, araştırma, veri tabanı oluşturma ve bu faaliyetlere ilişkin Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında Daire Başkanlığının çalışmalarını yürütülmesini sağlamak,
 • Görev alanına giren mevzuat çalışmaları ile diğer hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Elektronik ortamda veya yazılı olarak istenen bilgi taleplerine ve veri girişlerinin güncellenmesine ilişkin Daire Başkanlığının işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Görev alanına giren konularda yıllık çalışma programı ve yılsonu değerlendirme raporu hazırlanmasını sağlamak,
 •  Başkanlığın bütçesini hazırlamak, idari, arşiv ve personel işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Faaliyet alanına ilişkin istatistiki bilgilerin tutulmasını sağlamak,
 •  Üst makamlarca verilecek görevleri yapmak veya yaptırmak.

- Halk Kültürü Daire Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Halk kültürünün tüm dallarında yurt içi – yurt dışı alan araştırması, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaların yapılmasını, yayımlanmasını ve tanıtılmasını, ortak kültürdeğerlerinin korunmasına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Araştırmalar sonucunda elde edilen materyallerin açık hava müzelerine ve Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezlerine kazandırılmasını sağlamak,
 •  Çalışmalara ilişkin bilgi, belge ve dokümanların yayına hazır hale getirilmesini sağlamak,
 • Halk kültürü konulu bilimsel toplantı, sergi, şenlik, yarışma vb. etkinliklerle ilgili hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak ve bilimsel kaynak oluşturulmasını sağlamak,
 • Halk kültürü ile ilgili Bakanlık içi ve dışı kurul ve komisyonlarda görev alınmasını sağlamak,
 • UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri için dosya hazırlık çalışmalarının ilgili Daire Başkanlığı ile koordinasyon içinde yapılmasını sağlamak
 • Mevzuat hükümleri çerçevesinde Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’nin yeni bilgi ve belgelerle zenginleştirilmesine, bulunan bilgi ve belgelerin muhafazasına ve erişime sunulmasına ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Merkez ve taşra Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezlerinin kuruluş, gelişim, işleyiş birliği ile takip ve kontrolünün yapılmasını sağlamak,
 • Taşra teşkilatında görevli folklor araştırmacıları ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 • Merkez ve Taşra Folklor Araştırmacıları tarafından yapılan araştırma ve derlemelerin Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine mevzuat hükümleri çerçevesinde girişini sağlamak,
 • Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi otomasyon çalışmalarında yapılacak iş ve işlemlerin (Belge, bilgi kartları, deşifre, belgelerin sayısallaştırılması, arşivlik belgelerin çözümlenmesi, planlama ve sonuçlandırılması) yürütülmesini sağlamak,
 • Genel Müdürlük tarafından düzenlenen veya katılım sağlanan etkinlik ve araştırmalara ait teknik düzeydeki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespiti ve Kayıt İşlemleri Yönergesi kapsamında değerlendirme yapılmasını sağlamak,
 • Geleneksel El Sanatkârları, Türk Süsleme Sanatkârları, Türk Halk Müziği Mahalli Sanatçıları ve Halk Âşıklarına tanıtım kartı düzenlenmesini sağlamak,
 • Geleneksel Türk süsleme ve el sanatlarını yaşatarak ve tanıtarak yok olmasını önlemek, aslına uygun olarak öğretip yeni elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurslar düzenlenmesini sağlamak,
 • Yabancı ülkelerde halen konuşulmakta olan Türkçe lehçe ve şiveleri ile bunlara yardımcı dilleri öğretmek ve bu konuda araştırmalar yapmak üzere enstitü kurulması amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,
 •  Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda proje üretilmesi ve uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 •  Hazırlanan projelerin ilgili Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen programlara ilişkin proje değerlendirme çalışmalarında görev alınmasını sağlamak,
 • Yayınlanmak üzere son şekli verilen çalışmaların basım, dağıtım, muhafaza vb. iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili Daire Başkanlığına iletilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Kültür Şurası, Turizm Şurası vb. eylem planları ve bunlarla ilgili projelerin takibi ile iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • “Kültürel Alandaki Destek (Sponsor) Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi Hakkında
 • Genelge” kapsamında Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda sponsorluk ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Toplumsal Faaliyetler Koordinatörlüğüne yönelik iş ve
 • işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının Bölgesel Kalkınma Projeleri (GAP, KOP vb.) ve bunlarla ilgili eylem planları iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığının kalkınma planları, yıllık programları, program tedbirleri vb. eylem planları ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  Dezavantajlı gruplara (kadın, çocuk, yaşlı, engelli vb.) yönelik hazırlanan strateji belgeleri, eylem planları vb. konularında Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 •  5018 sayılı Kanun kapsamında, stratejik plan, performans programı, performans ölçme ve değerlendirme, iç kontrol çalışmaları, birim faaliyet raporları, araştırma, veri tabanı oluşturma ve bu faaliyetlere ilişkin Daire Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında Daire Başkanlığının çalışmalarını yürütülmesini sağlamak,
 • Görev alanına giren mevzuat çalışmaları ile diğer hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Elektronik ortamda veya yazılı olarak istenen bilgi taleplerine ve veri girişlerinin güncellenmesine ilişkin Daire Başkanlığının işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Görev alanına giren konularda yıllık çalışma programı ve yılsonu değerlendirme raporu hazırlanmasını sağlamak,
 • Başkanlığın bütçesini hazırlamak, idari, arşiv ve personel işlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Faaliyet alanına ilişkin istatistiki bilgilerin tutulmasını sağlamak,
 • Üst makamlarca verilecek görevleri yapmak veya yaptırmak 

AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ülkemizin dış politikası doğrultusunda, çeşitli ülkeler ve milletlerarası kuruluşlarla kültür ve turizm ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek,
 • Kültür ve turizm alanında çeşitli ülkelerin hükümetleriyle akdedilecek işbirliği anlaşmaları ile mübadele programlarının hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
 •  Milletlerarası kültür ve turizm kuruluşları ile ilişkileri düzenlemek ve bunların yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda koordinasyonu sağlamak, bu alanda Cumhurbaşkanının genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri almak, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütmek,
 • Avrupa Birliğinin kültür ve turizm konularındaki mevzuat ve politikalarını takip etmek ve bunlara ilişkin işlemleri yapmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın hedef ve politikaları ile iş modelleri ve yürütülen iş süreçlerine uygun olarak bilişim hedeflerini belirlemek, iş planlarını, mali planları ve kaynak planlarını hazırlamak, bu hususlarda gerekli bilişim standartlarını tespit etmek, Genel Müdürlüğün iş süreçlerini tasarlamak ve yayınlamak,
 •  Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, haberleşme ve siber güvenliği sağlamak ve bu konularda görev üstlenen personelin bilgi teknolojilerindeki gelişmelere uygun olarak hizmet içi eğitim almalarını sağlamak,
 • Güvenlik politikaları geliştirmek, güvenlik katmanları oluşturmak ve bilgi güvenliğini sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası çevrim içi ve çevrim dışı veri akışını, paylaşımını ve koordinasyonu sağlamak ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 • Bilişim çözümlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili birimlerle koordinasyon ve iş birliği içinde çalışmaları yürütmek ve geliştirilecek iş modelleri ve iş süreçlerine ilişkin her seviyede mevzuat oluşturma çalışmalarına katılmak,
 • Kullanıcı hesaplarının yönetimini sağlamak, kullanıcı eğitimlerini planlamak ve yürütmek,
 • Bilişim çözümlerinin gerektirdiği lojistik, idari ve teknik desteği sağlamak,
 •  Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili teknik çalışmaları yapmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek,
 • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
 • Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
 • İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek,
 • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,
 • Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlığımız faaliyetlerinin mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli olarak yürütülmesini, risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işlemesini, mali bilgi ve yönetim bilgisinin tam, doğru ve zamanında elde edilmesini ve kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla; Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının tüm işlem ve faaliyetlerini, risk esaslı denetim plan ve programları çerçevesinde, sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla, uluslararası iç denetim standartlarına uygun olarak denetlemek ve idareye danışmanlık hizmeti vermek

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne

Çalışma Alanları

 • Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak,
 • Gerekli görülen yerlerde müzeler, rölöve ve anıtlar müdürlükleri, restorasyon ve konservasyon laboratuvarları kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek, özel müzelerin kurulmasına rehberlik etmek, desteklemek ve belirli esaslar çerçevesinde bunları kontrol altında bulundurmak,
 •  Milli sınırlarımız dışında kalan, korunması gerekli, ata yadigârı taşınmaz kültür varlıklarını tespit etmek, karşılıklı kültürel anlaşmalar ve kültürel mübadele programları çerçevesinde bunların bakım ve onarımlarını sağlayıcı tedbirleri almak,
 • Müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekli kültür varlıklarının bakımı ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
 • 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurullarına verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla araştırma, inceleme, tespit, değerlendirme ve planlamaya yönelik hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
 • Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve koruma kurulları kararlarının alınmasına ve uygulanmasına dair işlemlerin yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
 • Gerekli görülen yerlerde kültür varlıkları koruma kurulları ile büro müdürlükleri kurulmasını Bakanlık makamına teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Her türlü imkan ve araçtan faydalanarak, koruma kültürünün geliştirilmesini sağlamak, kültür yatırımları ve girişimlerinin belgelendirme işlemlerini ilgili birimlerin koordinasyonunda yürütmek, bunların faaliyetlerini denetlemek, kültür varlıklarının tahsis, restorasyon, restitüsyonlarıyla ilgili ihale ve kontrollük işlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Vatandaşların kütüphanelerden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, yeni kütüphaneler kurulmasını teklif etmek ve bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Kütüphane ve kütüphanecilik hizmetleriyle ilgili kural ve ilkelerle standartları belirlemek ve bunlara uygun hizmet üretimi için gerekli tedbirleri almak,
 • Yurt içinde ve yurt dışında basılmış, okuyucuya faydalı yayınları, Türk kültürü ile ilgili belgeleri ve diğer kütüphane malzemelerini temin etmek, kütüphanelerin koleksiyonlarını zenginleştirmek,
 • Halkımızın geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmasını ve onlardan faydalanmasını sağlamak,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare olunan kütüphanelerle birlikte, gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan umuma açık kütüphanelerin idari, ilmi ve teknik faaliyetlerinin düzenlenmesi, gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve rehberlik etmek,
 • Bakanlığın görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluş ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak,
 • Kültür ve turizm alanlarında mesleki eğitim için kaynak oluşturmak üzere ihtisas kütüphanesi ve dokümantasyon merkezi kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak ve üretmek,
 • Millî kültürümüzün yazılı belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve tanıtım amaçlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,
 • Eski eserler ve müzelerle ilgili bilimsel faaliyetleri yansıtan yayınlar yapmak,
 • Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve destekleyici tedbirleri almak,
 • Yayın danışma kurulları teşkil etmek,
 • Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak

Özel Kalem Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,
 • Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Bakanın ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,
 • Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Personel Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın insan kaynakları politikasını oluşturmak; uzmanlık, kadro, unvan, kıdem ve benzeri kıstasların analizleri doğrultusunda insan kaynağı planlamasını yapmak ve bu çalışmaları Bakanlık teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları koordine ederek uygulamak
 • Nitelikli insan kaynağım tespit etmek ve kuruma kazandırmak başta olmak üzere yetenek yönetimi sistemini kurmak ve uygulamak,
 • Liyakat temelli ölçümler ve insan kaynağı planlamasına göre; atama, nakil, terfi, yurtiçi, yurtdışı görevlendirmeleri ve yedeklemeyi yapmak üzere kariyer yönetimi sistemini kurmak, Bakanlık kadrolarının dağıtımı, tahsisi, tenkisi ve kadro verimliliği konusunda çalışmalar yapmak,
 • Bakanlığın hizmet içi eğitim programları başta olmak üzere, eğitim ihtiyaç analizleri doğrultusunda eğitimlerin planlanmağım ve yapılmasını sağlamak, yönderlik sistemi kurmak, etkinliğini ölçmek, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek,
 • Performans ve ödül yönetim sistemini kurmak ve uygulamak,
 • Personelin özlük işlemlerini yürütmek,
 • İnsan kaynaklan süreçlerinin yönetildiği ve izlendiği çevrim içi sistemi kurmak
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sinema Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,
 • Sinema sektörüne ilişkin yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve bu alandaki kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
 • Bakanlığın ulusal sinema sektörünün korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik uluslararası kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerini yürütmek,
 • Ulusal sinema eserlerinin yaygın olarak izleyiciye ulaştırılmasını sağlama ve sanat bilincini yükseltme yönünde politikalar üretmek, bu amaca hizmet eden projeleri desteklemek, nitelikli eser üretimini teşvik etmek,
 • Ülke tanıtımına katkı sağlayacak yabancı film projelerini desteklemek,
 • Bakanlık adına ulusal ve uluslararası festivaller, film haftaları, yarışmalar, gösterimler, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ya da düzenlenmesini sağlamak, maddî katkıda bulunmak ve bu etkinliklere ilişkin ödüller vermek,
 • Müze, arşiv, kütüphane ve gözlemevi gibi birimler aracılığıyla sinematografik eserlerin paylaşılmasını ve korunmasını sağlamak ve bunları kamunun istifadesine sunmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel medya kuruluşları ile sektörel ilişkileri geliştirecek faaliyetleri yürütmek; görev alanında bankalar, finans kuruluşları, meslek birlikleri, birlikler, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
 • Sinema sektöründe meslekî standartlar ile çalışma koşullarını belirlemek ve bu esaslar doğrultusunda belgelendirme ve denetim faaliyetlerini yürütmek,
 • Sinema sektöründe yapım, dağıtım ve gösterime ilişkin eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; sinema filmleri ile görsel-işitsel yapımları üretenler ve dağıtanlar ile gösterimin yapıldığı alan ve mekânlara izin belgeleri vermek ve bu mekânları denetlemek,
 • Görev alanına giren konularda her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak, basılı veya elektronik yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek,
 • Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
 • Bakanlığın idare düzeyindeki çalışmalarının koordinasyonunu yapmak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının politika, strateji ve eylem planları oluşturulması ve uygulanması çalışmaları ile kurumsal işbirliği kapsamındaki çalışmalarının koordinasyonunu yapmak.
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda kapasite, verimlilik ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Bakanlığın yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve kurumsal kapasite ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, değerlendirmek ve ilgili makamlara sunmak.
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 •  Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
 • Bakanlık stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak İdarenin Faaliyet Raporunu hazırlamak.
 • Bakanlık bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu hazırlamak.
 • Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 • Bakanlığın yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Bakanlığın, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 • CİMER ve BİMER sistemleri aracılığıyla Bakanlığa iletilen konulardan Başkanlığı ilgilendiren hususların cevaplanmasını ilişkin faaliyetleri yürütmek.
 •  Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
 • Bakanlık birimleri arasında donanım, yazılım teknolojileri konusunda koordinasyonu sağlamak, kurumsal ağ ve sistem yönetimi ile Bakanlığın internet sunum hizmetlerini yürütmek.
 • İdareyi geliştirme, devlet teşkilatı veri tabanı, kamu hizmet envanteri ve hizmet sunumuyla ilgili usul ve esaslar kapsamındaki çalışmaları yürütmek.
 • Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlere ait yazışmalarda kullanılacak haberleşme kodlarının güncellenmesi işlemlerini yürütmek.
 • Sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu yürütmek.
 • Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte kültürel, tarihsel ve sanatsal içeriğin, interaktif bir ortamda sunumu ile Türk kültür hayatına olan bilgiyi ve ilgiyi artırmak ve Türkiye’nin yurt içinde ve yurtdışında tanıtımına katkı sağlamak amacıyla oluşturulan Türkiye Kültür Portalı ile ilgili iş ve işlemleri yönetmek.
 • TBMM’den intikal eden sözlü ve yazılı soru önergelerinin cevaplandırılması ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 • Bakan ve üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Tanıtma Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Her türlü imkândan yararlanarak, ülkemizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımını yapmak, yaptırmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında seminer, sempozyum, kolokyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteriler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek veya düzenlenmiş olanlara katılmak, bu yönde faaliyet gösteren yerli veya yabancı, kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişileri desteklemek, yönlendirmek ve bunlar arasında gerekli işbirliğini sağlamak, bu tür faaliyetlerin ülkemizde yapılmasını özendirmek, ödül vermek,
 • Dünya seyahat ticaretinin ülkemize yönelmesini sağlamak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki yerli ve yabancı seyahat ticaret kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, bunların faaliyetlerine yardımcı olmak,
 •  Yukarıda belirtilen faaliyetlerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetleri yürüten, yönlendiren kitle iletişim veya ulaştırma kurumları ile yakın ilişki içinde bulunmak ve yabancı kamuoyunu etkileyebilecek konumda bulunan kişi, kurum, kuruluş, topluluk veya bunların temsilcilerini davet etmek ve ağırlamak,
 • Yurt içi ve yurt dışı tanıtma için gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak, satın almak ve dağıtmak,
 • Ülkemize yönelik turizm talebinin değerlendirilmesi ve buna uygun politikaların oluşturulması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında her türlü etüt ve araştırmaları yapmak veya yaptırmak, istatistik verilerini derlemek,
 • Ülkemize yönelik turizm talebini artırmak amacıyla yurt dışında basın, yayın gibi tanıtım faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmetleri satın almak,
 •  Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, usulsüzlükleri önleyici bir anlayışla rehberlik etmek
 •  Denetim,  inceleme ve soruşturma sonucunda tespit ettikleri hususlarda Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,
 • Bakanlığın görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izlemek,  mevzuat çalışmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Ülkenin Turizme tahsis edilebilecek kaynaklarını araştırmak, önceliklerini belirlemek turizm sektöründe kullanılabilecek doğal kaynakların korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili çalışmaların yürütmek, bu konuyla ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla işbirliği yapmak
 • Turizm talep türlerinde meydana gelen değişme ve gelişmelerle uyumlu turizm politikalarının oluşturulmasına ve yatırımların yönlendirmesine elverişli, her türlü araştırmalar yapmak ve yaptırmak, istatistik verilerini toplamak, değerlendirmek ve sektörün yararına sunmak,
 • 2634/4957 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Turizm Bölge, Alan ve Merkezlerinin tespiti, ilanı ve bu yerlerin planları konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkileri yürütmek,
 • Tarihi, Kültürel ve Turistik potansiyellerin geliştirilerek sektörel kalkınma içinde kullanılması amacıyla, sınırları Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenmek üzere, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri oluşturmak, bu sınırlar dâhilinde planlı gelişimi sağlamak için her ölçekte plan yapmak, yaptırmak, Kültür ve Turizm Gelişim Bölgelerine yatırımları yönlendirmek ve yatırım yapmak,
 • Sektörün istifadesine sunulacak taşınmazların gerektiğinde kamulaştırma da dâhil olmak üzere, temini ile yatırımcılara tahsisi işlemlerini yürütmek,
 • Kültür ve Turizm alanında yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirmek,
 • Kültür ve Turizm sektöründe yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün altyapı ve üst yapı yatırımlarını, sektörün tespit edilen öncelik ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmek, yıllık yatırım programlarını hazırlamak, gerekli görülenlerin uygulanmalarını yapmak ve yaptırmak,
 • Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar ve birimlere ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak,
 • Sektörün öncelikle ihtiyaçlarına göre, her türlü teşvik aracından yararlanmak suretiyle turistik yatırım ve işletmeleri daha verimli çalışmalarının temini ile mevcutların kalitesini yükseltilmesini sağlamak,
 • Turizm Yatırım ve İşletmelerinin belgelendirme işlemlerini yürütmek,
 • Dünya Turizm piyasasının gerekleri de dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek politika ve esaslara uygun olarak turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyatların tanzim ve tasdik işlemlerini yürütmek,
 • Turizm işletmelerinin turizm meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin denetlemek, denetim sonuçlarına göre, bu işletme, kuruluş ve kişilerin ödüllendirme veya cezalandırma işlemlerini yürütmek,
 • Belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için ilgili kamu kuruluşları, mahalli idareler, turizm meslek kuruluşları, üniversiteler, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri ve iştirakleri ile gerekli işbirliğini sağlamak,
 • Bakanlıktan belgesiz mahal ve tesislerde turistlerin karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak, bu amaçla ilgili kuruluşlardan yardım talep etmek,
 • Bakanlığın hizmetlerine bağlı olarak ihtiyaç duyduğu üst yapılar ile Bakanlık birimlerinin yatırım programında bulunan yapı, tesis, restorasyon, restitüsyon büyük onarımlar ve bunlarla ilgili proje, keşif ihale ve kontrollük işlerini yapmak ve yaptırmak,
 • 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunun 104 üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Bakanlığa tahsis edilmiş ve edilecek tesis ve alanların yönetim, işletme, kullanma, devir ve kiraya verilmesi işlemlerini yapmak,
 • Kültür Merkezlerinde Milli Kültürün tanıtılması çerçevesinde toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek, okuma alışkanlığını ve fikri faaliyetleri geliştirici çalışmalar yapmak, hologram ve etnografya galerileri açmak ve bu amaçla özel ve tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlarla ulusal ve uluslararası işbirliği yapmak,
 • İl ve İlçelerdeki kültür merkezlerinin inşa, onarım, yönetim, işletme ve diğer mali işleri yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren işlemleri kontrolörleri vasıtasıyla incelemek ve denetlemek,
 • Bakanlık Makamınca verilecek benzeri e diğer görevleri yapmaktır.

Yunus Emre Enstitüsü

Çalışma Alanları

 • Yunus Emre Enstitüsü görev tanımı itibariyle Yabancılara Türkçe Öğretimi ve Kültür Sanat olmak üzere iki ana başlıkta faaliyetlerini yürütmektedir. Bu doğrultuda, bu iki faaliyet alanını destekleyecek şekilde icra birimleri oluşturulmuştur. Yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki çalışmalar Türkçe Eğitim Müdürlüğü, Sınav Merkezi Birimi ve Türkoloji Birimlerince yürütülmektedir. Kültür sanat alanında yürütülen faaliyetler ve geliştirilen projeler ise Kültür Sanat Müdürlüğü ve Projeler Müdürlüğünce yürütülmektedir. Bütün bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan destek hizmetleri ise İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Mali İşler Müdürlüğü, Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Lojistik ve İdari İşler Müdürlüğü ve Satın Alma Müdürlüğünce yürütülmektedir. Enstitünün yıllık faaliyet ve bütçe planının yapılması, stratejik planlama çalışmaları kapsamında gerekli kurum içi ve kurum dışı toplantılar, çalıştaylar, yıllık raporlar, büyüme hedeflerine yönelik gerekli çalışma ve analizler ise Strateji Geliştirme Müdürlüğünce yürütülmektedir. Enstitü Başkanının günlük çalışma programını oluşturulması ve takip edilmesi, Başkanın yurt içi ve yurt dışı programlarının koordine edilmesi, Başkanlık makamı ile diğer birimler ve kurumlar arasındaki iletişimin sağlanması gibi görevler ise Özel Kalem Müdürlüğünce yürütülmektedir.
 • Birimler
 • Bilgi İşlem Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları Müdürlüğü
 • Kültür Sanat ve Projeler Müdürlüğü
 • Kütüphane, Dokümantasyon ve Arşiv Müdürlüğü
 • Mali İşler Müdürlüğü
 • Özel Kalem ve İdari İşler Müdürlüğü
 • Satın Alma ve Lojistik Müdürlüğü
 • Strateji Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü
 • Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürlüğü 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLAR
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
- Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Araştırma ve inceleme faaliyetlerine ilişkin önerileri incelemek, değerlendirmek, önceliklendirmek, faydalı olacağı değerlendirilen faaliyetlere ilişkin projelerin hazırlık ve uygulama süreçlerini Kurumlarla iş birliği içinde koordine etmek ile görevli olan Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, aynı zamanda kurumların kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezlerini, bilgi bankaları ve veri tabanlarını, bilimsel araştırmalarını ve diğer faaliyetlerini Bütünleşik Bilgi Sistemi çerçevesinde elektronik ortamda birleştirmek ve bu sisteme ilişkin çalışmaları Kurumlar ile iş birliği içinde yürütmek, Kurumlarca düzenlenecek projelere ilişkin teknik çalışmaları yapmak, Kurumların faaliyetlerinde kullanılacak bilişim sistemlerini geliştirmek ve buna ilişkin çalışmaları Kurumlarla koordinasyon içinde gerçekleştirmekle de sorumludur. 

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Yüksek Kurum ve Kurumlara ilişkin olarak 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun’un 15’inci maddesi ve diğer mevzuatlarla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri Kurumların strateji ve mali hizmetler müdürlükleriyle iş birliği içinde yapmakla görevlidir.

- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yüksek Kurumun ve Kurumların insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmakla görevlidir. Bu Daire’de Yüksek Kurumun ve Kurumların personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik vb. özlük işlemlerini yürütmek, Yüksek Kurumun ve Kurumların eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek, Yüksek Kurumun ve Kurumların ortak ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, basım, bakım ve onarım, arşiv vb. idari hizmetler yürütülmektedir. 

- Hukuk Müşavirliği

Çalışma Alanları

 • Hukuk Müşavirliği, Yüksek Kurum ve Kurumlara yönelik olarak, 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevler bir hukuk müşaviri, şef ve bir bilgisayar işletmeni tarafından yerine getirilmektedir.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Yerli ve yabancı eserlerle halkın genel eğitimini, dil ve kültürünü yükseltmek,
 • Türk Sahne Sanatlarının yurtiçinde ve yurtdışında gelişmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlamak,
 • Türk dilini yerleştirmek ve şive birliğini meydana getirmek,
 • Temel değerler üzerinde doğru yargılara varılmasını sağlamak,
 • Sanat estetik duygusunu geliştirmek amacıyla 10 Haziran 1949 tarihinde kabul edilen 5441 sayılı kanun ile kurulmuştur. 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
- İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Medya hizmet sağlayıcıların yayın hizmetlerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, 6112 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler ile diğer kanunlara uygunluğu açısından izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını düzenli olarak Üst Kurula sunmak. İhlal tespit edildiğinde kanuni müeyyidelerin uygulanmasını Üst Kurula teklif etmek.
 • Medya hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılan logo ve çağrı işaretlerinin kullanımına ilişkin ihlallerle ilgili yapılan tespitleri İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı ile koordine ederek Üst Kurula sunmak.
 • Medya hizmet sağlayıcıları bünyesindeki izleyici temsilcileri ile koordinasyonu sağlamak, bu konuda gerektiğinde Üst Kurula bilgi vermek. İzleyici temsilciliği sistemi altyapısını Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek.
 • Koruyucu sembol sisteminin belirlenen esaslar çerçevesinde kullanımını takip etmek, aykırılığın tespiti halinde müeyyide uygulanmasını Üst Kurula teklif etmek, sistemin altyapısını Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ile koordine etmek.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin 6112 sayılı Kanun çerçevesinde talep ettikleri yayın kayıtlarının kopyalarını yapmak ve bunları ücreti karşılığında vermek.
 • Medya hizmet sağlayıcılarının seçim dönemlerindeki yayınlarını, Yüksek Seçim Kurulu kararları doğrultusunda izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Üst Kurula sunmak.
 • Üst Kurulca yayını durdurulan programlar yerine yayımlanacak olan ikame programları alternatifli olarak Üst Kurul Başkanına önermek, medya hizmet sağlayıcıların Üst Kurulca verilen uyarı ve program durdurma müeyyidelerini usulüne uygun bir şekilde yayımlamasını denetlemek.
 • Başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcıların Türkiye’den izlenen herhangi bir yayınında, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve 6112 sayılı Kanun hükümlerine aykırılığın tespiti halinde aynı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında müeyyide uygulanmasını Üst Kurula teklif etmek.
 • 6112 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında yayımlanması talep edilen kamu hizmeti duyuruları ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Muhtelif vasıtalarla Üst Kurula ulaştırılan izleyici/dinleyici şikâyetlerini incelemek ve bu şikâyetleri yayın ilkeleri açısından değerlendirmek.
 • Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

- Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı ile Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmeliğin 7.maddesi kapsamında Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır.
 • Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri alanında uluslararası mevzuata ilişkin konularda Hukuk Müşavirliği ile birlikte, teknik konularda ise ilgili daire başkanlıkları ile yurt dışında ve yurt içinde ilgili kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri yürütmek, düzenli ve gerekli istişarelerde bulunmak, sonuçlarını değerlendirmek ve önerilerini Üst Kurula sunmak.
 •  Dışişleri Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, yayın hizmetleri ile ilgili uluslararası hukuk tüzel kişiliğine sahip kuruluşlar nezdinde Üst Kurulun verdiği yetki çerçevesinde Üst Kurulu temsil etmek; medya hizmet sağlayıcılarının üye olmadığı uluslararası hukuk tüzel kişiliğine sahip olmayan uluslararası kuruluşlarda, Üst Kurul kararı ile temsil görevini yerine getirmek ve bu bent gereğince düzenlenen ve uluslararası antlaşma niteliği bulunmayan belgeleri ilgili bakanlık ve kurumların görüşlerini de alarak usulüne göre imzalanmasını Üst Kurulca verilen yetki çerçevesinde yerine getirmek.
 • 6112 sayılı Kanun, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi ve Ek Protokol ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu diğer uluslararası mevzuat hükümlerine uygun biçimde çalışma ve faaliyetleri yürütmek, ilgili yönetmelik ve diğer düzenlemelerle ilgili katkıda bulunmak.
 • Yayıncılık alanında Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmalarını yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerekli istişarelerde bulunmak ve bu alandaki çalışmaları Üst Kurula sunmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti yargı yetkisi dışında bulunan medya hizmet sağlayıcıları tarafından yurt içine yönelik her türlü ortamdan yapılan yayın hizmetlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılığının tespiti halinde diğer ülkelerdeki yetkili kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yerleşik olmayan, ancak Türkiye Cumhuriyeti yargı yetkisi altında bulunan medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin 6112 sayılı Kanun hükümlerine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara uygunluğunu gözetmek, gerekli hallerde diğer devletlerin yetkili kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği imkanlarını oluşturup Üst Kurula sunmak.
 • Yayıncılık alanında uluslararası kurum ve kuruluşlardaki gelişme ve deneyimleri Türkiye’ye aktarmak, Türkiye’deki gelişmeleri ve deneyimleri de uluslararası kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, bu amaca yönelik Üst Kurul muadili düzenleyici kuruluşlar ile ikili ilişkileri geliştirici işbirliği protokolleri hazırlamak, eğitim ve sertifika programları düzenlemek ve bunları ilişkileri geliştirmek üzere Üst Kurula sunmak.
 • Üst Kurul bünyesinde hazırlanan her türlü yönetmelik ve tebliğleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden incelemek ve görüş belirtmek.
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak çalışmalara ilişkin faaliyetleri ilgili dairelerle birlikte yürütmek. Bu kurum ve kuruluşlarla ilgili gelişmeleri takip etmek ve düzenli olarak Üst Kurula sunmak.
 • Yurt içinde düzenlenecek uluslararası toplantıların organizasyonunu yapmak ve konusuyla ilgili yurt dışında düzenlenecek her türlü konferans, seminer, fuar ve benzeri faaliyetlerin takibi ve katılımı için Üst Kurula öneride bulunmak, sonuçlarını değerlendirmek ve önerilerini Üst Kurula sunmak.
 • 6112 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili dairelerle işbirliği yaparak Avrupa eserlerinin yayımlanmasını gözetmek, isteğe bağlı yayın hizmeti sağlayıcı kuruluşların Avrupa eserlerinin yapımına ve erişimine destek vermelerini teşvik edecek usul ve esasların belirlenmesi için hazırlık yapmak ve bunları Üst Kurulun bilgisine sunmak.
 • Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

- Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinde uyulması gereken mevzuat çerçevesinde yayın hizmetlerine ilişkin araştırmaları ve ölçme işlemlerini planlamak ve Üst Kurula sunmak.
 • Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin izlenme ve dinlenme oranı ölçümlerinin yapılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslara göre hazırlanan denetim ve değerlendirme raporlarını ve gerektiğinde uygulanacak müeyyideleri Üst Kurula sunmak ve teklif etmek.
 • Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri alanındaki gelişmeleri izlemek, yayın hizmetlerine ilişkin kamuoyu araştırmaları yapmak veya yaptırmak için gerekli çalışmaları planlamak ve bu araştırmaların sonuçlarını ilgili taraflar ve kamuoyuyla paylaşmak üzere, sonuçları ve önerileri Üst Kurula sunmak.
 • Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri ile ilgili olarak kamuoyundan doğan tepki, beğeni ve hassasiyetleri sürekli olarak izlemek, kamuoyu eğilimlerini değerlendirmek, Üst Kurula yapılan dinleyici/izleyici bildirimlerini tespit etmek ve gerekli stratejileri belirlemek amacıyla teknolojik sistemden yararlanarak, kamuoyundan gelecek şikayet, beğeni ve öneriler ile kamuoyuna duyurulacak bilgilerin iletilmesini teminen gerekli sistemleri planlamak, işletmek ve sonuçlarını düzenli olarak Üst Kurula sunmak.
 • Üst Kurulun, radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgili ihtiyaç duyacağı konularda araştırma yapmak, projelendirmek, gerektiğinde ihtisas komisyonları oluşturulmasını önererek, komisyon çalışmalarından elde edilecek sonuçları Üst Kurula sunmak.
 • Yayın hizmeti ve ortamı ile ilgili her türlü bilgileri içeren veri tabanı oluşturmak; yazılı-görsel-işitsel belge ve dokümanı sistematik bir şekilde muhafaza edip arşivleyerek, kullanıma hazır bulundurmak.
 • Kamunun önemli olaylara erişimini sağlamak amacıyla, konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşların görüşlerini de almak suretiyle önemli olaylar listesi hazırlayarak Üst Kurula sunmak. 
 • Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 34, 36, 37 ve 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış “Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı İle Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki Ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik”in 10. maddesinde belirtildiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevleri şunlardır: 
 • Üst Kurul ve teşkilatının iş ve insan gücü planlaması ile personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak ve Üst Kurula sunmak.
 • Üst Kurul ve teşkilatının personel atama, nakil, özlük, emeklilik, disiplin, kadroların dağıtım ve tahsisi işlemleri ile diğer benzeri işlemlerini yürütmek.
 • Üst Kurul Başkanı ve üyeleri ile personelinin mali ve sosyal hakları ile yolluk giderlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • Üst Kurul personelinin kadro unvan ve sayıları, ücretleri, uygulanacak ek göstergeler, sağlanacak ücret ve mali haklar ile sosyal yardımlarla ilgili hususlarda incelemeler ve çalışmalar yapmak ve bu konularda Üst Kurula önerilerde bulunmak.
 • Üst Kurul personelinin seçilme, yetiştirilme usul ve esasları ile insan kaynakları ve ilgili diğer mevzuat çalışmalarına katılmak, yürütmek, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinden görüş alarak mevzuatın uygulanmasını sağlamak.
 • Üst Kurul personelinin performans değerlendirme kriterleri ve meslek ilkelerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, personelin Üst Kurula aidiyet duygusunu arttırmaya yönelik sosyal faaliyet ve organizasyonlar yapılmasını Üst Kurula önermek.
 • Üst Kurul uzman yardımcılarının, Üst Kurulun görev alanı ile ilgili konularda yetiştirilip geliştirilmesine ilişkin Kurul içi ve dışı birim ve kişilerle koordineli şekilde bir plan dahilinde çalışmalar yapmak.
 • Üst Kurul personelinin yetiştirilmesi, verimliliğinin arttırılması ve üst görevlere hazırlanmasına yönelik uzun ve kısa vadeli hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim planlarını hazırlamak, bu planların uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak.
 • Üst Kurul personelinin, Üst Kurulun görev alanı ile ilgili hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilebilmesi, eğitilebilmesi, bilgi ve görgülerinin arttırılabilmesi, staj, öğrenim ve ihtisas yaptırılabilmesine ilişkin gerekli planları hazırlayarak uygulanmasını sağlamaya ve takibine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Üst Kurul personelinin yıllık bütçesini hazırlayarak ilgili birime göndermek.
 • Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yönetici ve çalışanlarının eğitimine yönelik olarak; diğer ilgili daireler ve sektörle işbirliği yaparak, seminer, sempozyum, panel ve konferanslar ile sertifika programları düzenlemek ve sertifika vermek.
 • Eğitim dallarına ve konularına göre ilgili birimlerle işbirliği yaparak, Üst Kurul dışından eğitim uzmanlarının ve öğretim elemanlarının katılımını sağlayacak çalışmaları planlamak ve Üst Kurula önermek.
 •  Medya okuryazarlığı ile ilgili faaliyetleri yürütmek.
 • Üst Kurul teşkilatı personelinin özel kanunlarda yer alan hükümlere göre verecekleri mal bildirimi, basın kartı, pasaport talepleri ile sendikal faaliyetlerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeliği için adayların belirlenmesine yönelik işlemleri yürütmek ve Üst Kurula sunmak.
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu personeline ilişkin ilgili Kurum Genel Müdürü tarafından teklif edilen kadro unvan ve sayıları, ücretleri, uygulanacak ek göstergeleri, sağlanacak sosyal yardımlarla ilgili hususları inceleyerek Üst Kurula sunmak.
 • Seminer ve kurs sonrası deşifre, broşür ve kitap baskı işlerini yaptırmak.
 • Üst Kurulun kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek.
 • Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

- Hukuk Müşavirliği

Çalışma Alanları

 • Üst Kurul Başkanının talimatı üzerine, Üst Kurul ve teşkilatının görevlerine ilişkin hususlarla ilgili olarak hukuki görüş bildirmek.
 • Üst Kurulun görev alanına giren konularda mevzuat çalışmalarında bulunmak, yapılacak ikincil düzenlemeleri mevzuata uygunluk açısından incelemek, mevzuat değişikliği konularında önerilerde bulunmak, mevzuat değişikliklerini takip ederek zamanında Üst Kurul Başkanı ve üyeleri ile ilgili hizmet birimlerini bilgilendirmek ve diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Üst Kurula gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ilgili konularda görüş bildirmek.
 • Üst Kurulun görevlerini yapmasına yardımcı ve yararlı hukuki incelemelerde bulunarak, Üst Kurulu bilgilendirmek, gerektiğinde komisyon çalışmalarına katılmak.
 • Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanının gerekli gördüğü konularda hukuki mütalaa bildirmek.
 • Üst Kurul Başkanının tensibi ile birimlerin görev alanlarıyla ilgili hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında, mevcut bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili birimin görüşü alınarak intikal eden konularda hukuki görüş bildirmek.
 • Üçüncü şahıslarla Üst Kurul arasında vuku bulacak hukuki nitelikteki işlemleri yürütmek, Üst Kurulun görevleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde yasal yollara başvurmak ve Kurul aleyhine açılacak davalar ve icra takiplerinde Üst Kurul ve teşkilatını temsil etmek.
 • Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterlerden Üst Kurula yapılacak bildirimlere, ihbar ve ihtarlara cevap hazırlayıp göndermek veya hukuki gereklerini yerine getirmek ya da bu bildirimlerin yerine getirilmesi için ilgili birimlere göndermek. Mahkemelerden gelen tüm kararların üzerine tebliğ tarihini yazarak süresi içinde Üst Kurula sunmak.
 • Açılması gereken davalar için Üst Kuruldan süresi içerisinde izin alarak dava açmak; Üst Kurula karşı açılan davalarda dava dilekçesine süresinde cevap vermek, cevaba cevap vermek, bilirkişi raporlarına itiraz etmek, Üst Kurul aleyhine mahkemelerce verilen kararları süresi içinde temyiz etmek, gerekirse karar düzeltilmesi talebinde bulunmak, yargılama aşamasında gereken tüm titizliği göstermek ve bu konuda yapılanları aylık periyotlarla Üst Kurula sunmak.
 • Anlaşma, sözleşme ve protokoller hakkında istişari mahiyette hukuki görüş vermek.
 • Üst dereceli yargı mercilerine intikalinde yarar görülmeyen davalardan vazgeçilmesi konusunda Üst Kurula öneri sunmak.
 • Üst Kurul Başkan ve üyelerinin, görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan soruşturma ve kovuşturmaların, ilgililerin talepleri üzerine vekalet akdi yapmak suretiyle görevlendirilecek avukatlar tarafından takip edilmesi halinde, söz konusu davalara ilişkin dava giderleri ve avukatlık vekalet ücretlerinin Üst Kurul bütçesinden karşılanmasına ilişkin gereken işlemleri yürütmek.
 • Üst Kurul tarafından verilen müeyyide kararlarının tebligat işlemlerini yapmak.
 •  Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Çalışma Alanları

 • Üst Kurul hakkında yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında çıkan haber, yorum ve eleştirileri izlemek, Üst Kurulu bilgilendirmek, acil müdahale gerektiren haberler hakkında işlem başlatılması için gerekli düzenlemeleri ve takibi yapmak,
 • Basın yayın organlarıyla olan ilişkileri düzenlemek,
 • Basın haberleri, basın bültenleri ve basın bildirileri hazırlamak ve yayınlanması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına göndermek,
 • Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,
 • Üst Kurulun düzenlediği toplantı, konferans ve seminer gibi faaliyetlere ilişkin haberleri basın kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli önlemleri almak,
 • Üst Kurula basın yayın organları tarafından yapılan çekim, röportaj, programa davet vb. talepleri değerlendirerek, gerekli işlemlerini yürütmek,
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalı ile yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
 • Resmi sosyal medya hesaplarını yönetmek. 

- İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Yayın lisans ve yayın iletim yetkisi müracaatlarına ilişkin işlemleri tekemmül ettirerek Üst Kurula sunmak.
 • 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümlerine göre, milli frekans planında karasal radyo ve televizyon yayınları için Üst Kurula tahsis edilen frekans bantları çerçevesinde televizyon kanal ve radyo frekans planlamalarının yapılması veya yaptırılması ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve Üst Kurula sunmak. Frekans planlar kapsamında ulusal, bölgesel ve yerel karasal yayın ağlarının sayıları ve türleri ile sayısal yayınlar için multipleks sayılarını Üst Kurula sunmak.
 • Yayın lisansına sahip kuruluşları, idari, mali ve teknik şartlar yönünden denetlemek, sonuçlarını Üst Kurula sunmak.
 •  Platform, multipleks, altyapı işletmecileri ile verici tesis ve işletme şirketinin yayın hizmetlerinin iletim faaliyetlerini denetlemek ve sonuçlarını Üst Kurula sunmak.
 •  Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alınacak yayın lisans ücretleri, karasal ortamda sunulacak yayın hizmetleri için yıllık televizyon kanal, multipleks kapasitesi ve radyo frekansı kullanım ücretleri ile platform, multipleks, altyapı işletmecileri ve verici tesis ve işletim şirketinden alınacak yayın iletim yetkilendirme ücretleri ile ilgili Üst Kurula öneride bulunmak.
 •  Medya hizmet sağlayıcıların sunduğu yayın hizmetlerinde ve platform, multipleks, altyapı işletmecileri ve verici tesis ve işletim şirketinin sunduğu hizmetlerde, 6112 sayılı Kanuna ve ilgili diğer mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya yayın lisansı şartlarına uyulmaması halinde gerekli müeyyidelerin uygulanması hususunu Üst Kurula teklif etmek.
 • Bireysel amaçlı iletişim yöntemleri hariç, teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni yayın iletim yöntemleri de dâhil olmak üzere yayın hizmetleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek; düzenlemeler yapılması ve deneme yayın izni verilmesi için gerekli çalışmaları yaparak Üst Kurula sunmak.
 • Medya hizmet sağlayıcılardan görevleri kapsamında her türlü bilgi, belge ve kayıtları almak, bunları yerinde denetlemek ve lisans şartlarına uymayan cihazların mühürlenerek kapatılmasını Üst Kurula teklif etmek
 •  Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların şirket yapıları ve hisse oranları açısından 6112 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine uygunluğunu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile birlikte incelemek, şirket devir/birleşme, hak ve izinlerin devrine ilişkin işlemleri tekemmül ettirerek Üst Kurula sunmak.
 • Rekabet Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, rekabet ortamının ve çoğulculuğun güvence altına alınması, yoğunlaşmanın önlenmesi ve kamu menfaatinin korunması amacıyla, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile birlikte gerekli tedbirleri belirleyerek Üst Kurulun onayına sunmak.
 • Yayın izninin verilmesi için gerekli şartlardan birini kaybeden veya şartların uygunluğunu hile ile elde ettiği anlaşılan özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisansının iptalini, yayın lisansı henüz verilmemiş geçici statüde yayınlarına devam eden kuruluşların Üst Kurulca belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde, 6112 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerdeki hükümlerin uygulanmasını teminen Üst Kurula teklifte bulunmak.
 • Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara; ulusal, bölgesel ve yerel yayınları için kanal ve frekans bandı planlamalarına uygun olarak tahsis edilen yayın alanlarını kapsayacak verici tesislerin kuruluş ve işletme şartlarını, 6112 sayılı Kanun ve 5809 sayılı Kanun hükümlerine uygunluğu bakımından inceleyerek kurma ve işletme izni verilmesini Üst Kurula teklif etmek.
 • Kuruluşlara tahsis edilen kanal ve frekansları, uluslararası alanda tescili amacıyla, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilmek üzere Üst Kurul Başkanına sunmak.
 • Sıralama ihalesi ön şartlarını belirlemek ve Üst Kurula sunmak; ön şartları yerine getirmiş kuruluşların sıralama ihalesine katılmasını sağlamak ve ihaleyi kazanan kuruluşlara ilişkin işlemleri tekemmül ettirerek Üst Kurula sunmak.
 •  Frekans planlarının uygulanmasına ve karasal sayısal yayına geçişe ilişkin usul ve esasları belirleyerek Üst Kurulun onayına sunmak
 • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna, karasal ortamdan gerçekleştireceği radyo ve televizyon yayınları için multipleks kapasitelerinin tahsis edilmesi için gerekli çalışmaları yaparak Üst Kurula teklif etmek, bu kapasitelerin 6112 sayılı Kanuna uygun olarak kullanımını sağlamak.
 •  Karasal ortamdan yapılan radyo ve televizyon yayın hizmetlerine tahsis edilen kanal, multipleks kapasitesi ve radyo frekansları için kamu ve özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan yıllık kullanım ücreti alınmasına ilişkin işlemleri yürütmek.
 •  Verici tesis ve işletim şirketince kurulan ve işletilen verici tesislerinden yararlanma usul ve esasları ile yıllık kira bedellerini, verici tesis ve işletim şirketinin görüşünü alarak Üst Kurulun onayına sunmak; kurulmasına izin verilen radyo ve televizyon verici tesislerinin, 6112 sayılı Kanunda ve işletme izninde öngörülen amaçlar için kullanıp kullanılmadığını denetlemek ve ihlal olması halinde gerekli müeyyidenin uygulanması hususlarını Üst Kurula sunmak.
 • 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamındaki ihlallerle ilgili adli yaptırımların uygulanması için Üst Kurula teklifte bulunmak.
 •  Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

- İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Üst Kurulun yıllık bütçesi ile mali tablolarını Üst Kurulun belirlediği stratejilere, amaç ve hedeflere uygun olarak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddelerine göre hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmak üzere Üst Kurula teklif etmek.
 • 5018 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre bütçe uygulama sonuçlarını kesin hesap şeklinde hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmak üzere Üst Kurula teklif etmek.
 • Üst Kurulun gelirlerinin takip ve tahsiline ilişkin işlemleri yürütmek; Üst Kurulun nakit ve benzeri varlıklarını yönetmek ve muhafaza etmek.
 • Üst Kurula ait her türlü masrafın ödenmesini sağlamak ve ön mali kontrol görevini yürütmek.
 • Üst Kurulun gelir ve giderlerine ilişkin muhasebe işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek.
 • Üst Kurula olan borçların 6112 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde ödenmemesi halinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisanslarının iptali için Üst Kurula teklifte bulunmak.
 • Genel evrak ile arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
 • Hizmet binalarında haberleşme, aydınlatma, ısıtma, soğutma, havalandırma ve asansör hizmetlerini yürütmek, bu sistemlerin bakım ve onarımları ile inşaat işleri ile ilgili tadilat ve onarımları yapmak, enerji tasarrufu ile ilgili tedbirleri almak.
 • Temizlik ve taşıma hizmeti alımları ile su, elektrik, doğalgaz, akaryakıt, kırtasiye ve benzeri tüketim mallarının alımını yapmak.
 • Üst Kurulun ihtiyacı olan taşınmazların satın alınması, kiralanması, bakım, onarım ve tadilatlarının yaptırılması ile Üst Kurula ait taşınmazların satılması, kiraya verilmesi ve diğer kamu kurumlarına tahsisi işlemlerini yürütmek; sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek; Üst Kurul ve temsilcilik hizmetleri için gerekli taşıtların alımı, kiralanması, sigortalanması, bakım ve onarımı ile idare hizmetlerini yürütmek.
 • Üst Kurul ve teşkilatına ait ayniyat ile ilgili her türlü işlemi, 5018 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine dayanılarak 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak yapmak.
 • Gerekli hallerde geçici veya belli bir ihtisas gerektiren nitelikteki işler ile Üst Kurul tarafından düzenlenecek toplantı, seminer, sempozyum gibi toplantılar ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alım işlemlerini yürütmek.
 • Üst Kurul üyeleri ile personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümlerine göre sağlık hizmetlerinden yararlanmaları için gerekli işlemleri yapmak, tıbbi hizmetlerini yürütmek.
 • İlgili mevzuat çerçevesinde, sivil savunma ile seferberlik ve savaş hali planlarını hazırlamak, hizmet binalarının yangından korunması tedbirlerini almak.
 • Üst Kurula ait hizmet yerleriyle ilgili Koruma ve Güvenlik hizmetlerini 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek üzere hizmet satın almak, güvenlik tedbirlerini sağlamak, denetlemek, giriş ve çıkışları düzenlemek.
 •  Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

- Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Üst Kurulda bilgi işlem, bilgi ve iletişim sistemleri ile otomasyonla ilgili stratejileri oluşturmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, bilişim personelinin bilgi teknolojileri alanında güncel bilgiler edinmesini sağlamak, orta ve uzun vadeli planlar geliştirmek ve bu planlar çerçevesinde bilişim proje çalışmalarını başlatmak, yürütmek, izlemek, sonuçlandırmak ve Üst Kurula sunmak.
 • Yayın hizmetlerinin izlenmesi, kayıt edilmesi ve analizi için gerekli sistem ve teçhizatı temin etmek ve bu sistemleri gerekli hallerde yayıncı kuruluş stüdyolarından da faydalanmak suretiyle kurmak veya kurdurmak; bakım, onarım ve işletmesini yapmak veya yaptırmak.
 • Yayın hizmetlerinin izlenme ve dinlenme oranı ölçümlerinin yapılması aşamasında ilgili birimlerle birlikte bilgi işlem alt yapı donanım ve yazılım süreçlerini yönetmek, ihtiyaç duyulan bilişim hizmetlerini vermek.
 • Üst Kurul bilişim sistemleri platformu ve gereksinimleri için uygun olan donanımları, yazılımları, altyapıyı ve diğer unsurları seçmek, temin ve tesis etmek, tüm sistemlerin verimliliğinin artması yönünde araştırma yapmak ve uygulamaya sunmak.
 •  Yayın hizmetleriyle ilgili düzenlemelerde kullanılacak ölçü aletleri ve teçhizatı ile ilgili çalışmalara, bilişim teknolojileri açısından destek vermek.
 • Bilişim sistemlerinin hazırlanması, kullanılması ve taleplerin karşılanmasına yönelik standartları belirlemek, duyurmak ve uygulanmasını sağlamak.
 • İhtiyaç duyulması halinde, mevcut sistemler üzerinden verilen bilişim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması için gerekli olabilecek yedek sistemlerin temin edilmesini sağlamak.
 • Üst Kurul bilişim sistemlerinin ve bu sistemler üzerinde yer alan bilgilerin güvenliğini sağlamak üzere, bilgi ve bilişim güvenliği konusunda çalışmalar yapmak, bilişim sistemleri üzerinde güvenlik katmanları oluşturmak ve güvenlik politikalarını belirlemek ve Üst Kurula sunmak.
 • Bilişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kalite ve iyileştirme çalışmaları yapmak, sistemlerin ve üzerindeki uygulamaların aksama olmadan çalışması için gerekli önlemleri almak, iş planları çerçevesinde öncelikleri belirleyen tüm bilişim sistemlerinin bakım ve onarım çalışmalarını yapmak, yaptırmak.
 • Üst Kurulda bilişim sistemlerine ilişkin gereksinim duyulan ve planlanan uygulama yazılımlarının geliştirilmesini sağlamak, bu yazılımları kullanma kılavuzları ile birlikte çalışır durumda kullanıma açmak, uygulamadaki kullanıcıları eğitmek.
 •  Üst Kurulda kullanılan internet ve intranet gibi benzeri iletişim teknolojileri için gerekli alt yapıyı kurmak, ihtiyaç duyulan sistem ve uygulama yazılımlarını temin etmek, işletmek, çalışır ve güncel durumda tutmak.
 • e-Devlet uygulamaları çerçevesinde gerekli durumlarda ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve diğer ülkelerle işbirliği halinde teknoloji destekli ve vatandaş odaklı bilişim sistemlerinin Üst Kurul bünyesinde kurulmasını sağlamak.
 • Yurt içi ve yurt dışındaki bilişim ve yayıncılık teknolojileri ile ilgili toplantı, konferans, seminer gibi etkinliklere katılım sağlamak ve bu teknolojilerle ilgili her türlü yenilik, gelişme ve çalışmaları yakından takip etmek ve Üst Kurula sunmak.
 • Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Üst Kurulun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, hizmet amaçlarını oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak ve Üst Kurula sunmak.
 • Üst Kurulun strateji, politika, amaç ve hedefleri ile kurumsal vizyon ve misyonun belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, stratejik plan hazırlanmasında koordinasyon görevi yürütmek, uygulamayı izlemek, değerlendirmek, Üst Kurula önerilerde bulunmak.
 • Üst Kurulun faaliyet raporunu hazırlayarak Üst Kurulun onayına sunmak, onaylanmış faaliyet raporunun ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesini ve Üst Kurulun internet sayfasında yayımlanmasını sağlamak.
 • Yeni hizmet imkânlarını belirlemek, Üst Kurul hizmetlerini etkileyecek dış faktörlerin incelenerek kurumsal hizmetlerin etkinliğini analiz etmek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı alınması gereken önlemlere yönelik çalışmaların koordinasyon görevini yürütmek, bu çalışmaların sonuç ve önerilerini Üst Kurula sunmak.
 • Yayın hizmetleriyle ilgili gelişmeleri takip etmek, sektöre ilişkin genel stratejileri, ortak denetim, öz denetim ve ortak düzenleme mekanizmalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile birlikte belirlemek; yayın hizmetlerinin ülkemizde gelişmesine yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlayarak öneri ve sonuçları Üst Kurula sunmak.
 • Yayıncılık sektörüne ilişkin ulusal ve uluslararası vizyon ve strateji gerektiren hususlarda fikir, politika ve öneriler geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve Üst Kurula sunmak.
 • Üst Kurul kurumsal performans ve kalite ölçütlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını Kalite Yönetim Temsilcisi ile koordinasyon içinde yürütmek, gerektiğinde konuyla ilgili Üst Kurula önerilerde bulunmak.
 • Yazışma kodları ve standart dosya planına ilişkin yapılması gereken uygulamaları ilgili birimlerle paylaşmak ve Üst Kurula sunmak.
 • Üst Kurul bütçesinin stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlanmasını sağlamaya yönelik Üst Kurula önerilerde bulunmak.
 • Üst Kurul ve Üst Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Vakıflar Genel Müdürlüğü
- Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Çalışma Alanları

 • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı; Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşları ile ilgili olarak Genel Müdür adına teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
 • Mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıfların, vakfiye ve vakıf senedinde yazılı şartlara, yürürlükteki mevzuata uygun yönetilip yönetilmediği, amacı doğrultusunda faaliyette bulunup bulunmadığı, mallarının ve gelirlerinin vakfiye, 1936 Beyannamesi ve vakıf senedindeki şartlara uygun kullanılıp kullanılmadığı hususlarını incelemek, denetlemek ve rehberlik yapmak,
 • Vakıf ve iktisadî işletmelerinin ve iştiraklerinin denetleme ve inceleme işlerini yürütmek,
 • Müfettişlerin araştırma, inceleme ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük makamına sunmak, mülhak, cemaat, esnaf vakıfları ile yeni vakıfların iç denetim raporları ile sonuçlarını değerlendirmek ve gerekli işlemleri yürütmek görevlerini yerine getirmektedir.    

- Hukuk Müşavirliği

Çalışma Alanları

Hukukî konular ile hukukî, malî ve cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, Bakanlık/Cumhurbaşkanlığı veya diğer kuruluşlardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek Genel Müdürlüğün görüşlerini belirlemek,

Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

Genel Müdürlüğün taraf olduğu davalarda; gerekli bilgileri hazırlamak ve Genel Müdürlüğü temsil etmek veya Genel Müdürlükçe hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek,

Genel Müdürlük ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikleri hukukî açıdan incelemek, gerektiğinde hazırlamak ve gerekli görülecek değişiklikleri teklif etmek görevlerini yerine getirmektedir. 

- Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı

Arşiv ve Tescil Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlük Vakıf Kayıtlar Arşivinde bulunan vakfiye, ferman, hüccet vb. belgelerin tercümesinin ve transkripsiyonunun yapılmasını, tasniflenmesini ve arşivlenmesini sağlamak,  
 • Tevliyet, intifa hakkı, mazbutiyet, şart tebdili ile hayır şartlarının güncelleştirilmesi gibi belgelerin sicile kaydedilerek arşivlenmesini sağlamak, 
 • Kütüklere  tescil  edilmiş  vakıflarla  ilgili  belgeleri  ait  olduğu  vakıflarla   ilişkilendirilmesini ve fihristlerinin hazırlanmasını, vakıfların tesciline esas belgelerin arşivlenmesini sağlamak,    Vakıf Kayıtları Arşivinde yer alan belgelerin asıllarına uygun olarak onarımlarını ve konservasyonlarını yapmak veya yaptırmak, patoloji ünitesi kurulmasını sağlamak,   
 • Taviz bedeli ile ilgili olarak miri arazilerden mukataalı hayrata tahsis edilmeyenler ile aşar ve rüsumu vakfedilenlerin tespitine yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak, 
 • Vakıf Kayıtları Arşivinin kullanılmasını kolaylaştıracak ve her tür ilmi çalışmalar için fayda sağlayacak şekilde bir arşiv yönetim sistemini kurmak ve bu sistemin çalışmasını sağlamak,  
 • Vakıf Kayıtları Arşivinde yer alan tüm bilgi ve belgelerin derlenip mikrofilm ve bilgisayar ortamına alınmasını, bilgisayar yazılım ve donanım ürünlerinin teminini sağlamak,   
 • Vakıflara ait yurt içi ve yurt dışındaki taşınır vakıf kültür varlıklarının tespitini, envanterinin çıkarılmasını, tescilini, değerlendirilmesini, onarımını, restorasyonunu ve konservasyonunu yapmak veya yapılmasını sağlamak, 
 • Vakıfların merkezî sicil kayıtlarının tutulmasını ve kurulacak yeni vakıfların merkezî sicile tescilinin yapılmasını sağlamak,   
 • Mazbut ve mülhak vakıflara ait vakfiye ve vakfiye yerine geçen belgeleri analiz ederek, bu belgelerde yer alan şartlar ile mal varlıklarına ait bilgileri tespit etmek, bilgilerin düzenlenen formlar aracılığıyla ilgili birimlere intikalini sağlamak, 
 • Talep halinde vakfiye veya vakfiye yerine geçen belgelerin ilgili kısımlarının örneklerinin ilgilisine verilmesini sağlamak,   
 • Mazbut vakıfların tescil görmemiş hayrat taşınmazlarının vakıfları adına tescil edilebilmesi için gerekli belgeleri tespit ederek ilgili birimlere örneklerinin gönderilmesini sağlamak,   
 • Genel Müdürlük merkez ve taşra birimleri ile mahkemeler tarafından istenilen hususlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,   
 • Taşınır vakıf kültür varlıklarının bakım, onarım, restorasyon ve konservasyonunu yapmak üzere atölye ve laboratuvar kurulmasını sağlamak,   
 • İlmi araştırmalarla ilgili izin işlemlerini yürütmek, araştırmaların güvenlik içinde yürütülmesini sağlamak,   
 • Araştırma ve incelemelerin dijital sistem kullanılarak yapılmasını sağlamak,   
 • Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki taşınır vakıf kültür varlıklarını gerektiğinde satın alınmasını sağlamak,   
 • Müze, kültür merkezleri, kütüphane, sanat evleri ile vakıf kültür varlıklarında yapılmak istenen film ve fotoğraf çekimi, mulaj, her türlü kopyalama ile araştırma yapacak yerli ve yabancı araştırmacılarla ilgili izin işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,    
 • Gerçek ve tüzel kişilerin elinde bulunan vakfiye vb. belgeleri tespit ederek bunların Genel Müdürlük Vakıf Kayıtları Arşivine intikalini sağlamak,   
 • Vakıflarla ilgili konularda Genel Müdürlüğü temsilen yurtiçi veya yurtdışı toplantılara katılmak, çalışma gruplarında yer almaktır.

Kaçakçılıkla Mücadele ve Teberrukat Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Teberrukat eşyanın envanterini çıkarmak ve en geç beş yılda bir sayımını yaptırarak demirbaş kayıtları ile mutabakatını sağlamak,
 • Cami, mescit ve diğer vakıf binalarında ve depolarda bulunan teberrukat eşya ve diğer taşınır eşyanın; ihtiyaç fazlası, sağlam, kullanıma uygun veya eski eser olup olmadığını değerlendirmek ve tasnif etmek, eski eser olanların müzelere devrini, elden çıkarılması gerekenlerin ilgili mevzuat uyarınca dağıtımının yapılmasını sağlamak,
 • Vakıflara ait taşınır kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve kaçırılan eserlerin iadesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Vakıflara ait yurtiçi ve yurtdışındaki taşınır vakıf kültür varlıklarının tespitini, envanterinin çıkarılmasını, tecilini, değerlendirilmesini, onarımını, restorasyonunu ve konservasyonunu yapmak veya yaptırmak,
 • Taşınır vakıf kültür varlıklarının bakım, onarım, restorasyon, konservasyonunu yapmak üzere atölye ve laboratuvar kurulmasını sağlamak,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki taşınır vakıf kültür varlıklarının gerektiğinde satın alınmasını sağlamaktır. 

Kültürel İşler Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Vakıf Kayıtları Arşivinin güvenliğini sağlamak, düzenli olarak bakım ve temizliğini yaptırmak,   
 • Yurt içi ve yurt dışında sergiler açılmasını sağlamak,   
 • Her türlü bilimsel ve kültürel etkinliklerde gerektiğinde danışmanlık ve hizmet satın alınmasını sağlamak,   
 • Toplantı, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, sergi, fuar gibi etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak,   
 • Vakıf ve üst kuruluşlarıyla işbirliği içinde bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesini ve projeler üretilmesini sağlamak   
 • Vakıf Haftası kutlama etkinliklerinin düzenlenmesini sağlamak,   
 • Vakıf Kayıtları Arşivinde yer alan belgelerin aslına uygun olarak onarımını ve konservasyonunu yapmak veya yaptırmak, patoloji ünitesi kurulmasını sağlamaktır. 

Müzeler ve Kültür Merkezleri Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Vakıf kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirilmesini sağlamak,
 • Vakıf müze ve kültür merkezlerinin açılmasını, işleyişini ve denetimini sağlamak,
 • Müzelerde değer tespit ve takdir komisyonlarının kurulmasını sağlamak,
 • Müzelerdeki taşınır vakıf kültür varlıklarının nakil ve terkini ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Müzeler arasında kültür varlıklarının değişim teşhir planlamalarının yapılmasını sağlamak,
 • Müzelerde eser ve ziyaretçi istatistiklerinin tutulmasını sağlamak,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki taşınır vakıf kültür varlıklarının gerektiğinde satın alınmasını sağlamak,
 • Müzelerde tanıtım amaçlı eser imitasyonu, kitap ve benzeri eşya satışı yapılabilmesi için müze mağazacılığı oluşturulmasını sağlamak,
 • Her türlü bilimsel ve kültürel etkinliklerde gerektiğinde danışmanlık ve hizmet satın alınmasını sağlamak,
 • Toplantı, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, sergi, fuar gibi etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak,
 • Vakıf ve üst kuruluşlarıyla işbirliği içinde bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesini ve projeler üretilmesini sağlamak,
 • Vakıflara ait yurtiçi ve yurtdışındaki taşınır vakıf kültür varlıklarının tespitini, envanterinin çıkarılmasını, tecilini, değerlendirilmesini, onarımını, restorasyonunu ve konservasyonunu yapmak veya yaptırmak,
 • Müze, kültür merkezi ve sanat evlerinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilecek sergi ve kültürel etkinlikler için tahsis veya kiralama işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Müze, kültür merkezleri, sanat evleri ile vakıf kültür varlıklarında yapılmak istenen film ve fotoğraf çekimi, mülaj, her türlü kopyalama ile araştırma yapacak yerli ve yabancı araştırmacılarla ilgili izin işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Yurtiçi ve yurtdışında sergiler açılmasını sağlamak,
 • Vakıf müze ve kültür merkezlerinde ticari işletmeler açılmasına izin verilmesi hususunda görüş vermektir. 

Yayın ve Kütüphaneler Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün yayın planlamasını yapmak ve yayın takviminin oluşturulmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlük yayınlarıyla ilgili inceleme ve değerlendirme komisyonlarının oluşturulmasını sağlamak ve bu komisyonların çalışmalarıyla ilgili sekretarya faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Genel Müdürlük yayınlarının basımı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Genel Müdürlük yayınlarının dijital ortama aktarılmasını sağlamak, dağıtım ve satışını yapmak veya yaptırmak,
 • Vakıf kütüphanelerinin açılmasını, işleyişini ve güvenliğini sağlamak,
 • Kütüphanelerdeki taşınır vakıf kültür varlıklarının nakil ve terkini ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Vakıf kütüphanelerinde yapılmak istenen film ve fotoğraf çekimi, mulaj, her türlü kopyalama ile araştırma yapacak yerli ve yabancı araştırmacılarla ilgili izin işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Her türlü bilimsel ve kültürel etkinliklerde gerektiğinde danışmanlık ve hizmet satın alınmasını sağlamak,
 • Toplantı, konferans, panel, sempozyum, açık oturum, sergi, fuar gibi etkinlikler düzenlenmesini sağlamak,
 • Vakıf ve üst kuruluşlarıyla işbirliği içinde bilimsel, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlenmesini ve projeler üretilmesini sağlamak,
 • Vakıf kütüphanelerinde ticari işletmeler açılmasına izin verilmesi hususunda görüş vermektir. 

- Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı

Yeni Vakıflar Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Yeni vakıfların kuruluş ve senet değişikliklerinin merkezi sicile tescili ile kuruluş senetlerinin Resmi Gazete’de ilanını sağlamak,
 • Yeni vakıfların kuruluşunda Vakıflar Meclisince belirlenen asgari malvarlığının ilan edilmesini sağlamak,  
 • Vakıflara başlangıçta özgülenen mal ve hakların, daha yararlı olanları ile değiştirilmesi veya paraya çevrilmesi ve organlarında meydana gelecek eksikliklerin tamamlanması ile ilgili görüşün mahkemeye bildirilmesini sağlamak,
 • Türk Medeni Kanununa göre dağılması veya dağıtılması gereken vakıfların işlemlerini takip etmek,
 • Yeni vakıfların vergi muafiyeti ile ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
 • Yeni vakıflarca kurulacak vakıf üniversiteleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Vakıflarla ilgili olarak, adli ve idari makamlara intikali gereken konuların ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,
 • Vakıf yöneticilerinin görevden alınması, yönetimin geçici olarak görevden uzaklaştırılması ve vakfın kayyımca yönetilmesi konularıyla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • İdari para cezası ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamaktır. 

Mülhak ve Cemaat Vakıfları Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Mülhak vakıflarda yönetici ataması ile ilgili dosyayı hazırlayarak görüşü ile birlikte Vakıflar Meclisine sunulmasını, çıkacak karar doğrultusunda gereken işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 
 • Mülhak vakıflarda yönetici tarafından tayin edilen yardımcılara ilişkin kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Mülhak vakıflarca kullanılamayan hayrat taşınmazların, vakıf yöneticisinin talebi üzerine, başka bir hayrata dönüştürülmesi, akara devredilmesi veya paraya çevrilmesi yönündeki işlemlerin Vakıflar Meclisine sunulması ve gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Mülhak vakıflardan aile vakfına dönüştürülme taleplerinin Vakıflar Meclisine sunulmasını ve ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,  
 • Mülhak, cemaat ve esnaf vakıflarında, hayır şartlarını değiştirmeye, hayır şartlarındaki parasal değerleri güncel vakıf gelirlerine uyarlamaya ilişkin talepleri görüşü ile birlikte Vakıflar Meclisine sunulmasını ve ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Mülhak vakıflara ait akar ve hayrat taşınmazların tahsis, satış ve trampasına yönelik taleplerin görüşü ile birlikte Vakıflar Meclisine sunulmasını ve ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,   
 • Mülhak vakıflara başlangıçta özgülenen mal ve hakların, daha yararlı olanları ile değiştirilmesi veya paraya çevrilmesi ile ilgili taleplerin Vakıflar Meclisine sunulmasını ve sonrasında talep edilirse görüşün mahkemeye bildirilmesini sağlamak,   
 • Mülhak vakıflarda, fiili ve hukuki nedenlerle yönetici tayininin yapılamadığı durumlarda, bu vakıfların temsilen yönetimini sağlamak,   
 • Mazbutaya alınması gereken mülhak vakıflarla ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,    
 • Cemaat vakfı yöneticilerinin seçimi ile ilgili işlemlerin takip edilmesini sağlamak,   
 • Cemaat vakıflarınca kullanılamayan hayrat taşınmazların aynı cemaate ait başka bir vakfa tahsisi veya vakfın akarına dönüştürülmesine ilişkin talepleri görüşü ile birlikte Vakıflar Meclisine sunulmasını ve gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak,   
 • Vakıflarla ilgili olarak, adli ve idari makamlara intikali gereken konuların ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,   
 • Vakıf yöneticilerinin görevden alınması, yönetimin geçici olarak görevden uzaklaştırılması ve vakfın kayyımca yönetilmesi konularıyla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,   
 • Cemaat vakıflarının başlangıçta özgülenen mal ve hakların, daha yararlı olanları ile değiştirilmesi veya paraya çevrilmesi ile ilgili görüşün mahkemeye bildirilmesini sağlamak,   
 • İdari para cezası ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamaktır. 

İstatistik ve Değerlendirme Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Mülhak, Cemaat ve Yeni Vakıfları temsil edecek Vakıflar Meclisi üyelerinin seçimi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,   
 • Mülhak, Cemaat ve Yeni Vakıfların istatistiki bilgilerinin derlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak,   
 • Vakıf Bilgi Yönetim Sisteminin (VBYS) yönetimini, geliştirilmesini, kullanımını, diğer kullanıcılara kullanım desteği verilmesini, vakıflarla ilgili verilerin raporlanmasını, istatistiğinin çıkartılmasını ve paylaşılmasını sağlamak,   
 • İdari para cezalarının takibinin yapılmasını sağlamaktır 

- Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı

Hizmet Planlama Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Vakfiyelerinde sağlık şartı bulunan mazbut vakıfların ve hizmet şartlarının tespit edilmesini sağlamak,
 • Sağlık hizmeti şartı bulunan mazbut vakıfların akar ve hayrat taşınmazlarının tespiti ile sağlık hizmetine tahsis şartlarının belirlenmesini sağlamak,
 • Sağlık hizmetine vakfedilen hayrat taşınmazların sağlık hizmetinde kullanılmasına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • İlgili hizmet birimlerinin niteliklerini, personel, araç, gereç ve hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek,
 • Ücretsiz tedavi edilecek fakir ve garipler ile diğer hastalara yönelik uygulamaların planlanmasını sağlamaktır.

Sağlık Kuruluşları Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan sağlıkla  ilgili hayır  şartlarının gerçekleştirilmesi amacıyla; ayakta, yataklı, gezici sağlık hizmeti vermek ve bu konu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,    
 • Yeni hastane ve sağlık merkezlerinin açılması, kurulması ve işletilmesi ile ilgili fizibilite çalışmaları yapmak veya yaptırmak,   
 • Sağlık tesislerinin yapılmasını, yenilenmesini ve onarımlarını, tıbbi araç, gereç, alet ve cihazların temini ile bakımlarının yapılmasını sağlamak,   
 • Sağlık tesislerinin etkin ve verimli bir hizmet vermesine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,   
 • Mevcut veya kurulacak yeni hastanelerin eğitim ve araştırma hastanesi olarak etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,   
 • Sağlık tesislerin iş programlarını ve bütçe tasarılarını görüşüyle birlikte Vakıflar Meclisine sunmak,   
 • Sağlık tesislerinin mali tabloları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamaktır. 

Hasta Kurum İlişkileri Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Ücretsiz tedavi edilecek fakir ve garip hastalara her türlü ilaç, tıbbi araç ve malzemelerin temini ile hastane imkânları ölçüsünde diğer hastalarla aynı kalitede olmak üzere hizmet verilmesini sağlamak,  
 • Sağlık hizmeti veren yurtiçi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, sağlık hizmet ve kalite standartlarının uygulanmasını sağlamak,   
 • Gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, sosyal güvenlik kuruluşları ve sağlık alanında hizmet veren özel sigorta şirketleriyle anlaşma yapılmasını sağlamak,   
 • Verilen sağlık hizmetleri ile ilgili talep ve şikâyetlere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,    
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili konularda hasta ve çalışanlara verilecek eğitimlerin planlanması, her türlü yazılı ve görsel materyallerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. 

- Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı

Kiralama Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlükçe değerlendirilemeyen veya işlev verilemeyen mazbut vakıflara ait hayrat taşınmazları fiilen asli niteliğine uygun olarak kullanılıncaya kadar kiraya verilmesini sağlamak,,   
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların asli niteliğine uygun olarak kullanılması amacıyla kiralanmasını sağlamak,   
 • Kiralamaya ilişkin süreler ile usul ve esasları belirlemek,   
 • Kiraya verilen veya tahsis edilen mazbut vakıflar ile Genel Müdürlüğe ait taşınmaz malların, hırsızlık, yangın ve doğal afetlere karşı kullananları tarafından Genel  
 • Müdürlük adına sigortalanmasını sağlamak,   
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlardan uygun olanların vakıf konut veya hizmet statüsüne alınması ve çıkarılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,   
 • Genel Müdürlüğün diğer birimleri ile teknik konularda işbirliği yapmaktır.

Mülkiyet Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Tasarruf edenleri veya malikleri mirasçı bırakmadan ölen, kaybolan, terk veya mübadil gibi durumlara düşen icareteynli ve mukataalı taşınmaz malların mülkiyetinin vakfı adına tesciline ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,    
 • Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıklarının mazbut vakfına devrini sağlamak,   
 • Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar taşınmazların satış ve taviz bedelleri ile satın alınacak, trampa ile edinilecek veya yeniden yaptırılacak taşınmazların vakıfları adına hisseleri oranında tapuya tesciline ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,    
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların her türlü tecavüzden korunmalarını sağlayacak tedbirlerin alınmasını sağlamak,   
 • Tavize tabi olan taşınmazların tespiti, eşdeğer bir taşınmazla takası ve taviz bedellerinin tahsili ile taviz bedeli tahsil edilen taşınmazların serbest tasarrufa terkine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,    
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların tespit ve tapuya tesciline ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak, 
 • Genel Müdürlüğün diğer birimleri ile işbirliği yapmaktır.

İmar ve Kadastro Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Tapu tarama, işgalli vakıf taşınmazlarına ait trampa, imar affı ve tapu tahsis işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,   
 • Harita alımı, ölçüm, hudutlandırma ve aplikasyon işlerinin yürütülmesini sağlamak,    
 • Taşınmazlarla ilgili ifraz, tevhit, yola terk vb. işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,    
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar için; Genel Müdürlüğe sunulan imar ve parselasyon planlarını değerlendirmek, imar uygulama ve kadastro çalışmalarının takip edilmesi ile taşınmazların akar niteliğini koruyacak şekilde düzenlenmesi işlemlerinin takip edilmesini sağlamak,   
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait olup uygulama imar planlarında okul, hastane veya spor alanında kalan taşınmazlardan, ilgili kurumlar tarafından imar planının tasdik tarihinden itibaren iki yıl içerisinde kamulaştırılmayanların, ilgili bakanlığın görüşü alınarak özel okul, özel hastane veya özel spor tesisi olarak değerlendirilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,   
 • Genel Müdürlüğün diğer birimleri ile teknik konularda işbirliği yapmaktır.

Gayrimenkul Değerlendirme Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların; kat karşılığı inşaat, yapım veya onarım ile restorasyon veya onarım karşılığı kiralama modelleri çerçevesinde değerlendirilmesini sağlamak, yatırıma ilişkin gerekli izin, görüş, karar vb. süreçlerle ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,    
 • Yatırıma hazır gayrimenkuller için ekspertiz yaptırmak,   
 • Tapu ferağı işlemlerini yürütmek,   
 • Genel Müdürlüğün diğer birimleri ile teknik konularda işbirliği yapmaktır.

Tespit ve Takip Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Vakıf taşınmazları kütüklerinin tutulması, 
 • Vakıf taşınmaz malların kütükleri üzerinde yapılacak kayıt, terkin ve tahsis işlerinin yapılması, 
 • İdaremize yapılacak bağış taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, 
 • İzale-i şüyu ve şufa davalarının takip ve değerlendirme işlemlerini yapmak, 
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının idaremiz taşınmazlarına yapılan kamulaştırma işlemlerini takip etmek, 
 • Satış işlemlerinin Genel Müdür onayını ve takip işlerini yürütmek, 
 • Elde tutulmasında fayda görülmeyen vakıf emlakinin tespiti ile ilgili işlemleri yapmak, 
 • Trampa işlemlerinin takibini yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamaktır. 

- Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Sanat Eserleri Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının onarım ve restorasyonlarının yapılmasını veya yaptırılmasını sağlamak,   
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarının basit onarımları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,    
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyatlarını tespit etmek ve yayınlamak ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,    
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarının ve koruma alanlarının kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,    
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait idari imkânlarla yapılacak inşaat yapımı ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak,    
 • 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,    
 • Yurtdışı vakıf kültür varlıklarının proje, onarım ve restorasyonları ile ilgili iş deneyim belgelerinin düzenlenmesini sağlamak,    
 • Taşınmaz vakıf kültür varlıklarının restorasyonlarına ilişkin sözleşme bedelinin %50 si üzerindeki iş artışı işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktır

Proje ve Tescil Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarının tespit edilmesi, envanterinin çıkarılması, tescil işlemlerinin yapılmasını ve belgelerin arşivlenmesini sağlamak,   
 • Yurtdışındaki mazbut vakıflara ait vakıf kültür varlıklarının belgelerinin arşivlenmesini sağlamak,   
 • 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,    
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarının halihazır durumlarının fotoğraflarla tespit edilmesini, belge, bilgi ve projelerin EVOS sistemine giriş işlemlerinin yapılmasını sağlamaktır.

Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarının proje, onarım ve restorasyonları ile ilgili yıllık ve beş yıllık programların hazırlanmasını veya hazırlatılmasını sağlamak,   
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait kültür varlıklarının onarım ve 
 • restorasyonlarını, talep halinde kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler arasında düzenlenen protokol esasları ile ilgili koordinasyonu sağlamak,   
 • EVOS ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,    
 • Kalkınma Bakanlığınca yürütülen kalkınma eylem planlarına ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamaktır.

- Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı

Aşevi ve Yurtlar Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Vakfiyelerde yazılı hayır şartlarını yerine getirmek üzere yurtlar ve aşevleri açma işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,   
 • Gerektiğinde yurtlar ve diğer tesislerde çalışan personel için hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini sağlamak,    
 • Yurtta barınan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak,    
 • Yurt ve aşevleri açılması veya kapatılmasına yönelik etüt çalışmaları yapmak veya yaptırmak,    
 • Bağış et ve diğer gıda maddelerinin öğrenci yurtları ve aşevlerine dağıtımını sağlamak,    
 • Bölge Müdürlüklerince derlenen kuru gıda yardım talepleri doğrultusunda kadro sayılarını içeren Kadro Listesinin hazırlanması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,   
 • Piyasa fiyat araştırması yapılarak kuru gıda yardım paketi içerik ve miktar listesinin oluşturulmasını sağlamak,    
 • Muhtaç aylığı, eğitim yardımı ve aşevi hizmetinden yararlananların kayıt altına alınmasında uygulama birliğini sağlamak,    
 • Her seviyede eğitim-öğretim tesisleri açmak, çalışmalarını izlemek, öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim ve öğrenim imkânlarına sahip olabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

Hayır Hizmetleri Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Mazbut vakıflara ait vakfiyelerde yazılı hayır şartlarının yerine getirilmesini sağlamak,   
 • Mazbut vakıfların vakfiyelerdeki hayır şartlarını yerine getirmek üzere, kabiliyetli veya maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini sürdürmek üzere çeşitli şekillerde destek olmak,   
 • Muhtaç aylığı, eğitim yardımı ve aşevi hizmetinden yararlananların kayıt altına alınmasında uygulama birliğini sağlamak, 
 • İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin burs taleplerini Hayır Hizmetleri Yönetim Sistemine (HHYS’ye) girmesiyle sistemde oluşan puan sıralaması doğrultusunda Bölge  
 • Müdürlüğünce hazırlanmış Asıl ve Yedek Listelerin onaylanmasını sağlamak,
 • Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs hizmetlerinde, HHYS üzerinden / Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Öğrencileri Burs Başvuru Formunun doldurulmasıyla yapılan Yükseköğrenim burs başvuruları sonucunda oluşan başvuranlar listesinin HHYS bünyesindeki puanlama formülüne / Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yardımı Değerlendirme Kriterine (Ek-2’ye) göre puanlamaya tabi tutulmasını sağlamak,   
 • Puanlara göre sıralanmış başvuranlar listesinden, onaylanan kadro sayısına göre asil ve yedek listelerin oluşturulmasını ve asil listelerin yayınlanmasını, öğrencilerin öğrenim gördüğü illere göre Bölge Müdürlüklerine gönderilmesini, gönderilen listelerdeki öğrencilerin başvuru bilgilerinin doğrulanmasını sağlamak, 
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait hayrat taşınmazlara öncelikle vakfiyeleri doğrultusunda işlev vermek, değerlendirilemeyen veya işlev verilemeyen hayrat  taşınmazları fiilen asli niteliğine uygun olarak kullanıncaya kadar geçici süreyle kiraya verilmesi yönünde ilgili birimlere teklifte bulunmak, 
 • Tahsise konu taşınmazları; vakfiyesinde yazılı hizmetlerde kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına, benzer amaçlı vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere tahsis işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 
 • Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait olup tahsis amacına uygunluğunu kaybetmiş, kanunlara veya kamu düzenine aykırı olan, kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılması mümkün olmayan taşınmazların gayece aynı veya en yakın başka bir hayrata dönüştürülmesi ya da akara devredilmesine dair işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 
 • Hayrat taşınmazların tahsis amacına uygun kullanımlarını sağlamak,   
 • İlgili Bölge Müdürlüğünden tahsis talebi için gelen hayrat taşınmazın mevcut durumu ile ilgili belgeler doğrultusunda resimli bir bilgi notu hazırlanarak talep ile birlikte Genel Müdürlük Makamının onayına sunulmasını sağlamak,   
 • Tahsis talebinin Genel Müdürlükçe uygun görülmemesi halinde tahsis talebinde bulunan kurum veya kuruluşu bilgilendirmek üzere Bölge Müdürlüğünü talimatlandırmak,   
 • Taşınmazın Genel Müdürlükçe işlev verilmek amacıyla, vakfiyesinde yazılı hizmetlerde kullanılmak üzere tahsisinin uygun olduğunun makam onayının ardından Bölge Müdürlüğüne tahsis protokolü gönderilmesini sağlamak,   
 • İlgili Bölge Müdürlüğünden tahsis protokolü gelen taşınmazın vakfiye kayıtları ile birlikte mevcut durumuna ait diğer belgelerden oluşan dosyanın hazırlanmasını ve Vakıflar Meclisine sunulmasını sağlamak,   
 • Vakıflar Meclisince taşınmazın tahsisinin uygun görülmemesi durumunda idarece işlev verilerek veya kiralama şeklinde değerlendirileceğinin Bölge Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak, 
 • Vakıflar Meclisince taşınmaz tahsisinin uygun görülmesi halinde ise Bakanlık/Cumhurbaşkanlığı Makamına onay için gerekli evrakları göndermek üzere Genel Müdürlük makamına sunulmasını ve Vakıflar Meclisi Kararı ile Bakanlık/Cumhurbaşkanlığından gelen olumlu ya da olumsuz kararın ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamaktır,

Sosyal Yardım Müdürlüğü

Çalışma Alanları

Muhtaç aylığı, eğitim yardımı ve aşevi hizmetinden yararlananların kayıt altına alınmasında uygulama birliğini sağlamak,   

Mazbut vakıfların vakfiyelerdeki hayır şartlarını yerine getirmek üzere, muhtaç aylığı verilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,   

Sosyal yardım hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,   

İllerin talepleri, kalkınmışlık durumu, nüfus yoğunluğu, bütçe imkânları vb. kriterleri dikkate alarak iller bazında muhtaç kadro dağılım cetvelinin hazırlanmasını ve Bölge 

Müdürlüklerince muhtaç kadro dağılımının yapılmasını sağlamak,   

Engelli ve yetim kişiler tarafından Bölge Müdürlüklerine yapılan muhtaç aylığı başvurularının, ilgili başvuru belgelerinin Bölge Müdürlüğünce incelenip değerlendirilmesini müteakip kontrolünü ve onaylanmasını sağlamak,   

Muhtaç Aylığı onaylanması ile Muhtacın kütük, kimlik ve ikametgâh bilgilerinin Muhtaç Aylığı Modülüne işlenmesini sağlamaktır.

- Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilgili olarak;
 • Türkiye’ye ilişkin AB İlerleme Raporlarına ait kurum katkısı ile ilgili gerekli koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Türkiye’ye ilişkin AB İlerleme Raporlarında yer alan maddi hataların tespiti için gerekli koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Ortaklık Komitesi Toplantılarına katılım için gerekli koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Siyasi İstişare Toplantılarına katılım için gerekli koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Siyasi İşler Alt Komitesi Toplantılarına katılım için gerekli koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Reform Eylem Grubu Toplantılarına katılım için gerekli koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 • İlgili fasıllar için yapılan toplantılara katılım için gerekli koordinasyonu ve yazışmaların yapılmasını sağlamak,
 • Komisyon Toplantıları için bilgi notu gönderilmesini sağlamaktır...
 • AB Kaynaklı fonları araştırmak, Proje geliştirmek ve yürütmek ile ilgili olarak;
 • AB Fonu sağlayan kurum ve kuruluşların proje bilgilendirme toplantılarına katılmak,
 • Yararlanılabilecek dış kaynakların düzenli olarak araştırılmasını sağlamak,
 • Proje geliştirilmesini, yürütülmesini ve raporlanmasını sağlamaktır.

Uluslarası İlişkiler Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün görev ve ilgi alanına giren konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde toplantılarda Genel Müdürlüğün temsilini sağlamak, bu alanda yapılacak işbirliği çalışmalarını koordine etmek ve konu ile ilgili birimler arasında bilgi paylaşımında bulunmak,
 • Genel Müdürlüğün taraf olduğu konularda çeşitli ülkelerin hükümetleri ile akdedilecek anlaşmalar, onarım protokolleri, mutabakat zaptları, iyi niyet ve işbirliği protokolleri gibi anlaşmaların hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek ve bu amaçla ilgili birimler arasında eşgüdümü sağlamak,
 • Yerli ve yabancı vakıfların uluslararası alandaki faaliyetlerini değerlendirmek ve bu konularda ilgili birimlerle bilgi paylaşımında bulunulmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlük yetkililerinin dış ülkelerde yapacakları incelemeler ile yurtdışından Genel Müdürlüğe yapılacak ziyaretleri organize etmek ve gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını sağlamak,
 • Vakıf medeniyetinin uluslararası alanda yayılmasını ve tanıtımını sağlamak amacıyla gerekli eğitsel, sanatsal ve kültürel faaliyetleri koordine etmek,
 • Vakıflar konusunda uluslararası mevzuatı takip etmek/ettirmek ve derlemek/derlenmesini sağlamaktır.

Yurtdışı ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • UNESCO Dünya Kültür Mirası kapsamında bulunan vakıf kültür varlıklarının korunmasına ve geliştirilmesine yönelik Genel Müdürlük tarafından yapılan çalışmalar hakkında ilgili birimler ile UNESCO arasında koordinasyonu sağlamak,   
 • Yurtdışında bulunan mazbut ve mülhak vakıflar ile bunlara ait emlak ve vakıf kültür varlıklarının tespiti, envanterinin çıkarılması, tescili, korunması, onarımı, restorasyonu, ihyası ile amaçlarına uygun işlevsellik kazandırılması için yapılacak çalışmaların ilgili birimlerle birlikte yürütülmesini sağlamak,    
 • Yurtdışına kaçırılan vakıf kültür varlıklarının takip ve iadesi konusunda ilgili birimler arasında işbirliğini sağlamaktır.

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
- İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri

Çalışma Alanları

 • İl içinde nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin mevzuata uygun ve düzgün bir biçimde yürütülmesini, nüfus kütüklerinin ve adres kayıtlarının eksiksiz, düzenli ve güncel bir şekilde tutulmasını sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almak ve uygulamak,
 • Valiliğin; Bakanlık, ilçeler ve diğer kuruluşlarla nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine ilişkin haberleşmelerini yapmak, 
 • İl müdürlüğüne gönderilen ödeneklerin kullanılması, tahakkuku ve taşınır iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,
 • Vatandaşlık başvuru inceleme komisyonuyla ilgili sekreterya görevlerini yapmak. 

- İlçe Nüfüs Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık, evlendirme ve adrese ilişkin işlemleri mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek,
 • Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
 • Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malûl olan evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek,
 • 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen esaslara göre kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi veya bilgi vermek,
 • Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak,
 • Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak,
 • Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,
 • Nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı ve mavi kart düzenlemek,
 • Nüfus müdürlüğüne gönderilen ödeneklerin kullanılması, tahakkuku ve taşınır iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 • Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.
 • Pasaport ve Sürücü Belgesi düzenlemek.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlık ana ve ek hizmet binalarının her türlü temizlik, taşınma hizmetleri ile Bakanlık Birimlerinin yeniden tanziminden doğan yerleşim hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Bakanlıkta yapılan karşılama, uğurlama vb. törenlerle ilgili iş ve işlemleri Özel Kalem Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütmek,
 • Başkanlığın sorumluğu olduğu konferans ve toplantı salonlarında gerçekleştirilecek olan konferans, basın toplantısı, brifing, kokteyl vb. etkinlikler için ihtiyaç duyulan tanzim ve düzenleme işlerini yapmak,
 • Ulusal bayramlar ile belirli gün ve haftalarda Bakanlık merkez binasına bayrak ve poster asılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Birimde görev yapan personelin izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Birimin ihtiyaç duyduğu yapım, bakım-onarımın yapılmasını sağlamak; mal ve hizmet alımları ile malzeme teminine ilişkin teknik şartnameyi hazırlamak,
 • Birimde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak

- Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Yemek Servisi Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin teşkili için gerekli işlemleri yapmak,
 • Bakanlık mutfak ve yemekhanelerinin idaresini, yemeğin pişirilmesini, yemekhanelere dağıtımını ve personele sunulmasını sağlamak, buna ilişkin tedbirleri almak ve uygulamak,
 • Maliye Bakanlığınca yayımlanan bütçe uygulama talimatları çerçevesinde personelden alınacak yemek katkı miktarını tespit etmek ve onaylarını almak,
 • Tabldot yemek servisi gelirleri ile Bakanlık bütçesine konulan yemek yardımı ödeneğinin kısa vadede ihtiyaç duyulmayan paralarının, bankalarda vadeli ve vadesiz hesaplarda değerlendirilmesine karar vermek ve işlemlerini yapmak,
 • Muhasebe memuru tarafından düzenlenen kesin hesap cetvellerini kontrol etmek, mali yılın bitimini takip eden ayın sonuna kadar Başkanın Onayına sunmak,
 • Yemek hizmetine yönelik mal ve hizmet alımı yapmak üzere Satın Alma ve Muayene Kabul Komisyonunun asil ve yedek üyelerini tespit edip Başkanın Onayına sunmak,
 • Tesis müdürü, üye gıda mühendisi/diyetisyen veya tabip ve aşçıbaşı ile birlikte hazırlanan haftalık/aylık yemek listelerinin onaylanarak uygulanmasını sağlamak,
 • Tabldot ve seçmeli yemek servisinin ihtiyacı olan gıda maddeleri ile diğer malzemelerini satın almak, ambara konulmasını sağlamak ve ambar kaydı ile muhasebe kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını sağlamak ve üçer aylık periyotlar halinde tutanağa bağlamak,
 • Mutfaktaki ve diğer kullanım yerlerindeki malzeme ve makinelerin bakımını, temizliğini yapmak/yaptırmak ve usulüne uygun çalıştırılmasını sağlamak,
 • Mutfak çalışanlarının; 05.07.2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” çerçevesinde hijyen eğitimi almalarını ve çalışmaya engel bulaşıcı hastalıklarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesini sağlamak,
 • Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ile İçişleri Bakanlığı Yemek Servisi Yönergesi hükümlerini uygulamak,
 • Mutfakta görevli aşçılar arasından bir aşçı başı görevlendirilmesi için teklifte bulunmak,
 • Yemek Servisi Yönetim Kurulunun hesap iş ve işlemlerinin; Başkan Onayı ile oluşturulan bir komisyon tarafından denetimini sağlamak ve denetim raporunda belirtilen eksiklikleri gidermek,
 • Bakanlığın sosyal tesislerinde hizmet veren bay - bayan kuaförü, kuru temizleme-terzi ile çay ocakları işletmelerinin Milli Emlak Müdürlüğünce ihale ile kiraya verilmelerini sağlamak, buraların denetim ve kontrollerini yapmak,
 • Vali Ali Galip Kaya Gündüz Bakımevi Müdürünün görevlendirilmesi için teklifte bulunmak,
 • 08.12.1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan, 14.04.2006 tarihli “İçişleri Bakanlığı Vali Ali Galip Kaya Gündüz Bakımevi Yönergesi”ne göre; Bakanlık mensupları ile diğer kamu kurumu personeli ve kamu kurumu personeli olmayanların 03 - 06 yaş gurubundaki çocuklarının güvenli bir ortam içerisinde; bilimsel yöntemlerle fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal bakımdan uyum içerisinde olmalarını sağlamak, doğru beslenme bilgi ve becerisini kazandırmak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanmayı öğretmek, çocukları ilkokula hazırlamak, geleneklere, milli ve manevi değerlere bağlı ve saygılı olmalarını ve sosyal ilişkilerinin oyun yoluyla geliştirmesini sağlamak,
 • İçişleri Bakanlığı Yemek Servisi ile Vali Ali Galip Kaya Gündüz Bakımevinin iş ve işlemlerine ilişkin yönergeleri hazırlamak,
 • Birimin ihtiyaç duyduğu yapım, bakım-onarım yapılmasını sağlamak; mal ve hizmet alımları ile malzeme teminine ilişkin teknik şartnameyi hazırlamak,
 • Birimde görev yapan personelin izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Birimde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak,
 •  Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

- İnşaat, Emlak, Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlık Birimlerinin ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemenin teminine ve hizmet alımlarına ilişkin kriter ve özellikleri belirleyerek teknik şartnameleri hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Bakanlık ana ve ek hizmet binaları ve lojmanlarla ilgili yeni proje veya tadilat projelerini hazırlamak veya hazırlatmak ve bunlara ait her türlü keşif, metraj ve yaklaşık maliyet çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 • İhtiyaç duyulması halinde hükümet konağı, vali konağı, kaymakam evi ve diğer tesis ve binalarla ilgili yeni proje veya tadilat projelerini hazırlamak veya hazırlatmak ve bunlara ait her türlü keşif, metraj ve yaklaşık maliyet çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 • Bakanlık ana ve ek hizmet binalarında kullanılan veya kullanılacak aydınlatma, temiz su, atık su, ısıtma-havalandırma, asansör ve telefon sistemlerini kurmak veya kurdurmak, kayıtlarını tutmak (sayaç, abonelik vb.) ve bu sistemlerin her zaman çalışır durumda olmaları için her türlü periyodik bakım-onarım ve kontrolleri yapmak veya yaptırmak,
 • Bakanlık ana ve ek hizmet binalarında yapılacak tadilat ve onarımlar ile buralarda kullanılan makine ve teçhizatın tamirleriyle ilgili işlemleri mevcut atölyeler ve teknik personel eliyle yürütmek; tamir ve onarımlarda ihtiyaç duyulan malzemelerin ilgili teknik personel tarafından tespitinin yapılarak satın alınması için teklifte bulunmak,
 • Mevcut veya kullanılabilecek cihaz, malzeme, ekipman ve sistemlerle ilgili teknolojik gelişmelerin takip edilerek Bakanlığın hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yönelik görüş, öneri ve projeleri hazırlamak veya hazırlatmak,
 • Birimde görev yapan personelin izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek
 •  Birimin ihtiyaç duyduğu yapım, bakım-onarımın yapılmasını sağlamak; mal ve hizmet alımları ile malzeme teminine ilişkin teknik şartnameyi hazırlamak,
 •  Birimde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak
 •   Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

- Genel Evrak Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlığa gelen evrakı kabul etmek, dijital ortamda kopyalamak ve e-İçişleri sistemine kaydettikten sonra ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
 • Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekli görülenlerin makama sunulmasını sağlamak,
 • Bakanlık merkez birimlerince çıkışı yapılan evrakı tasnif etmek, posta ve dahili zimmet fişlerine kaydederek göndermek,
 • Bakanlığa gelen gizli yazıları kabul etmek, e-İcişleri sistemine kaydettikten sonra ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
 • Birimde görev yapan personelin izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Birimin ihtiyaç duyduğu yapım, bakım-onarımın yapılmasını sağlamak; mal ve hizmet alımları ile malzeme teminine ilişkin teknik şartnameyi hazırlamak,
 • Birimde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek. 

- Güvenlik Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlık merkezinde koruyucu güvenlik hizmetlerinin uygulanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Jandarma Genel Komutanlığı Kışla ve Karargah Güvenlik Yönergesi çerçevesinde, Bakanlık merkez ve ek binalarında koruma ve güvenlik ile ilgili protokol yapmak ve koordinasyona ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bina girişleri, dış çevre girişleri ve geçiş noktalarında kullanılan her türlü güvenlik sistemi ve cihazlar (X-Ray, Kapı Tipi Metal ve El Tipi Metal Detektör, CCDV Sistemi, Kollu Bariyer, Optik Plaka Okuma Sistemi vb.) ile müracaat noktalarının İnşaat Emlak Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ile işbirliği içerisinde çalışır halde tutulmasını sağlamak, ç) Bakanlık ana ve ek hizmet binalarında sözleşmeli veya geçici olarak çalışan personel ile bağlı kuruluş personeline “Elektromanyetik Geçici Giriş Kartı” verilmesi, yenilenmesi ve geri alınması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık ana ve ek hizmet binalarına gelen ziyaretçilere “Ziyaretçi Giriş Kartı” verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık ana hizmet binasında bulunan CCDV sistemine ait dış kameraların kayıtlarının en az son 30 gün, iç kameraların kayıtlarının ise en az son 15 gün saklanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık otoparkından yararlanacak özel ve resmi araçların optik plaka okuma sistemine kaydedilmesi ve silinmesi ile otopark yönetimi ve kullanımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Jandarma Genel Komutanlığı araç girişlerinden Bakanlık ve Bakanlık otoparkına giriş yapacak araçlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık Nöbetçi Memurluğu Yönergesi ve güvenlik protokolü gereğince mesai saatleri içinde ve dışında, bayram ve resmi tatil günlerinde, Bakanlığa gelecek her türlü haber, yazı ve mesajların hızla değerlendirilmesi ve Bakanlık yetkililerine iletilmesi ile iç ve dış güvenliğin etkin bir şekilde sağlanmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık ana ve ek hizmet binalarında yangın önleme, söndürme, eğitim ve nöbet hizmetleri ile ihtiyaçlar doğrultusunda “İçişleri Bakanlığı Yangından Korunma İç Düzenlemesi”nin hazırlanması; bu düzenleme doğrultusunda Bakanlık ana ve ek binalarında hizmet veren birimlerin “Yangından Korunma Talimatı” hazırlamalarının sağlanması ve uygulanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği il ve ilçelerdeki hükümet konakları için İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının ilgili birimlerince tespit edilerek, Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ve Bakanlık tarafından belirlenen tahsis şekline göre harcama yapılması gereken ödeneklerin il ve ilçelere gönderilmesine dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Görevin gerektirdiği malzeme ve teçhizatın hazır bulundurulmasının sağlanması ve bu amaçla gerekli ödeneğin bütçeye konulması için teklifte bulunulmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Birimde görev yapan personelin izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Birimin ihtiyaç duyduğu yapım, bakım-onarımın yapılmasını sağlamak; mal ve hizmet alımları ile malzeme teminine ilişkin teknik şartnameyi hazırlamak,
 • Birimde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak,
 • Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek. 

- Arşiv Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Milli arşiv politikası çerçevesinde Bakanlık arşiv politikasını oluşturmak, geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek, bunlara ilişkin esasları belirleyerek Bakanlık Makamının Onayına sunmak ve izlemek,
 • Bakanlık merkez birimlerden arşivlik malzeme ile arşiv malzemesini teslim almak,
 • Bakanlık merkez birimlerden teslim alınan arşivlik malzemeyi uygun koşullarda muhafaza etmek, kayba uğramalarını önlemek,
 •  Bakanlık merkez birimlerden teslim alınan malzemeyi asli düzenleri içerisinde aidiyetlerini bozmadan yerleştirmek,
 • Depo yerleşim planını hazırlamak,
 •  Ayıklama ve imha komisyonlarını oluşturmak,
 • Arşivlik malzemenin niteliğini belirleyerek tespiti ve değerlendirmesini yapmak,
 • Bakanlığın Merkez ve Taşra Birim arşivlerinde ayıklama, saklama, imha ve diğer arşiv faaliyetlerine rehberlik etmek, denetlemek veya denetlenmesini sağ¬lamak,
 • Bakanlık merkez birimlerince tespit edilen imhalık arşiv malzemesi ile kurum arşivinde yapılan ayıklama sonucunda imha komisyonunca belirlenen imhalık arşiv malzemesinin imhasını sağlamak,
 • Ayıklama ve İmha Komisyonunun çalışmaları sonucunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi uygun görülen arşiv malzemesinin tasnif edilerek envanterleriyle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim etmek ve devredilmeyecek olanların korunmasını sağlamak,
 • Arşivlik malzemenin tamir ve restorasyonunu yapmak veya yaptırmak,
 •  Arşivlik malzemenin kopyalarını çıkararak devamlılığını sağlamak ve bunların küçük hacimlere dönüştürülmesi için film, mikrofilm ve gerektiğinde diğer ileri teknikleri uygulamak,
 • Araştırmaya açık arşiv malzemesi için tanıtıcı rehber ve katalog hazırlamak,
 • Birim ve kurum arşivlerinden yararlanma taleplerini karşılamak, kolaylaştırıcı tedbirleri almak,
 • Araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde yerine getirmek,
 • Yurtiçi ve yurtdışında arşivcilik alanındaki bilimsel gelişmeleri izlemek, bu alandaki eserleri derlemek,
 • Arşivcilik ve arşiv faaliyetlerine yönelik seminer, kurs, konferans, toplantı vb. etkinlikler düzenlemek veya bu tür faaliyetlere katılımı sağlamak,
 • Bakanlık merkez personeli ile valilik ve kaymakamlık personeline arşivcilik ve arşiv faaliyetlerine yönelik seminer, kurs, konferans, toplantı vb. etkinlikler düzenlemek veya bu tür faaliyetlere katılımı sağlamak,
 • Standart Dosya planına uygun olarak arşivleme işleminin yapılmasını izlemek
 •  Bakanlık merkez birim arşivlerinden gelen yıllık faaliyet raporlarını değerlendirmek,
 • Her türlü arşiv bilgisi ve belgesiyle ilgili olarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,
 • Bakanlık merkez birimlerinden toplanan atık kağıtların Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslimini sağlamak,
 • Birimde görev yapan personelin izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 •  Birimin ihtiyaç duyduğu yapım, bakım-onarımın yapılmasını sağlamak; mal ve hizmet alımları ile malzeme teminine ilişkin teknik şartnameyi hazırlamak,
 • irimde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

- Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Yapım, danışmanlık, mal ve hizmet alımları ile bakım-onarımlara ilişkin Başkanlık Birimlerince hazırlanan teknik şartnamelerin mevzuata uygunluğunun kontrolünü sağlamak,
 • Bakanlığın ve Başkanlığın;
 •  1) Merkezde ihtiyaç duyduğu aydınlatma, ısıtma, güvenlik, iletişim, bilişim hizmetleri ve bunların tamir, bakım-onarım ve idamesi,
 •   2) Malzemeli veya malzemesiz temizlik ve yemek hizmeti, personel taşıma, taşıt kiralama hizmet alımları, akaryakıt alımı ve ihtiyaç duyulan her türlü mal ve             malzeme alımı, bunların tamir ve bakım-onarımı ile Bakanlık merkez ile valilik ve kaymakamlıklar dahil taşıt alımı,
 •   3) İhtiyaç duyduğu hizmet binası, tesis, lojman ve arazi kiralanması, satın alınması, merkez ve ek binaları ile lojmanlar ve diğer tesislerin yapım, bakım-onarım       ve idamesi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
 • Başkanlığın tahakkuk işlemlerini yapmak,
 • Birimde görev yapan personelin izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Birimin ihtiyaç duyduğu yapım, bakım-onarımın yapılmasını sağlamak; mal ve hizmet alımları ile malzeme teminine ilişkin teknik şartnameyi hazırlamak,
 • Birimde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek. 

- İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Başkanlığa gelen tüm elektronik ve canlı evrakın e-İçişleri sistemi üzerinden havale, dağıtım ve posta iş ve işlemlerini yapmak,
 • Birimler arasındaki iş bölümü, görev dağılımı ve teşkilatlanma ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Başkanlık Makamının talimatlarını personele duyurmak ve sekretarya işlerini yürütmek,
 • Başkanlık personelinin göreve başlayış-ayrılış, birimler arası görevlendirme, disiplin, ödül, asalet, eğitim, kadro ihdası ve personel ihtiyacına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 • Başkanlık personelinin maaş, fazla çalışma ücreti, giyim yardımı vb. ödemeleri ile yurtiçi-yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluğu ve icra işlemlerini yürütmek,
 • Başkanlık personelinin Sosyal Güvenlik Kurumu ve sendika üyeliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık personelinin banka maaş promosyonu ile ilgili sekretarya işlemlerini yürütmek,
 • Başkanlığın görev alanına giren konularla ilgili mesleki eğitim alan, meslek ve teknik eğitim okulu (lise) öğrencilerin staj işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Tanık Koruma Kurulunun huzur haklarının ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve “İnsan Hakları İhlali” kapsamındaki başvurular ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, Başkanlıkta iç kontrol sistemini oluşturmak, uygulamak, izlemek; geliştirilmesi çalışmalarında birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve sekretarya görevini yürütmek,
 •  Başkanlık birim yönergesi ve brifingini hazırlamak,
 •  e-İçişleri projesi kapsamında Başkanlık “proje sorumluluğu” görevini yürütmek,
 • Bakanlık Birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlamış oldukları mevzuat taslaklarına görüş bildirme işlemlerini yürütmek,
 • Başkanlığa gelen soru önergelerinin cevaplandırılması ile ilgili koordinasyonu sağlamak
 • Başkanlık web sayfası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Birimde görev yapan personelin izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Birimin ihtiyaç duyduğu yapım, bakım-onarımın yapılmasını sağlamak; mal ve hizmet alımları ile malzeme teminine ilişkin teknik şartnameyi hazırlamak,
 • Birimde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

- Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Başkanlık, valilik ve kaymakamlıkların stratejik plana dayalı analitik ve performans esaslı bütçe sistemine uygun olarak gider tekliflerinin (cari-yatırım) hazırlanmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,
 • Başkanlık, valilik ve kaymakamlıkların mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerine dair (ödenek gönderme, aktarma, kredi ve avans açma ve tenkis dahil) iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Valilik ve kaymakamlıklara aydınlatma ve haberleşme amaçlı ekipman ve malzeme teminine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, ç) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının illerde yapacakları her türlü yatırım, bakım-onarım ve yardım işlerine yönelik aktaracakları ödeneklerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 •  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında stratejik plan ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Başkanlığın performans programını, birim faaliyet raporunu ve kesin hesap raporunu hazırlamak,
 • Hükümet konakları, vali konağı ve kaymakam evi yapımlarının programlanması, satın alınması, kiralanması ile bakım ve onarımlarına ilişkin hizmetleri yürütmek,
 • Bakanlığımıza tahsisli bina ve tesislerin yapım, bakım-onarım ve idamesine ilişkin hizmetleri yürütmek,
 • Tanık Koruma Kurulunun huzur haklarının ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 •  Bakanlığın taşınmaz kayıt işlemlerini yürütmek
 • Birimde görev yapan personelin izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Birimin ihtiyaç duyduğu yapım, bakım-onarımın yapılmasını sağlamak; mal ve hizmet alımları ile malzeme teminine ilişkin teknik şartnameyi hazırlamak,
 • Birimde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek. 

- Taşınır Hizmetler Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlık merkez, valilik ve kaymakamlıkların makam ve hizmet aracı ihtiyaçlarını belirleyerek, araçların ilgili bütçelerden satın alınması; kullanılan araçların tahsis, devir ve terkin işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kaymakamlıklarda kullanılan el ve araç telsizi ihtiyaçlarını belirleyerek teminini sağlamak, ilgili birimlere tahsis, devir ve terkin işlemlerini yapmak,
 • Başkanlık personelinden “Giyecek Yardımı Yönetmeliği” çerçevesinde yararlanacak olanları belirlemek ve gerekli işlemleri yapmak,
 • Bakanlık makamınca tahsisleri yapılan lojmanların teslim ve tesellüm işlemlerini yapmak,
 • Bakanlık merkez ve ek hizmet binalarının birimlere tahsisine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Birimlerin mühür taleplerini karşılamak, yaptırılan mühürlerin tahsis ve terkin işlemlerini yapmak,
 • Birimlerce talep edilen taşınır ve tüketim malzemelerinin, Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden veya piyasadan satın alınmasını sağlamak,
 • Satın alınan ve ambara teslim edilen taşınır ve tüketim malzemeleri ile araç ve gereçlerin muhafazasını, tahsisini ve teslimini sağlamak,
 • Birimlerin malzeme taleplerini, ambar mevcudu oranında taşınır istek belgesi karşılığında sağlamak,
 • Demirbaş malzemelerin birimlerdeki kullanıcılara zimmetlenerek ambar çıkışını yapmak,
 • Her mali yıl sonunda ambara giren ve çıkan malzemelerin görevlendirilecek heyet tarafından sayım ve dökümlerini yapmak,
 • Taşınır ve tüketim malzemelerin kayıtlarını elektronik ortamda tutmak,
 • Bakanlık hizmet binaları ortak kullanım alanları ile lojmanlar ve birimlerce iade edilen taşınır malzemelerin kayıtlardan terkini ile demir aksamlıların MKE Hurdasan A.Ş.ye, ahşap aksamlıların Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğüne satışını yapmak,
 • Birimde görev yapan personelin izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Birimin ihtiyaç duyduğu yapım, bakım-onarımın yapılmasını sağlamak; mal ve hizmet alımları ile malzeme teminine ilişkin teknik şartnameyi hazırlamak,
 • Birimde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak,o) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

- Ulaştırma Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlık merkez hizmetlerinde kullanılan öz mal taşıtları, bağlı ve merkez birimler ile diğer kurum ve kuruluşlarca Bakanlığımızın kullanımı için tahsis edilen taşıtları, hizmet alımı suretiyle kiralanan taşıtları ve bunları kullanacak sürücüleri sevk ve idare etmek,
 • Bakanlık merkez hizmetlerinde kullanılan araçların ve/veya sürücülerin il dışına çıkışlarına ilişkin görevlendirme onayını almak,
 • Bakanlık personel servis hizmetlerini yürütmek,
 •  Bakanlık merkez hizmetlerinde kullanılan öz mal taşıtların, tescil, muayene ve sigorta işlemlerini yapmak; bu taşıtların yanı sıra Bakanlık bağlı ve merkez birimleri ile diğer kurum ve kuruluşlarca Bakanlığa tahsis edilen taşıtların (tahsis onayında belirtilmek kaydıyla) tamir ve bakımını yaptırmak; akaryakıtı Bakanlıkça karşılanmak üzere kiralanan araçlar (sözleşmesinde yer alması halinde) dahil olmak üzere tüm araçların akaryakıtlarını temin etmek,
 • Bakanlık merkez hizmetlerinde kullanılan ve ekonomik ömrünü dolduran öz mal taşıtların tespitini yapmak, ilgili birim ile koordineli olarak tasfiye işlemini sonuçlandırmak,
 • Bakanlık merkezinde resmi araçlar için ayrılan kapalı ve açık otoparkın düzenini sağlamak,
 • Birimde görev yapan personelin izinleri ile ilgili işlemleri yürütmek
 • Birimin ihtiyaç duyduğu yapım, bakım-onarımın yapılmasını sağlamak; mal ve hizmet alımları ile malzeme teminine ilişkin teknik şartnameyi hazırlamak,
 • Birimde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri almak ve stratejik planlamayla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Standart Dosya Planı dahilinde dosyalama ve arşiv işlemlerini yapmak,
 • Başkan tarafından verilen diğer görevleri yürütmek. 

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Dernekler ile 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan birliklerin kuruluş, iş ve işlemleri izlemek, kayıtlarını tutmak, dosyalamak ve arşivlemek.
 • Derneklerin izne tâbi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten alıkonulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek.
 • Derneklerin yurt dışından sağlayacağı aynî ve nakdî yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yürütecekleri yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
 • 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek.
 • Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikâyet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek.
 • Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak.
 • Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak

Personel Genel Müdürlüğü
- Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlük bilgisayarlarının yazılım ve donanımının takibini yapmak,
 • Genel Müdürlüğün internet sayfası ile ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Genel Müdürlük personeline teknik destek sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün yürüttüğü yazılım projelerinin takibini yapmak ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilen iş ve işlemleri yürütmek. 

- Plan, Yönetim ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün brifing çalışmalarını yürütmek,
 • Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının bütçe tasarıları TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ve Genel Kuruldaki görüşmelerinde Genel Müdürlüğe ait bütçe dosyasını hazırlamak,
 • Genel Müdürlüğün, Eğitim Dairesi Başkanlığının hazırladığı eğitime ilişkin çalışmalarını koordine etmek ve gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitim programına katılımını sağlamak,
 • Yapılacak olan toplantı ve konferanslara Genel Müdürlüğü temsilen katılımcıların görevlendirilmesi işlemlerini yürütmek,
 • Yabancı hükümetlerden ve başka kurumlar tarafından verilen burs veya kurslara Bakanlığı temsilen katılımcıların seçilmesi ve görevlendirilmesi işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan gönderilen mevzuat taslakları hakkında birim görüşü oluşturması için gerekli çalışmaları yürütmek,
 • Genel Müdürlük birim amirlerinin görev dağılımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • 4688 sayılı Kanuna göre sendika üye sayılarının ve her hizmet kolunda yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık merkez birimlerinde staj yapacak üniversite öğrencileriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • 4982 sayılı Kanun, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve İnsan Hakları kapsamında gelen başvurulara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün Stratejik Planlama Çalışmalarını yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün İç Kontrol Standartları Eylem Planı çalışmalarını yürütmek,
 • Genel Müdürlüğün çalışma faaliyet raporları ile gizli faaliyet raporlarını hazırlamak,
 • Genel Müdürlük adına yürütülecek çalışmaları koordine etmek,
 • Şube görev alanı ile ilgili mevzuatın hazırlanması, uygulamaya konulması ve değişikliklerin yapılması ile ilgili çalışmaları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • İçişleri Uzman Yardımcılarının yetiştirilmelerine yönelik eğitim programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilen iş ve işlemleri yürütmek. 

- Kadro Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı insan kaynaklarının yıllık sayısal ve nitelik ihtiyacının tespit edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne bildirmek,
 • KPSS-B grubu ile alınacak personel sayısının, niteliklerinin belirlenerek ilgili kuruma bildirmek, 
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanına göre yerleştirilenlere ait bilgi formlarının valiliklere gönderilerek atanmalarının sağlanması, atananların sisteme işlenmesi, atanan ve atanamayanlara ait listelerin ilgili kuruma gönderilmesini sağlamak,
 • 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yeni birimlerin kurulması, kaldırılması ile kadro ihdasına dair Bakanlık talebini Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne göndermek.
 • Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (2 sayılı) 7 nci maddesi hükmü gereğince; dolu ve boş kadroların sınıf, unvan ve derece bazında Cumhurbaşkanınca yılda en fazla iki kez değiştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık teklifini göndermek,
 • Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihdas, iptal ve dağıtılan kadroların kayıtlarının birimlere dağıtımının yapılarak kadroları Personel Genel Müdürlüğü modülünde güncellemek,
 • Bakanlık serbest kadrolarının  (merkez, taşra, yurtdışı, kefalet sandığı ve döner sermaye saymanlığı) ihtiyaçlara göre merkez birimleri ile valilikler arasında tenkis ve dağıtım işlemlerini yürütmek,
 • 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi ile kurumlara tahsis edilen açıktan ve naklen atama sayısı dâhilinde; Cumhurbaşkanlığının 2018/7 sayılı genelgesi uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 59 uncu maddesi kapsamında istisnai memuriyetlere atamalarda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesi kapsamında istifa sonucu yeniden atanmak isteyenlere Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünden açıktan atama izni istemek,
 • Bakanlık personelinin (memur, sözleşmeli personel) valilik birimleri ile valilikler arasındaki nakil taleplerinin incelenerek kadro, derece ve pozisyonların atama yapılması için uygun hale getirilerek birimlere bildirmek,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/A ve 68/B maddeleri uyarınca MİAH sınıfı personeli ile merkez, döner sermaye, kefalet sandığı personeline kadro tahsis onayları almak, taşra teşkilatında görev yapan personelin kadro değişikliklerini yaparak valiliklere göndermek,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonu ihdası için Cumhurbaşkanlığı kararı almak
 • Sürekli işçi kadrolarının ihdası, ihdas edilen ve boş olanların atama yoluyla doldurulması için Cumhurbaşkanlığından izin alım işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlığımız personel (memur, sürekli işçi, sözleşmeli personel) hareketlerini takip etmek, modül üzerinde güncelleme yaparak değişikliklerin 3 aylık devreler halinde 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 nci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı kamu personeli bilgi sistemine işlemek,
 • Şubenin görev alanına giren kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında meydana gelen tereddütlerin giderilmesi için valiliklere görüş vermek,
 • Şubenin görev alanı ile ilgili mevzuatın (genelge, talimat yazıları vb.) hazırlanması, uygulamaya konulması ve değişikliklerin yapılması ile ilgili çalışmaları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Şubenin görev tanımı içerisinde yer alan iş ve işlemlere ilişkin gelecek olan soru önergelerini, gerektiğinde bağlı kuruluşlar, merkez birimleri ve şubelerle koordine ederek cevaplandırmak.
 • Genel Müdürlük Makamınca verilen iş ve işlemleri yürütmek.

- Emekli ve Tahsis Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları 

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince Bakanlığa ait merkezde bulunan lojmanların Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personele tahsis işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan personelin Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamelerini inceleyerek Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14 üncü maddesine ve yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvele göre her yıl ocak ayı içinde gerekli değerlendirmeleri yapmak ve lojman talebinde bulunan personele duyurulması iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Lojmanlara giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek üzere Bakanlık Konut Tahsis Komisyonunca alınan kararları İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına göndermek. Ayrıca Bakanlığa tahsisli olup mülkiyeti Maliye Bakanlığına ait olan lojmanların kararlarını Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ve Ankara Valiliğine (Defterdarlık) bildirmek,
 • 2946 sayılı Kanun ve Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince lojmanı boşaltması gereken personeli tespit etmek ve lojmandan çıkarılmaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Kamu Konutları Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi gereğince lojmanda oturma süresini doldurduğu veya oturma hakkı sona erdiği halde lojmanı tahliye etmeyenlerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi için gerekli yazışmaları yürütmek,
 • 294 sıra no’lu ve her yıl çıkarılan Milli Emlak Genel Tebliğleri gereğince lojman kiralarını yaparak ilgili birimlere bildirmek,
 • 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan Balgat Yüksel Sitesi A Blokta bulunan 19 daire için söz konusu Kanunun 31 inci maddesi gereğince Bakanlığı temsilen oy kullanmak üzere yeterli sayıda temsilci seçme işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlığa tahsis edilen eğitim ve dinlenme tesislerinin her yıl çıkarılan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ gereğince ücretlerinin belirlenmesini sağlamak ve İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler ve Kurdukları Birliklere Ait Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ile Vilayetler Evlerinin Yönetimi Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre tahsis işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık Makamının 8/1/2002 tarihli onayı ile yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Mensuplarının Emekliye Ayrılması veya Vefat Etmeleri Halinde Düzenlenecek Berat ve Plaketler Hakkındaki Yönerge gereğince merkezde ve taşrada emekli olan mülki idare amirlerine, merkezde emekli olan diğer personele, vefat edenlerin ise yakınlarına plaket vermek,
 • Merkez ve taşrada çalışırken emekli olan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfındaki personel ile vefat eden mülki idare amirlerinin yakınlarına her yıl 10 Ocak Türk İdareciler Günü’nde verilen plaketleri hazırlamak,
 • Mazeretleri nedeniyle törene katılamayanların plaketlerini ikamet ettikleri ilin valisine Bakanlık adına kendilerine takdim edilmek üzere göndermek,
 • Berat ve plaket verilen kişiler için kayıt defterini tutmak,
 • Emekli olan mülki idare amirleri ile ataması Bakanlığa ait merkez ve taşra personelinin adreslerini bilgisayar ortamına işlemek,
 • Bakanlığa tahsis edilmesi istenilen arsa ve konutların tahsisleri hakkında ilgili valilikler ve Maliye Bakanlığı ile yazışmalarını yürütmek,
 • Yardım kampanyaları hakkında Dernekler Dairesi Başkanlığından gelen yazıları Personel Genel Müdürlüğü şube müdürlüklerine göndermek,
 • Şube görev alanı ile ilgili mevzuatın hazırlanması, uygulamaya konulması ve değişikliklerin yapılması ile ilgili çalışmaları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilen iş ve işlemleri yürütmek. 

- Disiplin Moral ve İzin İşlemleri Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlık Makamınca verilen re’sen disiplin cezaları ile merkez ve yüksek disiplin kurullarında görüşülecek disiplin soruşturması dosyalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı merkez disiplin kuruluna yapılan itirazlar ile ilgili kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarına karşı yüksek disiplin kuruluna yapılan itirazlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Re’sen ve disiplin kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvuranların savunmalarını yapmak,
 • Disiplin soruşturma dosyalarında disiplin cezası teklifi olmayanlar için Bakanlık Makamından İşlemden Kaldırma Onaylarını almak.
 • 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik gereğince yaz ve kış kıyafet uygulamasını merkez teşkilatına duyurulması ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Valiliklerden gelen mesai saatleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları ve Birim Başkanlarının izin ve vekalet onayları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Mülki idare amirlerinin yurtiçi ve yurtdışı izin onayları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlükte görev yapan personelin yıllık, mazeret ve hastalık izni onayları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Merkezde görevli personel ile ataması Bakanlığa ait olan taşra personelinin yıllık, mazeret, görev, hastalık izni ile aylıksız izinlerini e-bakanlık sistemine işlemek,
 • Merkezde görevli valilerin yıllık, yurtdışı ve hastalık izin onaylarını almak,
 • Çeşitli sebeplerle (yıllık izin, hastalık raporu vb.) fiilen veya hukuken boşalan mülki idare amirlerinin vekalet onayları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Hususi ve hizmet damgalı pasaport talep formlarının tasdikini yapmak,
 • Mülki idare amirlerinin vefatı halinde Bakanlık merkezde düzenlenen cenaze törenlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Şube görev alanı ile ilgili mevzuatın hazırlanması, uygulamaya konulması ve değişikliklerin yapılması ile ilgili çalışmaları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Disiplin soruşturması sonucunda ceza gerektirmeyen ancak ikaz edilmesi gerekenlere yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 • Hastalık raporlarının fenne ve usule uygun olup olmadığına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Disiplin soruşturması konusunda yapılacak olan yazışmalar ve soruşturma dosyası ile sair evrak ve disiplin kararlarının mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ilgili kurul ve yüksek kurullara gönderilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine disiplin cezaları ile ilgili olarak yapılan başvurulara ilişkin iş ve işlemler ile talep edilen savunmaların yapılmasına yönelik iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilen iş ve işlemleri yürütmek. 

- Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Genel Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve Maliye Bakanlığı nezdinde takibini yapmak,
 • Bakanlık merkez ve taşra personelinin yan ödeme cetvellerini hazırlanmak ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca onaylanmasından sonra merkez ve taşraya dağıtım işlemlerini yürütmek,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 uncu maddeleriyle, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği gereğince yurtdışına gönderilen Kaymakam Adaylarının; yurtdışı maaşları, yurtdışı yollukları, eğitim giderleri, uçak biletleri rezervasyonu gibi iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlük personelinin maaşlarını ve fazla mesai ücretlerini ödemek,
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin maaş ve sosyal hakları ile ilgili (mukayese maaş) bilgilerini hazırlamak,
 • Genel Müdürlük personelinin yurtdışı ve yurtiçi tedavi (hastane ve eczane) ve cenaze giderlerini ödemek,
 • Genel Müdürlüğün ihtiyacı bulunan kırtasiye ve büro malzemesinin alımının yapılması, dağıtılması ve takibini yapmak,
 • Genel Müdürlüğün demirbaş malzemesi alımı, bakım ve onarımının yaptırılması iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlüğe yeni telefon aboneliğini yaptırmak ve aylık faturalarını ödemek,
 • Yurtdışı ve yurtiçi geçici görev yolluklarını ödemek,
 • Yurtiçi ve sürekli görev yolluklarını ödemek,
 • Yurtdışı eğitiminden erken dönen Kaymakam Adayları ile ay içinde Genel Müdürlükten çeşitli nedenlerle ayrılan personele kişi borcu çıkartılması ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Şube görev alanına giren, Bakanlık aleyhine açılan davalarla ilgili Hukuk Müşavirliğinden gelen yazılara savunma hazırlamak,
 • İlgili mevzuat hükümleri esas alınarak yıl içerisinde yapılan ödemelerle ilgili, Nakit Talebi İşlemlerinin, Ayrıntılı Harcama Programının, Kesin Hesap Cetvelinin, Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu İle Bütçe Gideri Tablosunu hazırlamak,
 • Naklen başka kuruma veya Bakanlık birimlerine geçen personelin, personel nakil bildiriminin düzenlenmesi ve Merkez Saymanlık kanalıyla Genel Müdürlüğümüzden ilişiğinin kesilmesi işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Şube görev alanı ile ilgili mevzuatın hazırlanması, uygulamaya konulması ve değişikliklerin yapılması ile ilgili çalışmaları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilen iş ve işlemleri yürütmek. 

- Evrak Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlık Genel Evrak Şube Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe ıslak imza ile gelen evrakların e-içişleri sistemine kayıt işlemini yürütmek ve ilgili yerlere intikalini sağlamak,
 • e-içişleri sisteminden gelen evrakları ilgili şubelere zamanında yönlendirmek,
 • e-içişleri sisteminden giden evrakların elektronik ortamda postalama işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlükçe yazılan ıslak imzalı yazışmalara ilişkin evrakı yerine zamanında ulaştırmak, kurye ile gitmesi gereken evrakı kurye aracılığı ile iletmek,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilen iş ve işlemleri yürütmek. 

- Kaymakam Adayları Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • 1700 sayılı Kanunun 2 nci ve 2/A maddesi ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 274/A maddesine göre kaymakam adaylığı sınavlarının açılması, ilanı, müracaatların kabulü ve değerlendirilmesi ile yazılı sınav ve mülakat değerlendirme sonuçlarıyla ilgili işlemleri yürütmek,
 •  1700 sayılı Kanunun 2/A maddesi ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü ve 74 üncü maddesine göre kaymakam adaylığına atanma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kaymakam adaylarının yetiştirilmelerine yönelik Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 8 ila 14 üncü maddelerine göre İl Merkez Stajı, Kaymakam Refikliği Stajı, Mülkiye Müfettişi Refakatinde Staj, Bakanlık Merkez Stajı (Dil Kursu), Yurtdışı Stajı, Kaymakam Vekilliği Stajı, Kaymakamlık Kursu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğe göre bütçe olanaklarıyla gelecek mali yıl içinde yurt dışına gönderilecek Bakanlık personelinin sayısını ve diğer bilgileri süresi içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirmek suretiyle yurtdışı kontenjan talebinde bulunmak. Bakanlar Kurulu Kararı ile verilen kontenjanlar çerçevesinde Bakanlık personelinin lisansüstü eğitim yapmak veya bilgileri artırılmak, uygulamaları yerinde görmek üzere yurtdışına gönderilme iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Lisansüstü eğitim amacıyla yurtdışına gönderilen Bakanlık personelinin tez konuları ile kabul edilen tezlerinin takibi, muhafazası ve kayıtlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
 • Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 12 nci ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre Yurtdışı Stajında bulunan kaymakam adayları ile diğer Bakanlık personelinin yurtdışı görevleriyle ilgili hazırladıkları raporlar ile Yerinde Denetim Raporlarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
 • 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre dava konusu edilen şube işlemleriyle ilgili mahkemelerden gelen dilekçeleri incelemek, süreleri içinde cevaplarını hazırlamak, mahkeme kararlarının doğurduğu sonuçlara ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddesine göre Kaymakamlık tez konuları ve değerlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesine göre Staj Rapor Dosyalarının değerlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre kaymakamlık kurs sonu sınavında kaymakam olarak atanmaya hak kazanan adayların atanacakları ilçelerin tespit edilmesi işlemleri ile ad çekme işlemlerini yürütmek,
 • 4483 sayılı Kanun ve 3071 sayılı Kanuna göre kaymakam adayları hakkında gelen şikayet dilekçeleriyle ilgili işlemleri yapmak, 
 • Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine göre Kaymakam adaylarının asalet tasdikleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • 17/10/2009 tarihli ve 27379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğine göre kaymakam adayların askerlik tecil işlemleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Şube görev alanı ile ilgili mevzuatın hazırlanması, uygulamaya konulması ve değişikliklerin yapılması ile ilgili çalışmaları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilen iş ve işlemleri yürütmek.

- Sicil Terfi ve Kıdem Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Ataması Bakanlıkça yapılan personelin özlük dosyalarının düzenlenmesi ve muhafazası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ataması Bakanlıkça yapılan aday memurların asalet tasdiki ve hizmet değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ataması Bakanlıkça yapılan personelin kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerdeki hizmetleri, askerlik, SSK, Bağ-Kur hizmetlerinin değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ataması Bakanlıkça yapılan personelin öğrenim değişikliği, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve avukatlık stajları hizmetlerinin değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ataması Bakanlıkça yapılan personelin sicil notu ortalaması ve performans değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ataması Bakanlıkça yapılan personelin aylık terfileri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlığa naklen gelen ve giden personelin özlük dosyalarının açılması ve gönderilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık merkez teşkilatı personelinin başarı ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ataması Bakanlıkça yapılan personelin başarı ve üstün başarı belgesi ile ödül ve cezalarının e-içişleri sistemine işlenmesi ve özlük dosyalarında muhafaza edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Hizmet Takip Programı (HİTAP) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ataması Bakanlıkça yapılan personelin izin belgeleri, inceleme, araştırma ve soruşturma raporları ile mahkeme kararlarının özlük dosyasında muhafaza edilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Ataması Bakanlıkça yapılan personelin mal bildirim beyanlarının süresinde alınması, takip edilmesi, özlük dosyasında muhafaza edilmesi ile mal bildirimlerini inceleme komisyonunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Bakanlık etik komisyonunun sekretarya iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Şube görev alanı ile ilgili mevzuatın hazırlanması, uygulamaya konulması ve değişikliklerin yapılması ile ilgili çalışmaları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilen iş ve işlemleri yürütmek. 

- İşlemler Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 •  Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlık taşra teşkilatına verilen 657 sayılı Kanunun 4/C kapsamındaki geçici personelin tercihlerine göre Bakanlık Makamından il bazlı kontenjan onayı alarak illere göndermek, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak, görevine başlamayan veya ayrılanların dosyaları ile illere yerleştirilen geçici personelin isim listeleri ve başlayış tarihlerini Devlet Personel Başkanlığına bildirmek,
 • 4/C kapsamındaki geçici personelle ilgili Devlet Personel Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Maliye Bakanlığından görüş istemek ve bu kapsamda taşra teşkilatına görüş vermek,
 • E-içişleri sistemi üzerinden oluşturulan “Sözleşmeli Personel Modülü’’ ile geçici personelin kişisel bilgilerini ve her yıl imzalanan sözleşme bilgilerini girmek ve söz konusu modülün iller tarafından aktif olarak kullanılmasını sağlamak,
 • 657 sayılı Kanun gereğince 4/B kapsamında yeni hizmete alınacak ve mevcut geçici çalışanların sözleşmeye geçirilme iş ve işlemlerini yürütmek, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığından sözleşmeli personel atanması için izin ve bazı konularda görüş istemek,
 •  Nöbetçi Amirliğine ait Aylık Nöbet Çizelgeleri ile Aylık Nöbetçi Müsteşar Yardımcısının görevlendirme işlemlerini yürütmek
 •  Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarını açmak, sınavı kazanan Bakanlık personelinin atama iş ve işlemlerini gerçekleştirmek ve bu kapsamda 81 il valiliği ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
 •  24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yapılan her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
 • KPSS (A) Grubundan; İl Planlama Uzman Yardımcılığı, Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlüğü, Dernekler Denetçi Yardımcılığı, AB Uzman Yardımcılığı ve İçişleri Uzman Yardımcılığı sınavlarının açılması ve sınavı kazanan adayların atamalarının yapılması ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
 • Yeterlik Sınav sonuçlarına göre başarılı olan İl Planlama Uzman Yardımcılarının İl Planlama Uzmanlığına, Dernekler Denetçi Yardımcılarının Dernekler Denetçiliğine, Mahalli İdareler Stajyer Kontrolörlerinin Kontrolörlüğe, AB Uzman Yardımcılarının AB Uzmanlığına ve İçişleri Uzman Yardımcılarının ise İçişleri Uzmanlığına terfien atanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlıkça gerçekleştirilen kurum içi veya kurum dışı naklen atamalar ile başka kurumlara geçmek isteyen ve atama yetkisi Bakanlık Makamına ait personelin atama iş ve işlemlerine esas olmak üzere muvafakat onayı almak,
 • 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına özelleştirme kapsamında yapılan atamalar ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
 • 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu kapsamında yapılan her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
 • Kurum içi ve kurum dışı naklen atamalar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline (MİAH sınıfı dahil) e- içişleri sistemi üzerinden oluşturulan “Personel Kimlik Baskı Modülü” kullanılarak kimlik kartlarını düzenleyerek vermek, dağıtımını yapmak, değiştirmek, geri almak ve imha edilmesi ile dosyalama işlemlerini yürütmek,
 • Kimlik kartı baskı makinesinde kullanılacak sarf malzemelerinin temini, saklanması ve takibi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Görevine son verilen personel ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Genel İdare Hizmetleri Sınıfı personeline ait şikayet ve müracaatlarla ilgili değerlendirmeleri yapmak, takip edip sonuçlandırmak,
 • Atama yetkisi Bakanlığa ait olan İl Müdürlerinin yer değiştirmesi ve atanmalarına ilişkin çalışmaları yürütmek,
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan Genel İdare Hizmetleri Sınıfı personelinin kurum içi ve kurum dışı görevlendirme işlemleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlık personelinin haklarında yapılan tasarruflara karşı Bakanlık aleyhine açmış oldukları davalara yapılması gereken savunmaları hazırlamak ve takip etmek,
 • Bakanlıktan talep edilen iş isteklerini incelemek ve takibini yapmak,
 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına görüş bildirmek ve Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile Devlet Personel Başkanlığından çeşitli konularda görüş istemek ve alınan cevabi görüş yazılarını ilgili birimlere iletmek,
 • Şube görev alanı ile ilgili mevzuatın hazırlanması, uygulamaya konulması ve değişikliklerin yapılması ile ilgili çalışmaları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • “İl Müdürleri Takip Programı”nı kullanarak İl Müdürlerinin tanıtım kartlarının güncelleştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilen iş ve işlemleri yürütmek.

- Şehit ve Malul Yakınları Şube Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Şehit yakınları ile gazilerin ve bunların kurdukları sivil toplum örgütlerinin karşılaştıkları sorunları iletebilmeleri için Bakanlık adına muhatap olmak, iletilen bu sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak ve gerektiğinde yeni teklifler hazırlayarak ilgili kurumlara sunma işlemlerini yürütmek,
 • 15/12/1990 tarihli ve 430 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında işçi ve memur kadrosunda çalışan personelin, kurumlar ve iller arası nakil işlemleri ile sınıf, unvan ve derece değişiklik işlemlerini yürütmek,
 • Koruyucu güvenlik ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Şube görev alanı ile ilgili mevzuatın hazırlanması, uygulamaya konulması ve değişikliklerin yapılması ile ilgili çalışmaları yürütmek ve uygulanmasını sağlamak,
 • Genel Müdürlük Makamınca verilen iş ve işlemleri yürütmek. 

Basın ve Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü

Çalışma Alanları

 • Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,
 • 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi